އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އެއް އަހަރާއި ދެ މަހަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދު ކުރުމުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މި ނިންމުމާއެކު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މަގާމު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު މިހާރު ބުނާ ގޮތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވާ މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެ މައްސަލައެއް 30 ދުވަސް ތެރޭގައި ހައި ކޯޓުން ނިިންމަން ޖެހޭނެ އެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފްގެ ހުރިހާ މަރުހަލާއެއް ނިމޭއިރު ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި ނަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ގެއްލޭނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމި ނިންމުގައި ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތަކަށް ބަލާއިރު ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެެތް ކަމަށެވެ.

އަދި ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަމަށާއި ހުކުމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ތިން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ދެ ފަނޑިޔާރުން އެއް އަހަރާއި ދެ މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރިއިރު މި ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާތަކެއް ވެސް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ދައުވާ ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ވެންއިޓް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ސީލެވުނުތޭ ދަބަތާހަރާމީ ދަހަރާމްކޯރޭ ދަވޯޓް އިން ވައްކަން ކުރާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޕޮލިޓިކްސް ޑޯން ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް އަވަރ ރިއެކްޝަން އިޒް ކްއައިޓް ޓަފް އިޓްސް ޔުއަރސް ޓު ޓައިޓެން ސީޓް ބެލްޓް ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ސްޓުޕިޑް އިޑިއަޓް ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ޑޯންޓް ޔޫ ނޯ އިޓް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ދެއަރ އިޒް ނޯ މާރސީ އޮން އިޓް ވެން އިޓް ކަމްސް ޓު ޔޫ ޑޯންޓް ބީ ބްލައިންޑް އޮން އިޓް ވޮންޓް ޔޫ ފީލް އިޓް ފްރޮމް މައި ހާރޓް ވޮންޓް ޔޫ ވޮންޓް ޔޫ ކަމޯން ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޖަމްޕް ޖަމްޕް އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  • ޙ

   ވަގުތު މި ކޮމެންޓް ނުޖެހިޔަސް ހެޔޮނުވާނެ މީނަގެ ކޮމެންޓުތައް ޖެހުން ހުއްޓާލަބަ. ބޮލަށް އުނދަގޫ މި ކިޔަން.

 2. އިންތި

  މިހާރު ހުންނާނި ރަނގަޅަށް ރާކަނި މަސް ކެވިފަ

 3. ސިންސް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމް ގެއްލުން އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ސަބަބަކީ ހިއަރ އިޒް ދަ ތިންގް ތަމެން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއިން މަމެންނަށް މަދުވާ އެއްޗެއް ނެތޭ ތަމެން ނެތުމުން މަމެންނަށް ކުރަނީ ފައިދާ މައްޗަށް ފައިދާ އޭ ސިންސް ޔޫހޭވް ބީ ގޯން ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީ ގޯން. ދެން ތަމެންނަށް ނުވަދެވޭނެއޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ތެރެއަށް ވެސް އަދި ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ވަކާލާތު ވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ ދައުލަތަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވެ ގައްދާރު ވުމުން އޭގެ ޕަނިޝްމެންޓް އޭ މިހާރު ތަމެން ތިޔާ އެކްސްޕީރިއެންސް ކުރަމުން ދަނީ އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނޫނޭ ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީ ގޯން ވީ އާރ ހެވިންގް ޕާރޓީ ޓައިމް ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީ ގޯން ވީ އާރ ހެވިންގް ޕާރޓީ ޓައިމް އައި ގެޓް ވަޓް އައި ވޯންޓް ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީ ގޯން ސިންސް ޔޫ ހޭވް ބީ ގޯން...

 4. ސިންސް

  ހުކުމް ދެމެހެއްޓުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ކުދިންނޭ އިޓްސް ޕާރޓީ ރޮކް ޓައިމް ދޯ މިއޮތީ އައިސް ފައި. ކޮބާ އުއްތަމައޭ މަހަށް ދެވުނުތޭ ތަމެން އިނގިރޭސި އެމްބަސޭ އަށް ފޯން ކޮށްގެން ހީކުރީ އެއީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރަނީ އަދި މަމެން ކުރާނީ އިނގިރޭސި އެމްބަސޭ ބުނާ ގޮތަށް ކަމަށްތޭ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ ތަމެން ދެން އެކަން ހަނދާން ނައްތާލުމަށް ފަހު ރަށުތެރޭން އެހެން ކަމަކާއި ގެން އުޅުނިއްޔާ މާތާހިރުވާނެ އެއް ނޫންތޭ. ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެން ދެން ދަގަ މިއޮތް ނެސްޕްރޭ ހުސް ކުރި ދަޅު ހިފައިގެން ހުޅުދޫ ދިގު ފަރަށް ބޮލިހިލަން ދަގަ ދަގަ ދަގަ ބޮލިހިލަން ބިލިހިލާ ދޯ. ނައު އައި ގެޓް ވަޓް އައި ވޯންޓް..

 5. ބުއްޅަބޭ

  ކުރިޔަށް ބާރަށް ކުރިޔަށް!

 6. Anonymous

  އަލްހަމްދުލިﷲ

 7. ނުނނު

  މޫސާޒަމީރޫ ދެންބާރަށް އަތްޖަހާ !

 8. ނަފީލާ ސަޢީދު

  ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ނުދެކޭފަދަ ބޮޑު ދެޚާއިނުން! އެއްވެސް ޤަވްމެއްގައި އެ ޤަވްމެއްގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުން ރިޝްވަތަށް އަނބުރާލެވުނުކަމަށް ތާރޚުުންވެސް މިއީ ދުށް ފުރަތަމަފަހަރު! މަޤާމުގެއްލުނަސް ކޮންކަމަކާ ޑަރުހީވަނީ؟ ރިޝްވަތަށް ހުރީ 100 އަހަރުން ލިބޭހާ ފައިސާ އެއްފަހަރުން ލިބިފަ! މައުމޫނަށް ހިފައިދިން ބޮޑު ހަނދުކޭތަ ހިފައިދިން ދެ ދައްޖާލުން!

 9. ސިނެކް

  މަމެން މިބަހަށް އޮތީ ބަދުދުޢާ

 10. އަޙުމަދު ޙަމީދު

  ދުނިޔޭގެ އެދުމަށްޓަކައި އަމިއްލަ ޟަމީރާ ދެކޮޅަށް އަންނި އާއި މައުމޫންގެ އަވާގައި ޖެހިގެން އަމިއްލަ ޝަޚުޝިއްޔަތު ނީލަންކިޔުމުގެ އަގު ނިކަން ވިސްނާލާބަލާށެވެ!

 11. ސ ނުން ސޮނިބެ (އަންނި)

  الله اكبر
  الله اكبر
  الله اكبر

 12. ޕޮޕްސްޓަރ

  ހުކުމް ދެމެހެއްޓުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ހަހަހާހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާ ހެއި ހެއި ހެއި އެއި އެއި އެއި އެއި އެމެން މިލިއަނުން ކަޓް ޖައްސައިގެން ބެލީ މަމެންގެ ވެރިކަން ނޮޅާލާ އެއްލާލާނެ ކަމަށްތޭ އެއި އެއި އެއި އެކަން ތަމެންނަށް ނުވާނެ ކަން ފުރާޅުގެ ޓިނު ނޫން ކޮންކްރީޓް ތަޅުންގަނޑު ފަޅައިގެން ކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެން ކުރާނަމޭ. މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ފީލް ވަނީ މަމެންނަކީ ލުކިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓާރެއް ގެ ގޮތުގައޭ އެހެންވެއްޖެނަމަ މަމެން އުޅޭނީ ވެސް ޕޮޕްސްޓާރެއް އުޅޭ ގޮތަށޭ އެކަމަކު މަމެންނަށް ނެހެދޭނެއޭ މައިކަލް އަށް ވެސް ހެދި ގޮތަށް އަދި ސަންޖޭދަތަށް ވެސް ހެދި ގޮތަށް މަމެން ގެ ވެރިކަމުގައި މަމެންނަށް ފީލްވަނީ މަމެންނަކީ އެއީ ޕޮޕް ސްޓާރުން ކަަމަށޭ މަމެންނަށް ފީލް ވަނީ މަމެން ނަކީ އެއީ ޕޮޕް ސްޓާރުންގެ ގޮތުގައޭ މަމެން އުޅޭނީ ވެސް ޕޮޕް ސްޓާރުން އުޅޭ ގޮތަށޭ ޕޮޕް ސްޓާރުން އުޅޭ ގޮތަށޭ ޕޮޕް ސްޓާރ. އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ އައި ކޭންސީ ޔޫ ހައިޑް ވޯޓްސް އިން ޔުއަރ ބްރާ ނައު އައި ސީ ޔޫ ގޮޓް ނޯ ބްރާ ޔޫ ނޯ ޔޫ ކާންޓް ވިން ފްރޮމް އަސް ނައު ޔޫ ގޮޓާ ނޯ ކެންޑިޑޭޓް ޔުއަރ ގަންޖާބޯ ސޭސް ޔޫ ލުކިންގް ލައިކް އެން އިންސޭން ޔޫ ނޯ ޔޫއާރ ނޮޓް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ އެކަމަކު މަމެން ޕިންކީން މީ ޕޮޕް ސްޓާރުންނޭ އައި ހޭވް ބީން ހިއަރ ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓާރ ނައު އައި ކޭން ސީ ޔޫ ގޮޓާ ނޯ ބްރާ ޔޫ އޮންލީ ގޮޓް އަ ސީޒްޑް ކެންޑިޑޭޓް ވައި ޔޫ ގޮޓް އަ ސީސްޑް ކެންޑިޑޭޓް ޔޫނޯ ޔޫއާރ ނޮޓް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ އައި އޭމް ލިވިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ ޕޮޕް ސްޓަރ ޕޮޕް ސްޓަރ އައި އޭމް ފީލިންގް ލައިކް އަ ޕޮޕް ސްޓަރ ޕޮޕް ސްޓަރ ޕޮޕް ސްޓަރ..

 13. ނުދީބަލަ

  މިދިޔަ މަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދަށަށް ދާނަމަ މިކަމަކީ އެއީ މަޓީން ވެސް އަދި ސަރުކާރުން ވެސް ވިސްނަން ޖެހޭނެ ކަމެކޭ އެކަން އެހެން އެދިމާވަނީ އެއީ ސީދާ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ބޮޑުންނަށް ބޭރު މީހުން ބައިތިއްބާފައި ތިބޭތީވެ އެމެން ގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ތައް ބޮޑު ކަމުން ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ރޫމް ރޭޓް ބޮޑު ވީމައެވެ. ކަން މިހެން ހުރުމުން އެބަޖެހޭ ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ވާރކް ވިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓާލަން ދިވެހިންނަށް މިކަން ވާނެއޭ މަޓީން އެެއްބަސްނުވި ނަމަވެސް މަމެން މިކަމާއި އެއްބަސް ނުވާނަމޭ މިކަން ވާނެއޭ ދިވެހިންނަށް ހުރި މައްސަލަ ތަކަކީ ވިސްނުުން ތެެރި ކަން ކުރިއަށް ނެރެގެން ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަންކަމޭ ސަރުކާރުން މިވަގުތު ބޯލްޑް ޑިސިޝަން އެއްނަގަންވީ މިވަގުތު ހެޔޮ ނުވާނެ ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓް ކުރާ އެއްވެސް ރިސޯރޓަކަށް މަސައްކަތު މީހަކަށް ނޫނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ މީހަކަށް ވާރކް ވިސާނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ ނުދީބަލަ.

 14. ޑާޑާޑާޑާ

  ހުކުމް ދެމެހެއްޓުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު ހުސްވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އުއްތަމައޭ އާއި އަދި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓޭ ބެލީ އެމެން އަތުން ކަޓް ކާލައިގެން މަމެން އަތުން ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓްއިން ހޮވާފައިވާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލެވޭނެ ކަމަށްތޭ އެމެން ނެރޭ އަމުރަކުން ފުރަތަމަ ކަމަކީ އެއީ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ކަނޑަން ޖެހޭނީ ހުކުމް ބުނެގެން ނޭ ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެގެން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ކަނޑާނުލެވޭނެއޭ މީއޭ ޖުޑިޝަލް ސިސްޓަމް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތް ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސައެންސް ފޮތުގައި ލިޔެފައި އޮންނަ ގޮތަކީ މިގޮތާއި ޚިލާފަށް އުއްތަމައޭ އޭނާގެ އެސިސްޓެންތޭ ކަންކަން ކުރުމުން އެއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދައުލަތުން އޭޒް ދަ ހާކިމާގެ ހައިިސިއްޔަތުން މަމެން ތަބާވާން ޖެހޭނެ އަމުރެއް ނޫނޭ އެހެންވީމައޭ ފުރާޅު ޓިނު ނަގައިގެން ތަމެން ނެރެން ޖެހުނީ ޓިނު ނޫން ތަޅުންގަނޑުގެ ތަޅުން ތަޅާލައިގެން ނެރެން ޖެހުނަސް ނެރޭނަމޭ. ޓު މީ އައި އޭމް ބޮދަރޑް އޮން ދިސް އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑޯންޓް ބީ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ...

 15. ސަސީ

  އަލްހަމްދުލިﷲ

 16. ވަތަނީ

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި
  ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މަގާމް ގެއްލިގެން
  ދިއުމަކީ އަދުލު އިންސާފުގެ ވެއްޓަށް ލިބިގެން
  ދިއަ ވަރަށްބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ ރައްޔިތުންނަށާއި
  ގައުމަށް ޣައްދާރުވާ މީހުން މިކަންކަމުން ފިލާވަޅު ލިބިގަންނަން ޖެހެއެވެ

 17. ވީވިލް

  އިންޑިއާ އިން އަމާންދީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ ނަމަވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވިސްނަން ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ އެއީ ދިވެހިންގެ ގައުމު ކަމަށް އަދި ރައްޔިތުންގެ %85 ވޯޓް ލައިގެން މަމެން ޕިންކީންގެ ސަރުކާރު ހޮވާފައި އޮތީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ވަޒީފާ ތަކެއް ދިވެހިންނަށް ދިނުމަށް ޓަކައި މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ހީކޮށްއޭ އެކަން ޖެހޭނެއޭ ކަށަވަރު ކުރަން. މިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރ ކޮރަޕްޓް ކަމުންނޭ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ބޭރުމީހުން މަހަކު 20 ހާސް ޑޮލަރުން ފެށިގެން މަހަކު 500 ޑޮލަރާއި ދެެމެދު މުސާރައިގައި ލަންކާ އިންޑިއާ އިން މީހުން ގެންނަން އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ވާރކް ވިސާ ދެނީ. އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ އަކީ އެއީ ފޭކް ސެރޓިފކެޓްސް ތައް ބޭނުންވަރަށް ގަންނަން ލިބެން ހުންނަ ގައުމެކޭ ކަން މިހެން ހުުރުމުން ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތަކުން އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުންނަށް ވާރކް ވިސާ ދޭނަމަ ދޭން ޖެހޭނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން އެމެންގެ ސެރޓިފިކެޓް އެންޑޯރސް ކުރުމުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީން ޑިގްރީ ކޯހެއް ހެދުމުން. މަޓީގެ ބޮޑުން ނަކީ އެއީ ދިވެހި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހުން ކަމަށް އެމެންގެ ޓްރެކް ރިކޯރޑްސް ތަކުން ފެންނާން ނެތް ހުރި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ރިސޯރޓްސް ތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އައީ %100 ދިވެހިން ލައިގެން ކަމަށްވެ ރިސޯރޓްސް ތައް މަޝްހޫރުވެ މާރކެޓްގައި ވައި ހިފުމުން ދިވެހިން އެމެން ރިސޯރޓްސް ތަކުން ބޭރު ކޮށް ދޮން މީހުންނާއި ލަންކާ މީހުންނާއި އަދި އިންޑިއާ މީހުންނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުގެ ހުރިހާ ބޮޑެތި މަގާމް ތަކާއި މެދު ފަންތީގެ މަގާމް ތައް ދިނީ އެއީ ދިވެހި އާންމު މީހާ ދެން ރިސޯރޓްސް ޓެކްނޮލޮޖީ ދަސް ކޮށްގެން އެމެންނާއި އަރާ ހަމަ ކޮށްފާނެތީއެވެ. ކަން މިހެން ހުުރުމުން މަޓީން ކިޔާ އެއްޗަކަށް އަޑުއަހަން ނުޖެހޭނެއެވެ. ރައީސްގެ ޒިންމާ އެއް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ބޭރުމީހުންނަށް ވާރކް ވިސާނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ މަމެންގެ ހިތް ބުނަނީ އެއީ ޔަގީނޭ ބޭރު މީހުން ނަށް ރިސޯރޓްސް ތަކުން ވަޒީފާ ނުދީ ހަމަ ދިވެހިން ވާނެ ކަން އެކަން އިނގޭތީވެ މަމެން މިހެން މިބުނަނީ. ގެޕް ފިލަރ އެއްގެ ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ޓާސްކް ފޯހެއް ގާއިމް ކުރެވިދާނެ 200 މީހުންގެ އާރޖެންޓް ކޮށް ގެޕް ފިލް ކުރުމަށް ޓަކައި. ހޯލްޑް އިޓް ޓައިޓް ޓިލް ވީ ގެޓް އިޓް ޓައިމް އެން ބްލެސިންގް އިޒް އޮން އަވަރ ސައިޑް ޔޫ ނޯ އައި ޑޯން ވޮނާ ވޭސްޓް ޓައިމް އޮން ވަޓް ދަ ކެބިނެޓް މެމްބަރސް ސޭ އޯލް ވަޓް ދޭ ސޭ ގޯސް ޓު ދަ ވޭސްޓް ޓު ދަ ހައިވޭސް އެކޯ އިން އެން އެރައުންޑް އޯޑިއެންސް ސޭ ކެބިނެޓް ސޭސް ގޯސް ޓު ދަ ވޭސްޓް ޓު ދަ ހައިވޭސް ވީވިލް ގްރޯ އިން ނަމްބަރސް ސީ ދަ ހޮރައިޒަން ވީއާރ ގްރޯއިންގް އިން ނަމްބަރސް ޓާރނިންގް ނަމްބަރސް އިންޓް ތައުަޒަންސް ވީ އާރ ގްރޯއިންގް އިން ނަމްބަރސް އޯލް އިން ވަން ނަމްބަރސް އޯލް އިން ވަން ނަމްބަރސް އާއާއްއައާއާއާ އާއާއްއައާއާއާ އާއާއްއައާއާއާ އާއާއްއައާއާއާ ކަމޯން ސްޓޭންޑް އަޕް ޕުޓް ޔުއަރ ހޭންޑްސް އިން ދި އެއާރ އެން ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާްންސް ޑާންސް ޑާންސް..

 18. ހިމް

  މަޑުން ރަގަޅަށް ތިބި ނަމަ އުފަލުގަ ވަޒީފާ ގަ ތިބެވުނީސް... މިނަށް ވުރެ ވަގު ވެފަ ޚިޔާނަތްތެރި ވީމަ ވާނީ ތިހެން.. ޚިޔާނަތްތެރި ނުވާނެ ކަމށް ހުވާ ކޮށް އިންސާފު ހޯދަ ދޭން ތިބި މީހުން ވިކެންޔާ ވާނީ ތިހެން.. ކޮބާ މިމީހުން ގެ އީމާންތެރިކަން؟

 19. ޑޭންޖުރެސް

  އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މަގާމު ގެއްލިއްޖެ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އުއްމީދު ކުރަމޭ މިއިން މިހާރު ޓޮޕް ކޯޓް ގައި ތިބި ބޮޑު ތިން ހުކުމޭ މެންނަށް ރަނގަޅު ލެސަން އެއް ލާރންވާނެ ކަމަށް. މީ މަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ވެރިކަން ދޯ. މަމެން މީ މިގައުމުގެ ދަހާކިމާ އަކީ އިނގޭތޭ. ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން މަމެންގެ ވެރިކަން ތަމެްން އުއްތަމައޭ މެންނަށް ކަޓް ދީގެން ވައްޓާލަން ބޭނުންނަމަ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ތަމެން ޖެހޭނީ ތެޅި ތެޅި ހޭރި ހޭރި ތިބެންއޭ ކުރެވޭނެ ކުރާނެ އެއް ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެއޭ. އުއްތަމައޭ އާއި ހުދު ޖަނގިޔަލޭ މެން އެތިބީ ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައޭ އެމެން ޖެހޭނެއޭ އަދި ވެސް ސައިޒުން ކަނޑާތިރި އަރުވާލަން މަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ސިފައިންގެ ތެރޭން ވެސް އިންގިލާބެއް ގެންނަން އެ ގެންނަން ބޯހިއްލާލި މީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަމޭ ބިކޮޒް މަމެން ޕިންކީން މީ ދަ ހާކިމާ ދޯ. ދަހާކިމާ އަށް އޮންނާނެ ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގައުމަށް ގައްދާރު ވެއްޖެނަމަ ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކޮށް ޖަލަށް ގަޅާލުމުގެ ބާރު. ދެން ތަމެން ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ޖެހޭނީ މަހަށް ދާން ބޮޑު ތަނުން ތަމެންނަށް މަމެން ބަލި ކުރެވޭނީ ގަންޖާބޯ އަށް ކެންޑިޑެސީ ކަން ދީގެން ނުވަތަ ހިންނަވަރޭ އަށް ކޮމަން ކެންޑިޑޭޓް ކަން ދީގެންނޫންތޭ ކުޅަދާނަ އެއް ނޫނޭ އެކަން ކުރަން ރެޑޭ މެން އެކަނި އޭ ދެން މިރާއްޖޭގައި އިދިކޮޅު ޕާރޓީ އަކަށް އޮންނާނީ ރަންރީނދޫ ޕާރޓީ ފުނޑާލާނެއޭ ރެޑޭ މެންގެ ތެރޭގައި ތިބި އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ފުނޑާލާނަމޭ ފުނޑާލާނަމޭ ފުނޑާލާނަމޭ ދިސް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދިސް ގަންޖާބޯ އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދޭއާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ލެޓްސް ޑާންސް ޑާންްސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 20. އަޙްމަދް

  ހުއްނާނީ ރާކަނި މަސްކެވިފާ ހެހޭ.

 21. ރަތްޔަތުމީހާ

  ބަލައި ނުގަނެ އެ އޮތީ ރަންގަޅައްތޯ ނޫނީ ނުންތޯ ކިހިނެއްބާ އެނގޭނީވެސް، ޖާޑީގެ މަތި ނުނަގާ ޒުވާރިތޯ ހުރީ ބިންބިތޯ ހުރީ އެންގޭ ވަރުގެ ފަންޑިޔާރުން ދީން ގަބޫލް ކޮއްގެން ތިބި ބަޔަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އަދި އެފަދަ ބަޔަކު ކުރާ ހުކުމެއްވެސް އިސްލާމީ ސަރީޔަތުގަ ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ، ކުށެއް ކޮއްގެން އެކުއްކުރިކަން ސާބިތު ކޮއް ކުއްކުރިމީހާޔައް އެންގެންޖެހޭ އަދި އެކަން އަންގަން ޖެހޭ ، އެގޮތައް ކަން ކޮއްފަ ޖަލައް ލެވޭމީހާގެ އެ ސަކުވާއެއް ނޯންނާނެ، އަދި ކުއްކޮއްފަ ހުރިމީހާޔައް އެމީހާ ކުއްކުރިކަން ސައްކެއްނެތް މިންވަރައް ސާބިތު ކޮއްދޭން ޖެހެނީ ހުކުން ތަންފީޒު ކުރާ މީހާ ކުށެއް ނުކޮއް ހުރެ ކަން ހުކުން ތަންފީޒު މި ކުރަނީ ހިތައް އަރާ އަޅާ ވޭނުގަ، އެ ހުކުން ކުރި ގާޒީ ބޮލުގަ އެޅެމުން ދާ ފާފަ ފުހެދޭނެ އިތުރު މީހެއް ނާންނާނެ، މާއްދިއްޔަތައް މި ގައުމުގެ ބަޔަކު ގެއްލި ހަލާކުވެ ނިމިއްޖެ، ﷲ އިރާދަފުޅާ މިންވަރު ފުޅުން މި ގައުމުގަ ހަމަ ހަމަކަމާ އިންސާފު ގާއިމް ކޮއްދޭނެ ގާއްޒީން ތަކެއް ިދިވެހި ރައްޔަތުންނައް މިންވަރު ކޮއްދެއްވައި މި ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ އަމާން ތަނެއް ކަމުގައި ލައްވައިފާން ދެވެ.

 22. ނުރަބޯ

  އަބުރުވެރިކަމާއިއެކު ރީތިކޮށް އުޅެންވީ ދުވަހު، ދެމީހުންވެސް މާތްﷲގެ ކިބަފުޅަށް އެއްވެސް ބިރެއްނެތި ރިޝްވަތުގެ ކަޅުފައިސާގައި ހިފާ ރިޝްވަތުދިން މީހުން ބުނިހާ ގޮތަކަށް އަމުރުނެރެދީގެން ހިންގި ނުބައިވެގެންވީ ޖަރީމާގެ ސަބަބުން މަގާމުގެއްލި އަބުރުގެއްލި މުސްކުޅިވީދުވަހު ޖަލުގެ ގޮޅީގައި އެކަނި ޙާލާ ހުންނަން ޖެހުނީއެވެ. ދެންވެސް ތިޔަކަމުން ރެކެން ނޫޅެ ކުށްގަބޫލުކޮށް ތައުބާވެ މުސްކުޅިކަމާ ބަލިކަމާ މައިބަދައިގެ ބަހަނާ ނުދައްކާ ޖަލުގައި ރީތިކޮށް ހުންނާށެވެ.

 23. މުޙައްމަދު

  ހާއިނުންނަށް ދައުލަތުގެ މަތީ މަޤާމު ތަކުގައި ތިބެވިގެން ނުވާނެ

 24. Anonymous

  މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށްބަލާއިރު، ތެދުވެރި މުސްލިމުން ނިކަންމަދު. ފައިސާގެ އަޅުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް މިދަނީ. ފަހަރެއްގައިވެސް މިއީ މަދު މުސާރަކޮޅެއްލިބޭތީވާގޮތެއްނޫން. ތެދުވެރިކަން ނެތުމުން ދިމާވާކަމެއް. އެކަމަކު، ޖުޑީޝަރީ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަފަހަރު އިވޭ ވާހަކައެއް، ބޮޑުމުސާރަ ދިނީމަ ކޮރަޕްޓްނުވާނެއޭ ބުނުމަކީ. މިއިން އެނގޭ ކަމަކީ، މިމީހުންގެ ތެދުވެރިކަމާ އިހްލާސްތެރިކަމާ ﷲ އަށް ބިރުވެތިވުމުގެ ސިފަ ނުހުންނަކަން.

 25. Anonymous

  ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަގާމަކީ، ދާއިމަށް ލިބޭ މަގާމުގައި ކުރާ މަސައްކަތް އިވެލުއޭޓްކޮށް ހަދާ މަސައްކަތަކަށް ނުވެފައި، ކޮންމެކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިއަސް މަގާމު ދެމިއޮންނަ ގޮތަށް ގާނޫނުތައް ފަރުމާކުރެވިފައި ހުރުމުންނާޢި، ދުވަހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމެއްނެތި، ދާއިރާގެ ކޮންމެވެސް ތަނެއގަތެރޭގައި ބޮޑުމުސާރައިގައި ހުރެވޭގޮތަށް އޮތުމުގެ ސަބަބުން މިފަދަ ވިޔާނުދާ އަމަލު ގިނަވެ، އަދުލު އިންސާފު ގެއްލިގެން މިދަނީ. އަނެއްކަމަކީ، ވިސްލްބްލޯވިންގ އާއި ވިޓްނެސް ޕްރޮޓެކްޝަން ނެތުން. މިފަދަކަންކަން ޔަގީންކުރާނަމަ ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދަ މަދުކުރެވޭނެކަން ހަމަޔަގީން.

 26. ހެޔޮބަސް

  ކިހާދެރަ ވަގުތީދަޅައަކަށްހެއްލި ލިބެމުންދިޔަފައިސާތަކާ،މަގާމުވެސް ގެއްލުނީ
  ދުނިޔޭގެދަޅައަކީ މިކަހަލަކަމެއް ބޭނުމީ ތެދުވެރިކަމާ،ފަފާތެރިކަން މިކަމުން އެހެންބޭފުޅުން
  އިބްރަތްހާސިލްކުރައްވާ

 27. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ރޮއެ ހޭރިލާފަ ތިބޭނެ ދޯ ބޭރިތައް