ރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމުގެ ސަގާފަތް އަނެއްކާވެސް އާލާވަމުންދާކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް)އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވިދާޅުވީ، އަންހެން ކުދިން ހިތާނު ކުރުމުގެ ކަންކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ތަންކޮޅެއް ކުރީގައި އޮތް ސަގާފަތެއް ކަމަށެވެ.

"އެހެން ނަަމަވެސް މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު ރީސާޗްތަކުންވެސް އެބަ ފެނޭ، ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މި ސަގާފަތް އަނެއްކާވެސް އާލާވަމުން، އަދި މިގޮތަށް ހިތާނަ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތްތައް ހުރިކަން".

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ކަންކަމަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ބޮޑެތި ދިރާސާތައް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅުން ހުރި ސްޓޭޓިސްކިސް ހޯދައިގެން ހައްލު ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޗްއާރްސީއެމް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަަންހެނުން ހިތާނު ކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޝަރީއަތުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި، އަންހެެނުން ހިތާނު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ލަފާ ހޯދަން އެޗްޕީއޭ އިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވިއެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައެވެ.

އދ.ގެ ޖަމިއްޔާ ޔުނިސެފް އިން މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނެރުނު ދިރާސީ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 އަންހެނަކުން އެކަކު ވަނީ ހިތާނުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނާގޮތުން ހިތާނުކުރި ގިނަ މީހުން އެކަންކޮށްފައިވަނީ އެ މީހުންގެ އުމުރުން ފަސް އަހަރު ނުފުރެނީހެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މީހުން، އުމުރުން 5-9 އަހަރާ ދެމެދު ހިތާނުކޮށްފައިވާކަމަށް އެ ދިރާސާ އިން ދައްކަ އެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

33 ކޮމެންޓް

 1. ގގގ

  އަންހިނުން ހިތާނު ކުރެވޭތައް؟

  44
  6
  • ޖަނާބު

   ކުރީމާ ނުކުރެވޭނެކަމެއް ނޯންނާނެ.

   29
   2
   • ހަނު

    ހިތާނު ކުރި އެއްވެސް އަންހެނެއް ދަންނަ މިހަކާ ދިމަލެއް ނުވި. އަންހެނުން ހިތާނުކުރާ ކަން އެނގޭ މީހަކު ނޫޅޭ. ހިތާނުކުރި ފިރިހެނެއް އެބަ އުޅެޔޯ.

 2. ބޯހަލާކު

  ޚިތާނު ކޮށްފައި ހުރި މަންޖެއެއް އެބަހުރިތަ؟ ހޮސްޕިޓަލުންތަ ޚިތާނު ކޮށްދިނީ؟

  35
  3
  • މަކުރި

   މަގޭމަންމަ ބުނި މަވެސް ހިތާން ކުރިއޭ އަންހެނެއްމީ

   15
   24
   • ފަރުދީ ޒިންމާ

    ރައްދެއް ދޭން އެއްޗެކޭ ބުނެލީދޯ. ތިކަ މެއް ހިންގާ ކަ މެއް އާންު މު ރައްޔިތެއް ނުދަނެ. މިގޭގަވެސް އެކި އު މުރުފުރައިގެ ތަފާތު ރައްރަށުންއައިސް, އުޅޭ 7 އަންހެނުން އެބައުޅެ. ތިދައްކާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އެ މީހުންވެސް އެއްބަސްނުވެ. ދެން ކޮންތާކުން ކޮންދިރާސާއެއް ކޮއްގެން ދައްކާ ވާހަކައެއްތީ؟ އަންހެންވެރިން ނިދަންތިއްބަ ދަންވަރު ވަގައްވަދެ ހޯދިހޯދު މެއްތަ!

 3. ސަލީމް

  މިއީ މިހާރުމިއުޅޭ ނަފްރަތުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމުގެ ބޭނުމުގަ ދައްކާވާހަކައެއް ނޫންބާ؟؟

  104
  7
 4. ހެހެހެކެކެ

  ދޮގެއްތީ. ނުކުރޭ އަންހެނުން ހިތާނެއް މި ގައުމަކު

  66
  12
 5. ސޯލިހުބޭ

  މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގައި އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ނެރުނު ދީނީ މަޖައްލާއެއްކަމުގައިވާ "އަލްމިންބަރު" މަޖައްލާ ގައި އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޝައިޚް އުޘްމާނު ޢަބްދުﷲ ލިއުއްވާފައިވޭ.

  10
  19
 6. ރާވިއްކާގާސިމް

  ގައުމުގަ ވައްހާބިން ގިނަވެއްޖެއްޔާ ނުވާނެކަމެއް ނެތް

  22
  60
  • ަAmin

   ވައްޙާބު އިސްމުފުޅެއް

   22
   4
  • ބޮޑުބެ

   ލާ ދީނީ މަ ދުތަ މިގައުމުގަ

   38
   5
 7. ފުތާބެއްޔާ

  ލާދީނީ ނުކިޔޭއިރު ވަހައްހާބީންނޭ ކިޔޭތަ؟

  43
  4
 8. ނީނާ

  ދައްކާފާނެ ކޮންމެ ފަދަ ހަޑި ވާހަކަ އެއްވެސް... ދަލީލު ދެއްކީމަ ޤަބޫލު ކުރޭވޭނީ....

  33
  4
 9. ތައުބެ

  އަންހެންކުދިން ކިހިނެއް ޚިތާން ކުރަނީ؟

  32
  3
 10. އަހްމަދު

  ޔަގީން ކަމާއި އެކު މިބުނަނީ ތިދިރާސާ ރަގަޅެއްނޫން ، ހަމަ ހަދަހަދާގެން އެހެން އެޖެންޑައެއް ނެރެން އުޅޭ ދިރާސާއެއް ، އަހަރަމެން ރަށުގައި 2000 ވުރެ އާބާދީ ގިނަ ، ވޭތުވެ 100 އަހަރު ދުވަހުތެރޭގައިވެސް އެންމެ އަންހެނަކުވެސް ޚިތާނު ނުކުރޭ

  51
  6
 11. ރައީސް 2

  އެމްޑީޕީ ވެރިކަމާއެކު އަބަދުވެސް އާންމުވާ ކަމަށް ވަނީ

  34
  6
  • މޫސަ

   ޢެވެރިކަމުގަ ރައްޔިތުމީހާ ބިކަވެ މި ދަނީ ޝސ މީހުންވެސް އުޅޭކަން އަންގާލީ ކަމައް ތިވާނީ

   15
   1
 12. ޟޫސް

  ކޮވިޑޭ ކިޔާބަލަ ލާ ދީނީ ބިލޭކިޔާބަލަ ފަޅޮލޭ ނުކިޔާ

  31
  3
 13. Anonymous

  ރާއްޖެ ޓީވީ ދުވަހަކު ކޮޅުންވެސް ނުބަލާނަން އަދި އަޑުވެސް ނާހާނަން...ބޭކާރު ހަބަރު ފަތުރާ ބައެއްތިޔަކީ.

  35
  2
 14. މޮޔަތަޅާ

  މި ސަރުކާރު ފުރަތަމަ ހިތާން ކޮބައް.މި ސަރުކާރުން ނުކުރާނެ ކަމެ ނޮންނާނެއް. 🤣🤣🤣

  23
  3
 15. މޮޅު ރިސާޗު

  ކޮބާ ރިފަރެންސް ތިބުނާ ދިރާސާގެ ކިހާވަރެއްގެ ބަޔަކު ކިހާވެލިއުބުލް ހަދާފައި އޮތް އެއްޗެތޯވެސް ބަލަން އެބަޖެހޭނުން

  32
 16. ދެންލަލަލާ

  މީ ހަމަ ހުސް ދޮގު. ނަފްރަތުގެ ބިލް ވާހަކަ އޮއްބާލަން އެއުޅެނީ. ނުވާނެ ތިކަމެއް. ތި ހުރިހާ ސްޓަންޓެއް މިހާރު ދިވެހިންނަށް އެނގޭ!

  39
  2
 17. ނުސީދާ

  ކުރީގަ ދިވެހިން ބުދައްއަޅުކަން ކުރިޒަމާނު ތިކަލަކަންތައް ކޮއްއުޅުނު
  އެކަމު މިހާރު އެއުޅެނީ އަންހެން ކުދިންވެސް ހިތާނުކުރަނީއޭ ހައްދުފަހަނާއަޅާދަނީއޭ ކިޔާފަ ފިރިހެން ކުދިންވެސް ހިތާނުކުރުވިޔަ ނުދޭންވެގެން
  ބަލައްޗޭ ފަހަރަކު ކަމެއްމަނާކުރާނެ

  34
  2
 18. އާދަމުގެދަރި

  ޔަގީނާ ގާތަށް ދަންނަވަން އެނގޭ ތިޔަ ރިޕޯޓް ޞައްޙަ ނޫންކަން. ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ހޮވައިގެން ވަކި ބަޔަކު ގާތުން އަހައިގެން ވަކި ބޭނުމެއްގައި ހަދާފައި އޮތް ރިޕޯޓަކާ ވައްތަރީ.

  17
 19. ކޮރަލް

  ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޑްރަގް މައްސަލަ މަސާޖް ޕާލާ މައްސަލަ ފަދަ ބޮޑެތިމައްސަލަތަކުގެ ދިރާސާ އެއްނުހަދަ އެވެ. ބޭރުގެ އެހީ ދޭ މީހުން ބުނާ ދިރާސާ ތައް ހަދަ އެވެ.

 20. މުހައްމާ

  ވަރަށް ތާކުނތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކައެއް! ޢެކަން ކުރަނީ ކޮން ހިސަނުގަޑެއްގެ ކޮން ބައެއްކަން ބުނެފަި ނެތުމުނ ތީ މި ލާދީނީ ބިލަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށް ދެކެވުނު ވަހަކައެއް!

 21. ހަލީމާފުޅު

  ލާދީނީ ފިރިހެނުންވެސް ޚިތާނުނުރޭ !!!!!!

 22. ހަލީމާފުޅު

  ލާދީނީ ފިރިހެނުންވެސް ޚިތާނުނުރޭ!! ދިވެހިއަންހެނުންނޭ ކިޔައިގެން ލާދީނީ ބައިގަޑުބޭނުންވަނީ ނަފުރަތުގެބިލްގެއަޑު މައިތިރިކުރަން!!!

  13
 23. ކަނަށް ކަފޫރު

  އަންހެނުން ހިތާނުކުރުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. އެ ކަނބަލުންގެ އަންހެންވަންތަ ކަމުގެ "ރޫޙު" ގެއްލޭކަމެއް. މާ ކުރީޒަމާނުގަ މީހަކު ކުރިއޭ ކިޔައިގެން ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނޭ! އެކަމުގެ ދަލީލާ ހެކި އޮންނަންޖެހޭނެ!

 24. ާއަކޫ

  އަންހެނުން ކޯންޗެއް ކުރަނީ ހިތާނު؟🤔

 25. އަސްލު

  މިއީ މިހާރުމިއުޅޭ ނަފްރަތުގެ ބިލުގެ ވާހަކަ އޮއްބާލުމުގެ ބޭނުމުގަ ދައްކާވާހަކައެއް ނޫންބާ؟؟

 26. ނާތަހުޒީބު...

  އާއިލާގަ އަންހެނުން މަދެއްނޫން އެކަކުވެސް ނުކުރޭ. މީން ޒަމާނަކުވެސް ތިކަހަލަ ކަމެތް ކުރާކަމެއް ނުވަތަ ކުރިކަމެއް ގާތް ރަހުމަތްތެރިންނާ ދެކެ ފަރިތަ ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް އެނގޭކަށް ނެތް ދެން ކޮންތާކުން ނެރުނު 10 އަންހެނަކުން އެކެއް ތޯ؟ މިގެޔަކަށް ނާދޭ ތިފަދަމައުލޫމާތެެއް ހޯދާކަށް އަދި އަވަށްޓެރިޔެއްގެ ގެޔަށްވެސް.. ތިމާ މިލިޔާ އެއްޗިއްސާ ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭނެ ދުވަހެއް އޮތްކަން ހަނދާންކޮށްދެން. ކިހާވަރެއް ލިބުނުތޯ މި ބުހުތާނު ދޮގު ހަބަރު ލިޔަން…..