މިމަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ވަނުމާއި އެކު ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ފެއްޓެވީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން ކަމަށް "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި މީހަކު "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ އެއޮޕަރޭޝަންގައި ބައިވެރިވި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަންނަން ދެފަނޑިޔާރުން ދެކޮޅު ހެއްދެވިއެވެ.

ނަމަވެސް ދެފަނޑިޔާރުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނެވުމުގައި ގަދަ ބާރުން ފުލުހުން އެބޭފުޅުންގެ ހަށިކޮޅުގައި އަތް ނުލާކަމަށް މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

"އަލީ ހަމީދު ފެއްޓެވީ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވަން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދެއްކެވި އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަލީ ހަމީދު އަޑެއް ނާއްސަވާ." މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ.

ދެފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރިއިރު ދެބޭފުޅުން ތިއްބެވީ ދެބޭފުޅުންގެ ކޮޓަރިކޮޅުތަކުގައެވެ.

އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރަނީ ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހިފުމަށްފަހު ޝަރުޢީ ޙުކުމްތައް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި ދައުލަތް ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅުމާއި، ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހިންގުމަށް ޤަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމެވެ.

އަލީ ހަމީދާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ ގިނަ ހެކިތަކެއް ހޯދާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ޕޮފުބާ

  ނުބައި ކަންކަން ކުރެވުނީމަ ބިރުވެރި ވަގުތު ތަކުގަ ހިޔޮއަމަލު ކުރާނެ

  • ހަދީޖާރ

   ތަޢުބާ ވެގެން މިހާރު ހުރިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ތަނގަޅު

 2. މަންޖެ

  ނަސީބެއް ތިޔައީވެސް. އަލީހަމީދަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި. ބުނާތީ އަހަން ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވީޑިއޯތައް ހުންނަވާހަކަ

 3. Anonymous

  އޭނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތަނަށް ވަދެފަ ކިޔަވާ. އެކޯޓަށް ހޮވުނީމަ އޭނަ އަދާކުރަންބުނެފަ އޮތް ނަދުރެކޭ ބުނާ އަޑުއިވޭ.

 4. އައްޔަ

  ފަނޑިޔާރުކަމަށް އިސްވެއޮވެ މީހަކީ
  ީ ވަޅިއަކާނުލައިކަތިލެވިއްޖެމީހެއް

 5. ހައިރާން

  މިއީ މީުންގެ ލޮލުގަ އަދުން އަޅުވަން ކިޔާ ހޮޅިވާހަކަ

  ވަގުތުގެ އެންމެން ޗުއްޓީއަށް ކަންކާއަށް ދިޔައީމަ ލަންކާ ސިފައިން ކިޔާދިންވާހަކައެއްތަ؟

  ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންނާއި ނުޖައްސާ

  ސަމާސާ ނުކުރޭ!

 6. ވިސްނާލައްވާ

  މަނިކުފާނު! ކިހާ ޔަޤީން ކަމެއް އެބަ އޮތްތޯ މަރު އައިސް ޖެހޭ ވަގުތު ޝަހާދަތް ވިދާޅުވެވޭނެ ކަމުގެ؟

  • އައްލާ

   ދޮންކަލޯ މަރުގަންނަވާ ވަގުތު ޝަހާާދަތް ނުކިޔޭނެ މީހުން ކިހާވަރަކައް ދަންނަމުތަ

 7. ޑަން

  ނަސީބެއް ތިގޮލާއަށް ކިޔަވަން އެގުނުކަން

 8. ހައްވަ

  ހެކިތަކަކީ މީހުން ފްރޭމް ކުރުމުގެ މާސްޓަރުން ސާބިތުނުކޮށް ބުނެލާ ބަހެއް.

 9. ޖޮއްބެ

  އެއްކޮޅުން ރިޝްވަތުގެ ޙަރާމް ފައިސާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވަނީއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މާ މާތްމީހެއްގެ ގޮތް ދައްކަންވެގެން ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔަވަނީއެވެ....؟؟؟؟

 10. ޢަބުދުﷲ

  ތައުބާވުމަށް ވަކިވަގުތެއްނޯވެއެވެ. ޞޭނުންވަރަކަށް ގުރުޢާން ކިޔަވާ ނަމާދުކޮށް ކެނޑިނޭޅި ތައުބާ ވާނެ ވަގުތު މިހާރު ތިއޮތީލިބިފަ. ރަނގަޅަކަށް ވީކަމެއްކަމަށް ދެކުނީމަ ރަނގަޅުވާނެ.

 11. ޢަބުދުﷲ

  ތައުބާވުމަށް ވަކިވަގުތެއްނޯވެއެވެ. ބޭނުންވަރަކަށް ގުރުޢާން ކިޔަވާ ނަމާދުކޮށް ކެނޑިނޭޅި ތައުބާ ވާނެ ވަގުތު މިހާރު ތިއޮތީލިބިފަ. ރަނގަޅަކަށް ވީކަމެއްކަމަށް ދެކުނީމަ ރަނގަޅުވާނެ.

 12. އައްލާ

  ދެން އުއްތަމަ ފަޑިޔާރު ކީއްކުރީ ޔޯ ކޮންކަހަލަ ހެއްކެކޯ ފެނުނީ

 13. ހަސަނު

  -/2000000 ރ ދިނީމަ އަހަންނާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިންމަދޭނަމޭ ބުނެ މީހަކު އަހަރެން ގާތަށް ފޮނުވި 2015 ގައި

 14. ވައިޓްބްރީފް

  އެ ބޭފުޅާ ފެންނަ ވީޑިއޯ ގަ ވެސް.

 15. ޢަބްދުއްރަހްމާނު.

  ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފެށްޓިދާނެތާ ތަންތަން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރަމުން ބަޔަކު އައިސް ފުރަމެންދަމު ބަޔަކު ވަދެގަތީމާ..

 16. މީހާ

  ތައުބާމަރުގެ އައިހިނދު ކަލޭ ތައުބާވިއަސް
  ތައުބާ ޤްބޫލުނުވާނެ ކަމުގެ ވަޙީ ވެޔޭ.