ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ ޓީޗަރުންތަކެއް ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ލީކުވެ އެފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ޓީޗަރަކަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަރަބި މާއްދާ ކިޔަވައިދެމުންދިޔަ މިސްރަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ފިރިހެން ޓީޗަރަކާއި، އެ ސްކޫލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޒުވާން ދިވެހި އަންހެން ޓީޗަރެއް ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި ދެ ޓީޗަރުން ބަދުއަހުލާޤީ ޢަމަލު ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް މިހާރު މީސްމީޑީއާގައި ދައުރުވަމުންދާއިރު، ބަޔަކު ސިއްރުން ކޮށްފައިވާ މި ވީޑިއޯއަކީ ފިރިހެން ޓީޗަރު ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ގޭގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެފަރާތް ބުނެފައިވަނީ، ވީޑިއޯ އިން އެ ދެމީހުން ގައިގޯޅިވެ އުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށާއި، އަދި އަންހެން މީހާގެ ޖީބަށް ފިރިހެން މީހާ ފައިސާތަކެއް ލާ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި ފިޔަވަޅު އެޅި އަންހެން ޓީޗަރަކީ، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާ ނިސްބަތްވަނީ ކޮން ރަށަކަށް ކަމެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. މި ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން، ދެ ޓީޗަރުންނާއި މެދުވެސް ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާއިރު، ފިރިިހެން ޓީޗަރު މިހާރު ރަށުން ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުރުވާލި ފިރިހެން ޓީޗަރަކީ، ނިމިދިޔަ ރޯދަމަހު ކުޅުދުއްފުށީ ހުކުރު މިސްކިތުގައި އިމާމުވެ ތަރާވީޙް ނަމާދާއި ދަމު ނަމާދުވެސް ކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. ތެދު

  ޢަހުލާާގުު ގޯސްވުމަކީ ވަރައް ބޮޑު މައްސަލައެ އަދި އަންމުދުން އެންމެ ގެ ނަމޫނާ އަކަށް ވާންޖެހޭ ޓީޗަރުން ގެފަރާތުން އެފަދަ ކަމެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ޓީޗަރުންނަކީ ޅަޖީލުު ގެ ގައިގަ ރިވެތި ސިފަ ހަރުލައްވަން ޖހޭ އެންމެ އިސްފަރާތް ބެލެނިވެރިން ވަރައް އިތުބާރު ކޮށްްފަަ 8 ގަޑިއިރުވާދެން ޓީޗަރުން ނާއި ދަރިން ނުވަތަ ކުދިން ހަވާލުކުރަނީ

 2. ތެދު

  އެޅީކޮންް ފިޔަވަޅެއް ބާ

  • މަނަާ

   ގުނަވަންމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅީ

  • އހ

   ސުކޫލް ވަށާ ހިންގެވީ..

 3. ހައްވަ

  މުދިންކަލޭގެ އަވަދި...

  • Anonymous

   ހަހަހަހަ

 4. އަމާބުނީތީ

  މިހާރު ހުންނާނެ މިސްރު ކަދުރު ކެވިފަ. އަންހެންވެރިންނަވެސް ހުރި ބޮޑު ލަދެއް

 5. އިސްކުރު

  އިސްލާމް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި

  • ޕަކާޒް

   ލޮލް.

 6. ޤައުމު

  ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެނެއް ..... ސަޅި
  ދެންބުނޭ ފިރިމީހާ ގާތުން އުފާނުލިބޭތިއްޔޭ...
  ރުފިޔާ ދިނީމާ ވަރަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގައި މިކަން ވާކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބިދޭސީންވެސް ބުނާ އަޑުއެހިން. މަރުހަބާ ދެމީހުންނަށްވެސް.....

  • އަލީ

   އާނ ފައިސާ ދިނީމާ އެއީ ހިލޭ ހޯދާ އަންހެނުން ނޫނޭ

   3
   2
 7. ސިސް

  ކީސްޓޭޖެއް ނޫން. ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް

 8. މަ

  ޓީޗަރުން ތަކެއް ނޫން. 2 ޓީޗަރުން

  • ތައް

   1 އަށް ވުރެއް ގިނަވީމަ ދިވެހި ބަހުގެ ޤަވާއިދު ބުނާގޮތުން 'ތައް' ކިޔޭނެ.. އަރަބީގަ އެހެން ކިޔޭނި 2 އަށްވުރެއް ގިނަވީމަ.. އޮޅުވާނުލާ

 9. ތެދާ

  8 ގަޑިއިރު ކުދިން ސްކޫލްގައި ހޭދަ ކުރޭތޯ.......35މ ގެ 7 ޕީރިއަޑު މިއޮންންނީ....

 10. އޭއާރް

  އެ ކަހަލަ މީހުން އެކަހަލަ ކަންތައް ގިނައިން ކުރާނީ ހިތުން ވ ސޯލިހުވާނެ މީ އަސްލު ވ ދެރަ މައްސަލައެއް ސަބަބަކީ ސުކޫލު ޓީޗަރުން ތަކަކަށް ވީމަ.

  • ސައްޖަޅޭ

   ޓީޗަރުން ތަކެއް ނޫންނަމަ އޯކޭ؟؟؟؟ ބޯހަލާކެއްނު!!!

 11. ޙެހެހެހެ

  ދަމުނަމާދާއި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރިއަށް ރަނގަޅެއް ނުވާނެ އެއްނުން ފަރުޟު ނަމާދު ނުކުރާ ތީ ވީ ގޮތް.....

 12. އަބުދުﷲ ސަރ

  ކުޅުދުއްފުށީ ޓީޗަރުން ތެރޭގައި އެބަތިބި ވަރަށް ކަމުނުދާ މީހުން. އެރަށު އެހެން ސުކޫލެއްގެ ދެ ޓީޗަރަކުވެސް މީގެ އަހަރެއް ވަރު ކުރިން ގޭތެރެއިން ނެރުނު. އެޅި ފިޔަވަޅެއްނެތް.

 13. ޙުސެން

  މި ފަދަ މީހުން ގެނައުމީ ދީނަށް ވެސް ހުތުރު އަރާ މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކުން ދީނަށް ލޯބިކުޑަވެގެންދާބެކަމެކެވެ.

  1
  1
 14. ވާރިސުން

  ހެހެހެ... ދެރަވަރު ކަމެެއްނުން! ވީޑިއޯކުރުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން.. މިކަން ކުރި ބަޔަކަށްވެސް މިފަދަކަމެއް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް!

  ތިޔަހެން މީހުން ބޭޒާރުކުރުން އެއީ އެއްމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން ވިސްނާލީމަ އެބަ އިގޭ.

  • ވިސްނަބަލަ

   އެމީހުނަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ނެތްއިރު ބޭޒާރު ކުރުންވެސް ރަނގަޅު ދޯ!

 15. Anonymous

  މިގައުމުގައި މިއޮތް ލާދީނީ ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭނީވެސް ތިކަހަލަ މީހުންނެއްނު

 16. ޭަަެއީ.އެއިޓީން

  ސުކޫލް ލައިބްރަރީ ގައި ވެސް ތިކަން ކުރޭ.

 17. ޭަަެއީ.އެއިޓީން

  ލައިބްްރަރީގަ ވެސް ތިކަމެއް ކުރެޔޯ

 18. ޔާހުންބެ

  ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އިން މިސްރު ޑޮކްޓަރެއް އޭނާއަކީ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށް ބުނާމީހެއް. އަހަރެން ލޯދައްކަން ދިޔަދުވަހު އެތަށްބައިވަރު ބަލިމީހުން ތިއްބާ ބްރޭކް ގަޑިއޭ ކިޔާފަ ދޮޅުގަޑިއިރު އެސިސްޓެންޓް ދިވެހި މަންޖެއަކާޢެކު ތަޅުލައިގެން. ޢަނެއް ދުވަހުވެސް ދަންނަ މީހެއް ފަރާތުން އެއަޑު އިވުނު. އޭނާ އަކީ އަހުލާގެއް ނެތް މީޙެއް. ސަބަބަކީ އޭނަ އަހަންނާ ދިމާލަށް ބުނީ ކަލޭ ކޮންމެ ގައުމަކަށް ދިޔަޔަސް ކަލޭ ލޯރަނގަޅެއްނުވާނެއޭ. މައްސަލަ ޖެއްސީމަ ވީކަމެއްވެސް ނެތް. އޭނަ ގެނެސްގެން އުޅުނީ ހޮސްޕިޓަލް އަންހެން ކުދިން އުފާކޮށްދޭން.

  • ަައަލިބޭ

   މަގޭ ދަރިޔާ ދިމާލަށް ތި ޑޮކްޓަރު ތިހެން ބުނެފިއްޔާ މުޅި ހޮސްޕިޓަލު އެލާޓަށް ގެންނާނަން. މީ ވަރަށް ވާހަކަ

 19. ކީކޭ ބުނާނީ

  لاحول ولاقوة إلا بالله ..
  ކާކު ހިތައް އަރާނީ ފަހު ޕެރެގުރާފް ގަ އިންބައި ކިޔާފަ ތިވައްތަރު މީހެކޭވެސް

 20. ޢަހަރެން

  މިފަދަ ވާހަކަ ތަކަކީ ފާޅުކޮށް ޢާންމު ކުރަންވީ ވާހަކަތަކެއް ނޫން..

 21. ރައްޔިތުމީހާ

  ޓީޗަރަކު ކުރީމަތަ މައްސަލަ އަކަށް ވަނީ؟ އަޅެ ހާދަ ގިނަ ދަރިވަރުންގެ މައިންބަފައިންވެސް މިހެން އުޅެއޭ. ބަލަ އެމީހުން އެހެން އުޅުނީމަ މާ ހަޑިއޭ !!!!!

 22. ބޮޑުހަސަންބެ

  ތި ވީޑިއޯ ދެންތީ ތިހާވަރު އެއްޗެއްތަ. ތި މަންޒަރުތައް ތީ މި މާލޭގެ މަގުމަތީ ޢާންމުކަމެއް