ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ - ވަގުތު އިމޭޖަސް: އަމީން ފަހުމީ

ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާ ދެމެދު ޗައިނާގެ އެހީތެރި ކަމާއެކު ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ، "ޗައިނާ - މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް" އަށް ކިޔާނޭ ދިވެހި ނަމެއް ހޯދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

ADS BY OOREDOO

ބްރިޖް އަށް ދިވެހި ނަމެއް ހޯދުމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީއިން ކުރި އިއުލާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނަން ހޯދުމުގައި ސަމާލުކަން ދޭންވީ އެ ނަމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ ނަމަކަށް ވުމާއި ދުލަށް ފަސޭހަ، ނަމަކަށް ވުމާއި، ގިނަވެގެން ނުވަ އަކުރަށް ވުރެ ދިގު ނަމަކަށް ނުވުމާއި އަދި ރަނގަޅު މާނައެއް ދޭހަވާ ނަމަކަށް ވުން ކަމަށެވެ.

ނަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކަށް ގިނަވެގެން ތިން ނަން ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ޚާއްޞަ އިނާމާއި ޝަރަފުގެ ފިލައެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ނަންތައް ހުށަހަޅާނީ، އެކަމަށް ޚާއްޞަ  ފޯމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު، އެ ފޯމާއި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީއާއެކު، 2017 ނޮވެންބަރު 16ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ، 13:30ގެ ކުރިން އެކެޑެމީގެ އީމެއިލް  [email protected]  އަށް ނުވަތަ ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީއަށެވެ. 

105 ކޮމެންޓް

 1. މެޑަމް ފާތުން ބުރިޖު

 2. ސީނު މަހަލް ހިގުން

 3. ޗައި ވަރުނުލާ ހިނގުން

 4. މޫދު މަގު

 5. އަމީންދީދީ ދުވުން

 6. މަހާރެހެންދިފާލަން

 7. 1- ސިނަމޯލްވޭ ބްރިޖް.
  2- ސިނަދިވެ ފާލަން.
  3- ކެރަފާ ނަޝީދު ނޭޅޭނެޔޭ ބުނި ފާލަން.
  4- ސީނުދިވެހި އެކުވެރި ފާލަން.

 8. ރަސްފާލަން
  ކަނޑުހުރަސް
  އެލެގުޅުން

 9. މަތީ ފާލަން

 10. މަހާސިނަމާލެރެހެންދި ބުރިޖު

 11. އެމް ވައި އެފް އޭ އެން އެޗް މާލެ ހުޅުލެ ހުރަސް

 12. ޔާމީން: އެޑްވާޑް ކުލެން
  މެޑަމް ފާތުން: ބެލާ ސްވޯން
  އަންނި: ޖޭކަބް ބްލެކް
  އައި ހޭވް ޑައިޑް އެވްރިޑޭ ވެއިޓިން ފޯ ޔޫ
  ދެން ހަމަ ޕާފެކްޓް ޓްވައިލައިޓް ސްޓޯރީ... ލޮލް

 13. ކަލަކުޓަރު

 14. ރަންނަމާރި ފާލަން

 15. ފެނު ޕަރީ
  ރާޅުގަނޑު ހިނގުން

 16. ރަސްރަނި މަގު

 17. ރަސްރަނި މަގު

 18. ބުރިޖައް ކިޔާ (މާލެހުރަސް)

 19. ބުރިޖައް ކިޔާ (މޯލްޑިކުރޮސް)

 20. ބޮން ފާލަން

 21. ާަަަާައަބްދުﷲ

  ރަސްއީންމީޔާ

 22. ރަސް މަންތިރި

 23. ކަނޑުމަތި
  ރަންނަމާރި
  ވަރުނުލާ
  ވިގަނި
  2018

 24. ާސަންތި މަރިޔަބު

  ޗިންމާލެބުރިޖު

 25. ޗިންޗޮން މަހާލް ބުރިޖު

 26. ހަޖަމުނުވާ ގާދޫ

  ވެލާނާ ފާލަން

 27. ބައްރުގުޅުވި
  ފެނުމަތިހިނގުން
  ފެނުމަތި ރާސްތާ

 28. ބައްރުގުޅުވި
  ފެނުމަތިހިނގުން
  ފެނުމަތި ރާސްތާ

 29. ބްރިޖަށް ކިޔާ ނަމެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމުން މީގެއިން ލިބިގެންދާ ޔަގީން ކަމަކީ މިހާރު ބްރިޖް ނިމިގެން ބްރިޖް ނިންމާ ރިބަން ފަށް ކަނޑާލާ ދުވަސް ކައިރިވެ އެކަމުގެ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން ޝޯ ގުނަން ފަށަނީ ކަމަށޭ ކުދިންނޭ. ނަތިންގް ވިލް އެވަރ ބީ ދަ ސޭމް އެގެއިން. އިޓްސް ދަ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން. އޯއޯ އޯއޯ އޯއޯ. ޖަހާ ޖަހާ ޖަހާ ހައި ޖަމްޕެއް ސްޓޭޖް މައްޗަށް ބޭސް ގިޓާ ހިފައިގެން ޖަހާ ޖަހާ ޖަހާ، ޕްލޭ ޕްލޭ ޕްލޭ ޕްލޭ ޕްލޭ، އިޓްސް ދަ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން. ދަ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން. ދަ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން އޯއޯ އޯއޯ ދަ ފައިނަލް ކައުންޓް ޑައުން..

 30. "ނޭޅޭޅެ ބުރިޖު"

 31. ދިވެ ރާ ޗައި ފަންދަރާ

 32. "ސިނަދިވެ" ފާލަން ކިޔާ.

 33. ބްރިޖަަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމުން އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ބޮޑޭ އަށް މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެއޭ އޭނާ އަށް އިންޖިނިއަރިންްގް ގެ އަލިފުބާ ނޭގިގެން ނޭޅުނު ބްރިޖް މިއަދު މަމެން ޕިންކީން މިދަނީ ލާރޖް ކޮށް އަޅާ ނިންމާލާ އެބްރިޖް އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން މަމެން މިއެދުނީ ވެސް އަނެއްކާ ރަންރީނދުލޭ މެންގެ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ގާތުންނޭ. އެމެން ގެ އެތެރޭ ހުރި އެއްޗެއް ނޫންތޭ ބޭރަށް ވެސް ނިކުންނާނީ އެހެންވީމާ ސަންދޯކު ކޮޅުފިލައޭ ކިޔާ އެމެންނަށް އިނގޭނީ އެޒާތުގެ ފަޑުއްކަ އިގްނޮރެންޓް ނަން ނަން ދޭން އޭ. މީގެއިން އެގިގެން މިދާ އެއްޗަކީ އެމެން މިދަނީ ދަށަށޭ ދާށަށް ދާށަށް ދާށަށް ދާށަށޭ ވާރޭ ވެހޭ އިރު ވާރޭ ފެންތިކި އުޑުން ވެހޭހާ ބާރު މިނުގައި އޮނެސްޓްލީ އެން ޕްރޮބަބްލީ އެން ޝުއަރލީ. ޑާއުން ޑާއުން ޑާއުން. ހަހަހާހާހާހާ ހަހަހާހާހާހާ..

 34. ޔަގީން ފާލާން

 35. ހީވޭ ކަމެއްހެން؟

 36. ކިޔާނީ މަހާބުރިޖު މިނަންވަރަށްރީތިވާނެކަމަށްފެނޭ

 37. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ގައި އަޅާ ބްރިޖް އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން މަމެންގެ ބިއުޓިފުލް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލަށް އެދުމުން އެމެން ދޭ ޚިޔާލު ތަކަކީ އެއީ ވެލްކަމް ސީން އޭ ފެނިގެން ދާ ބްރިޖް ނިމޭނެ ކަމުގެ އާލާމާތުގެ ޕޭޖް އިން. މީއޭ މީގެ ބިއުޓީ އަކީ މީއޭ މަމެން ޕިންކީން ބޭނުން މިވާ ގޮތަކީ. ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހިތް ތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިގެން ދިއުމޭ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް އަށް ކޮންމެ ނަމެއް ކީ ނަމަވެސް އެބްރިޖް ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމީ އަޕަރ ސްޓްރީމް އަށް ހިއްލާލާނެއޭ ނަތީޖާ އަކީ އިންޑިއާގެ އިގްތިސާދުގެ މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރި ހޯދުމޭ މީއޭ މީގެ ބިއުޓީއަކީ. މިކަމުގެ އުފަލުގައި ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ބައިވެރިވާން ތިކުދިން މަމެން ޕިންކީން ނާއި ގުޅެންވީއޭ. ގިވް އިޓް ވެން ވީ ވޯންޓް އިޓް. ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒައާރ. ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ. ގިވް އިން ގިވް އިން ގިވް އިން..

 38. ޗާންދަނީ މަގު ކިޔާބަލަ.. ރ. ވާދޫ ކުޑަކަތީބު ބުނާހެން. ހަހަ

 39. ސީނުކަރަ-ދިވެހިރާއްޖެ އެކުވެރިކަމުގެ ފާލަން😂😂😂😂

 40. ބްރިޖެއް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރުން އޯޑިއެންސް ގާތު އެދުމުން އެމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ރޫރޫ އަޅައިގަނެގެން ފަޔަށް ހިނި އަރައިގަނެގެން އުޅޭ އުސޫލުން އެކަމުގެ ތެރެއަށް ބޭނިގަނެގެން އެމެން ގެންގުޅޭ ކަންޓްރީ ސައިޑް އީގޯ ސިންޑްރޯމް ފޮތުގެ ޗެޕްޓަރ ތަކުން ފިލާވަޅު ތައް ނަގަ ނަގައިގެން ޓްވިޓަރޭ މެން ސަންދޯކު ކޮޅުފިލަ އޭ ކިޔަސް ތިއަކުން މަމެންނަށް މަދުވާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެއޭ. ތަމެން މިހާރު ތިޔާ ތިބީ އަބަހައްދަވެގެން ގޮސް ގުރުޑު ވެފައޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. ދެން ވެސް ގުރުޑު ކަން ފިލުވާލަން ބޭނުން ނަމަ މަމެން ޕިންކީން އަތުގައި ހިފަންވީއޭ ބްރިޖް މަތީ ޑާންސް ޕާރޓީ އެއް ބާއްވަން އިނގޭތޭ ތަމެންނަށް. ސެޓުލް ޑައުން ސެޓުލް ޑައުން ސެޓުލް ޑައުން މައިގާރލް ސެޓުލް ޑައުން މައިގާރލް. އަހާހާ އަހާހާ އަހާހާ..

 41. ސީނުކަރަ-ދިވެހިރާއްޖެ އެކުވެރިކަމުގެ ފާލަން

 42. ބްރިޖަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ އޮޕީނިއަން އަށް ހުޅުވާލުމުން މީގެއިން މިދޭހަ ވަނީ މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ވެރިކަމަކީ އެއީ ލާމަސީލު ފެންޓާސްޓިކް ވެރިކަމެއް ކަމަށޭ މަމެންނަށް މިފެނިގެން ދަނީ. މީ ސީދާ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް އިންޓަރެކްޓް ވެގެން ހިނގާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ސަރުކާރެއް ކަމަށޭ މަމެންނަށް ފެނިގެން ދަނީ. އައި އޭމް ހިއަރ ޓު ސޭ އިޓް އެނީވޭ އެން އައި އޭމް ގޮނާ ސޭ އިޓް އެނީވޭ. ޓޭކް އޮން މީ. ޓޭކް އޮން މީ. ޓޭކް މީ އޮން..

 43. "އަންނި ޖެޓީ" ކިޔާހެން ޔާމީން ބްރިޖް

 44. ދަނގަޑު ދަހެލު

  ވަޅޯމަސް އަށިމަތި ހިނގުން

 45. ގާދޫ ކޮލު އިފުރީތު ހިނގުން

 46. މަންމާފުޅު ފާލަން

 47. ރައީސް ޔާމީން ގެ ނަމާ ގުޅުވިގެން ކިޔާަ ނަމެއް ކިޔަން އެންމެ އެކަށީގެންވާނީ، އެއީ އިދިކޮޅު މީހުން ކިތައްމެ ނޫންކަމަށް ހެދުނަސް އެމީހުންގެވެސް އުއްމީދެއް ތިޔަ ބްރިޖަކީ، ރޔ ގެ ވެރިކަން ނިމުނަސް ތިޔަ ބްތިޖް ހުންނާނެ އެމަނިކުފާނު ނުގެންދަވާނެ، ކިތަންމެ ދެކޮޅު ވެރިވިޔަސް ބްރިޖްގެ ބޭނުން ހިފާނެ އެއީ އެންމެންގެ ހައްގުގައި އެމަނިކުފާނު ގައުމަށް ކޮއްދެއްވި ހިދްމަތެއް ވަކި ޕާޓީއަކަށް ހަދާދިން އެއްޗެއްނޫން، އެހެންވީމަ ޔރ ގައުމަށް ކޮއްދެއްވި ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ރޔ ނަމާ ގުޅުވާފަ ކިޔާ ނަމެއް އެންމެ އެކަށީގެންވާނީ....

 48. ސީނުދިވް ބްރިޖް
  ބްރިޖް މަހަލްސީނު
  ޗައިޑިވްސް ބްރިޖް
  މަލްޑިޗައިން ބްރިޖް
  ބްރިޖް ޗައިންދީބު
  ބްރިޖް ސީނުދީބު

 49. ދިވެހި ރާޖޭގެ އެއްމެ ރީތި ފާލައް

 50. ސުލްތާން މުހައްމަދު ބްރިޖް.....
  ބްރިޖް އެއީ އެޔާކޮންމެހެންވެސް ގުޅުވާނެ ލަފްޒެއްވީމަ ކައުންޓް ކުރާނި އެނުލާ އޭރުން އިންނާނި 9 ނ ދޭހަވާނީ ދިވެހި ރަސްކަން ވޯލްޑް ސުޕަރ ޕަވަރ އެއްކަން ވަރުގަދަ ބަތަލެއްކަން. އޭރުގެ ސުޕަރ ޕަވަރ ޕޯޗްގީޒު ފުނޑާލި ސުޕަރ ހީރޯކަން އެއީ ޗޢިނާ އެމެރިކާ ބަލިކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ފިލާވަޅެއް. ނ އެމެރިކާވެސް ވ އަސަރު ކުރާނެ މިކަހަލަ މުސްލިމް ޝަހުސެއްގެ ނަން އިއާދަ ވަންޏާ. އެވަރުން ޗައިނާ އަށް ފުދެންވާނެ. ނޫނީ މިވެސް ޢަޅުވެތި

 51. އަލް ފައިސާ ބިން ތިޖޫރީ ބިން އިބްނި ވައްކަމުލް ފާލިމިއްޔާ

 52. ދިވެހިގައުމުގެ ދިރުން

 53. ގައުމިއްޔަތުގެ ދިރުން

 54. މަތިންދާ ފާލަން

 55. ޗިލްބުލް ޕާންޑޭ

  ނަޝީދު ދެން ލަލަލާ ފާލަން

 56. ާއަހައްމަދުބެއްޔާގެކޫދު

  ރާއްޖެސީނު ފާލަން
  ޔާނުފާލަން
  ކަނޑުއޮށްދުއްވި
  ފުރޭތަ ހިނގުން
  ކައިވެނީގެ ގުޅުން

 57. ސީނުކަރަ މަހާރާސްތާ

  ސީނުކަރަ މަހާރާސްތާ

 58. ނަން ތަން ހުށައަޅަން ވީ ތަނަކައް އޮތީ އަޅެފަހެ ވަގުތު ތަ؟
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 59. ގައުމު ދަވާލި ބޮޑު ވަގު ބުރިޖް.. ކިހިނެއްތޯ؟

 60. ބްރޯ ފާލަން

 61. ސީނުކަރަ މަހާރާސްތާ

 62. ސީނުކަރަ މަހާރާސްތާ

 63. ސުދާ ސުދީ ހިގުން

 64. އަފިހުންބަހާ ފާލަން

 65. ޗައިންމާލް ބްރިޖް. މާނައަކީ ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑް ޝިޕް ބްރިޖް އެވެ. ފޮންޓް ކުލަ އަކަށް ހުންނަން ޖެހޭނީ ޕިންކް ކުލަ އެވެ. ބްރިޖްގެ ކުލަ އަކީ ވެސް ޕިންކް ކުލަ އެވެ. ބްރިޖް ގެ ބައްތި ދަނޑިތަކުގައި ވެސް ލާނީ ޕިންކް ކުލަ އެވެ. އެއިރުން ތިޔާ ކަން ދާނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި.

 66. ޢަހަރެމެން ގެ ޕާޓީބަޔަކު ތިޔަތަނަކުން ނުހިގާނެ
  ޢއެމްޑީޕީއިން ބުރިޖު އަޅާނެ ތިޔައީ.ފަލަމެއް ކ މުޅިއަތޮޅު އެއްކޮއް ގުޅާލަ ދޭނަން މިކަހަލަ ބޮނޑެތި ކަންކަމައް ކިޔަނީބުރިޖް ތިޔަ އެޅެނީ ފާލަމެއް ތިޔަ ގޮވެނީކޮސް

 67. މައި މޭން ޔާމިން

  "މަ ނަމަވެސް ކަޑަވާނެ" ބަޔަކު ކިޔެއްނު ނުވާނޭ ، އެ އޮތީ ބުރިޖްވެސް އަޅާފަ. ހަހަހާ ހަޖަމް ކޮއްލާ. 2018 ގަ އަދި ހޮޑުވެސް ލެވޭނެ އަދި.

 68. ތިޔަށް ނަންހަދާކަށް ނުޖެހޭ! ދިވެހިން ތިޔަށް ކިޔާނަމެއް އޮވޭ! ތިޔަށް ކިޔަނީ "ފާލަން" އެހެން ނަމަވެސް ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދެރަށް ގުޅައިދޭ ފާލަމެއް މީގެ ކުރިޔަކު ނޯވޭ! އެހެންވީމާ ފާލަން މިނަމަށް ތިޔާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނަމަށް ބަދަލެއް ގެންނަންޖެހޭނީ! ފާލަން، މަގަތުފާލަން، ބޭރުފާލަން މިހާރުވެސް އޮވޭ! އެކަމަކު ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ދެރަށް ގުޅައިދޭ ފާލަމެއް ތިނޫނިއްޔާ ނެތެވެ. ވީމާ ފާލަމާ ގުޅޭގޮތަށް ނަމެއްހެދިޔަސް ހަދަންޖެހޭނީ!

 69. ބަޔަކަށް އަސަރުފަށެއް ކުރޭ ދޯ..؟! ޖުއްލާބު ކައިގެންވެސް ހަޖަމް ކޮށްލާ..! ފާލަން އެޅީ ހަަމަ ޔާމީން..! މައުމޫނަކަށްވެސް ނަޝީދަކަށްވެސް ނުވި..! ދެން ލަލަލަ

 70. 1 ކަނޑުއަށިފުރޭތަ
  2. ފޭރޭމަތިއަށިޖައްރާފު
  3.ކަނޑުހުރަސްފޭރޭރަސްރަނި

 71. ގއ.މާމެންދޫ ދަންނަ ނުދަންނަ

  ސަރައްކާލި ހިގުން

 72. މޮޅު ވައްކަން

 73. 1) ލާ އިންސާނީ ފާލަން

  2) ރައްޔަތު މީހާ ގެ ގައުމު ވޯލްޑެ ބެންކަށް މޯގޭޖް ކުރުވި ފާލަން

  3) ރައިސް ޔާމިނު ގެ ހުދުމުހު ތާރު ވެރި ކަމު ކޮންކުރިޓް ފާލަން

 74. ލާޖެއްސި ގުންޑާ ދަންމަޅި ފާލަން ނޫނީ 3 ރެނދު ފާލަން

 75. ބްރިޖަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ދީބަލަ ނަމަ މަމެންނަށް އެބައޮތޭ ތިޔާ ބްރިޖް އަށް ކިޔާނެ ވަރަށް ރީތި ނަމެއް ކުދިންނޭ. އެއީ ހިއުމެންސް ޓައިމް ވެސް ރަމްޒް ކޮށްދޭ ނަމެކޭ އަދި އެނަން އަޑު އިވުމުން ހުރިހާ ބިއުޓީ ކްއީނޭ މެން ވެސް ހިތް ތަައް އުފަލުން ފޮޅޭނެއޭ އަދި ބްރޭކް އަޕް ވެފައި ތިބި ބިޓުން ތައް ވެސް ރިޔުނައިޓް ވާނެއޭ. މަމެން ޕިންކީން ނަކީ އެއީ ބްރިޖް ތަކަށް ކިޔާ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ނަން ދިނުމުގައި ވަރަށް ކުރީގައި އުޅޭ މީހުންނޭ ބިކޮޒް މަމެން ޕިންކީން ނަށް ވަނީ މިރޮގުން ދުނިޔޭގެ އެވޯރޑް ވެސް ލިބިފައޭ ކުދިންނޭ. ދެން ބުނަންވީތޭ ބްރިޖް އަށް ކިޔާ ނަން. އާން ދެން އަޅެ ބުނެދީބަލަ. މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖް އަށް ކިޔަންވީ "މަމެން" ބްރިޖް އޭ ކުދިންނޭ. މަ އެއީ ޗައިނާ މެން އެއީ ޕިންކީން އިނގޭ. ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ އަނެއް ހެން ބަލާނަމަ ޕިންކީންގެ މިލްކިއްޔާތެއް ވިއްޔާ ދޯ. މިނަން އޯކޭތޭ ކުދިންނޭ. ހިނގާ ދާން މިތަނުން އަވަހަށް. ވާޓް..

 76. ' ވަގުފާލަން '

  • ރާސްތާފާލަން
   ތަރަށްގީ ފާލަން
   ކަނޑު ހުރަސް ފާލަން
   މަހާ ރެހެންދީ ފާލަން
   ރަސް ކުލުނު ވެހި ފާލަން

 77. ާަަާާަަާާާސަރީފް

  ސިނަ-ދިވެހި ފާލަން

 78. ސީނުކަރަ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކުވެރިކަމުގެ މަތިމަގު

 79. ދެކޮޅަށް ހިނގާ

 80. މަހާ ބުރިޖާ
  ދިވެހި ސީނު ފާލަން
  މާލް ސީން ހިގުން
  އަމަނަނަވަޔާ ހިގުން
  ސީޔާ ފާލަން
  ޗައިނާ ރާއްޖެ ހިގުން
  ޗައިރާއްޖެ 2018
  ޗައިރާއްޖެ ބޮޑުފާރު
  ސީނު ރާއްޖެ ގުޅުން

 81. ސީނު ދަންމަޅި

 82. ހުޅުޔާމާލެ ބްރިޖް.

 83. ފާޠިމަ އެންޑް ގައުމުހުސްކުރި

 84. ރަސްރަނިފާލަން.

 85. ކަނޑު ހުރަސް

 86. ބުރިޖު މާސްޓާ

  ޔާފާޗަޝީ ބުރިޖު

  ޔާ ( ޔާމީން) ފާ (ފާތިމަތު) ޗަ (ޗައިނާ) ޝީ ( ޝީ ޖެމްޕިން)

 87. އެއްބައްޖެއް (އެއްބަދި) އެއްތީ ހަމަ!

 88. ވަގުބުރިޖު

 89. ޜީތިމަލަ

 90. ކިޔާ "މަހާޖައްރާފް އާއި މަހާރެހެންދިގެ ހަދާނީ ބްރިޖް"

 91. ޗައިދި ފާލަން

 92. މިތަނުގެ ނަމަކީ "އުދަރެސް" އެއީ ޓުރިޒަމަށް މިތަން އިސްރިހާރު ކުރަން މިކަހަލަ ބޮޑު ނަމެއް ނިކަން ވަރަށް މުހިންމު. ޔުރަޕުގެ ބަޔެއް ފަތުރު ވެރިން ވެސް މިތަން ނިމުނު ތޯ ސަުވާލު ކުރޭ އެހެން ވީމަ މީއީ ވަރަށް މުހިންމު ތަނެއް.

 93. ދިޗައި ފާލަން

 94. ބުރިޖު އޮތި ހުޅުލެ އާ މާލެ އާދޭތެރޭ.ހުޅުމާލެއާ މާލެ އާ ދޭތެރޭ އަދި ބުރިޖެއްނެތް.އެކަމަކު މު ބުރިޖުން ހުޅުމާލެ އަށް ވެސް ދެވޭނެ.ހަމައެކަނި ޓުރެފިކުގެ އުަދަގޫ ހައްލުކޮށްލެވިއްޖިއްޔާފަސޭހަ ވާނެ.

 95. ސީނު- ދިވެހި ފާލަން

 96. ކައިވެނި ފާލަން

 97. ތަރައްގީ ޔަގީން

 98. ފެނޭބާ

 99. ޔާމީން ބުރިޖް

 100. " ކަނޑުހުރަސް "