މިއަދު ވެސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔާމީންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދު 14:00 އަށް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ޔާމީން މިއަދު ވެސް ހާޒިރު ކުރަނީ ބަޔާން ނަގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަމެއް ޖަމީލް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ވ.އާރަށުގެ މައްސަލައިގައެވެ.

ޖަމީލް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ ޢަމަލުތަކުން ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޙައްޤުތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށާއި އަދި ތަޙްޤީޤްގެ އިންޞާފުވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ކަމަށެވެ.

އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ވ.އާރަށް ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާ ޔާމީންގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެމައްސަލަައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް މިފަހަރު ކޮށްފައިވަނީ ރިޝްވަތު ނެގުމާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާއެވެ. ދައުވާ އުފުލުމަށް ފަހު އަނެއްކާ އެމައްސަލައިގައި ޔާމީނާއި ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަމުން ގެންދަނީ ކީއްވެކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ޔާމީން ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް އެމައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރާތީ ވަކީލުން ވަނީ ކުރިން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އިބްރާހިމް

  މި ދެން ވެރިކަން ނިމެންކައިރިވާތީ އިންޑިޔާއިން ކުރާ ޕްރެޝަރަށް ކުރަމުންދާ ކަމެއް. ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިފަދަ ޢަމަލުތަކުން ޔާމީނުގެ މަޤްބޫލްކަން އިތުރުވުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެ.

  27
 2. ޒާ

  އަނެއްކާވެސް ފޯކަސް އެހެން ދިމާލަކަށް އަނބުރާލަން ހިލިގަތީދޯ؟

  20
 3. އިސްތިއުފާއޭ

  ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަމުގައި އަބަދުވެސް ވާނީ މިހެންނޭ ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ސަރުކާރުގެ ކައްޕަޅި ކެބިނެޓް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ މިސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް އެއްކޮށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

  14
 4. އިސްތިއުފާއޭ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  16
 5. ވަގުންނޭވަގުންނޭ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ބިއުޓިފުލް އެން އޯސަމް އެން ފްލޯލެސް ރައީސް ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ދަމަނީ ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ސަރުކާރުން ކޮވިޑް އިން ކުރި ވައްކަން ތަކާއި އަދި ކޮވިޑް ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް ހުރި ކަލޭގެ އެމިނިސްޓްރީގެ އަންހެން ކުދިން ތަކެއް ގޮވައިގެން ބަދް އަޚްލާޤީ އަމަލު ހިންގިކަން ސާބިތުވެ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް އޭނާގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދަނިކޮށް ސަރުކާރު އަޑީގައި އޮވެގެން އޭނާފިލުވާލުން ފަދަ ބޮޑެތި ވައްކަން ފޮރުވަން ވެގެންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ ވަގުންނޭ

  10
 6. އިސްތިއުފާއޭ

  އިކޮން މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވަނީ ފެއިލް ވެފައޭ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ ފައްޔާޒު އިސްތިއުފާ

  11
 7. މަހަށްދޭބަލަ

  މިރާއްޖޭގެ ޑީޕް ބްލޫ ސީގައި ބްރިޖް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަމުގައި މަޖްލީހުގެ ރައީސަކަށް ހުރި އިންޖިނިއަރިންގްގެ އަލިފިބާ ވެސް ނުދަންނަ ކަނޑުކޮހަކަށް އެއިންޖިނިއަރިންގް އޭނާ އަށް ނޭގުމުން އޭނާ އަށް އެކަން ކުރަން ނޭގޭނެއޭ ބުނި ނަމަވެސް މަމެން ޕިންކީންގެ ޓައިޓޭނިއަމް ޕްލޭޓެޑް ރައީސް އެއޮތީ މާލެ އާއި ހުޅުލެ އާއި ދެމެދު ބްރިޖް އަޅާފައި މަމެން ނަށް ޔަގީނޭ ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ވެރިކަމުގައި ތަމެންނަށް އެޅޭނެ ބްރިޖެއް ނުހުންނާނެއޭ ތަމެން ދެން މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ މަހަށްދޭބަލަ

 8. ނުވާނެއޭ

  މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ރައީސް ތަމެން ހައްޔަރުކޮށްގެން އުޅެނީ މަމެން ޕިންކީންގެ ގަޓް ރައީސް ކުރި ފަދަ ކަމެއް ކުރަން ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ސަރުކާރަށް ނޭގޭތީ ކަން މަމެންނަށް ޔަގީނޭ ތަމެން ބަލާބަލަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓާ އޭގެ ސަަބަބުން ކިތައް ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ތޭ ފައިދާ ކުރީ ތަމެން ބަލާބަލަ ކައްޕަޅި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ކައްޕަޅި ކަން ފިލުވާލާ އެތަން ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ތަމެންގެ ކައްޕަޅި ސަރުކާރު އެކޮޅު ކޮޅުން ޖެހުނަސް މިކަން ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ ނުވާނެއޭ

 9. ނުކުރެވޭނެއޭ

  އެންމެ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއީ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ ތަރައްގީ އަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކޭ މިއިން އެގިގެންދާ އެއްޗަކީ މިސަރުކާރަށް ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓް ތަރައްގީ ކުރަން ނުވެސް އިނގޭ ކަމަށް މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަމުގަިއ އޮންނާނީ މިއަހަރަކީ އެއީ ވެލާނާ އެއާރޕޯރޓްގެ ހުޅަނގުން އޮތް ތިލަ ކަނޑުން 5 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އަދި 5 ކިލޯ މީޓަރުގެ ޖާގަ އެއް ހިއްކަންއޭ ތަމެންގެ ވެރިކަމުގައި ތަމެން ފިނި ހަކަރޭހުގައި ގޮސްގެން މިރާއްޖެ ތަމެންނަށް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެއޭ

 10. ސުންބުލި

  މީ ވަރަށް ހެއްވާ ކަމެއް. މިވެރިކަން ވުޖޫދަށް އައީ މިމީހާގެ ފަހަތުން ނުނެއްޓިގެން އުޅެންދޯ. ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުން ކުރަންޏާ ޔާމީނަކީ އިބޫއަކީ ނަޝީދަކީ އަދީބަކީ ކަތީބަކީ ޙައްވަ އަކީ ފާތުމައަކީ ވާން ޖެހެނީ ހަމަ ހަމަ. ކޮބާ ރައްޔިތުންނަށް ކަންތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް ލެވި ހަޅޭއް.އެމްއެމް ޕީއާރުސީގެ ޝަރީޢަތް ކުރެވެން ޖެހޭ އެހެންމީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ނުކެރި މިމީހާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމުގެ ފުރުޞަތެއްނުދީ ފުރަތަ ދުވަހުއްސުރެ ހިތުގައި އަޅައިގެން ތިބި ޙަސަދަ ބާލަން މީ ދެން ބޮޑުވަރު. އިންސާފާ ހަމަހަމަކަން މިހާރު އޮޅިއްޖެ. ކޮސްވެއްޖެ. މިވެރިކަމަކީ މައުމޫނުގެ ސަރުކާރުއްސުރެ ސަރުކާރުން ކުރާ ނެދެވޭ ނޭއްގާނީ ކަންތައް ރަނގަޅުކުރަން ބުނަމުން އައިސަރުކާރެއް. މިމީހުން ވީމަ ހުރިހާކަމެއް. ބިތުފަންގިދަށަށް. މިމީހުންގެ މީހަކު ކަމެއްކުރިއްޔާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔާފަ ވަތަށް .މިހާރު ރަނަގަޅި ކޮންބައެއްކަން ނޭނގުނު. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމީހެއްގެ ދިފާޢުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ޙައްޤުވެސް އޮންނާނެ.އެކިޔާއެއްޗެއް އަޑުވެސް އެހެން ޖެހޭނެ. އެމީހާއަކީ މިރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކޮށްފަ ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށް އެތައް ރައްޔިތެއްގެ ތާއީދު މިހާރު ވެސް އޮތްބޭފުޅެއް.އެމީހާއަށް ދިފާއުގައި ވާހަކަދެއްކުމަށް ފުރުޞަތުނުދީ އެޙައްޤުވެސް ފޭރި މިމީހާ ވީމަ ހަމަ ރިހޭފައި މައްޗަށް ހަމަ ފޮއެ. މިސަރުކާރުން ދެއްކި އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް މިހާރު ޤަބޫލެއްނުކުރެވޭނެ.ވަރަށް ސަލާމް.

 11. ލޯބިވާ ވަޠަން

  މި ނޫން ކަމެއް ނެތްތަ ކުރަން. މިސަރުކާރު ގެ ދޯހަޅި ސިޔާސަތާއި ހެދި ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓޭ ކޮންމެފަހަރަކު ރ ޔާމީން ނެރެ ގަން ހިންގުވިއަސް އެމަނިކުފާނުގެ ހިއްވަރަށް ކުޑަނަމަވެސް ހީނަރުކަމެއް ނާންނާނެ.