މަނީލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މިނިވަން ނުވާހާ ހިނދަކު އެމަނިކުފާނަށް 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އިން ބުނަމުންދާ ގޮތުން ޖަލުގައި ހުންނެވި ޔާމީނަކީ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބުގައި އެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެ ލީޑަރެވެ. އިދިކޮޅުން ކެމްޕޭނުވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އެގޮތަށެވެ. ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމައެކަނި ޔާމީނަށް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ތަކުރާރުކޮށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި 2023 ވަނަ އަހަރު އިންތިހާބުގައި ޔާމީން ވާދަކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭބޭފުޅު މައުމޫން ވިދާޅުވީ، ޔާމީނަކީ ކުށެއް ސާބިތުވެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، ހަމައެކަނި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެމަނިކުފާނު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްގެންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިނިވަންވެ ވަޑައިގެންނެވިޔަސް، ވާން ޖެހޭނީ ޝަރުއީ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އޮންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިންކަން މައުމޫން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިހާރު ޔާމީން އެ އޮންނެވީ ޖަލުގައި އޭނާއަށް ނިކުމެވިގެން ނޫނީ އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެ" މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވަން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ވަހަކައާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުމޫން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ހިނިފުޅުވަޑުވާ ވިދާޅުވީ، "ސަލާމަތުން ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަކު އަނެކަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅު" އެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މައުމޫނާއި ދެމެދު ޖެހުނު މައްސަލަތަކަށް ފަހު ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ ފަހު އަށެއްކަ މަސް ދުވަސް މައުމޫން ހޭދަކުރެއްވީ ޖަލު ބަންދުގައެވެ. ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް އެންމެ ބޮޑު ނުތަނަވަސް ކަމެއް ކުރިމަތިވި 2018 ފެބްރުއަރީ 01 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު، ނެރުމުގައި މައުމޫނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

55 ކޮމެންޓް

 1. ޒާ

  މިކަލޭގެ ހުދުކާފޫރަށް ވެގެން ހުއްޓަސސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ވައްޓަން ނޫޅޭކަމަށް ވާނެތަ؟

  118
  10
 2. Anonymous

  ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް މައަމޫނު 2023 ގައި ކުރިމަތި ލިޔަސް ޗޮކުން ދާނީ، ހަސަދަވެރިކަން ހާދަ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް މީހާ ވައްޓާލާ އެވެ.

  111
  8
 3. Anonymous

  ތިމީހާ މަޑުން ހުރެބަލަ! ކަލެއާހެދި މިގައުމުގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިމިދަނީ. މޑޕ އަކީ ހައްޕުނޑުންނަށްވެފަ އޮއްވަ ކަލޭގެ ނޮހޮރުއްޕާނުން މިގައުމަށް މި ނިކަމެތިކަން މިލިބުނީވެސް.

  114
  10
 4. ވަރައްމޮޅު

  މިއީ ވަރައް މޮލުބަސްފުޅެއް

  "ސަލާމަތުން ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަކު އަނެކަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅު"

  44
  10
 5. ހަހަ

  މަށައް ވާދަ ކުރެވޭނެ ލޮލް

  31
  6
 6. ބެއްޔާމޮ

  ދެން ކަލެއަށް ވެރިކަން ލިބިެއްޖެ. ބެއްޔާ

  69
  5
 7. ހުސޭނުބޭ

  މި މަހު 15 ވަނަ ވިލޭރޭ ހަނދަށް ބަލާފައި ނުޖޫމީގޮތުން އެކަމުގެ ފަތުވާ އޮތް ގޮތް މައުމޫނު އެ ބުނެދެއްވީ!

  52
  3
 8. ދޮންކަލޯ

  30 އަހަރުން ނުކުރެވުނު ކަންކަން ކޮއްކޮ ކޮށްލާފަ ދެއްކީމަ ބެއްޔާ ޖޭވީ. ހަ ހަ ހީ ހީ ހީ....

  91
  7
 9. ޖުމުހޫރީ މައިދާނުން

  ރާއްޖެ އާ މަރުހަލާއަކަށް ގެންދެވޭނީ ޕީޕީއެމ/ ޕީއެން ސީ އަށް، އެކަން އޮތީ ދައްކާފަ: ބުރިޖު، ދަރުމަވަންތަހޮސްޕުޓަލް، ހުޅުމާލެ ދެވަނަފޭ ސް އަދިވެ . ސް

  124
  6
  • hehe

   ADIHI KOBAA KOLIHAA VAKANTHA DHO

 10. Anonymous

  އެހެންވީމަ ބޭބެ އަވަހަށް ވެރިކަމަށް އަރާ، މަހީކުރީ ބޭބެއަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރި މީހެއްކަމަށް، ވަރަށް ހަ ސަދަވެރިމީހަކަށްތާ މިވީ.

  102
  3
  • ޒީނާރު

   އެއުޅެނީ ޢައްސާނަށް ވެރިކަން ހޯދައިދީފަ މަޑުމަޑުން ޕީޕީއެމްކޮޅަށް އަރަން... ކާފަބޭ ދުނިޔޭގަ ހުއްޓަކާ މި ޕާޓީއަކުން ޢައްސާނަކަށް ޓިކެޓެއް ނުލިބޭނެ.. އޭގެ ފަހުން ލިބިދާނެ..

   49
   2
 11. މޮޅޭ

  މިއީ އަދުއްވެއް؛ ޤައުމަށް ގައްދާރުވެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކޮންމެ މަހަކު 3 ލައްކަ ރުފިޔާ ކާލ ހުންނަ ޖއބާރއ

  83
  4
 12. Anonymous

  މައުމޫނަށް ކުރާ ގަދަރެއްގެ ސަބަބުން ނެތިން އެއްޗެއް ބުނާކަށް. ލައްކަ ވާހަކަ އެބަހުރި....

  65
  2
  • ާއަހުމަދު

   ކުރީގަ ބުނި ނަށީދަކައްވެ ސް ވާ ދަނުކުރެވޭނެއޭ
   އެކަމަކު ކުރި

   10
   1
 13. މީނަ

  "މިހާރު ޔާމީން އެ އޮންނެވީ ޖަލުގައި އޭނާއަށް ނިކުމެވިގެން ނޫނީ އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެ" މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ

  މީނަ ހާދަ ރުޅިިޢެއް މިއަންނަނީ

  92
  4
 14. ޜިޒަަާ

  ހިޔާލުފުޅުތައް އަޅުގަނޑު ބަލައެއް ނުގަންނަން

  65
  6
 15. މުހައްމަދު

  މިއީވެސް ބޮޑު ނުހޮރޮއްޕާނެއް މިގައުމަށް ޖެހިފާވާ..

  76
  6
 16. ޒައިކް

  ހޫން އޭރުންތާ ދަރި ޢައްސާނަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓު ލިބި އީޒީކިށް ވެރިކަން ލިބޭނީ.. ފޫ ކަހާލާފަ މަޑުމަޑުން ޕީޕީއެމް ކޮޅަށް އަރާނީ ދެން ދެއްތޯ؟؟ ތިޔައީ ބިލާހެއް ރައީސް ޔާމީނުގެ ނަން އޮންނާނެ އެ ފުރުޞަތު ނުކިބިއްޖެނަމަ ޢައްސާނަކަށް ޓިކެޓެއް ނުދޭނަނެ މަޢުމޫނު ދުނިޔޭގަ ހުރިހާ ދުވަހަކު..

  57
  3
 17. ރާއްޖެތެރެ

  މައުމޫނަ ކުރި ތާއީދު ގެންގޮސްފިން

  77
  3
 18. Anonymous

  ބެއްޔާގެ މުސީބާތުން މިގައުމު މިންޖު ކުރައްވާށި އާމީން

  72
  3
 19. ބީރުމީހާ

  ބަލަ ތިޔަ މަނިކުފާުނު ނޫންތޯ އައްނިއަށް 2008ގައި ވާދަކުރެވޭގޮތަށް ހެދީ އެންމެފަހުން ފޭހުނު އިލޮށި ލޮލަށްވެސް ހެރުނީ ލޭގެ ގުޚުން ކަޑުމަކީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ފާފައެއް

  57
  3
 20. ތުނޑުކުނާ

  ރ. ޔާމީނުވަރެއްނެތް. ބޭބޭފުޅުބުނެގެންތަ ޔާމީނުޖަލަށްލާފަވަނީ ގައިމުވެސް ޔމީނު ހައްޔަރުކޮށްފަ ވަނީ ކުށެއް އޮވެގެންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލެއްނުކުރެވެއި

  72
  6
 21. ހިނިފުޅު

  ހަސަދަވެރިކަމަކީ މީހާ އަނދާ އަޅިއަށްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭކަމެއް. ތިޔަފަދަ މޭރުމަކުން ތިޔަފަދަ އިލްމުވެރިއަކު އަމިއްލަ ކޮއްކޯފުޅާމެދު ފާޅުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާނީ ލައްކަ ހަސަދަހުރީމާ ދެއްތޯ..

  60
  2
 22. ޙހހހ

  ބެއްޔަ ޖަލުން ނުކުތީ ޝަރުއީ ހަމަތަކުންތޯ ، ހަމައެކަނި ސްޕްރީމްކޯޓުގެ ޤަރާރަކުން، އަދި ބެއްޔަ ސަލާމަތްކުރަން އެމް. ޑީޕީއިން މަސައްކަތްކުރީ ބެއްޔަގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ނުދައްކާކަންނޫން ، ވޯޓުގެ ބޭނުމުގައި ، ރޯނު އެދުރު

  35
  3
 23. މަޖާ

  ބޭގަޑާ މޮޔަވޭ!

  37
  2
 24. ނުރަބޯ

  ޔާމިނަކީ ހައްޕުޑު

  13
  61
 25. މާހިރު

  ޔާމީން ވާދަކުރެވޭކަން ނުވަތަ ނުކުރެވޭކަން ނިންމާނީ މަނިކުފާނެއްނޫން. ގާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން. މިއީ މަނިކުފާނުގެ އަނިޔާވެރި ޚުދުމުތާރު ވެރިކަމެއް ނޫން. ބަދަލުހިފުމުގެ ޝުއޫރާ ހެދި މިކަން ހަނދުމަފުޅު ނެތުނީތޯ. ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތާއީދު އޮތީ ރައީ ސް ޔާމީނަށް. މަނިކުފާނަކީ ތާރީޚު. ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބެއް ތާއީދެއް ނެތް.

  21
  2
 26. ރަބަރޭ

  ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ނަމަ ޔާމީނުއަށް ރިޔާ ސީ އިންތިހާބުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޖަލުން މިނިވަންވާތާ 5 އަހަރު. ފަހުންް

  3
  14
 27. Anonymous

  ދެން މިރާއްޖެގެ އިންތިހާބަކާ ކުރިމަތިލާބަލަ %5 ވެސް ނުލިބޭނެ ބެއްޔާ😜

  16
 28. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ޖަވާބަކީ މައުމޫނު ބޭނުންވިޔަ ސް ރޔާމީންގެ ބަދަލުގަ މަނިކުފާނުގެ ދަރިޔަކަށް ފުރު ސަތެނުދޭނެ..ރޔާމީންއަށް ވާދަނުކުރެވުނަ ސް ޕޕމއިން ނުކުންނާނީ ރޔާމީންގެ ރުހުންއޮތް ރޔާމީންހޮވާ މީހަކަށް އެމީހަކީ ޕޕމގެ ކެންޑިޑޭޓް އެއީ ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުލިބޭނެ ކެންޑިޑޭޓް..އިންޝާﷲ 2023އެއީ ރޔާމީންގެ ޒައާމަތެހިގާ ޕޕމގެ ވެރިކަމެހިގާނެ އަހަރު...ކުޑަކުޑަ އޮށެއްގެ ސިއްރުން ބިޔަބޮޑު ގަހެއްފަޅުއްވައި ބިޔަވުން އިތުރުކުރެއްވީ މަތިވެރިމާތްﷲ...ވި ސްނާފިކުރުކުރާ ބަޔަކަށް އިބުރަތެވާ ކަޅުހިލައިގެ ތެރޭގަވާ ކަޅުހިނިތަކަށް ރިޒުގުދެއްވާ ހު ސްތާހިރުވަންތަﷲ ވޮޑިގެންވާކަން ދަންނަންޖެހޭ ކޮއްމެ މު ސްލިމަކަށް..

  19
  2
 29. Anonymous

  ހަނޑުލުގުޅަ ދިވެހިންނަށް މިހާރު ދެން އެހާ މީރެއްނޫން.
  ކައިކައި ފޫހިވެއްޖެ.
  ކޮށްކޯފުޅުގެ ޚިދުމަތާއި މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަޚްރުވެރިވޭ.

  27
  3
 30. މުފައްކިރު

  މިކަލޭގެ އަދިވެސް ހަސަދަ ވެރިކަން ނުފިލަނީތަ؟

  21
  1
 31. ބޮކި

  ވަގުން ތިބޭނީ ގޮޅީގަ !

  3
  22
  • ކާފަބޭ2020

   ބޮކި ނިވިދިއްލެނިކޮށް ޕާޓީތިޔޮށް އޮޔާދަނީ ކާސިންބެކައިރީ ދެބޯގެރިދުއްވަންތިބިމީހުން އާ ޕާޓީއެއުފެއްދީ ދެންބޮކި ދިއްލަންއެޕާޓީއަށް ދާންވީނުދޯ؟

 32. Anonymous

  "ސަލާމަތުން ތިބި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެކަކު އަނެކަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން ރަނގަޅު" އެވެ. ނަޝީދު ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ދެރަވަގުތެއް ގާއި މައުމޫނުފަދަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔެއް ތިފަދަމަލާމާތެއް ކުރެއްވުމަކީ ދެރަވަރު ލަމެއް

  12
  1
 33. އަލްޖިބްރާ

  ޔާމިނު ބާއްވަންވީ އުމުރަށް ޖަލުގަ

  3
  33
  • ނަގުލުންދާށި

   އެއީ ކަލޭ ހުޅުމާލޭގަ ފިނިބުރުޖަހަން މާލެ ހުޅުމާލެ ބްރިޖެއަޅާދިނީތީވެ ކަލޭ ބޭ ސްކުރަން ދަތުމަވަންތަ ހޮ ސްޕިޓާއެޅީތީވެ ކަލޭ ދަތުރުކުރަން ބައިނަލް އަގުވާމީ އެއާރޕޯޓްގަ އެއްމެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުޖެއްސާގޮތްހެދީތީވެ..އެއީ ކަލޭގެ ދަރިން ބަރުފޮތްދަބަހުގެ ބަދަލުގަ ޓެބްލެޓެދިނީތީވެ.އެއީ ކަލޭދިރިއުޅެން ޔޫތު ސިޓީ ހިއްކާ އެތަނުގަ ފްލެޓްއަޅާ އަދި ފްލެޓްއެޅޭގޮތް ހެދީތީވެ އެއީ ކަލޭދުއްވަން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުހަދާ ހިތްފަ ސޭހަކޮއްލަން މައިޒާންތަކާ ރަ ސްފައްނުހެދީތީވެ..މިއަދު އަބޫޖަހުލުވެ ސްނުވޭ ކަލޭންނާ ޖެހުނީމަ އެއްޗަކަށް..

 34. ސީލަބަ

  ހަހަ ޕީޕީ ކުދިންތައް ދެން މޮޔަވޭ

  3
  25
 35. ކޮރަލް

  ކުރިމަތި ލެވޭ މީހުނާ ނުލެވޭ މީހުން ބޭފުޅާ އަކަށް ނޭނގޭނެ އެވެ. އަންނި ވެސް 13 އަހަރުގެ ހުކުމެއް އޮއްވަ މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ. ދެން އެކަން ގޯސް ވާހަކަބުނާކަށް ނުކެރޭނެ އެވެ.

  18
  1
 36. މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

  އަމިލަހާޅާގެން ނޫޅެވޭއިރުވެސް ފިތުނައުފެއްދޭތޯ ބައްލާވާ..... މީވާ ބޭލަކެއް

  19
 37. ރާއްޖެތެރެ

  ރައިސް ޔާމިން އަކީ ގަދަމީހެ.

  26
  2
 38. ސަމާ

  މަނިކުފާނު ތިވިދާޅުވީ ވަރަށް ބޮޑު ތެދުފުޅެއް. އަނިޔާވެރި ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ދެނެއް ފުރުސަތެއް ނެތް.

  4
  21
 39. ކޮވިޑް

  "މިހާރު ޔާމީން އެ އޮންނެވީ ޖަލުގައި އޭނާއަށް ނިކުމެވިގެން ނޫނީ އެކަހަލަ ކަމެއް ކުރެވިގެން ނުވާނެ" މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ. މާނަ އަކީ ކަލޭގެ ހިތުގާ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ވާން ނޭދެމޭ ދެއްތޯ ؟ ވަރައް ވުރެ ވެރިކަމާ ހަސަދަ ވީމަ ވާނީ ތިހެން. ކައްވަޅުގަ އޮތަސް ވިރިކަން ވެރިކަން ދޯ ކިޔާނީ؟

  16
  3
 40. ކައުންސެލަރު 🙌

  އަނގަފެޅީދޯ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް ބަޔަކު ހިތުހުރި އެއްޗެއް ހަދާއިރު މީނާ އަކަށް އެކަން ކަމަކަށްނުވޭ. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބު ކޮށްފާނެތީ ހާދަވަރަކަށޭ މީނާ މި ޖޭވަނީ. މިހާރު ތީކީ އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ހުރިމީހެއްނޫން. ސަޓްއަޕް

  25
  1
 41. އަލީ

  މައުމޫން ބުނާ ކަހަލަ ނަޝީދަކީ ބުއްދިފިލާ ގޮސްފައި ހުރި މީހެކޭ

  15
 42. ކަޅުބެ

  ހަމަޔަގީން އިންޝާﷲ މިފަހަރު އަހަރުމެންގެ ތަރަށްގީގެ ބާނީ 2023 ގައި ރައީސަކަށްވާނެ މިއީ ގައުމުގެ ރަށްޔަތުންގެ އަޑު މިއަޑު ގައުމުގައި ގުގުމާލާނަން ﷲ އަކުބަރު .

  27
  2
 43. ކަކުނި

  އަހަރެން މިހާރަކު އެއްގޮތަކައް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރަން މީނައަކީ ދީނީ އިލްމުވެރި އެއް ކަމަކައް އެގިގެން މިދަނީ މީނާއަކީ ވަރައް ހަސަދަވެރި ނުބައި ނުލަފާ ޖައްބާރު މީހެއްކަން

  17
  1
 44. ހ

  ޕީޕީ އެމް ވެރިކަމަށް އައިސްގެން ރައީސްޔާމީން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ...

 45. ޔާމީން

  އަހަރެންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ހާލަތެއްގަ "ރައީސް ވަހީދަށް" ވެރިކަންދޭން އަހަރެން ނިންމައިފިން. ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީގެ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ހިއްބުރަ ނުކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން. ވަހީދަށް ހަވާލު މިކުރަނީ ވަހީދު ޕާޓީއަށް ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނީމައެއްނޫން. ވަހީދަށް ބާރުދިނަސް ތިކުދިން ތިބޭނީ ހުރިހާ ބާރަކާ ހަވާލުވެގެން އަދި ވަހީދު ބާރުގަ ބަހައްޓައިގެން ކޮންޓުރޯލް ކުރަން ފަސޭހަވާނެ.

 46. ޢބްދުއްﷲ

  ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީނަށް ވާދައެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

  6 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ޖުލައި 26, 2021 )

  ދަންނަވަންތޯ !؟ މިގައުމުގައި ދުވަހަކުވެސް ޚާއިނު ފާރިސް މައުމޫނު ވެރިކަމުގެ ވަސްވެސް

  ނުދެއްކެވުން الله ގެ އެދެން. ރަސޫލާގެ ޙަދީޘް ގައި މިހެން އޮތުމުން.

  لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي

 47. ބޮއްކުރާ

  ޔާމީނު މިނިވަން ކޮށްފިނަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ އަނެއް
  ބައިވެރިޔާ އަދީބުވެ. ސް މިނިވަން ވާންޖެހޭނެ

  1
  1
 48. ޢބދ

  ބޮޑު ކަނޑަން އުޅުނަސް ވަގުތު ކަލެޔާއެކުގަނެތްކަން ހަނދާން ކޮއްބަލަ!!!!!!

 49. Anonymous

  އަޅުގަނޑު ހީކުރިން މައުމޫނަކީ އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ މީހެއްކަން އެކަމު މިހާރުއަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންވެ އިނގިއްޖެ މި މައުމޫނަކީ ވަރަށް ކަމުނުދާ ދޮގުވާހަކަ ދައްކާ މީހެއްކަން މައުމޫނު ހިތުން ގަބޫލުކުރާނެ ރ.ޔާމީނަށް ކޮފަވާ ހުކުމަކީ އިންސާފުން ކޮށްފަވާ ހުކުމެއް ނޫންކަން. އިބޫގެ ޕަޕެޓަކަށް ވިޔަސް ތިދެން ބޮޑުވަރު މައުމޫނޫ. މިގައުމުގެ ރައްޔިތުން މި ތަހަމަލްކުރާ ހިތްދަތިކަމާ ވޭނުގެ ޒިއްމާ ފުރިހަމަގޮތުގަ މައުމޫނުވެސް ނަގަންޖެހޭނެކަން ހަދާން ބަހަށްޓާތި މައުމޫންވެސް. މުސްކުޅިން ބުނާ ހަރުބަހެއްގަ އޮވޭ ވާތުން ޖަހާފަ ކަނާތެއް ބުރިއެއް ނުވާނޭ އެކަމު މިއޮތީ ވަތުން ޖަހާ ކަނާތް ބުރިކޮށްފަ
  ނަސޭހަތެއް ގޮތުގަ މައުމޫނަށް ދަންނަވަން ބަސްބުނުމުގަ އިންސާފުން އެއްކިބާނުވެ ހުރުމަށް

  3
  1
 50. ދަންބެރު

  ލޭގެ ގުޅުން ކަނޑާލާމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްތޯ މިހިރަ ޖާހިލަށްނުވިސްނެނީތަ އަޅެ މީނަމިހުރީ ވެރިކަމާއިގެން ބުއްދިފިލާފަތަ ލެޔާ ލެޔާ ކަނޑިޔާވެފަ.

  4
  1