އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފަށް ލިބުނުކަން އޭސީސީގެ ތަހްގީގަށް ސާބިތުވެގެން އެމައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވުމާއިއެކު އޭސީސީގެ ރައީސް އައިޝަތު ޝިއުނާ އާއިމެދު ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝުއޫރުތައް މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް މިއަދު ބޭރުކުރައްވައިފިއެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަ ނުވާކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން އޭސީސީއަށް އަންގާފައި ވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މަހްލޫފްގެ މައްސަލައިގައި އޭސީސީ އިން ކަންތައް ކުރަމުންދާ ގޮތައް އިޝާރާތް ކުރައްވާ މަހްލޫފް ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި އޭސީސީ އިން ޕީޖީއަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށްފަހު ބަޔާނެއް ނެރެފައި މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުން ހަނު ތިބޭތީ ވަނީ ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް މިއީ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށެވެ. "ޤާނޫނީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށް މިއީ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ނުހެދޭނެ. އަޅުގަނޑަކީ ޝިއުނާ ކުޅެންގެންގުޅޭ ބޯޅައެއްނޫން." މަހްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހްލޫފް ވަނީ ކަންކުރަން ނޭގެންޔާ ޝިއުނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީމަ މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭސީސީ އިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވަން ނިންމީ ޕީޕީއެމްގައި ހުރިއިރު ސަރުކާރާ އެއްކޮޅަށް މަޖިލީހުގައި ބިލެއް ފާސް ކުރުމަށް ވޯޓް ދިނުމުން އޭނާގެ އެކައުންޓަށް 33،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އެސްއޯއެފް އެކައުންޓުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަވެގެނެވެ.

މި ފައިސާ މަހްލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރިއިރު އޭނާ ހުންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގައެވެ.

އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ވޯޓަށް ފަހު ޚިޔާނާތުގެ މޭސްތިރިޔާ ކަމުގައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ ދެމެދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ މެސެޖްތަކުންނާއި މަހްލޫފްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ތާރީޚުން އެއީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަވާން އޮތް ކަމުގައެވެ.

މި ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، ދޮގު ބަޔާނެއް ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތެއް ދިން ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރަން ފޮނުވަން ނިންމީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން އެއީ އޭނާ ޑޮލަރު ގަތް މުއާމަލާތެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް ލިޔެކިއުންތަކެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

މި ގޮތުން އޭސީސީއަށް މަހްލޫފް ހުށަހަޅާފައިވާ "ޕޭމަންޓް ރިސީވްޑް" ލިޔުމަކާއި، އެ ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ނަގުދު ފައިސާއިން އެސްއޯފްއާ ހަވާލުކޯށްފައިވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފް އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީއަކީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލުމަށް ޓަކައި ކުރި ކަމެއް ކަން ތަހުގީގަށް ފެންނަން އޮތް ކަމުގައިވެއެވެ.

ރަސްމީ މަގާމެއްގައި ހުންނަވައިގެން ތަހުގީގީ އިދާރާއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރަން ފޮނުވިއިރު، ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައިވާ ގޮތުން މިއީ ޖުނަހުގެ އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެކެވެ.

މި ކުށުގެ އަސާސީ އަދަބަކީ، ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައިވާ ގޮތުން، ހަ މަސް ދުވަހާއި އެއް އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދެވެ.

މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އިން ޕީޖީ އަށް ފޮނުވުމުން އޭނާ ހުރީ ދައުލަތުގެ މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރިކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

19 ކޮމެންޓް

 1. ޢަންނި

  ތީ ކަތިލަން ގެންގުޅުންކަނބަޅިއެއް ނޫންތެ؟ އަޅޭ

  24
  2
 2. ޓީމް މަހޭ

  ޝިއު ނާ އެ ނބުރެ ނީ ވަކި ބަޔަކު ބު ނާގޮތަށް .. ކޮބާ އި ންސާފު

  25
  1
 3. ހުސޭނުބޭ

  ދެމީހުން ބޯޅަކުޅެންޏާ އަންގާލައްޗޭ! އަހަރެމެން ނިކަން ބޯޅަކުޅޭތަން ބަލާހިތްވޭ!

  23
 4. ސަރުދާރު

  ކުޅިވަރަކަށް ހެދީމަ ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް؟

  25
  2
 5. އަހައްމަދޫ

  ރަގަޅު. ދައުވާ ކުރައްވާ

  22
  3
 6. ސުމެއް

  ރޔ އަށް އެކަނި ފުޓްބޯޅަ އަކަށް ހަދައިގެއް ކުޅެވެނީ .

  29
 7. ލީނު

  ހަމަ މިމައްސަލައިގައި ޔާމީނާ، މަހުލޫފު އެކަނި ކުއްވެރިކޮށް އަދުންކޮޅެއްވިއްޔާ ނުވަތަ ޕާޓީ މީހަކުވެއްޖިއްޔާ ހުދުފޮތިކޮޅަކަށް ހަދައި އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް ޝިއުނާއަކަށް އޮޅުވައެއްނުލެވެނެ

  20
  1
 8. ވ ވާހަކަ

  ނުކުޅެވޭނެތީ މިނިސްޓަރުކަންދީފަ އެހުރީ

  14
 9. ކޮއްޔާ

  ކުޅެން ނުކެރިގެން މިނިސްޓަރުކަންދީފައެހުރީ

  13
 10. ބޯޅަ މަހޭ

  މަހުލޫފް އަކީ ބޯޅައެއްކަން އަދި ކިރިޔާ މި އެނގުނީ
  ހެހެހެހެހެ

  15
  1
 11. ޢެދުރު

  .ސިއު ނާދެކެ ރުޅިއަޔަސް ތިއޮތީ އަތައްގޮވާފަ..

  14
  1
 12. ވަރަދާނަ

  މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެ ތިޔަ ހިންގާ ހަޑި ހުތުރު ޢަމަލު ކުށްވެރި ކުރަން. އަދި މަޙްލޫފްގެ އަބުރަށް އަރައިގަތް އެންމެންނަށް ދަޢުވާވެސް ކުރަންޖެހޭނެ. އޭގެތެރޭގައި ލަންކާ އމބސގ ބަޔަކު ތަކެއްވެސް ހިމެނޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ތުންތުންމަތިން އިވެންފަށައިފި. ހަނދާންކުރާތި މނނ!

  12
  6
 13. ސާމީ

  ކޮބާ މިގޯސްވީ ސިއުނާއެއް ނޫ ން މީ ރާއްޖޭގަވާ ނެ ވަރަކީ ....މަހުލޫފު މެން ލަދު ނުގަނޭ....މި ޕީޖީ ހުރެގެން މި ރާއްޖޭގަ އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅު ނުވާނެ ބަލަންތިބޭ....

  8
  1
 14. Anonymous

  ކަލެޔަކައް ނުކެރޭނެ އިސްތިއުފާ ދޭކައް.

  9
  1
 15. ޢަހުމަދު

  ހިއްވަރެއް ހުރިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދީބަލަ،

  9
  2
 16. ދިދަ ދަނޑި

  ތިދެން ކޯޗެއް؟ ޕަޕެޓެއް؟؟؟

 17. ހަސަދު

  މައުލޫފް، އަލީ ވަހީދު، އަދީބު ފަދަ ތެދުވެރި ، އެއްވެސް އަމިއްލަ އެދުމެތް ނެތް އިޚްލާސް ތެރި، ޚިދުމަތްތެރިންނަށް ދައުވާ ކުރުން އެއީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކަތިލުން.

  5
  1
 18. Anonymous

  ކަލޭސީދަާ މަގުގަ ހު އްޓާ ކުރަާ ތުހުމަތެ އް ވި އްޔަާ ސާބިތު ކޮށް ދިީ

  1
  1
 19. މަތި

  ތީހައްތާވެސް އެކިވައްތަރުގެ ފިލްމު ކުޅޭބައރ