އިންޑިއާ އާ ދެކޮޅަށް ޝުއޫރުފާޅު ކުރާ ނޫސަތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގައިފިއެވެ.

އިންޑިއާއަަށް މިގޮތަށް އަންގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގަައި ހުންނަ އިންޑިއާ އަމްބަސީން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައެވެ.

"ދިޔަރެސް" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުން، އެ ނޫހަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އެ އެމްބަސީން ވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާއި ހަވާލާދީ ދިޔަރެސް ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި، އެ ސިޓީގައި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން އެދިފައި ވަނީ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއި، ހައިކޮމިޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަބުރާއި ކަރާމާތަށް އުނިކަން އަންނަ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގައި އާއި، މީސް މީޑިއާގައި ޝުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދާކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރޭވިގެން، ޒާތީގޮތުން ދެމުންދާ "ހަމަލާ" ތަކެއްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން ސިފަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުގައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއި ހަވާލާދީ ދިޔަރެސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިގޮތުގައި، އެ ހަމަލާ ތަކަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި، ރައްޔިތުންނާއި ދެމެދު ދިވެހިންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އުފެއްދުމަށް ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހަމަލާ ތަކުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށާއި އަދި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާނެކަމަށް ބުނެފައި ވާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވާ ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ ސިޓީގައި އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނުން އެދިފައި ވަނީ އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނާއި، ޑިޕްލޮމެޓުން އުޅޭ ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށް އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށާއި، އިންޑިއާ އާއި ދެކޮޅު ހިޔާލާއި ޝުއޫރު ފާޅުކުރާ ފަރުދުންނާއި ނޫސްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ކަމަށް އެ ނޫހުން ބުނެފައި ވެއެވެ

މިއީ ރާއްޖޭގެ ނޫހަކާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ބޭރުގެ އެމްބަސީއަކުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ލިޔުމުން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

81 ކޮމެންޓް

 1. ކަލްޓް

  ތިވާނީ ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އެއްބަސީގަ އެދިގެން ނެރުނު ބަޔާނަކަށް، ރައްޔިތުން ނަށް އަންގަން ބޭނުން ވަނީ ދިވެހިން ނަކީ މިހާރު އިންޑިއާ ގެ ބާރުގެ ދަށުގަ ތިބި ބަޔެއް ކަން. މިހުރިހާ ނުބަޔެއް ގެ މެސްތިރި އަކީ ކެރަފާ ނަށީދު. މާ ނޫން ކަމަށް ހެދިގެން ބަލިމީހެއްގެ ޓެގް އަޅުވައިގެން ގޮސް ބޭރުގަ އޭނަ އެހުން ނަނީ މިކަން ކަން ތަނފީޒު ކުރުވުމަށް!

  148
  2
  • އިންޑިއާގެ މަކަރުވެރި ރޭވުންތައް!

   ވަރިހަމަ ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް ނޭޅިޔަސް. ހަމަ އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ބޭލުމަށް ކުރަންޖެހުނު ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން، އިން ޝާ ﷲ

   183
   1
  • އިންޑިއާގެ ނުފޫޒުން މިގައުމު މިންޖުކުރޭ!

   މީގެ ކުރިންވެސް މީހަކު މިގައުމުގައި ވެރިކަންކޮއްފި، އަދި ޗައިނާއަށް ބޮޑެތި މެގަ ޕްރެޖެކްޓްތައް ހަވާލު ކުރި ހެޔޮ އަގުގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން. އަކަމަކު އިންޑިއާ ގޮތަށް މިގައުމުގައި ދިވެހިންގެ އަނގަ ބަންދުކޮށް، ދިވެހިން އަޅުވެތި ކުރާކަށް ޗައިނާއިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ނޫޅޭ.

   167
  • އެމްބަސީ ތެރޭ ފިލިއިރު

   އެމްބަސީ ތެރޭ ފިލިއިރު ރާެއްޖެ ހިފަން އެއްބަސްވެގެން ކަމަށްވެދާނެ، އެއިރު ހިމާޔަތްދިނީ. މިހާރު އެ ކަމުގެ އަގު ދައްކަން މިޖެހެނީ

   35
 2. އިންޑިޔާއައުޓް

  މީ ދިވެހިންގެ ގައުމު މީ މޯދީގެ ގައުމެއްނޫން މިތާނގަ ހިގާނީ ދިވެހިންގެ ބާރު ދިވިހިންގެ ގާނޫނު މޮޔަނުވޭ އިންޑިޔާއައޓް

  180
 3. ޕޯކޭނުކޭ

  އަހަރެމެން ފިޔަވަޅު އަޅާނަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް. މިފަހަރު ވާނެ ގަދަ ހިފުމަކަށް ދާން. އަހަރެމެން ބަލާނަން ކޮންބައެއްތޯ މޮޅުވަނީ. އިންޑިޔާއަށް ތިއުޅެނީ ސައިޒު އޮޅިގެން. ކަލޭމެންނާއެކު މިފަހަރު ކަލޭމެންގެ ގޮނޑިކޮއްކޮ ސަރުކާރުވެސް ބޭރު ކޮއްލާނަން.

  170
 4. މުހަންމަދު

  މިއީ އިންޑިޔާއެއް ފާޑުފާޑު އެންގުން އަންގާކައް.. އިންޑިޔާ ސަފީރު ޑީޕޯޓުކުރޭ..

  160
 5. ހ

  ގުޑް އިންޑިޢާ ސްޓޭޓެއް ވީމަ އަންގަނެ

  70
  5
 6. ޕޯއް

  ސަންޖޭސުދީރު ދާން ޖެހޭނީ މަހަށް. ފާޑުފާޑެއް ނުކުރެވޭނެ.

  125
 7. Anonymous

  ލެއާ ނުކުޅޭ. ބޮޑު ތަކުރުފާނު މެންގެ ޤައުމީ ޖިހާދަކީ އަގެއްނެތް އެއްޗެއް ކަމަށް ނެހެދޭނެ.
  ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއް. އިންޑިޔާގެ ތަރިކަ މުދާގަނޑެއްނޫން ދިވެހި ބިމަކީ.
  "ދިވެހިބިންމީ އުފަންމަގޭބިން
  ލެވުނު ފުރަތަމަ ނޭވާމަގޭބިން
  އެބިމަކަށް އެންމެ ފަހުގެ ވިންދާ
  ދޫކޮށް ލަދޭނޭ ނޭވާމަގޭބިން"

  149
 8. އހ

  އިންޑިޔާ އައުޓް

  133
 9. ދެބޯ

  ވާ (ބެޓު) ބިރުގަންނުވަން ގަހައް ނަގާފަ ހުންނަ މާއްޔެކޭ މިރާއްޖޭގެ ރައީސެކޭ ނެތް ތަފާތެއް. ގަސްދަށުގަ ތިބޭ މީހުން ޑަބިޔާ ތަޅުވާނެ. ވާލައް ހީވާނެ މާ ވަރުގަދަ އެއްޗެކޭ. ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް ގަސްމަތީގަ ހުރެވެނިކޮން އޯކޭ.

  97
 10. ސައުފާ

  އިންޑިޔާއަށް ވުރެ މާބާރުގަދަ ގައުމެއް ޗައިނާއަކީ..އެމީހުންނެއް ތިޔާގޮތައް އަހަރެމެންގެ މައްޗައް އަމުރުހިންގަން ބަސް ބުނެފަކާއެއްނުވޭ. ރާއްޖެއަށް ހަގީގަތުގަވެސް އިންޑިޔާއަށްވުރެ ޗައިނާ މުހިންމުވެފައި ރައްކާތެރިކަމައް ބުނެވެންޖެހޭ އެއްސަބަބުން ތިޔަ އަމަލުން ދޭހަވެގެން މިދަނީ.

  124
 11. ހުސޭނުބޭ

  ހިންނަވަރު އިބުރާހިމާ! ރާއްޖެ މިއީ އިންޑިޔާގެ އަވަށްގަނޑެއްތަ؟
  އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް

  136
 12. ބލއއ

  ވަޓް ދަ...!!! މިހާރު ދިވެހިންގެ އަނގަމަތީ ޓޭޕް އަޅަންވެސް އިންޑިއާއިން ވިސްނީތަ؟؟ އައްޗީ! ޔާމީނު ގެނެސް ހަމަ ކަލޭމެން ބުރުވާލަފާނަން!! ކުރިންވެސް އޮންނާނީ ސައިޒު ކޮއްފަ!

  112
 13. ކިޔުންތެރިއެއް

  އިންޑިއާއިން މިހާރުމިއޮތް ނާގާބިލްސަރުކާރާ ގުޅިގެން މަކަރުވެރި ރޭވުންތަކެއްގެެ ތެރޭން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރުމަށް ކުރާމަސައްކަތްތަށް އެއީ ރާއްޖެއަށް ނުރައްކާވާ ޙަމަލާތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނެ ދިވެއްސަކުނެއް.

  87
  2
 14. ވަހީދުބެ

  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިނިވަން ޤައުމަކަށްވާއިރު ދިވެހިންނަށް ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ތަފާތުކަންކަން ހާމަކޮށް ފެންނަމުންދާއިރު އެކަންކަމާނުރުހުން ފާޅުކުރާ ދިވެހިންނަށާއި ނޫސްތަކާ ސޯސަލް މީޑިއާގައި ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން އިންޑިއާގެ ފަރާތުން އަމުރުކުރުމަކީ ކޮންގޮތަކުން ކުރެވޭނެ ކަމެއްބާއޭ ހިތަށްއަރާ.

  95
 15. ގލ

  ދިވެހިން ތަ ކުރާރު ކޮށް ދައް ކަމުން އަންނަ ވާހަތަށް މިވަނީ
  ހަގީގަތަށް ވާން ފަށާފައެވެ އިންޑިއާގެ އަތްދަށުގައި ރާއްޖެ
  ތާށިވެ ދާފި އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ ކޮންޓްރޯލް ދިވެހިންނަށް
  ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތެވެ.

  90
  1
 16. ބޭރުމީހާ

  ކޮބާ އަދި މާގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެޔަށް އިންޑިޔާއިން ވަންނަތަން މިފެންނަނީއެވެ.

  99
  3
 17. ޢަހުމަދު1

  ޢިންޑިޔާ އަކީ އަހަރެމެންގެ އަވައްޓެރި ގައުމެއް. ޢެ ގައުމާއެކީ ގުޅުން އަބަދުވެސް އޮންނާނެ. ޢެމީހުން ހަދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނެ ދިވެހިންނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަން. ޢިންޑިޔާ އެ މިނިވަން ކަމަށް ބުރޫ އަރާ އަމަލުތައް ކުއްވެރިކުރަނީ.

  28
  43
 18. ދެވަރެންދާ

  ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަން އަތުލަން އިންޑިޔާ ހައިކޮމިސަނުން ބުނަނީ ތަ

  92
 19. ކޮވީޑް

  އިންޑިއާ އައުޓް! ތި އެންބަސީވެސް އުވާލަން ޖެހޭ !

  93
 20. ނަން

  #އިންޑިއާއައުޓް

  84
 21. އިންޑިއާ އައުޓް

  މޮޔަފުޅުވީތޯ...ބަލަ ތީ މޮޔަމީހެއް ނޫންތޯ..ދިވެހި ރައްޔިތުންނާ ދިވެހި މީޑިޔާތަކަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން އަންގަން ތިއީ މިރާއްޖޭގެ ކޮންނަމެކިޔާ ކޮންމަގާމެއްގެ ކޮންހައިސިއްޔަތެގެ މީހެއްތޯ...އަހަރެމެން ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ މޯދީ އިސްތިފާދޭން ރާއްޖޭގެ ހުންނަ އިންޑިޔާ ސަފީރު މިހާރުން މިހާރު މިގައުމުން ފޮނުވާލަން..ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވީތީ ދިވެހިންނަލިބިފައޮންނަ އިޙްތިޔާރު ސަފީރަކަށް ނޯންނާނެ..

  78
 22. ޓަކިބެ

  އިންޑިއާއިން ހާދަ ވަރަކަށް ފުއްޕަނީ. އިންޑިއާ ނޫސްތަކުގަ އެހެރަ ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިންޑިއާ ފިޔަވަޅު އަޅާބަލަ ފުރަތަމަ.

  81
 23. ޢަހުމަދު

  ﷲ އަކުބަރު

  77
 24. ޑެޑުއހ

  # India out
  # maves boduthakurufaanaa eku
  Silsila protesteh muli raajjeyga. Fashun govaalun .

  66
 25. ބުއްޅަބެ

  ޢިންޑިއާ އައުޓް.

  77
 26. ސިއްކިމި

  އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުންނަށް އަހުރެމެން ދިވެހިން އަބަދުވެސް ލޯތްބާއި އެކު ޝުކުރުވެރިވާނަން އެކަމު މޯދީގެ މިނުބައި ނުލަފާ ސިޔާސަތު ގެ ސަބަބުން އަވަށްޓެރިންނާ އަދި އިންޑިޔާގަވެސް "ރޯ" އޭޖެންޓުން ލައްވައި ކުރުވަމުންދާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރަން 🙏

  74
  1
 27. ހުސެން

  ބޮނޱިބަ ކައެގެން އުލޭ ކުދިން އަށްޖަހާ ދެން ކޮނޱު ހުލު ނެއްޓެން ދެން.

  64
 28. ގެރި މޯދީ

  ހައްހައްހާ. ދެންފެންނާނީ ގާނޫނެއް ހަދާތަން އިންޑިއާއާ މެދު ނަފްރަތުވުން މަނާކޮއް.

  72
 29. މމވ

  ޢިންޑިއާ ޢައުޓް

  64
 30. އަބުދު

  ލޮލް. މިއީ އިންޑިއާގެ އަވަށެއްތަ؟

  59
 31. ޙހހ

  ފިޔަވަޅު ސަރުކާރު. ފިޔަވަޅު އެޅުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެ.

  55
  1
 32. ބަލާބަލަ

  ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންގީތަ ނޫނީ އެދުނީތަ؟ އެދުނު ނަމަ އޯކޭ. އެންގިނަމަ، އަހަރެމެންގެ ވެރިމީހާ ކަށަވަރުކުން ބޭނުން.

  45
  • އަނދިރި އަނިދިރިން

   ފިޔަވުއަޅާ ކަށްވެސް ނޭންގޭނެ...ތިދެން މާހެއްވާ ވާހަ ކައެއް...އެމެރި ކާއާ ދެ ކޮޅަށް މިރާއްޖޭގަ ބަސްބުނެ ސޯޝަލްމީޑިޔާގަވެސް ހިޔާލުފާޅު ކޮށް މިހަދަނީ ދެން އެމެރި ކާބުނީމަ ދިވެހިންނާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާފަ ޑެންމާ ކްއެދުނީމަ ފިޔަވަޅުއަޅާފަ އިޒުރޭލުއެދުމުން ފިޔަވަޅުއަޅާފަ ދެން ކޮބާ ދިވެހިންގެ މިނިވަން ކަން ދިވެހި ފަސްގަޑުގަ... އިންޑިޔާގެ ސިޔާސީ ކަން ކަމުގަ އިންޑިޔާގަތިބެގެން އަހަރެމެން ނުބެހެން..މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަންނަގާލާ ދާޙިލީ ޙާރިޖީ ކަން ކަމަށް ދަނޑިބާނާތީ އަހަރެމެން ފާޑު ކިޔަނީ..

 33. ދިވެހި ރައްޔިތުން

  އިންޑިޔާ އައުޓް. ސަންޖޭ މުދީރު އައުޓް..! 10000000000000000000000000 ފަހަރު

  55
 34. ލޫޓުވާ

  ދިވެހިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިންޑިޔާއިން ސަރުކާރަށް އެންގުމުން ލަދުގަނެއްޖެ. މިތާ އެބަހުރިތަ ވެރިއެއް. މިއީ ގައުމެއްތަ. މިތާ މިއޅެނީ ހިންދޫއިންތަ. ކިހިނެއްމިވަނީ. އިބޫ ޞޯލިހޫ. އިންޑިޔާއިން ގެނެސްފަ ހުރި ބުދެއްތަމިތާ ހުންނަނީ. ޤާނޫނު އަސާސީ ވީދުނީތަ

  53
 35. ބޮންދުބެ

  އެއްވެސް ފިޔަަޅެއް ނޭޅޭނެ. މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅަޭނެކަމަށް ހީކުރުމަކީ އިންޑިއާގެ މޮޔަ ހީއެއް. އިންޑިއާއަށް ވިކިފަތިބި މީހުން ބޭރުކޮށްގެން ވިޔަސް އިންޑިއާގެ އަޑު މައިތިރި ކުރުވާނަން.

  52
 36. ގެރި ކުޑޭ

  ތިކަން ނުކުރިއްޔާމު ވެރިކަން ދަމައިގަންނާނެ އަނެއްކާވެސް! ދެން އެކޮޅުގަ ތައްޔާރަށް ހުރީ ބުއްޅަބޭ!

  46
 37. ކިޔުންތެރިޔާ

  ކަލޭމެން ބޭނުންހާ ގޮތެއް މި ގައުމަކު ނެހެދޭނެ. މީ ދިވެހި ރާއްޖެކަން ހަނދާންކުރާތި! މީ ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ!

  55
 38. އަބްދޫ

  އިންޑިޔާ އެމްބަސީންތޯ ދިވެހިގައުމު ހިންގަނީ

  53
 39. އައްމަޑޭސަމީރު

  ރަނގަޅީ ހަނގުރާމަކޮއް ޗައިނާއިން އިންޑިއާ އަށް
  ޗައިނާގެ ހައިސިއްޔަތުދައްކާލާ އިންޑިއާގެ ސައިޒު އިންޑިއާއަށް ދައްކާލުން .

  45
 40. ބަބޫ

  ކޮބާ ދުލުގެ މިނިވަންކަން. ކޮބާ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން. ނަންވާނީ ޔާމީނު. އޭރު އަހަރެމެން ހުވަފެނުގައިވެސް ނުދެކެން މިހާ އަނިޔާވެރިކަމެއް. ލޯ ކުރިމަތީގައި މި ކަންތަށް މިހިގަނީ. އެސަރުކާރުގައި 1 ބިލިޔަން މިހާރު 4 ބިލިޔަނުން މަތީގައި. ކަމެއް ހިނގާއިރަށް ކޮށްމެވެސް ސްޓަންޓެއް ޖައްސާފަ އެވާހަކަ އޮއްބާލާ. ޔާމީން ކާރީގަ ތިބިމީހުންވެސް ވައްކަން ކުރީމަ ޖަލަށް ލި މިމީހުންށް އަދި ނެތް އެއްކަމެއްވެސް ކުރެވިފަ. މަގާމެެއްދީފަ ލާރި ކެއީމަ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ ގެޔަށް. އެ ނެގި ލާރި އަނބުރާ ނުލިބޭ. އެހެން ފަހަރަކުމީހެއް ކައިގެން ގެޔަށް. އެޔަށްވުރެ ރަނގަޅު ސަރުކާރުގެ ޚަޒާނާ ހުޅުވާފަ ނަގައިގެން ގެޔަށް ދާށޭ ބުންޏަސް. ހަމަ އެއްކަމެއް. މޮޔަ ރައްޔިތުން އަތްޖެހުމުގަ.

  51
 41. ދިވެހިރާއްޖެ ހެހެހެހެހެ

  ފާޅު ކުރާނަން ... ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔާނީ.... އަހަރެމެންގެ ގައުމުގަ އަހަރުމެން ބޭނުން އަޑެއް އުފުލާނީ... ބަލަ ބަލާ ތިބެން ޖެހޭނީ.... ހެހެ... އިންޑިޔަ އައުޓް.... (ސްމައިލް ފޭސް)
  .

  47
 42. ޢބދ

  ކަލޭމެންގެ އަމަލުން ތިދަނ މިގައުމު އަޅުވެތިކުރަމުން އެކަމަކު އެވާހަކަ ނުދައްކަންވީތަ؟ މިގައުމުގެ މިނިވަންކަން ކަލޭމެންނާ ރަހުމަތްތެރިކަން އޮތުމައްވުރެ މާ އަގުބޮޑު!!!!!!!!

  46
 43. ވައިކިންގ

  އިންޑިޔާ އައުޓް

  48
 44. Anonymous

  އިންޑިޔާ އައުޓް

  48
 45. ރާއްޖެތެރޭ މީހާ

  އިންޑިޔާ އައުޓް

 46. ލޯނުބެ

  އިންޑިޔާ އައުޓް. ސަންޖޭ މުދީރު އައުޓް..! 200000 ފަހަރު

 47. ރަދީފް

  އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ.ދެން ގިނަގިނައިން ކިޔާނަން.ތިހެން ގަދަކުރަން ހިފާނަމަ އަހަރުމެން ވާންކުރާވަރު ބޮޑުވާނެ.ތިއުޅެނީ އަދި ދިވެހިން ދަސްނުވެގެން.ވ.ވެދުން

 48. ކައުންސެލަރު 🙌

  ކަންތަކާ ޖެހެނީ. މިއުޅެނީ އަދި ނީނދެ. މިހާރު އަމުރު ކުރަންފެށީ. އިނީމަ ކިހާވަރެއްވާނެ؟ ދިވެހިން ހޭ އަރާނީ ކޮންއިރަކުންބާ؟
  #އިންޑިޔާއައުޓް

 49. ހައިރާން

  މިއޮތީ އިންޑިއާއަށް މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަމާ އިސްތިގުލާލަށް ބާރު ފޯރުވަން ސަރުކާރުން ބާރުދީފަ އޮތް މިންވަރު. މިވަރުން އިންޑިއާ އޮތީ ރާއްޖެއާ ކިހާ ހިސާބެއްގަކަން މިއަދު ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދަކުވެސް ވިސްނަވާ. މިހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔައިމަ ދިވެހިން މަޑަކުން ނުތިބެވޭނެ. ދާޚިލީ ހަމަނުޖެހުމަކަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ އިންޑިއާއާ ފެޔަށް ޖެހެން. އެއްވެސް އިރެއްގަ އިންޑިއާއަކީ ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އެދޭ ބައެއްނޫން. ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުމުޅިން މުއުތަބަރު ނޫން މަސްދަރުތަކުން ހާމަވާން އޮތްގޮތުން އިންޑިއާގެ ދުރު މުސްތަގުބަލުގެ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިންޑިއާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަ އޮތީ ހަމަޖައްސާ ނިންމާފަ.

 50. އައްޑޫ ޝަކުވާ ބޯޓު

  ޙައްހައް. ނޫސްވެރިން ނުޖެހޭތި އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ފަހަތަށް. މިހާރު ދެން ތިއުޅެނީ ރައްޔިތުން ވަރަށް ރުޅިއަރުވަން

 51. ޖަހަންގީރު

  މީއަޅެ ދިވެހިންވޯޓްދީގެން ގެނައްސައި އޮތްސަރުކާރެއް ނޫންތަ އިބޫ؟ މިގައުމަކީ އިންޑިޔާގެ އަވަށެއްކަން އިއްޔަގެ ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސްވިދާޅުވިނަމަ މިކަމާ އަޅުގަނޑު ހައިރާނެއް ނުވީސް... އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓްއިންޑިޔާ އައުޓް އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް

 52. ޢަލީ ވަހީދު

  ޢަދި ތިވަރު ކުޑަ،ދިރިތިބީންނަށް ކުޅި ފެންނާނެ،ތިއޮތީ ފެށިފަ،

  19
 53. ރައްޔިތުން

  ކިހާބޮޑު ވެއްޖެ ކަމެ. ބަލަ ދިވެހިންގެ ދާހިލީ ކަަންކަމާ ނުބެހިބަލަ. ސަރުކާރު އޮތީ ފިތިފަ

  22
 54. Anonymous

  😂😂

 55. ރެސްޕެކްޓް ކުރަންނޭގޭބަޔަކު

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަންކަމާބެހި ހަދަންޏާމު ކިތަންމެވަރަކައްވެސް އަހަރެމެން އިންޑިޔާއާއި ދެކޮޅު ޝުއޫރުފާޅުކުރާނަން. ފުރަތަމަ ކަލޭމެންގެ އަމަލުތައް އިސްލާހުކުރޭ. ކުރީސަރުކާރުގެ 5 އަހަރު މިގައުމުގަ އުޅުނު އެހެންގައުމެއްގެ ގިނަބަޔަކު. އެމީހުން އަހަރެމެނައް ޖެއްސުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަހަރެމެނައް ރެސްޕެކްޓުކޮއް އަހަރެމެންގެ ލޯބިހޯދީ. އެމީހުންދަނޭ މީއެމީހުންގެ ގައުމެއްނޫންކަން.

  21
 56. ކިބޫ (ޢީބޫ ސޯލިހް)

  އިންޑިއާ އައުޓް

  25
 57. Anonymous

  ރޭޕިސްތާނަކައް އަހަރެމެންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ނުބެހެވޭނެ. ޢެ ފުރުސަތު މި ލާދީނީ ސަރުކާރުން ދިނީމަ ނޫނީ

  25
 58. ސަރީފް

  ޢިންޑިއާ އިން ދިވެހިން އެދޭ ކަންކަން ހައްލުނުކޮއް ކޮން ވާހަކައެއް ކިތައްމީހުން ސަބަބެއްނެތި ނާރުވަނީ

  19
 59. Anonymous

  "ހުއްބުލް ވަޠަނުގެ ތިލަފަތުން އަދުފުއްކިރާނަމޭ
  ލައްބައިކައޭ ޖަވާބުދީ އިންޑިޔާ އައުޓޭ ގޮވާނަމޭ"

  22
 60. ކަންކަށިފިކުރު

  އިންޑިޔާސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށް ފޮނުވާލުމަށް ގޮވާލަން. ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގެތެރެއަށްވަދެ ބަސްބުނުމުގެ ހައްޤެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން އަކަށް ނުއޮންނާނެ. ޔޫއެންގެ އެއްވެސް މޭންޑޭޓެއް އޮތްކަމެއްނޫން. މޯޑީއަށް ފާޑުކިޔާ އިންޑިޔާ ނޫސްތައް ހުއްޓުވާބަލަ.

  23
 61. Anonymous

  ދިޔަރެސް އުވާލާ

  2
  11
 62. ދިރާސާ

  ސުޕެއިންއަށް ދިމާވީހެން ރާއްޖެއައް ދިމާވުމުގެ.ކުރިން ފިޔަވްޅު ނަ އަޅައިފި ންމަ ހިތާމަ ކުރަންޖެހިދާނެ ...ވިސްނާ ފިކުރުކުރޭ އެންމެން.

 63. ދިވެހިމީހާ

  ދިވެހިރާއްޖެ އިން މިހާރު ހަމަ އިންޑިއާ އައުޓް... އައުޓް..😡😡😡

  12
 64. Anonymous

  ރޭޕިސްތާންގެ ޖީބައް މި ލާދީނީ ސަރުކާރު ވެއްޓިަ އޮތް ވަރު ހާމަވެގެން މިދަނީ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއިވެސް ބެހެންފެށީ. ވިސްނާ ރައްޔިތުންނޭ ދެން ފެންނާނީ މިނިވަން ކަމައް މަޑު މަޑުން އަރަމުންދާތަން. މިބައިގަނޑާއި އެކު މިލާދީނީ ސަރުކާރުވެސް ބޭރުކުރަން މަގުމައްޗައް ނުކުންނަންވީ

  10
 65. ބަބުޅާ

  ސޯލިހޫ ކަލޭގެ އިންޑިއާގެ ފަގީރު އަވަށްގަނޑަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ހަދަން މަސައްކަތް ނުކުރޭ ކަލެއަށް އޮތީ ދެގޮތެއް އެއް ގޮތަކީ ވެރިކަމުން ފިލުން ދެވަނަގޮތަކީ އިސްތިއުފާދިނުން އަވަސްކުރޭ ކަލެޔާހެދި މިގައުމު ވީރާނާވަނީ ........... ފިލައިގެން ދޭ...!!!!!

 66. ރަބަރޭ

  އިންޑިޔާ އައުޓު ކެމްޕޭން ދާނީ ހަމަ ކުރިޔަށް

 67. Anonymous

  ހަމ އިންޑިއާ އައުޓް. އިބޫ އެންޑް ބުއްޅަބޭވެސް ގޮވާގެން ދާތި

 68. އެއްމެންđ

  މިހާރު އަންގާނީ ތިވަރަށް، ދެން އަންގާނީ ސަރުކާރު ހިންގަން އިންޑިޔާ އާއި ހަވާލްކުރަން.

 69. ވަޙީދު

  ވިސާ ދަތިކޮށްލާ
  ކުރިން ވެސް ،މިހާރު ވެސް.
  ކެރަފާ ޝައިތާނު ގެ އަމުރު

 70. ޢީނާސް

  އިޑިޔާ އައުޓު ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި

  2
  1
 71. ޢީނާސް

  އިޑިޔާ އައުޓު ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިި މިގޮވަނީ އެހެންވީމަ ދިވެހި ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރަންއުޅޭތީވެ

 72. ސުދީރު

  އިންޑިޔާ އައުޓް

 73. ނަސީ

  ޖޯކްއޮދައިއަރ

 74. އިންތި

  އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރޭ

 75. ރައްޔިތުން

  އިންޑިޔާ އިން ދިވެހި ސަރުކާރު މައްޗަ އަމުރު؟؟؟؟ ދިވެހިން ދިވެހި ގައުމުގަ އަޅުވެތި ވަނީ މި

 76. ފީއަލީ

  ޢިންޑިޔާ އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ޖެހިގެން އުޅޭ ބޮޑު ރޯގާއެއް. މިހާރުވެސް އެމީހުނާ ހުރެ ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް. ކޮން ފިޔަވަޅެއް އެޅޭނީ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިއަސް މިގައުމުގެ ދާހިލީ ކަންތަކަށް އަރައި ގަންނަހާ ހިނދަކު މަޑަކުންނުތިބެވޭނެ.

 77. ނަނާ

  މީ މަލިކް ނު ވަތަ ލަކްޝަންދީޕެއް ނޫން އިގޭ އިންޑިއާ.
  މިއީ ދި ވެހިންގެރާއްޖެ އަހަރެމެންގެ ފަސްގަޑުން ފައިބާ
  އަހަރެމެން އުޅެން ވީ ގޮތާ ކިޔަން ވީއެއްޗެހި އެގޭނީ އަހަރެމެނަށް