ހުޅުމާލޭގައި އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ފިިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލަަައިފިއެވެ.

ރަހީނުކުރި އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، ބަޔަކު 13 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކުއްޖާ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން، އެ ކުއްޖާ މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ މެންދަމު 2:30 ހާއިރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ދެ މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެއީ 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 27 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ދެ މީހުންނަކީ ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަައި ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވި ކުއްޖާ ފެނިފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ސަރަހައްދު ކައިރީ މޫދުންނެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

76 ކޮމެންޓް

 1. ޢަބްދުލްމުހައިމިން

  އިންނާ ލިއްލާހި ވައިންނާ އިލައިހި ރާޖިއޫން. މަރުޙޫމުގެ ފުރާނައަށް ހެޔޮ ރަޙްމަތް ލައްވައި ޢާއިލާ އަށް ކެތްތެރިކަން މިންވަރުކުރަށްވާށި. އާމީން.
  މި ފެންވަރަށް ކަންކަން ދިއުމަކީ ވަރަށް ވެސް ހިތާމަހުރި ކަމެއް.

  287
  5
 2. އިހުމާލު

  މިކުއްޖާ ގެއްލުނު ގޮތައް އާމު ރައްޔިތުން ގެ އެހީ ނުހޯދީ ކީވެ. ؟

  230
  2
  • Obama

   އާންމު ރައްޔިތުން ކުރިމަތީ ރޯމާ ދަވާލު މީހުން އަތުން ފޭރޭ އިރުވެސް ފެންނަ މީހުން ތިބެނީ ކުޅިބަލަން ނޫނީ ވީޑިއޯ ކުރަން.

   151
   4
   • މުހައްމަދު

    ޢެހެންތާވާނީ، ކުއްކުރާމީހާ އާއި ކުއްވެރިންގެ ހައްގު ގިނަވެ ބޮޑުވީމާ. ޢެއްޗެކޭބުނާއިރަށް މަރުގެ އިންޒާރުދޭނީ.

    17
    1
 3. ޢެލެކުސް

  ސޯލިހު އިސްތިގުފާ

  189
  19
  • ޑީނޯ

   ޥަގުންގެ މިތިބެނީ ވެރިކާމާ ހެދި މޮޔަވެފަތާ.

   73
   15
   • اکف

    ހަމަ ލާދީނީ މީހުން

    10
    1
  • ނައިކް

   ދަ އަވަހޭ ހަނދާން ނެތުނުލެއް!! ޔާނު ސަރުކާރުގަ ވަޅިހަރާ މަގުމައްޗަށް މަރާލި 18 ޒުވާނުންނާއި އެޗްއައިވީ ލޭ ގަސްތުގައަޅާ މަރާލި ދެމަފިރިންނާ ވިއްސަން އުޅެފަ ބޯބުރިކޮށްލާ މަރާލި ކުޑަ ކުއްޖާގެ މަތިން އަހަރެމެން ހަނދާން އެބަހުރި ބަޔަކު އެއީ ނުވާކަމަކަށް ހެދިޔަސް.. މިހާރު ނިސްބަތުން މަދު އޭރަށްވުރެއް.. ބުނަން މިއުޅެނީ މިއީ ވަކި ސަރުކާރެއް އޮވެގެން ވާކަމެއް ނޫނޭ ޤައުމީ މައްސަލައެއް..

   9
   8
 4. އައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

  ޙުރި ހިތާމަ އެއއ އްގެ ބޮޑު ކަމާ އެވެ. މަރަށް މަރު! މިގަ އުމެ އްއް ވާ ނެތް. މި ކުޑަ ކުޑަ މުޖުތަމަ އު އިން މިފެންނަމުންދާ މަންޒަރުތަކާ އި އިވެމުންދާ އަޑުތަކަކީ، މި މުޖުތަމަ އު ފަސާދަ އިގެ ހާ އްޔަކަށް ވެ ހަލާކުގެތެރެ އަށް ވެ އްޓިފަ އިވާ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ދަލީލުތަށް. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުރަ އްކާތެރި ގަ އުމުތަކާ އި އަޅާ ބަލާ އިރު މި އީ އެތަންތަނުގެ ކުޑަ ކުޑަ، އެންމެ ވިލެޖެ އްގަ އި ދިރި އުޅޭ މީހުންގެ އާބާދީ އޮތް ގަ އުމެ އް. ނަފްސީ ނަފްސީ އެންމެންވެސް.

  166
  4
  • ޙަސަނު

   ކޮއިފުޅާ ހެޔޮއެއްޗެއް ތިބުނީ

 5. ހައްލު

  މިޤައުމުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ވާނީ ފުލުހުންނަށް ފުރިހަމަ ބާރާއި އިޙްތިޔާރު ދީގެން.... މިޤައުމުގައި ނޫނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާ ތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި މަރުގެ މައްސަލަ ތަކުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޓޯޗާ ކުރުމުގެ ބާރު ދީފައި އޮށްނަނީ....އެކަމަކު މިޤައުމުގައި ޖެހެނީ އެފަދަ ކުއްވެރިންނަށްވެސް ބުއްފުޅިދީގެން އެސީ ކޮޓަރީގައި ގަޑިން ގަޑިޔައް ބިރިޔާނީ ދީގެން ގެންގުޅެއް...މިޤައުމުގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ނަށްވުރެ ކުއްވެރިން ޖަލުގަައިވެސް އުލޭނީ މާ މީރުކޮށް ކައިގެން އަރާމުގައި

  142
  5
  • ބޭޗާރާ

   ފުލުހުންގެ އިދާރާއަކީ މިގައުމުގައި ފެއިލްވެފައި އޮތް އިދާރާއެއް. ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ނެތް ތަނެކޭ ބުނެވެން ނެތް. މައްސަލައެއް ބަލާފައި ޝަރީޢަތަށް ދާއިރު ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ ނުވަތަ ހެކި ހޯދާފައި އޮންނާނީ ނުބައިކޮށް. މީ ނޭނގިގެން ކުރެވޭ ކަންކަމެއް ނޫން. މައްސަލަ ހައްލުވާނީ މިލިޓްރީ ބަޔަކާ ތިކަން ހަވާލުކޮށްފައި މިލިޓްރީ ކޯޓެއް ހަދާފައި ޝަރީޢަތް ކުރަން ފެށުމުން. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް މިލިޓްރީން ކަނޑައަޅާ ވަކީލަކު ފިޔަވައި އެހެން މީހަކަށްވެސް ވަދެވިގެން ނުވާނެ. އެ ދަރަޖައަށް ހަރުކަށިކޮށްގެން ނޫނީ ހައްލެއް ނުވާނެ.

   48
   8
   • އައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

    ބޭޗާރާ: ވަރަށް ވެސް ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް..

 6. އަލީ

  މިހާރުން މިހާރު ފުލުހުންނަށް ފުރިހަމަ އިހުތިޔާރާ ބާރު ދީގެން ގޭންގު ތައް ވުޖޫދުން ނައްތާލުމަށް ގޮވާލަން

  177
  6
  • ....

   ގޭންގްތަކުގައި ތިބީ ފުލުހުން ކަމަށް ވާ ނަމަ ދެން ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ

   47
   3
   • ޖިންނި

    އިސްލާމީ ފޯރސްއެއް އަލަށް އުފައްދަންވީ ( މުޅިން އަލަށް ކުދިން ހޮވައިގެން ތަމްރީން ކުރުވައިގެން މިހާރު މިތިބަ ބަސްތާތަކުން " ފީ ހޮވާފަ އިތުރަށް ނަގާނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ދެކިގެން "ފުރިހަމައަށް ބާރު ދީގެން ރޯޔަލްސްގެ ފޯންކޯލްސް ތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭހައި އާރާއި ބާރުދީގެން ﷲ ތަޢާލާއާއި ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިވަސައްލަަމް ދެކެ ޚާލިޞް ލޯބިވާ ބަޔަކު ނެރެގެން !

    12
 7. ރަހީމް

  ހުރިހާ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ނިކުމެ މި ޤައުމުގައި ތިބި ގޭންގުތަކުގެ ވަސްފިލުވާލުމަށް ގޮވާލަން ސަރުކާރުން ބާރު ނުދީފިއްޔާ ސަރުކާރަށްވެސް ބަލާނެ ކަމެއް ނެތް

  165
  2
 8. Anonymous

  މީ ކޮންގަައުމެއްގަ ހިނގި ކަމެއްބާ؟

  26
 9. ނަސީރު

  ތީ މިގައުމުގައި ގޭންގުތަކުން ހިންގާ މަރުތަކުގެ ކުޑަވަރެއް ފެންނަނީ ނުވަތަ އެގެނީ މަދުފަހަރަކު...މުޅިންވެސް ބުނާނީ އޯވަ ޑޯޒުވެގެންނޭ އެކަމަކު އެގޮތައް މަރުވާ ކޮށްމެ މީހަކާއި ގޭންގުތަކާއި ގުޅުން އޮވޭ

  108
  1
 10. މޯޑް

  މީ ކޮންގައުމެއްގަ ހިނގި ކަމެއްާ؟

  41
  6
  • ދވސއ

   ޔޫ އެސް ގެ ހުޅުމާލެ ސެކަންޑް ފޭސް

 11. އަހުމަދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  ވަރައް ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް. މިއީ ހައްތަހާ ވެސް ދީނައް ތަރުބިއްޔަތުން ނެތުމުން ވާ ގޮތް. ދީން ދަސްކުރަން ބޭނުން މީހަކު އަމިއްލަޔަށް އެކަން ކުރަން ޖެހުމުން އެއްބަޔަކު ލާދީނީވެ އަނެއް ބަޔަކު ދީނީގޮތުން ހަރުކަޝިވަނީ

  104
  3
 12. ދެރަ

  މިވަރު ކަމެއް ހިގީއިރު ކޮބާ އެންމެން؟

  75
  1
  • ހޫ

   އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫންވީމަތޯޗެ އެހާވަރަށް ހޯދަންނޫޅެ އެތިބީ.

   26
   1
  • ހޫ

   އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ނުފެނި ދެގަޑިއިރުވާއިރަށް މީޑިއާގަ ފޮޓޯ އާންމުކޮށް އެކުއްޖާ ލަދުގަންނަވާލާނެ.

   19
   8
  • މިޒޫ

   އެންމެން މިތިބީ ގޭގަ ބަންދު ގަ!

   28
  • ކޮވިޑް

   ލޮކްދައުންގަ ފުލުހުންނާ ސިފައިން އަވަދި ނެތި ރައްޔަތުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގަ. މިސަރުކާރު ހިންގަން ލައިސާ ހޯދުމުގަ. ކީއްކުރާނީ މީ މި ޤައުމުހެ މިއަދުގެ ހަޤީޤަތް.

   43
   • ނާލި

    ޓޯޓެލީ އެގްރީ

 13. އާދަމުގެދަރި

  ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނުތަ. ނޫނީ އަހަރެންތަ. ނޫނީ ކަލޭތަ. މިހާރު މިތިބި ލާދީނީ ބިލް ފާސްކުރަން އުޅޭ މީހުން ކުރިން ކިޔައިއުޅުނީ މީހަކު މަރައިފިއްޔާ ޒިންމާވާންވާނީ ގައުމު ރައީސްކަމަށް. ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން. މަޖިލީހުން ލޮލެއް ބޮލެއް އަތެއް ފަޔެއް ނެތް ލާދީނީ ގާނޫނު ހަދައިގެން މިހުރިހާ ދުއްތުރާލެއް މި ގައުމަށް މިޖެހެނީ.

  54
  1
 14. ރެފްރީ

  އެ މްޑީޕީގެޑުރާ މާސަރުކާރުން ކުޅޭ ޑުރާ މާގެ އާ އެޕިސޯޑެއް. މުޅިންއަލަށް ތައާރަފުވާބައެއް.. ވީ މާ ރެފްރީގެއާދޭހަކީ
  މިފަދައެޕިސޯޑުތަކުން އިބުރަތްހާސިލުކޮށް އެ މްޑީޕީސަރުކާރަށް މިހާރަށްވުރެންބޮޑަށް ސަ މާލުވާށޭ !! އަލިފު ހާ

  36
  3
 15. ކުރުވި

  ނަފްރަތުގެ ބިލް އެއްފަރާތް ކޮއްލުމަށް ކުރިކަމަކަށް ނުވާނެބާ؟

  66
  13
  • އިއްބެ

   ވަރަށް ވައްތަރު. މީހުންގެ ވިސްނުން އެހެން ދިމާއަކަށް އަނބުރާލުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެ!

   42
   2
 16. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  އެއްމެން ގެއަށްވަދެ ދެއަތްދޮވެގެން ގޭގަ މިތިބެނީ ފުލުހުންނާ ސިފައިންނާ ގައުމާ އަ ހަރެމެން ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ޖާނާ ހަވާލުކޮއްފަ...ޔަގީންކުރަނީ ސަލާމަތީ ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ސަލާމަތީކަންކަން ފުރި ހަޔަށް ބަލާނެޔޭ...ފޭސްދޭކަށް އެކުއްޖާގެންދެވޭނީ މަގުމައްޗާ ރަށުތެރެ ލައްކަރަގަޅަށް ފުލު ހުން ބަލާތީތާދޯ...މސ ހަމީދު ހަމަ މި ހާރުންމި ހާރަށް އިސްތިއުފާދޭންވީ..އަ ހަރެމެންގެ ސަލާމަތަށް ބޮޑުމުސާދީފަ ޔުނީފޯމުލައްވާފަ ބަ ހައްޓާފަތިބި މީ ހުންނަ ޒިންމާއަދާނުކުރެވޭ..

  32
  1
 17. ފުލުހުންގެ ފެންވަރު

  ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ދޯ ހުށަހެޅީ. މިހާރު އެއޮތީ ހޯދާފަ، ޒިންމާ އަދާކޮށްފަ. ދިރިހުރިތޯ ނޫނީ ނޫންތޯ އެމީހުން ބަލާކަށް ނުޖެހޭނެ. އެއީ އެމީހުންގެ ފެންވަރަކީ. ދެން ކޭސް ކްލޯސްކޮށްފަ ބޮޑެތި ޓީވީތަކުގަ ޕީއެސް ކުޅެމުން ތިބެ ޕިއްޒާއާއި ހުރިހައި މީރު ކާނާއެއް ކައިފަ ބޮއެފަ، ރައްޔިތުން ފެލާލައިގެން ފޭރިގަންނަ ޓެކްސް ލާރިން ގަންނަ އަގުބޮޑު ކާރުތަކުގަ ބުރު އަޅާ މުޅި މާލެ ކުޑަ ކުރީމަ އެއޮތީ އެމީހުންގެ ވާޖިބު އަދާ ކުރެވިފަ. މިއީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފެންވަރަކީ. މިއަށްވުރެ ނާތަހުޒީބު ބައިގަނޑެއް ނޫޅޭނެ ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް ތަނެއްގަ. އިންޑިޔާގަ އުޅޭ ކޮރަޕްޓް ފުލުހުންނެކޭ މި މީހުންނެކޭ ހަމަ އެއްވަރެއް.

  43
  6
 18. ޅަބޭ

  އޭ ކޮބާ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު، އަބްދުލްލާ ގާޒީ ވަގައް ނަގައިގެން އޭނާ ރަޙީނުކޮއްގެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލަ؟ އެކަންވެސް ކަލޭމެން އޮއްބާލައިގެން ދޯ ހިތުން ތުއުޅެނީ. އިބޫ ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ވެއްޓުނީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ އެމައްސަލަ. ހަދާންކުރާތި.

  40
  1
 19. މާކަރީ

  ފުލުހުން ތަހްގީގް ކުރޭ ގިޔާމަތް ދުވަސް އަންނަންދެން

  39
  • ބޯހަލާކު

   މީގަ ފުލުހުން އެކަނި ކުއްވެރި ވެގެން ނުވާނެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނު ހަދަނީ ކޯޓްތަކުން ނާ ޕީޖީ އިން ސަރީއަތާ ބެހެނީ. ޝަރީޢަތްނިމި ހުކުން އިއްވަން 2 ނުވަތަ 3 އަހަރު ނަގާ އެ މުއްދަތުގާ މީހާ ހުންނަނީ މުޖުތަޢުއަށް ދޫކުރެވިފަ، ފުލުހުންނަށް ތަހުޤީގައް 30 ދުވަސް އޮންނަނީ. ސޯ ކޮބާ ފުލުހުންގެ މައްސަލައަކީ؟

   14
   5
 20. ބޮލި މުލައް

  ފުލުހުންނަށް މިފަދަ މައްސަލަތައް ހަލުއި ގިޔަރުތަކަށް ނުލެވިގެން މިއުޅެނީ ކޮން މަޖުބޫރުކަމެއް އޮވެގެން. ޕީޖީ އާއި ހަމައިން މިކަންވެސް އޮބޭނެ.
  މުޅި ނިޒާމު ފެއިލްވެފަ.

  28
  1
  • ފުލުހުންނަށް ނުބެހޭ

   ފުލުހުންނަށް ތިބެހޭ އެންމެން ތިބެހެނީ ކޮންމެސް ޒާތީ ކަމެއް އޮވެގެން. ޙަޖަމް ނުވާ މީހުން. ކިތައްމެ ރަނގަޅަށް ބެލިޔަސް ކަމެއް ހިނގާފާނެ. ފުލުހުންނަށް ބެހޭއިރު އަމިއްމީހާ ހުންނާނި މަގުމަތީގައި ފެރޭ މަންޒަރު ފެންނައިރަށް ބަލަން ފޮޓޯނަގަން އެއީ ތި މީހުންގެ ފެންވަރު. ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮަށްބަލަ މީހުންނަށް ނުބެހި. ރައްޔިތުންގެ ލާރި ފެލައޭ ބުނާއިރު ވާނުވާ ނޭނގެނީބާއޭ ހިތައްއަރާ ގަމާރުން. ފުލުހުން ޓެކްސް ދައްކަން ޖެހޭ، ރައްޔިތުން އަތުން ކަނޑާ ކޮންމެ އެއްޗެއް ފުލުހުން އަތުން ކަނޑާ ދެން ކޮން ވާހަކައެއް. މިހާރުވެސް ފުލުހުންގެ ޙީދުމަތް ދިނުން 1 މަހަށް މާލޭން މެދުކަނޑާލަބަލަ ވާގޮތް ބަލާލަން. ތިމީހުންނަށް ނިދަން ވެސް ނުތިބެވޭނެކަން ޔަގީންކަންމީ. ތިމީހުންގެ އަންހެންް ދަރިން ބޭރައް ނުކުމެފަ ގެޔަަަށް ސަލާމަތުން ނާންނެކަން ޔަގީން. ވާނުވާ ނޭނގި އަންގަތަޅަނީ. ދުލެއް އޮތީމަ.

   2
   1
 21. މަރު

  ތިޔަ ކަމަކީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫން މި ޤައުމުގަ ހޯދާކަށް. އެހެނަސް ތިޔަފަދަ ކަންކަން ކުރާ ފަރާތްތަށް ނައްތާލެވިދާނެ އެންމެން އެންމެނަށް ޒިންމާދާރުވެ މި ކުޑަ ގައުމުގައި އަހްލާގީ މިންގަނޑު ހިފެހެއްޓުވިއްޔާ. 241 ކިޔާފަ ދެން އޮތް އަދަދަކުން ކޮމިޓީ ތަށް ހަދައިގެން މުޅި ގައުމު ޑައިވާޓް ކޮށްގެން އުޅެނީ އެހެން ކަމަކަށް. މިހާރުން މިހާރަށް މިކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ނުދީފިނަމަ މިކަން ކަން ދެންދާނީ ހައްދުފަހަނަ އަޅއިގެން. ދީނީ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭ އޮންނަ ކަމެއް އަދި އެކަން އެމީހުން ލައްވާ ކުރުވާ ބައެއް މީހުން އެބަތިބޭ ފިރުއައުނު އުނަގަނޑުގައި އަޅާކަހަލަ އެއްޗެހި ކަރުގަ އަޅައިގެންނާއި ބަނދެގެން ތިމާ އަށްވުރެން ބޮޑެތި ގޮނޑީގަ. އެމީހުން އަޑީގަ ތިބެ ހިންގާ ޖަރީމާ. ތިޔަ ނައްތާލީ ކޮންމެވެސް ހަގީގަތެއް އޮޅުން ފިލާފާނެ އެއްޗެއް. ފުންކޮށް ތަޙްގީގު ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ކުރޭ އެހެން ނޫނީ ނުކުރޭ. ވައްﷲ އައުލަމް.

  18
  1
 22. ތާރަބޭބެ

  ހާދަ ދެރައޭ.
  މަރަށް މަރު ހިފުމަށް ފަސް ނުޖެހުމަށް ގޮވާލަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް.
  ކީއްވެބާ ފުލުހުން މިފަހަރު އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މި ކުއްޖާ ހޯދުމަށް ނޭދުނީ. ނޫނީ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދާކަން އަންގާލިބާ

  23
 23. ހަސަނާ

  މިކަމުގަ ރައްޔިތުންމަޖިލުސްކޮބާ މިކުއްޖާގެ އާއިލާ އައްއިންސާފު ލިބެންނުޖެހހޭތޯ..241 ކޮބައިތޯ އަދިވެސް މަރައްމަރުހިފަންނުވޭތޯ..

  25
 24. ޢައިނީ

  މިގައުމު ހާދަ ބިރުބެރިޔޭދޯ މީނޫންތޯ ހަގިގީ ބިރުވެރިކަމަކީ ޖަރީމާއަކީ އެހެންނަމަވެސް މިފަދަ ކަންކަމާ މާ ކަންތަށްބޮޑުވެގެން އުޅޭތަނެތް ނުފެނޭ ސަރުކާރުންވެސް ބިލުތަކާ އެތްޗެހި ހަދަހަދައުގެން ވަކި މީހަކު ހިމާޔައް ނުކުރެވިގެން އުޅޭމަންޒަރު ފެނިގެން މިދަނީ މީ ދެރަކަންކަން މާދަން ކާކު ދަރިއެތްކަމެތް ނޭނގެ މަރާލާނީ މީ ބިރުވެރި ގައުމެތް ހުވާ

  22
 25. އިބްރާހީމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  24
 26. ޢާދަނުބެ

  މީ އިސްލާމީ ސަރީއަތް އެތްފަރާތްކޮށް އަމިއްލަ ގާނޫނުތަށް ހެދުމުގެ ހިތި ނަތީޖަ މިހާރުވެސް މިހަރުވެސް މަރަށްމަރު ހިފާބަލަ މީހުންމެރުން މަދުނުވޭތޯ އެކަމަކު ސުވަލަކީ އިސްލާމީ ސަރީއަތް މިގައުމުގަ ތަންފީޒު ކުރާނެތޯ ސައްކެތްވެސް ނެތް ނުކުރާނެ ސަބަބަކީ މިގައުމުގަ އިސްލާމީ ކަންކަންއެނގޭ އިސްލަަމީ ކަންކަމަށް ލޯބިކުރާ ވެރިންނެތުން އަބަދުވެސް މި ފަދަ ޖަރީމާތަށް ކުރާމީހުންނަށް ހިއްވަރު ލިބޭގޮތަށް ހުރިހާކަމެތް މިގއުމުގަ ވެރިން ކުރަނީ އޭގެ ހިތި ފެނިގެން މިދަނީ މިހާރު ބިލެތް އެބައޮތް އެންމެން އެއްތަނަކަށް އެތްވެ މަޖާކުރާ ތަނެތް ހަދަން ލާފަ ދެން ބޮއެގެން އެކަކު ކަރުގަ އެނެކަކު ހިފޭއިރުވެސް ނޭނގޭނެ ސަރުކާރުން މި ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާނަގަންޖެހޭނެ

  23
 27. ސާމީ

  މި ގައުމުގެ ހުރިހާވެސް މަށްސަލަޔަކީ މަސްތުވާތަކެތި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުންހުއްޓުވަސް މި ގައުމުގެ ވެރިން ވަނީ ނުކުޅެދިފަ ޑުރަގު ލީޑަރުންގެ ބާރުގަދަވެ ސަރުކާރު ބިރުގަންނަވަރަށް މިގައުމުގަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ލީޑަރުން ބާރު ގަދަކޮށްފި ދެން ކުރެވޭނެ އެތްވެސް ކަމެތްނެތް ވަގުތު ފާއިތުވެއްޖެ ދެން މިފަދަ ޖަރީމާތަށް ހުއްޓުވުމަކީ ވާނެ ކަމެތްނޫން

  24
 28. ވާދޫ

  ތަހުގީގު ނިމޭއިރު ކުއްޖާ މަރުވީ ކޯވިޑް ޖެހިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރާވަރަށް ހެކި ނުލިބި އެމީހުން ދޫކޮށްލަން ކަންނޭގެ ޖެހޭނީ

  28
 29. ނަޝީދު

  މިޤައުމުގެ ކަންކަން ދެން ރަގަޅުވާނީ މި ބަލާ މުސީބާތެއްފަދަ ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދެއިރު ދެދަޅައަށް ސަލާމަތީ ބާރު ތަކޔގެ މީ ހުން ކަރޔގަ ވާޖަހައިގެން މަޖްލި ހައް ދަމަންފެށީމަ ދެން ގައުމުގެ އަމަން އަމާބް ކަން ކޮބާތޯ.. ﷲ މަރްހ ހޫމައް ހެޔޮޖަޒާ މިންވަރު ކުރައްވާށި. އަދި މޮ މުސީބާތެއް ފަދަ ސަރުކާރުގެ ނިމުން އަވަސް ކޮށްދެއްވާށި...

  26
 30. ޢަަންދާގާނޫނު

  ޢިލާހީ ގާނޫނު އެތްފަރާތްކޮށް ތިމާމެން ބޭނުން ގޮތަކަށް ގާނޫނުތަށް ހަދާ އެޔައް އަމަލު ކުރުމުގެ ނަތީޖާ ކިހިނެތްބާވަނީ ކޮންބަޔަކުބާ ޒިންމާނަގަނީ މާދަން ތިމީހުން ދޫކޮށްލާނެ ހެކި ނެތޭކިޔާފަ

  21
 31. ހައިލީ

  ހާދަހާ ދެރަވަރުގެ ކަންތަކޭދޯ މިހިގަނީ ، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ހަޜުކަށި ފިކުރޭ ކިޔާ ހަޅޭލަވަލަވާ މިމީހުން މިތިބެނީ ، މުޅިގައުމު މިވަނީ ޑްރަގުގެ ވަބާގައި ޖެހި ހަލާކްވެފައި ، ޒުވާނުން ހަމަހޭވެރިކަމެއްނުހުރޭ ، ކުޑަކުދިން ރޭޕްކުރުމާއި ވައްކަމާއި އެކު އެންމެފަހުން ރަހީނުކޮއްގެން މަރަން މިފެށީ ،

  18
 32. އަޚް

  މުސާރައައި އިނާޔަތުގެ އެންމެހާ ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް.
  އާއްމުރައްޔިތުމީހާގެ ދުލުން ބުނެލަން...އަހަރެމެން އާއްމުރައްޔިތުމީހާގެ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭށޭ... އިސްލާމީ ޝަރިއަތުން އަހަރެމެންނަށް ލިބިދޭ ހައްޤުތައް ހޯދަދޭށޭ! އިސްލާމީ ޝަރިއަތަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންވެ ތަންފީޒްކުރާށޭ.....

  18
 33. އިބިލީސް

  ދިވެހި ފުލުހުން މީ އަޅެ ސްޓިކަރ ޖަހަން އެކަނި ތިބޭ ބައެއްތަ؟

  26
  1
  • ފިލި

   މަ ޗެލަންޖު ކޮށްފަ މި ބުނަނީ މި މާލޭގަ ކާކަށް ފެނުނީ ޕޮލިހެއް ޕެޓްރޯލް ކުރަނިކޮށް މި ދެތިން މަސްތެރޭ؟ ޕޮލިހުންނާ ސިފައިން އެކުގަ ގުޅިގެން ބަލަނީ ޖޫރި މަނާ ކުރެވޭނެ މީހަކު ދިމާވޭތޯ. ޕޮލިހުންގެ ވެރިންގެ ހަމަ ރޭވުންތެރިކަން ނެތީ ނޫނީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވަރިހަމަ ނޫނީ، ދަށު ރޭންކް ތަކުގެ ކުދިންގެ މައްސަލަ އެއްނޫން ، ވެރިން ހަމަ ޖާހިލީ،

 34. ރައްޔިތު މީހާ

  އިންނާ އިލައިހި ހި ވައިންނާ އިލައި ހި ރާޖިއޫން😭😭😭😭

  25
 35. ތުނިޔަ

  ކަިތްވެ ޢާއްމުންނަށް ނަެންގީ.؟ ޙިތް ހަލާކު ވެއްޖެ.. ހުވާކޮށްފަ މިބުނީ މިސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް ދުވަހަކުވެސް މައާފެއް ނުކުރާން.

  11
  2
 36. ނޫނޭ

  ފުލުހުން އެކަންޏެއް ނުން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހެނީ! އެ ކުއްޖާ ގެ މައިން ބަފައިން ! ފުލުހުން އެ ކުއްޖާ ހޯދަ ވެސް ދިން! އެ ކުއްޖާ ރޭޕް ކޮށް މަރާލީ ކަމަށްވާނީ

  8
  4
 37. އަބްސީ

  ބޮޑެތި ކުށްވެރިން ދޫކޮށްފަ، ރައްޔިތުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭތޯ ބަލަނީ 24 ގަޑިއރިރު ފުލުހުންވެސް

  10
 38. ސަމާ

  ނަފްރަތުގެ ބިލުން މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތެއްނުވާނެ.
  މީހންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނީ ޑްރަގާއި ދެކޮޅަށް އަޅާ ހަރުދަނާ ފިަވަޅަކުން.

  15
  1
 39. ރިޔާޒުބެ

  ދިވެ ހިންނަށް ސާބަސް މިޖީލަށް ސާބަސް ދިވެ ހި އުއްމަތަށް ސާބަސް ގާނޫނު ހިންގަން ތިބިމީ ހުންނަށް ސާބަސް އިންނާލިއްލާ ހި ވައިންނާއިލައިހި ރާޖިއޫން.!

  10
 40. މަރީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  ވަރަށް ވެސް ހިތާމަވެރި ޙަބަރެއް. މި ކުޑަ ކުޑަ ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު ބަޔާން ނުކުރެވޭ ޙާލަތަށް މިވަނީ ގޮއްސަ.

  15
 41. އހރނ

  އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި އެއްގޮތައް މިދިވެހި ރާއްޖޭގަ ގާނޫނުތަކަށް އޮންނަ އުޤޫބާތް ކަނޑައަޅަންވީ .އެއްފަހަރު ވެސް މަރަށް މަރު ހިފާލަބަލަ. ތިކަހަލަ ކަމެއް ކުރޭތޯ ބަލަން.

  18
  1
 42. ލޯފަން

  މިފަދަ ޖީލެއް ބިނާވީ މައިން ބަފައިންގެ އިހުމާލުން

 43. އަލީހު

  ޢާމުންނަށް ނުކުތުން މަނާ ކާއެތިކޮލު ގަނެލަންވެސް. ޕާޓޭން ބޭނުން ގޮތަކަށް. ވަގުން ނަށް ވެސް އީދު. ގޭންގް ތަކުގެ މީހުން ގްރޫޕް ހަދާލާފަ ސައިކަލް ތަކުގަ. ކޮއް މެ 100 ފޫޓަކުން ޕޮލިހުން ޑީސެންޓް މީހުން އަތުން ޖޫރި މަނާ ކަލެކްޓް ކުރަން. ވަރަށް ސަލާން

 44. ބަކުރުބެ

  ޔޫތު ސިޓީ އަކަށްވެސް ނޫން ތިތަން ހަދަންވީ…..

 45. ޢިންސާން

  ސުވާލަކީ މޫދުގައި މަރާލާފައި އެކުއްޖާ އޮތްކަން ފުލުހުންނައް އެގުނީ ކިހިނެއްކަން

 46. ާަަަްައަލީ

  ވަރައްރަހުމް ކުޑަ އަމަލެއް މި ވެރިކަމްގަ ހިގާގެން ވާނެކަމެއް ނޫން..ކާފިޔު ހިންގާފަ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއްނެ ..ކޮބާ ޕޮލިހުން ނާ ސިފައިން ތަ މަގުމަތި ޕެޓްރޯލް ކުރަން އުޅޭ

  • ޞސސހ

   ނަޝީދުގެ ހިމާޔަތުގަ

 47. މަރީހަޒުބަންޑް

  ޔާމިނު ވެރިކަމުގަ މީހަކު މަރާލިޔަސް ނުވަތަ ބޮޑު މާރާމާރީ އެއް ހިންގިޔަސް އިދިކޮޅުން (އެމްޑީޕީ އިން) އެކަން އަޅުވަނީ ރައީސް ޔާމިނު ކުރިކަމަކަށް.
  އެހެންވީމާ އިބޫ ވެރިކަމުގަ މި ކުއްޖާ މަރާލީމަ އެއީ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކުރި ކަމެއްތާ؟

 48. ނުސީދާ

  ތިކުެއޖާގެ އެތެރަށީގެ ގުނަވަންތައް ހަމައައް ހުރިތޯ އެބަބަލަން ޖެހޭ ކިޑްނީކަހަލަ
  މިހާރު ލާރިހޯދަންވެއްޖެއްޔާމު ހަރާމެއްހަލާލެއް ނުބަލާނެ

 49. އަހުމަދު

  މިކަ ހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް ވާއިރައް ވަރަ އަޑުހަރުކޮއް ކުއްވެރިކޮށް އަދި ތަ ހުގީގު ވަރައް ބާރައް ކުރިއައް ދާކަމައް ބުނާނެ. އެކަމު އިންސާފު ހޯދުމުގެ ނިޔަތެއް ނޯންނާނެ. އަވަ ހައް ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކައް މިކަން ހަދާލާފަ ބުނާނީ އިންސާފު ލިބެން އޮތީ 2 ވަނަ ދައުރެއް ލިބިގެންނޭ!!

 50. ގތތތތތ

  241ކޮމެޓީން މިމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ

 51. ޚިޔާލު 2

  ހެއުނުވާނެ ފުލުހުންގެ ޕޯސްޓެއް ދެވަނަ ފޭހުގަ ވެސް ބަހައްޓަދީ ގާތިލުންނަށް ދީނުގައި އޮތް އަދަބެއް 7 ދުވަސްތެރޭ ތަންފީޒު ކޮށްދީ.

 52. ސަމްސިއްޔާ

  " ފުލުހުން އެކުއްޖާ ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތުންތޯ ފެނުނީ. ނޫނީ މީހާކު ރިޕޯޓްކޮށްގެން ގޮސް ބެލީމަ ފެނުނީތޯ؟؟

 53. ޖާބެ

  ކީވެގެންބާ؟ މިފަދަހާލަތަކައް މުޖްތަމައުދާންވީ....

 54. ލަތީފް

  ބަޔަކުމިގައުމު ހަލާކުކޮށް ވީރާނާކޮށްފި
  އިންޑިއާ ލެވެލްއަށް ދިޔައީ

 55. އަހުމަދު މަނިކު

  އިރާދަ ކުރެވިއްޔާ ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނ ގަޅު ވާނެ