ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް ދޭއް ‏އާއި ސިނަމާލެ ބްރިޖަކީވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ތަސައްވުރެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން، އަދި މިހާރުގެ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރ ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ.

ޔުމްނާ މިގޮތަށް ވިދާޅުވީ، 2016 ވަނަ އަހަރުތެރޭ މައުމޫން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމުން މާލެ-ހުޅުލެ ގުޅާލަން ބްރިޖް އަޅަނީ ކީއްކުރަންތޯ އާއި އެ މަސައްކަތަށްވުރެ މާ މުހިންމު ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ހިއްކަވާފައި ވަނިކޮށް ފޭސް ދޭއެއްގެ ނަމުގައި "ޒުވާނުންގެ ޝަހަރެއް" ހިއްކުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބައިތޯ ސުވާލު ކުރެއްވި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ރޭ ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

އެ ވާހަކަތައް ޔުމާނާ ވަނީ ދޮގުކުރައްވާފައެވެ. ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއިރު ތާއީދު އަނބުރާ ގެންދެވީ ޕީޕީއެމް ގެ ސަރުކާރު ޕީޕީއެމް ގެ އުސޫލުތަކާއި ދުރަށް ގޮސް ކޮރަޕްޝަނާ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ދިއުމުން ކަމަށް ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އޭރު ކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ހަނދާން ނެތޭހާ ދުވަހެއް ނުވޭ". ޔުމްނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މިއީ އެވެރިކަމުގެ ތިއްބަވާފައި ނިކުމެވަޑައިގަންވަން ދެއްކެވި ހުއްޖަތް. މިރޭ ތަފްސީލުކޮށް ދަންނަވާނަން އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަންވެސް. ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެއްޗެއް. ދެކޮޅެއް ނެހެއްދެވޭނެ އަޅުގަނޑުގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވީ. އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ވިދާޅުވީ ތިމަންނަގެ މައްސަލައަކީ މިއީއޭ. ތިމަންނަގެ 'ލެގަސީ' ދުއްވާލާށޭ ރައީސް ޔާމީން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ. މަވެތި ކަމުގެ ކިހާ ރަނގަޅު މިސާލެއްތޯ މިއީ". ރޭ އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ރައީސް މައުމޫނާއި ގުޅުވައިގެން ވާހަކަދައްކަވާފައި މި ވަނީ ދާދި ފަހުން އެމަނިފާނި ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ހުކުމެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޔާމީނަށް ވާދަކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

 1. ސަމަދު

  ފަހުގެ ޖީލް ހަލާކު ވީވެސް އެތަސައްވަރުގެ ތެރެއިންނޯ މީހުން ބުނޭ

  107
  7
 2. ހަޤީގަތް

  ބްރިޖްއަކީ ރައީސް މައުމޫން އައް ހަގީގަތަކައް ނުހެއްދެވުނު ނުވަތަ ހަގީގަތަކައް ހައްދަވަން ކެރިވަޑައިނުގަތް ހުވަފެނެއް އެކަން ރޮކެޓްސްޕީޑުގަ ނިންމަވައިދެއްވީ ކަމަނާގެ ބޮޑުބޭބޭފުޅު މީހަގީގަތް މިޔެއް ދޮގެއްނުކުރެވޭނެ އެހެންކަންތައް ދޮގުކުރިޔަސް.

  12
  1
 3. ޙަދިސައިބު

  ތިޔަ ބުނާ ފަހުގެ ޖީލުހަލާކުވީ މައިންފައިންގެ ދައުރުދޫކޮށްލައި މާލޭގެ ފައިސާވެރިން އެ މީހުންގެ ދަރީން އުޅޭނެގޮތަކަށް އުޅެންދޫކޮށްލީމާ، މި ކަމުގައި ރައީސް މައުމޫނުގެދައުރަށްވުރެން ބެލެނިވެރިންގެ ދައުރުބޮޑީ!

  4
  5
 4. ކޮރަލް

  ބްރިޖް އެޅުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ތަސައްވުރެކެވެ.

 5. ދެކުނު

  މމޕރސީ ވައްކަމަކީވެސް މައުމޫނުގެ ތަސައްވުރެއް.. ގަޅި ގޮޅާބޯ.

 6. ހުސޭނުބޭ

  ތަސައްވުރު މައުމޫނަށް
  ހުވަފެން ނަސްރީނަޢަށް
  އެކަމަކު މަސައްކަތް ޔާމީނު ސަރުކާރަށް
  ތިހާ ތަސައްވުރުތައް ގިނަ މީހާ 30 އަހަރުގެ ރަން ވެރިކަމުގައި ކީއްވެބާ ބުރިޖު ނޭޅީ
  ހަމަ ދަމަކު އެއްފަހަރު ތަސައްވުރު ކޮށްލްކޮށްލާ ވެރިކަމުން ފޮޅާލަންދެން ހުރީދޯ

  10
  • ކޮވިޑް

   30 އަހަރު ވީ އިރު އެކަން ނުކުރީ ކުޑަ ކާފް ބޮޑު ކާފް ދަޅަ ދައްކައިގެން ވަރެކަން ޔަޤީން ވާތީ ؟ ރަށް ރަށުގެ ފަޅު ކޮންނަން ކަޑަ ޖަހާ ދޭ އުސޫލުން. މީދޯ ހަޤީގަތަކީ؟

 7. އާދަނު

  މިޖީލު ހަލާކު ކޮށްލުމަކީ ވެސް އޭނާގެ ތަސައްވުރެއް.

 8. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  އޯ ހަމަރަގަޅަށްތަ އެކަމު އަހަރެމެންނަށް އިގޭގޮތުގަ މާއުމޫނު ބެއްޔާގެ ތަސައްވުރުގަ ޔުމްނާއޮވެގެން ދުނިޔެއަށް އައިސްފަ ތިޔަހުރީ ބުރިޖާބެހޭގޮތުން ބުނީ ކީއްކުރަންހޯ ބޭކާރުކަމެކޯ އެހުރީ މީޑިއާގަ އެކަން އެހުރީ ފެންނަން ހެރިޓޭޖް ކަން ތިބޭފުޅާގެ ތަސައްވުރުގަ އެބައޮތްތޯ ސުވާލެއް؟ މިހެންމިބުނީ އެހެރަ ބޮޑުމުންނާރު މަތި ދެކުނިންތަ އެހެރަ ދަބަރުތައް ފޮޅެނީ މުޅިމުންނާރު އެހުރީ އާބާތުރަ ނިފިލުވައިގެން ހަލާކުވެފަ ތިޔަގޮތަށް ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގަ ބަގުޑިބައްދައިގެން ހުއްޓާ ހަމަ ހުސްއަނގައެއްތީ އެއްކަމެއްވެސް ކުރެވޭމީހެއްނޫންތީކީ

 9. އަހުމަދު ނީޒް

  މައުމޫންގެ އޮންނާނީ ތަސައްވުރެއް އެކަނި. 30 އަ ހަރުން ކަޑަ ޖެހ ހުން ފިޔަވާ ކުރެވުނީ ކޮން ކަމެއް. ރައީސް ސާލި ހު ވެސް މާކަންތައް ކުރައްވާފި. އިބުރަތް ހާސިލް ކުރޭ.

  6
  1
 10. ތެދު

  ބްރިޖް އަކީ މައުމޫން ގެ ތަސައްވުރެއްކަން އެންމެނަށް އެނގޭނެ އެ ބްރިޖް އެޅުމަށް ޗައިނާ އާއި ހުރިހާ މަޝްވަރާއެއްކޮށް ޕްލޭން ކާމިޔާބުކުރުމުގަ އެންމެ ބޮޑުރޯލެއް ކުޅުނީ އަހުމަދު އަދީބް. އަހުމަދު އަދީބު ކުރެއްވި މުހިންމު ރަނގަޅު މަސައްކަތްވެސް ވަރަށް ގިނަ . ޕީޕީއެމް ގަ ތިބި ގިނަބަޔަކު އައީ މައުމޫންގެ ފަހަތްޕުޅުގަ ތިބެ. އަސްލަކީ އަދިވެސް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް. ރައީސް ނަޝީދު އުފެދުނީވެސް ރައީސް މައުމޫނާ ހެދި ، ދެންތިބި ލީޑަރުންވެސް އުފެދުނީ ހަމަ ރައީސް މައުމޫން ގެ މަސައްކަތުން.

  2
  6
 11. ޙަބީބު.

  ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލޯ ދެންކޮންމެ ރަށެއްގަ ކައިރި ކައިރީ އަޅާ އެއާޕޯޓުތަކޯ އެއީ ވެސް މައުމޫނުގެ ތަސައްވަރުބާ ލަދުހަޔާތް ހުންނަމީހުން ބުރުގާ އަޅާނިވާކޮއް އަބުރުވެރިވާނެދޯ

 12. ށަސް

  ތަސައްވުރު ކުރެވިދާނެ ކޮންމެ މީހަކައްވެސް.. ބުރިޖަކީ އެތަކެއް ދިވެހިންނެއް ތަސައްވުރު ކޮއްފަ ހުރި އެއްޗެއް.. އެކަމަކު އެ ބުރިޖު ހަގީގަތަކައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން.

  11
 13. ޏެން

  ތިކަހަލަ މޮޅު ދޮގުހަދާނެ ކަމެއް ނެތް

 14. ޙހހހ

  ތަސައްވަރެއްގަ އޮއްވާ ތިރީސް އަހަރު ދިޔައީ ، ހޭއެރީ ވެރިކަން ގެއްލުނީމާ ، އަދިވެސް ބައްޕާފުޅު އެހުންނެވީ ތަސައްވަރުމަތީގައި

 15. ޑިޑީ

  އެއީ އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުންގެ ތައްސަވަރެއް

 16. ހަސަދު

  ރައީސް މައުމޫން ތަސައްވަރުގައި 30 އަހަރު. އަމަލީ މަސައްކަތަކަށް ކުރައްވާ ކަމަކީ ބިންގާ އެޅުން. ވަރަށް ސުލޯދުވެލީގައި 30 އަހަރު. މައުމޫންގެ ވިސްނުމާ ސްޕީޑު ހުންނަރައީސަކު ދެން ދިވެހިންނަކަށް ބޭނުމެއްނޫން.

 17. ދިދަ ދަނޑި

  އެކަމަކު 30 ވެރިކަމުގެ އަހަރުތެރޭވެސް އެޅޭވަރެއް ނުވި.. ކަންކަން ކުރެވޭ މީހުން އަނގައެއް ނުތަޅުވާނެ، އެއޮތީ އަޅާފަ..

  62
  2
 18. ގުދުގުދާބެއްޔާ

  ހެހެހެ! މޫންބޭ މެރީނާ ކިޔާ ވެބްސައިޓެއްހަދާ މައުމޫނުގެ ދުވަސްވަރު ރީތި ޑިޒައިނައް ކުރަހާފަ ހުރި ކުރެހުމެއް ދުށިން! އަމަލެއް ނުކުރެވޭ! ދެން ކޮންވާހަކައެއް!

  52
 19. ދިދަ ދަނޑި

  ވެރިކަމުގެ 30 އަހަރު ނިމުނުއިރުވެސް ނޭޅުނު.. ކަންކަން ވާމީހުން އަނގައެއް ނުތަޅުވާނެ.. އެއޮތީ އަޅާ ނިންމާފަ..

  48
 20. ނަމަ

  ޔުމްނާ އަކީ ވެސް ރައީސް މައުމޫން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފޮނި ނަތީޖާ އެއް

  36
 21. ކާފަބޭ2020

  ދިވެހިއާބާދީމަދުކޮށް ބަންގާޅުއާބާދީއިތުރުކުރުމަކީވެސް ތަސައްވުރެއްކަމަށްބުނިނަމަ އަދިމާރަނގަޅުވީސް އަށްޑަނަ ބަހައިގެންއާބާދީނެތިކޮށްފަބަންގާޅީންނަށްދޮރުފޭކުރުމަކީވެސް ތަސައްވަރެއްނޫންތޯ؟ ބައްޕާފުޅިގެ ތަސައްވަރުގެބޭރުން މިރާއްޖޭގަވަނީއަދިނުވަނީކޮންކަމެއްތޯ؟

  28
  1
 22. ސަބްރާ

  ކަލޭ ބަފާގެ އޮތީ ތަސައްވަރާ ، ސާސްކަފާ ‘ ލަނޑުދަނޑިޔާ. ކަމެށް ކޮއްދިން އެއްޗެއް ނޫން ކަލޭ ބަފަޔަކީ…

  38
  1
  • ޜަނާ

   ޢޭނަވެސް ކޮށްދިން ކަންތަ އް އއެބަ ހުރި .މާލޭމީހުނަށް ފެނާ ފާޚާނާ ގެ ނިޒާމް ހަމަޖަ އްސަ އި ދިނުމާ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ފަށާތަ އުލީމުން ފެށިގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަ އިދިނުމާ ރާ އްޖެ ތެރޭގަ އި ސްކޫލްތަ އް އަޅަ އިދީ ސެކަންޑްރީ ތަޢުލީމް އަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދަ ިއދިނު ހުޅުމާލެ ފަދަ ކިތަ އްމެ ކަމެ އް ކޮށްދީފަ ހުރީ. އެކަމަކު ކޮޔާ ، ބްރިޖްގެ ކްރެޑިޓުން މިންވަރެ އްވެސް ކޮ އިގެ ބަފާމީހާ އަކަށް ނުލިބޭނެ.

   6
   1
 23. ރަށްފުށު މާމަ

  އެއްކަލަ ދައިތަ މޮޔަ އަނގަ ތަޅަން ފެށީ. ދެން ބުނޭލަ މިހާރު ވެރިކަމުގަ ހުރީވެސް އިބޫ އެއް ނޫނޭ. ކަމަނާގެ ލޯބިވާ ބައްޕާފުޅޭ🙄🤭😂 އާނ އެހެންޏަ މީހަކު ހައިރާން ވެގެން ފެއިންޓް ނުވިއްޔާ ދެރަ🤪

  33
 24. ޏާދެ

  ނަޑޭއަކީވެސް ތުއްތޮންގެ ތަސައްވުރެއް

  20
 25. ރަން ރީނދޫ

  ކަމަނާއާއި،ބައްޕާފުޅަށް ބުރިޖް ރަޖިސްޓްރީ ކޮއްދީފިން.

  26
 26. ކުވެރްޓީ

  ތަސައްވުރު އޮޅާލާ. ޔާމިން ބްރިޖް އަޅާލީ. ގަދަ.

  39
  1
 27. ފިޔަވަޅު

  މީހަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރެވިފަ އޮތިއްޔާ އެވާނީ މައުމޫން ގެ ތަސަޢްވަރަކަށް . ޙީނހީ ހަލާކު .
  ދެން މިކަމަނާ އަށް ވަޒީރުކަން ދިނީމަ ކީކޯ މި ކުރަނީ .
  ބަށްޕާފުޅުގެ ތަސައްވުރު ކިޔާދޭންތޯ ތި ހުންނަވަނީ .
  ކުރާ ކަމެއް ނުފެންނާތީ ހިތަށް އަރަ ކީއްކުރާ ވުޒާރާ ެއް ބާޢޭ.
  ގޭގަ ހުންނަވަންވީ ނޫންތޯ ބަށްޕާފުޅުގެ ތަސަށްވަރު ކިޔާދޭން ޓްވީޓް ކުރަށްވަން.

  35
 28. Anonymous

  އެފް ޕީ.އައި ޑީ، އިން ގެއްލުނު 270 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގިކަމަށް އެދުވަސްވަރު ގެ ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައި ވަނީ އެންދެރި މާގެ އިލްޔާސް އާއި މާކުން ސަޓޯ ކިޔާ މީހެއްކަމަށް ވަނީ އިލްޔާސްވަނީ މާލެއިން ގިނަ ބިންތަކެއް ގަނެފައި މީގެ ތެރޭގައި ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ އާއި ކުރީ ހަޤީގީ ބޮޑު ސޭލް ހިންގި ފިހާރަވެސް ހިމެނޭ އަދި ޗާންދަނީ މަގުން ވެސް ބިން ގަނެފައި ހުރީ އަދި ، އެއްދުވަސް ވަރެއްގައި މެލޭޝިޔާ އިން ވެސް މިހުރިހާ މުދަލަކީ އެފް.ޕީ.އައި.ޑީ އިން ނެގި ފައިސާ ގެ ތެރެއިން ބައެއް ޚަރަދު ކޮށްގެން ގަނެފައި ހުރި ތަންތަން ކަމަށްވާނަމަ، އެތަން ތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ބައެއް ލިބި އޭގެ ބޭނުން ކުރާކަމަށް ވާނަމަ އެ އީ ކަރަޕްޝަން ގެ ފައިސާ އަށް ވާނެބާ؟

  29
 29. ޙުސެން

  ކޮން ތަސައްވަރެހް ކިޔާކައް އޭ މީގެ 100 އަހަރުކުރިން ވެސް މީހުން ކުރާ ތަސައްވަރެހ އެކަމު ބުރިގު އެޅުނީ ކަލޭ ގެ ބޮޑު ބެޔައް

  41
 30. ޙަސަން

  އެއީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތަސައްވަރެއް ހާއްސަކޮށް މާލޭ ރައްޔިތުންގެ ތަސައްވުރެއް. ހަގީގަތަކަށް ހަދާދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން.

  45
 31. Anonymous

  މިހިރި ލަދުކުޑަ ޔުމުނާ ކޮޔާބަފާ މިގައުމުގެ އަންހެނުންގެ ރަހިމުތައް ހަލާކުރި ޒުވާނުން އާއިލާގެ މީހުން ބޭނުންކޮއްގެމަސްތުވާތަކެއްޗާ

  29
 32. އިސް

  އިސްކަންދަރު ސުކޫލް ކައިރީގައި ހުންނާނެ އެ ތަސައްވަރު ކުރަހާފަ. ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މާސްޓަރ ޕްލޭނުގައިވެސް ފޭސް ދޭއް އޮވޭ، އެއީ އާތަސައްވަރެއް ނޫން. ޔާމީނުގެ ހަމައެކަނި އަމިއްލަ ތަސައްވަރަކީ ރަސްފަންނު، ކޮޕީ މިސްކިތް ހިޔާ ފްލެޓްތައް އަދި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ

  3
  34
 33. ޑީމަކްރަތީ

  ކޮޔާ ބައްޕަ މަސްތުވާގެވަބާއުގާޖެއްސުމާ އަންހެނުންގެ ރަހިމުތައްހަލާކުކުޜި ވެސްކޮޔާ ބައްޕަ މުޅިގައުމުގެ ހަޒާނާ ބޮޑުނަނާ ބަހާލީ މިމައުމޫނުމިހާރުން މިހާރައްހައްޔަރުކުރޭ؟

  23
  2
 34. ލޫޓުވާ

  މައުމޫނު ނުބުނޭއްނުން އެއީ ދޮގެކޭވެސް

  17
 35. ތަސައްވުރެއް

  ކަމަނާގެ ތަސައްވަރު މާ އުސްހެން ހީވަނީ ، ދެން މިގައުމުގައި އިތުރަށް މީހަކު ކުރާނެ ތަސައްވުރެއް އޮންނާނެ ހެނެއް ހިއެއްނުވޭ. ހަމަ ހީވެސް ނުވޭ!

 36. މަސްއޫދު

  އެހެންވެގެންދޯ ބުރިޖުއަޅަން ހުރސްއެޅި ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވެގެން ދައްކާވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ބައްޕާފުޅު ބުރިޖުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިހޯދަންވެގެން! އިތރުފުޅު ނުހައްދަވާ!ކީއްވެތަ ސަލްމާނު މިސްކިތާ ހުޅުމާލޭ ފޭސްޓޫގެ ވާހަކަ ނުދެއްކެވީ! ބައްޕާފުޅަކީ ރައްޔިތުން ގުގޯހައްދައިގެން ތިރީސް އަހަރު ވެރިކަންކުރި ޑިކުޓޭޓަރެއް!

 37. އަހްމަދު

  އެ30 އަހަރުގެއަރާމާލައްޒަތުގެހަނދާންތައް ހިތުންފުހެނުލެވިގެން އަދިވެސްތިއުޅެނީ

 38. ކަޑަކަޑަ

  ކޮންމެ 5 އަހަރަކުން 5 އަހަރަކުން ކަޑަޖަހާލަ ޖަހާލަ 30 އަހަރު ހޭދަކުރީވެސް ތަސައްވަރުން...ލަދެއް ނުގަނޭތަ ކަލޭމެން..

 39. ނުރަބޯ

  ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއ އް. ޢަސްލު މަ އުމޫނުގެ ހިކުމަތްތެރިކަމުން ބުރިޖު އެޅުނީ. އަފިހުން ބޮޑާބެ އަށް ވީވަރަކީ ދަ އުލަތުގެ ހަޒާނާ ހަ އްޕަޅާލުން.

  4
  7
 40. އަލްޖިބްރާ

  އަދުރޭކަހަލަ ކަނޑުކޮހެ އް އަބަދުވެސް ހުންނާނެ އެހެން ކަނޑުކޮހުން ބޮލަށް ޗިޕުޖަހަން. ޕީޕީންނަކީ ކަނޑުކޮހުން އުފަ އްދާ ޕާޓީ އެ އް

  1
  8
 41. އަދުހަމް

  ރަ އީސް މަ އުމޫނަކީ މިހާރު ތާރީޚު. އެ އީ ސިމެންތި ބަސްތާ ޖަހަ އިގެން 5 އަހަރުން ރަށެ އްގެ ބަނދަރު ހެދި ޒަމާން. މި އީ ޔާމީނުގެ ދަ އުރު މަ އުމޫނުގެ 30 އަހަރާ ޔާމީނުގެ 5 އަހަރާ ނުބަ އްދަލު. ރަ އްޔިތުންނަށް އަވަސް ދުވެލީގަ އި ތަރަ އްގީ ގެނެސްދޭން ކަލޭމެން ބޭނުން ނުވާތީ ޔަމީނު އެއ އޮންނެވީ ކަލޭމެންގެ ނުބަ އި ރޭވުމުން ޖަލުގަ އި.

 42. ދޮގު އެބަހަދާ

  ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކުން.

  " ދެކޮޅެއް ނެހެއްދެވޭނެ އަޅުގަނޑުގެ ގާތުގައި ވިދާޅުވީ." ޢަބްދުއްރަޙީމް

  " ޔުމްނާ ވިދާޅުވީ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް ކަމަށެވެ. "
  ކޮންފަރާތެއް ތެދުހަދަނީ؟
  ދޮގުހެދުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ ކޮބައިތޯ ބަލާފައި ދޮގުހަދާ ފަރާތުން އިސްލާޙްކޮށް ދެއްވާ.

  2
  1
 43. ނ

  ޢަމީން ދީދީ ގެ ތަސައްވަރެއް...ނާސިރުވެސް އެކަމާ އުޅުއްވި
  ބްރިޖް ފޮތުން ހަގީގަތް އެނގޭނެ....ބުކްޝޮޕުން ފޮތެއް ގަނެގެން ކަމަނާ ކިޔާލައްވަވާ

 44. ޙޒޒ

  30 އަހަރުން ނުކުރެވުން ކަމެއް 5 އަހަރުން ކުރީމަ ހިތްފުޅު ދަތިވަނީތޯ. ޙިތުގައަޅައިގެން އިންޑިއާ ނުރުހިދާނެތީ 30 އަހަރު ނިންމާލީ ތަރައްޤީގެ ފިނިހަކަ ސޕީޑް ގަ. ދެން މޮޅުވާހަކަ ނުދައްކާ.

 45. މުހައްމަދު އަންޖުމް

  އޭތްއޭތް މޮޔަވީތަ ކާފަބޭގެތަސައްވުރުގައި އޮތީ ކަށިކުނބުރު ޖަންގައްޔެއް އަމްދަކުން ރައްޔިތުންނަށް އެކަމެއްވެސް ކޮށްދޭކަށް ޚިޔާލެއްނެތް ވެރިކަމާހެދި މޮޔަވެފަ 30 އަހަރު ކުރިހާވެސްކަމަކީ އިތުރުމީހަކު ވެރިކަމަށް އެރިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުން އެގޮތުން ކުރީގެރައީސް ޔާމިންވެސް ގޭންގުސްޓާރަކަށްހަދައިގެން މަޝްހޫރުކޮށް ފިއްތާލާ އިލްޔާސް ގެއްލުވާލުން އިތުރު ތަސައްވުރަކީ ޔުމްނާމެން އަބަދުވެސް ރާނީންނަށް ހަދައިގެން ރައްޔިތުން ބާންދީންނަށް ހެދުން ޔުމްނާގެ ތަސައްވުރުގަ ހެރިޓޭޖްއޮވޭތޯ އެހުރީހުކުރު މިސްކިތު މުންނާރު އެހެރަ ވީރާނާވަނީ ތިޔަގޮތަށް ކަޅުވަކަރު މިސްކިތުގަ ބަގުޑިލައިގެން ހުއްޓައި

 46. ދަންބެރު

  އަހަރެންގެ ތަސަށްވުރެއް ކަލޭ އާއިލާމީހުން ބުރުގާއެޅުން ދެންކަލޭގެ އާއިލާމީހުން ބުރުގާއަޅައިފިނަމަ އަހަރެން ބުނަންވީތަ އެއީ މަގޭ ތަސަށްވުރޭ ބޭކާރުވާހަކަ ތުދަށްކަނީ ކިންމެކަމެއްވެސް ކުރެވޭނީ ކެރިގެން ކުރާމީހަކަށް އެފަދަ ލާމަސީލު މިސާލަކީ ރައީސްޔާމީން އެއީ ގައުމުއެދިގޮވާރައީސް.

 47. މަސްއޫދު

  ޔާމީނުއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށްބުނެ މައުމޫނު އިސްކުޜީ ޖާހިލުން މީހުން އިސްކުޜާ ހަސަދައައާއި ފުތުނަވެރިކަން! އެހެންގޮތަކަް ބުނާނަމް އިސްލާމްދީނުގައި ރަހިމުގެ ގުޅުން ނުކެޑުމަށް އަންގަވއިފައިވާއިރު އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ކެޑީ ރަހިމުގެ ގުޅުން! މައުމޫނަކީ ޢިލްމުވެރެއްކަމަށް ދައުވާ ކުރާ ވެރިއެކޯ! މީހަމަ ފައްކާ ނުޖޫމީ ޢިލްވެރިއެއް!ކާހިނެއް ތިރީސް އަހަރުވަންދެން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ކައިހުސްކޯށްފައި މިހާރުވެސް ކަނީ ރައްޔިތުން ކާއެތިކޮޅު! މިބަލާވެރިކަމުން ދިވެހިން ސަލާމަތް ވާނީ ކޮންދުވަހަކުން!

 48. އުމަރު

  މަޝްހޫރު ފެބްރުވަރީ 1 އެއީ މައުމޫނުގެ ތަސައްވުރެއް. ފާރިސް މައުމޫނަށް ނައިބުރައީސްކަން ހޯދައި ދިނުމަކީވެސް މައުމޫނުގެ ތަސައްވުރެއް.

 49. ޢަބްދުﷲ

  ބްރިޖަކީވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ތަސައްވުރެއް - ޔުމްނާ

  14 ގަޑިއިރު ކުރިން ( ޖުލައި 30, 2021 )

  މަންޖޭ ތަސައްވަރަހުން ހަޔާތުގެ މައިދާނުގައި ނުފުދޭ ؟

  ޅަފިޔޮއް ތުނބުލައިގެ އުޅޭހެން ފާރިސް ތުނބުލައިގެން ސިޔާސީ މައިދާނުގަ ބައްޕާފުޅު

  އުޅުއްވި . ނަމަވެސް !!!!!!!!!!!!!! ވީމާ ތަސައްވަރަކުން އުންމީދަކުން ނުފުދެ ދޯ؟

  ޚުދު މަންޖެއަކީވެސް ރައީސަކަށް ހެދުމަށް ބައްޕައްޕަ ގެންގުޅުނު ތަސައްވުރެއް ؟

  އެކަމަކު ތީމިގައުމުގެ ރައީސްތޯ ؟ ކިތައްމީހުންތޯ މަންޖެއަށް ތާއީދު ކިުރައްވަނީ .

  ‘India Out’#

 50. ގައުމީ ދޫނި

  ބްރިޖަކީވެސް ރައީސް މައުމޫންގެ ތަސައްވުރެއް އަދި ބިންތައް ހިސޯރކޮއް ފުލެޓް އަޅައިގެން ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރުންވެސް އެއީތަސައްވުރެއް އެކަން ހުރިހާ ސަރުކާރުތަކަކުންވެސް އެދަނީ ތަންފީޒްކޮއް ސަގާފަތަކައް ހަދައިގެން ދަމަހައްޓަމުން ޒުވާނުން މަސްތުވާއެއްޗިހީގެ އަވާގައިޖައްސާފަ މަގާމްތަކުގަ ގިނަދުވަހުތިއްބެވުންވެސް އެއީ ތަސައްވުރެއް އެކަންވެސް އެދަނީ ހިނގަމުން މިހެންގޮސް ކިޔާނެކަމެއްނެތް ލަދެއްނެތީމަ ކޮންމެއެއްޗެއްވެސްކިޔަނީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އުފެދުނީވެސް ބިންތައް ހިސޯރްކޮއް ނުދިނުމުގެސަބަބުން މައިމީހާގެ ބޯހިޔާވައްސެއްނެތުމުން ދަރިންނައްލިބުނުއަނިޔާއެއް އަދިވެސް ތަސައްވުރޭކިޔޭތޯ ބަލާ