ގދ.ނަޑެއްލާ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފައި އޮންނަތާ ދެއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެރަށަށް ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސް ވެސް މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލި މީހަކު އަރުވައިގެން ދުއްވަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަންނުވެ، އެންމެ ފަހުން ބަލި މީހާ ރަށު ޕިކަޕެއްގައި އުފުލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ނަޑެއްލާއަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސަކީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ހާލަތުގައި އޮތް ވެހިކަލެއްކަން އެނގުނީ މިއަދު އެރަށުން ތިނަދުއަށް ބަލި މީހަކު ފޮނުވުމަށް އެމްބިއުލާންސް ސްޓާޓް ކުރުމުންނެވެ. އެމްބިއުލާންސްގައި ބަލި މީހާ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ހަމައަށް ނުގެންދެވުމުން ބަލި މީހާ ބަނދަރާއި ހަމައަށް ގެންދިޔައީ ރަށު ޕިކަޕެއްގައެވެ.

"ވަގުތު"އަށް މައުލޫމާތުދެމުން އެރަށު ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަޖީބު ވިދާޅުވީ، އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވީ މިއަދު ކަމަށާއި، އެއަށް ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުު ކުރަނީ އެމްބިއުލާންސްއަށް ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށް، ރަށު ޕިކަޕެއްގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަން ސީމެމްބިއުލާންސްއާ ހަމައަށް ގެންދިޔައީ" ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޑެއްލާގައި އެމްބިއުލާންސެއް ނެތްކަން ސަމާލުކަމަށް އައީ އެރަށުގެ ބަލި މީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން އުފުލި މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި އާއްމު ވުމުންނެވެ. އެމައްސަލަ ފެންމަތިވީ މީގެ ދެހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ނަޑެއްލާގައި އެމްބިއުލާންސެއް ނެތްކަން ސަމާލުކަމަށް އައުމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެރަށަށް ފޮނުވި އެމްބިއުލާންސަކީ މީގެ ކުރިން ބޭނުން ކޮށްގެންފައި އޮތް ބާވެހިކަލެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ. އެވައުދު ފުއްދުމަށް ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާފައިވާކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  އެމްބިއުލާންސަށް މުއައްސަސާއެއް އުފައްދާފައި ބާ ދަބަރަށްގޮސް ހަފުސްވެފައިވާ ހުންނަ އެއްޗެތި ގެންނަނީ. ކެރަފާ ނަސީމަކީ އޮޅުވާލަން މޮޅު މީހެއް!

  30
  • ބަބޫ

   ކަލޯމެނަށް ތިހެން ގޮވާލަގޮވާލާ ތިބެންދޯ ޖެހެނީ. މުޒާހަރާ އެއް ޖައްސާލަބަލަ

 2. މިތުރާ

  އެންބިޔުލާންސެ އް ވެ އްޖީޔާ ދު އްވާމީހާޔާ ބަލިމީހާ އަށް އއެހީތެރިވާން ހުންނަން ޖެހޭ ބަލިމީހާ ގޮވަ އިގެން ހޮސްޕިޓަލަ އް ދެވެންދެން ބަލިމީހާ އަށް ފަރުވާދެވޭ ވަރުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޑަކުޓަރެ އް ނަރުހެ އް .ބަލިމީހާ އެންބިޔުލާންސް އަށް ލެވޭވަގުތުން ފެށިގެން ފަރުވާދެވޭ ގޮތައ އް ހުންނަން ޖެހޭ،،

  17
 3. އަލީ

  މޭޑް. އިން. އިންޑިޔާ.

  19
 4. ޜަނާ

  ޢެމްބި އުލެންސް ލިބޭނެ ވާހަކަ އެ އްނު ވިދާޅުވީ . ލިބި އްޖެ އެއއ އްނު ނުދު އްވު ނަކަސް ވަ އުދު ފު އްދަ އިފިތާ.

  24
 5. ކަހަނބު

  ވައުދު ފުއްދައިފި ނޫސްތަކުގަޔާއި މީސްމީޑިއާ އެޑިސަންތަކުގަ ބާރުލާފަ ބުނާނެ އެމްބިއުލާންސެއް ނަޑަށްލާއަށް ގެންގޮސް ހިދުމަތް ފަށައިފި މިހިރީ އިންޑިއާގެ ބާވެހިކަލްތަށް ރާއްޖެގެނެސްގެން ހިންގާ ޖަރީމާ ވެރިކަމަށް އަރާ ކުރި ހުވަޔާވެސް ހިލާފުވެއްޖެ.

  12
 6. ޢަހު

  ޢިބު ސޯލިހު ވެރިކަމަށް އެރިއިރުވެސް މަޖީދީމަގު އެއްފަރާތެއްގަ އޮތް ވޭނެއް އެ ނުދުއްވާތާ 3އަހަރު ވެދާނެާ

 7. އަޒްލާ

  މީ ސެކަންޑް ހޭންޑް ތަޖްރިބާ ކެރަާ

 8. .......

  ކުރާނެ ކަމެއް ނެތްތާ....ދިވެހިން ބޭނުންވެގެން އުޅޭގިތް މީ...ވަރަށް ރީތި މަންޒަރެއް ދައްކާލަ ދެވޭތޯ ބަލާލާނަން...ނިކަން ބޮޑަށް ލޯހުޅުވާފައި ބަލާލަބަލަ...ވެރިންނާއި މިނިޝްޓަރ އިން އެ އުޅޭ ކާރުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ފައިސާއިން އާއިލާތައް ބަލަހައްޓަމުންދާ ފެންވަރުމަތިކަން....ރައްޔިތުމީހާ ބަލިވީމަ ގެންދަން ބާ ވަހިކަލެއް އެދިނީ...މިފެންނަނީ ބޮޑު މަންޒަރު މިއީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ...ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ހާލަތަކީވެސް ހަމަ މީ.....ހައްލަކީ އިސްލާމީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ގެނައުން....ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ގާބިލް މީހުން ވެރިންނަށް އިސްކުރުން...

  12
 9. ޖުއްބާ

  ތީ އެމްޑީޕީގެ ރައްވެހިފަތިސް ސަރުކާރުން ގަސްތުގަ ރާއްޖެތެރޭ މީހުނައް ދައްކާ އަހުވާ. ބޭނުމަކީ ރާއްޖެތެރޭ އެންމެން މާލެއަންނަން މަޖުބޫރުކޮއް، މާލޭ މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުތައް ރާއްޖެތެރޭ މީހުނައް ބޮޑުއަގުގަ ކުއްޔައްދީ ފުރާލުން. ވަރައް ސަލާން

  9
  1
 10. ނަސީމު

  ތި އޮތީ ކެރެފާ ވެފާ

  10
 11. ނުރަބޯ

  އެމްބިއުލާންސް ދޭނެ ވާހަކައޭ ބުނެފަ އެއޮތީ. ދުވާނެ ވާހަކައެއް ނެތެއްނު.

  14
 12. ފަލްސަފާ

  ގަޢުމުގެ ބަޢެތުލްމާލު އެހުސްކުރަނީ ޝާހިދުކިޔާ މީހަކުގެ ދަތުރުތަކަށް

 13. ކެރިފަ

  އެމްބިޔުލެން ދީފައެއޮތީ ދެންބަލަންތިބެ

 14. ހިޔާލު

  އެމްބިއުލާންސް ނަމަކައް ނުފޮނުވާ ރަށު ޕިކަޕު އެމްބިއުލާސްއެއްގެ ގޮތުގަ ބޭނުންކުރަން އެންގިނަމަ މާ ރަނގަޅުވާނެ ކަންނޭގެ..!!!

 15. ޙަސަނު

  ތިޔަކީ އެންބިއުލާންސް އެއްތަ ނޫނީ ، ބަގާޅިން މުދާ އުފުލަން ގެންގުޅޭ ކުޑަ ވޭނެއްހެން ތިޔަ އެތި ހީވަނީ.

 16. ޙަސަނު

  އަހަރެންނަމަ ރަތްޔިތުންނައް ގޮވާފައި ބަލިމީހާ އަރުވާގެން ރަތްޔިތުން ލައްވާ ކޮއްޕާފައި ބަނދަރައް ގެންދާނީ. . އޭރުން މާ ރަނގަޅުވާނެ ބަލިމީހަކު އުފުލަން ވީމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރަތްޔިތުންނައް ގޮވާނީ