22:00

ލ.އަތޮޅުން އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ.

21:25

ކޮވިޑްގެ އަސްލު ގުޅިފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި.

21:19

20:47

އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫން އިތުރު ހަތް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ

20:12

އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ވެކްސިން ޖަހާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދިރޭ ކުކުޅު ދޭން ފަށައިފި

15:52

ގދ. ތިނަދޫ އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ބަސް ކައުންސިލް ކުރިމަތީ ނުވިކޭތީ ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އީއޯސީ އަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑރ. އާޒިމް އަބްދުއްޝަކޫރު، އީއޯސީ އާއި ދުރުވެއްޖެ

09:50

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ނިމޭނީ ކޮންދުވަހަކުން؟


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިގްތިޞާދު ހުއްޓި އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، ގޭގައި ބަންދުވެގެން ތިބުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރު ވެފައެވެ. މިއާއިއެކު އެތައް ބައެއްގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދަން ވަނީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ. ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ތަހައްމަލް ކުރަމުން ގެންދާ އެތައް ބައެއް އެބަތިއްބެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މަދުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ބަންދުވެގެން ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުންނާއި ވަޒީފާތައް ގެއްލި އާމްދަނީ ދަށަށް ދިއުމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އަންނަން އުޅޭތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އަދަދުތައް މަަދުވެ "ހަމަނޭވާ ލެވެން" އުޅޭހެން ހީވަމުން ދާއިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހިފައިވާ އަނެއް މައްސަލައަކީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ އެހެން ބަލިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމެވެ.

ކޮވިޑަށް މިއަދު 218 މީހަކު ފައްސިވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ބެރު

    އިބޫ ތިކަމުގެ ހައްލަކީ 1 ކަލޭ ހައްގު މަގަށް ރުޖޫއަވުން 2 ތިޔަ ދޫފުަޅުން ތެދުބަސް ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުން 3 ލޮލުންފެން ކަންކަމުގައި ބޮޑެތި ދޮގު ނުހެދުން 4 ނުހައްގުން ޔާމީނަށްކުރާ އަނިޔާ ނިމުމަކަށް ގެނައުން. 5 ތިމާގެ އަމިއްލަ ސިކުޑި ބޭނުންކުރުން. ނަޝީދު ގޮތަށް އަލްހާނާއި ރީކޯއާއި މިހެންވީ ބައިގަޑެއް ބުނިގޮތަށް ހަދައިގެން ވަރިކަން ވެއްޓުނު ގޮތަށް އިބޫކަން ނުކުރުން އެދެން. 6 އާއިލީ ވެރިކަމެއް ނުކުރުން. 7 ބޮޑެތި އަދަދުން ރައްޓެހިންނަށް ގައުމުގެ ފައިސާ ނުބެހުން. 8 ތިމާ ޖަލަށް ދާނެކަން ދަނެގެން ދެންވެސް އަވަހަށް މިކަމުން ސާލާމަތްވުން. 9 ތިމާޔަށް ނުއުފުއްލޭވަރުގެ ކަމެއްގައި ތިމާ ނުއުފުލުން. 10 ދުލުން ބުނެވޭ ބަސް ނޯޓުކޮށްގެން ހަނދާން ބެހެއްޓުން. ދޮގުނުހަދާ. ދޮގުނުހަދާ. ދޮގުނުހަދާ

  2. ޝިރޯ

    މާތް ﷲ ވޮޑިގެން ވާކަން ދަނެގެން ﷲގެ މަގުގައި މަސައްކަތްކުރުން. އިންޑިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދައިގެން އަވަސް މަސައްކަތެއް ފައްޓަވާ ބޮޑޭވެފައި ތިގޮތަށް ތުންފިއްތައިގެން ނުހުރެ މިކަމައް ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރޭ މިރޭވެސް ކަލޭވެސް މަރުވެދާނެ އެއީ ވެރިޔަކަށްވީމާ މަރުނުވާ ގަދަފައި ވިއްދަގެން ނުހުރެވޭނެ މިހާރުވެސް ކިހާ ބަލިކޮށް ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މާފަން އެދިފައި ވެރިކަމުން ދުރައްޖެހިލާ އެއީ ގައުމަށް ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ރަގަޅުގޮތް .