އިދިކޮޅު ފަރަަތް ތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ މައްސަލާގައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ މީޑިއާ ޗެއާ އަލީ ނަޒީރު ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެނު އަމުރު ބާތިލުކޮށް، އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް އެ ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރި ކަމަށް އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަލީ ނަޒީރު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގައި އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓީ ކޯޓުން އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނި ކަމަށެވެ.

"ޕާސްޕޯޓު ދޫކޮށްލަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ހިފައިގެން ދިޔުމުން ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ޕާސްޕޯޓް ދޫނުކުރި" އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޒީރު ވަނީ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރުގައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފައިވަނިކޮށް، އެ ޤަރާރުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނު ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް މާރޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަކުން މަގުތަކަށް މީހުން ނިކުތުމަށާއި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ، ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ އާއި އޭނާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސްފިނަމަ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ހުރަސް އެޅިދާނެ ކަމަށެވެ.

ޕާސްޕޯޓު ހިފެހެއްޓުމަށް ނަޒީރު އާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކާއި ތަހުގީގަަށް ލިބިފައިވާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖެކެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި، މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީއާއި، ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ އިތުރުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ފައިސަލް ނަސީމް ގެ ޕާސްޕޯޓްވެސް ހިފެހެއްޓި އެވެ.

އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށް، އެ ބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވި އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޕާސްޕޯޓް ދޫކުރުމަށް ކޯޓުން ނިންމީ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ޓްރެވެލް ޑޮކިއުމަންޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އެ ކޯޓުން އަމުރުކުރި ސަބަބު ފިލާ ދިޔުމުން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

4 ކޮމެންޓް

 1. ޑޯންވޮނާ

  އެމްޑީޕީ ބައިވެރިނުކޮށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލުމަށް ގާސިމް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ ގާސިމް ގެ ނިންމުން އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ޖޭޕީގެ ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނާނެ ކަަމަށް އުފަލުން ތިބެގެން. ޖޭޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދަކު ނޯންނާނެ ލިޔެފައި ޖޭޕީން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އަދާލަތު އަދި އެމްޑީޕީން ބުނާ ގޮތަށް ކަން ޖޭޕީން ކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ އެއީ ޖޭޕީ އަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށޭ އެގޮތަކީ އެއީ ޖޭޕީން މިފަހަރު އެމްޑީޕީ އާއި ނުލައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމޭ އެއީ އޭ އޭގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ. އައި ކުޑް ސްޓޭ އަވޭކް ޖަސްޓް ޓު ހިއަރ ޔޫ އާރ ވޭކިންގް އަޕް އައި ކުޑް ސްޕެންޓް މައި ލައިފް ވެއިޓިންގް ޓު ސީ ސަޗް އަ ބިއުޓިފުލް މޯމެންޓް އިޓްސް އަ މޯމެންޓް އޮފް ޕްލެޝަރ. އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް އައި ޑޯން ވޮނާ ކްލޯޒް މައި އައިޒް އޮން ދިސް..

 2. މަަލަކުރި

  ކޯޓް އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ މައްސަލާގެ ހުކުމް ލިބިގެންފި

 3. ރާވެރިޔާ

  އަޅެ މީހަކުމޮޔަވާވަރެއް ނޫންތޭ. މީ ތަނެއްގަޙުރި މޮޔަގޮލައެއް މާ އިގިރޭސި ވެގެން ކޮމެންޓު މިކުރަނީ. ކަލޭގަޔަކު ނެތޭ ދިވެހިންގެ ދިވެހި ސިފައެއް.ތިޔަ ކުރާ ކޮމެންޓު ތައް ފެނިފަ މޭބޮޑުކޮށްފަ ހޮޑުލާންވެސް ދާން ނުކެރިފައި މިހުރީ.

 4. Anonymous

  ނުޖެހޭ ދޫކުރާކަށް!
  ކަލޭގެ އަމިއްލަ އެދުމާއިހެދި އަދާލަތު ޕާޓީ ފުނޑާލީ. ކަލޭގެ އަމިއްލަ އެދުމާއިހެދި ހިތާވެގެންއުޅޭ ޝިދާތާ އަށް ފައިދާކޮށްދޭން ޕާޓީ ތެރޭ ކިތައްމީހުންށް ލަނޑުދިނިން؟
  ލަދު ކުޑަ ފިރިހެނެއް