ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު، އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ބަަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފެކްޝަނާއި ރައީސް ސޯލިހުގެ ފެކްޝަން މެންބަރުންގެ ދެމެދުގައި ދަނީ ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ރައްދުކުރަމުންނެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގެ ފަހު ޖަލްސާގައި ނަފްރަތު ބިިލުގެ ބަހުސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) ވަނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގުގެ ފޯކަސް އެހެން ދިމާއަކަށް އަނބުރާލަން ސަރުކާރުން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފައެވެ.

އެ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަޔަކު ކުރި ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން ފުރުސަތު ދެވުނީ ރައީސް ސޯލިހް އެ ޖާގަ ދެއްވުމުން ކަމަށްވެސް ބޮންޑެ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ބޮންޑެ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެދެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން، އަޅުގަނޑު އެދެން ކެބިނެޓް އުވާލަން، އެހާ ގަޓެއް ނެތީމަ، މި ސަރުކާރުގެ ގަޓެއް ނެތޭ ތެދުވާން ޖެހޭ ކަންކަމުގައި ތެދުވާކަށް،" ބޮންޑެ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަގުތު" އިން މިއަދު "ކްލަބް ހައުސް" ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ހަވާސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ސުވާލުކުރުމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅަކަށްވާއިރު މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ރައީސަށް ނިސްބަތްވާ ގޮތަށް އެފަދަ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުން ގޯސް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަން މިއީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރެއް ކަމަށް. އެކަމަކު ރައީސް އާ ދިމާލަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުފާއަށް ގޮވައި، އެމަނިކުފާނަށް ހަޑި، ގޯސް ވާ ގޮތަށް ވާހަކަ ބައްޓަންވެގެން ނުވާނެ ." މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަން ފާހަގަކުރެވުމުން ރައީސަށް ރައްދުކޮށް އެ ގޮތަށް ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް އަންގަވާފައިވާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެ ވަގުތު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕުގައި އެ މެންބަރަަށް ލިޔުނިން އެހެން ކަންތައް ނުކުރެއްވުމަށް" އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް ބޮންޑެ ގޮވާލެއްވި މައްސަލަ އަދި މިހާތަނަށް އެމްޑީޕީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް ހުށައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ކަންތައް ދިމާވަނީ ދެ ރައީސުންގެ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އުއްމީދަކީ ދެ ރައީސުން މިހާރަށްވުރެ ބަދަހިކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ތަން ފެނިވަޑައިގަތުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އޮންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެތެރޭގެ މަސްރަހު އިތުރަށް ހޫނުވެގެން އައީ ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތަށް ބައެއް ކަންކަން ކުރުން ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެންބަރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ކޮން ސޯލިހެއް ތޭ ސޯލިހު ވެރިކަމެއް ކުރާ މީހަކު ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން ކައްޕަޅި އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާނުލާނެއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  38
  6
 2. ކޮވިޑް

  ތީތޯ ތިކިޔާ ޑިމްކަރަސީ އަކީ؟ ކެކެކެކެކެ. ޕާޓީގެ މެމްބަރ އަކަށް އެހެންމީހަކާ ދިމާ އަށް އިސްތިއުފާ އޭ ވެސް ބުނުމުގެ ހައްޤުނެތް ޑިމްކްރަސީ. އެކަމް މޯލްޑިވްސް ދިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ. ލަދުން ބޯހަލާކު.

  51
  2
 3. ސލ

  ބޭނޫން ވ ވަހާ ގޮތަކަށް ކަންކަމެއް ނުދާނެއެ ވެވ ކަމެއްގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައީސްގެ އިސްތިއުފާއަށް
  ގޮ ވުމަކީ ދަށު ދަރަޖައިގެ މުޑުދާރު ކަމެކެ ވެ ކިތަންމެ ފުޅާ ޓައީއެއް އަޅާފައި ހުރިކަމަށް ވ ވިއަސްމެއެ ވެ.

  14
  15
 4. ހުސްކުރާސޭލް

  އިސްތިއުފާއަށްގޮވާފަބަހައްޓާ ބޮޑުކަތީބު ހިތްހަމަޖެހޭނީއެއިރުން!!

  35
  1
 5. ަަަަަަަަަައަބުދު

  ގޯސް ކަމެއްނުކުރެވޭ ގައުމު އަޅުވެތި ކޮއްފި އިސްތިއުފާޔަށް ނުގޮވާ ރަސްމީކޮށް ވަކިކުރަން މަޖިލީހުގަ އރޖެންޑާ ކުރަންވީ . އެއިރުން އެއްމެނައް އެނގޭނެ ކޮންބައަކަށްކަން މިސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބެނީ.

  26
  1
 6. ކޮރަލް

  ސޯލިހް ބޭނުންނަމަ މަޖްލިސް އުވާލާ އަލުން އިންތިހާބު ބޭއް ވިދާނެއެވެ.

  25
  6
 7. ބަރުގޮނު

  ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރަކަށްވެސް އެ މެމްބަރަކަށް ފެނިއްޖެ ހިދެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ގެވެސް ނުވަތަ މަޖްލިސްގެ ރައީސް ގެ އިސްތިޢުފާއަށް ގޮވާލެއްވުމަކީ މާ ބޮޑުކަމެއް ކަމަކަށް ނުފެނޭ. ޚާއްޞަކޮށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހާނާ ތަމްރީނު ދީފައި ވާ ކުދިންނަށް މިކަން ކުރުމަކީ އުފަލަކަށްވާނެ. "ޑިމޮކްރެސީ" އެކުދިންނަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގޭނެ. މީހެއް ގެ އަބުރަކަށް ޢިއްޒަތަކަށް ވިސްނަން ނުޖެހޭނެކަން އެކުދިންނަށް އެގޭނެ.

  23
  1
 8. ބިންގޯ

  އަންނި ބޭނުން ނޫން ގޮތެއް ކަލޭ މެންނަކަށް ނުހެދޭނެ. އަންނި ބުނެފިއްޔާ ތިޔަގޮނޑި ތައްވެސް ޖެހޭނީ ދޫކޮއްލަން. ތީ އަންނިގެ އަޅުން.

  13
 9. ބަޑހަގޑު

  ނަންވީ މައުމޫން ކެކެކެ

  13
 10. ބުއްޅަބޭ

  ބޮންޑާ އެހާ ގަދައީ އާ ނަޝީދަށް ވެރިކަން ދޭން ވީނުން. އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ ދުވަހަކުވެސް މި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ކަށް އޭނަޔަކަށް ނާދެވޭނެ.

  11
 11. ރީތި މޫސަ

  ތިހެންގޮވައިފިނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރަންޖެހޭ ނޫންނަމަ ބެލެވޭނީ ވަކިމީހަކަށް ވަކިގޮތެއް ޕާޓީގައި އޮންކަމަށް

  9
  1
  • ޜަނާ

   ޢަންނިއާ ދިމާލަށް އެހެން ގޮވި ނަމަ ޕާރޓީން ވަކިކުރީސް ދެން ތިބުނާ ދެރައީސުންގެ ގުޅުން ރަގަޅުވުމަކީ އަންނި ބުނާހާގޮތެއް އިބޫހެދުން އެހެން ނަހަދާތީ އިބޫ ގޯސްވަނީ.މިހާރުވެސް އަންނިގެ ބަހަށް އިންޑިއާއަށް ގައުމުގެ ބޮޑުބައެއްދީގެން އެއުޅެނީވެސް

 12. ޢިޔާބު

  މޑޕ އަކީ ހަލާކެއް

 13. Happy

  އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ

 14. ނުވާނެއޭ

  އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް ރަސްމީކޮށް ނުލިބުނަސް ދިރާސާ ފަށައިފިން ކަމަށް މިހާރު މިރާއްޖޭގައި އޮތް ކައްޕަޅި ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް ތަމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނޭ އެއީ ތަމެން ފަދަ ކައްޕަޅި ބަޔަކާއި އަރާ އަރަ ފޯދިގެންވާ ކަމެއް ނޫނޭ މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ރައީސް ވެރިކަން ކުރި އިރު ކުޑަ ވަރެއްގެ ނިއުކެއް ނޫންތޭ ގޮއްވާލީ ފިނިފެންމާ ލޯންޗް ގައި މަމެންހާސް ނުވެ ވަގުތުން ޖަލަށް ގަޅާލީ ބްރޯ ކަން ތަމެންނަށް އިނގޭނެ ނޫންތޭ މަމެން ގަޓް ރައީސް ވެރިކަން ކުރިގޮތަށް ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ...

 15. ގިވްއިން

  ތަމެންގެ ލޭޒީހޮލިކް ގަމާރުހޮލިކް ސަރުކާރުގައި އެޅޭނެ ބްރިޖެއް ނުހުންނާނެއޭ ތަމެންނަށް ބްރިޖެއް އެޅޭ ދުވަސް އެއީ ހުޅަނގު ފަރާތުން އިރު އަރާނެ ދުވަހޭ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ހަރު މީހުން ބުނަމުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީން ކުރި ގޮތަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެއޭ ތަމެންގެ ރައީސަށް ނުކުރެވޭނެއޭ ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލާ ރައީސް ޔާމީނަށް 23 ގައި ހޮވަންވީއޭ ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވް އިން އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

 16. މައިލައިފް

  ކުދިންނޭ މާލެ ސަރަހައްދުން އެންމެނަށް ގޯތި ދީ އަދި މާލޭން ގޮސް ގާފަރަށް އަދި ފުށިދިއްގަރުފަޅަށާއި މާފުއްޓަށް ބްރިޖް އަޅަން ބޭނުންވާ ކުދިން މިއަދު އެބުނަނީ އެމެން އެދެކޭ ހަޔާތް މައި ލައިފް ވިލް ނެވަރ ބީ ސަކްސެސް ވިދައުޓް ޕިންކީސް އޭ ދޯ މަމެންނަށް ނޭގޭ ދެން ބުނާނެ އެއްޗެއް ވެސް ދޯ އޯއް އޯއް އޯއް މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ރައީސަށް ރާއްޖޭގެ ތަޚްތު ދޭން އެބަޖެހެއޭ މައި ލައިފް ވިލް ނެވަރ ބީ ދަ ސޭމް ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުންނަވާއިރު ގާރލް ޔޫ ނޯ ދިސް އިޓްސް ދަވޭ އައި ވޯންޓް ދަވޭ އައި ވޯންޓް އައި ކެނޮޓް އެކްސްޕްލެއިން ދިސް މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް މިއުޒިކް އޯއް އޯއް އޯއް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް....

 17. ހައްހައްހާ

  މޯލްޑިވް ޑިކްޓެޓަރ ޕާޓީ