މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މުހައްމަދު ރިފާއު (ޑިސޭ) މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޑިސޭ މަރުވެފައި ވަނީ ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އޮތް އިވެންޓަކަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންދަނިކޮށް ފިޓުޖެހިގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އޭނާ ވެއްޓުނީ ހަރުގަނޑެއްގެ މަތީގައި ހުއްޓައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މަރުވީ ކަރަންޓް ޖެހިގެން ކަމަށް ވެސް އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

މިރޭ 20:00 ހާއިރު އޭނާ އޭޑީކޭއަށް ގެންދިޔަ އިރުވެސް ޑިސޭ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމެއް ނުވަތަ ނޫން ކަމވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

ޑިސޭ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މަޝްހޫރު ރެޕް އާޓިސްޓު، ޔެސީއާ އެކު ނެރުނު "މޮޅު ގޮތަކުން" މި ލަވައިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

31 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 2. ޭެެއަހުމަދު

  ޕާޓީ ކޮށްލީ ކަމަށްވާނީ

  • ާއ

   ކަންކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭންގެނިސް ގޮތް ނުނިންމަބަލަ، ހުރިހާ ކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަާ ފަރާތެއް ވޭ.

  • Anonymous

   ރިސޯޓަށް ހަމަ އެކަނި ދަނީ ޕާޓީ ކުރާ މީހުން އެކަންޏެެއް ނޫން... ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ ގޮތުން ވެސް ދާންޖެހޭ މީހުން އުޅޭނެ! ކަމުގެ ހަގީގަތް ނޭނގޭ އިރު، އަދި ހެޔޮ ބަހެއް ނުބުނެވޭ އިރު އެންމެ އެދެވިގެންވާ ރީތި ސިފަޔަކީ ހަނު ހުރުން!

 3. ޭެެއަހުމަދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 4. ޢަބްދުﷲ ނަސީރު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 5. އ.ދ.ރ

  ދެންވެސް ލަވަކިޔާ

 6. ާޔޫސޫފް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 7. މަންޖެ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 8. ރަބީޙާ / ހުޅުމާލެ

  ނަބީބޭކަލުންނާއި ޢިލްމުވެރިންވެސް އަވަހާރަވެފައިވޭ! އެއީ ޤުދުރަތުގެ ޤާނޫނު!

  • މުޙައްމަދު

   މަރުވުމަކީ ގުދުރަތުގެ ގާނޫނު. އެންމެންވެސް މަރުވާނެ. މަރުވުމަށްފަހު ޖަޒާދެއްވުމަކީ އިލާހީ ގާނޫނު. ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި ނަބީބޭކަލުންނަށް ދެއްވޭނެ ޖަޒާއެއް ނޫން މިއުޒިކުކުޅެ ލަވަކިޔާ މީހުންނަށް ލިބޭނީކީ.... މީ ޢިބްރަތް ހޯދަންޖެހޭ ހިސާބު.

 9. ޒުވާންކަން

  ހުރިހާ ކަމެއްވެސް "މޮޅުގޮތަކުން".. ﷲ އޭނާއަށް ހެޔޮ ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވާށި.. އާމީން

 10. އަހުމަދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 11. ކަރީމް

  ވިސްނާ ބަޔަކަށް އިބުރަތެއްހުރި..

 12. Anonymous

  نَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 13. ނަސީދު

  އިންނާލިއްލާހި ވައިންނާއިލާހި ރާއްޖިޢޫން

 14. ދިވެގި

  ދެރަ ވ ދެރަ ތިމާ މައްސޫލް ވާންވީ ކޮންކަމަކައިގެންތޯ؟

 15. ަލީމް

  ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ... އޭނާ މާރާ އެކުރިމަތި ލީ މާތް ﷲ ހަރާންކުރެއްވި ކަންމަތީ ދެމި ހުއްޓާ.... ލަވަޔާ މިއުޒިކެކީ ސީދާ ހަރާން އެއްޗެކެވެ

  • މާއްޓެ

   ހެޔޮނުވާނެ މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގަ އޭނަގެ ހަގީގަތް ނޭނގި ތިބެ ތިކަހަލަ ރަހުމުކުޑަ އިބާރާތުން އޭނަ އިތުރަށް ނިކަމެތި ކުރާކަށް. ރިފާއު އަކީ މައިންބަފައިން ދުނިޔޭގަ ތިއްބަސް ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގަ އެންމެ ތުއްތު އިރުއްސުރެ އުޅެބޮޑުވި މީހުންނަށް ހިތްހެޔޮ ކުއްޖެއް. ރިފާއު ކާންބޯން މަސައްކަތް ކިރަނީކީ މިއުޒިކުކުޅެގެނެއް ނޫން. އޭނައަކީ ކިތަންމެ ނިކަމެތި ހާލުގަ ބޮޑުވިކަމުގައިވިއަސް ﷲ ރަޙްމަތުން ހަތަރެސްފައި ސަލާމަތުން ލަހައްޓަވާފައި ހުރީތީ ހަލާލުމަސައްކަތްކޮށްގެން ކައިގެންބޮއެގެން ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ރެއާއި ދުވާލު ބުރަމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ކުއްޖެއް. ކޮންމެ މީހަކީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިއަކަށް ވުމުގެ ނަސީބު ލިބޭނެ މީހެއްނޫން، ނުވަތަ ފޮނި ވަޒީފާއެއް ލިބި އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގެ ނަސީބު ލިބޭނެ މީހެއްނޫން. ﷲ އެކި އަޅުންނަށް އެކި ގޮތް މިންވަރު ކުރައްވަނީ. އޭނާ މަރުވެގެން ވެއްޓުނީ ހެޔޮހާލުގަ ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން ކާއެއްޗެއް ނުކައި ހުސްގޮހޮރާހުރެ ކަރަންޓު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ހަރުގަނޑަކަށް އަރާހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް ވެއްޓި ބޯފަޅައިގެންގޮސް ލިބުނު ބޮޑު އަނިޔާއަކުން. އޭނާ މަރުވިގޮތް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ﷲ. އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ މަރާމެދު ހިތާމަކޮށް ހެޔޮދުޢާ ކުރާ މިފަދަ ވަގުތެއްގައި ފިތުނަވެރި ވާހަކަ ތިހިން ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ލާއިންސާނީ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް. މަރަކީ އެކިމީހުންނާއި އެކިއިރު އެކިގޮތަށް އައިސް ބައްދަލުކުރާ އެއްޗެއް. ހުދު ތިމާގެމަރު އައިސް ތިމާއާއި ބައްދަލުކުރާނީ ކޮންވަގުތަކު ކޮންހާލެއްގައި ހުއްޓާކަމެއް ނޭނގޭނެ. ތީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް. ތިގޮތަށް ކޮމެންޓް ނުކުރެއްވުން އެދެން.

 16. ހައްޖަ

  ﷲ އައް އުރެދުމުގައި މަރުވެ ތިދިޔައީ.ހުރި ބިރުބެރިކަމެއްގެ ބޮޑުކަމާ.

 17. ލިން

  ވަރަށް ދެރަ ޒުވާނަކު ގެއްލި ދިޔައީ.. މަރުހޫމުގެ ފާފަ ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ނިއޫމަތް ދެއްވާށި! މަޝްހޫރޭ ތިޔަ ބުނީ ކިހިނެއް؟ އަދި މި އަޑުއެހީ؟ ޕާޓީ ޑުރަގެ ޝިކާރައަކަށް ވީބާ؟

 18. އަހުމަދު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  "މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ" ލަވަ ކިޔުން ތެރިޔަކު މަރުވާއިރަށް ޚަބަރުގަ، އެކަމު ދީނީ ގިނަ އިލްމުވެރިން މަރުވިޔަސް އިނގޭނެ ގޮތެއް ނޯވެ ،،،،،، ވަރިށް ސަޅި ތީތި......

 19. ޕޮފުބާ

  މާތްاللهގެ ރަސޫލާވެސް ކުއްލިމަރަކުން މަރުނުނުވޭތޯ دعاء ފުޅު ކުރެއްވިކަމަށްވެ

 20. Me

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 21. އައިބީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 22. މޭސްތިރި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 23. އަހަޜެން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 24. ޑިސޭގެ ރަޙްމަތްތެރި އަންމަޑޭ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ޑިސޭއަށް ސުވަރުގޭގެ ދާޢިމީ ނިޢުމަތް މިންވަރު ކުރަށްވާށި...އާމީން

  • މާއްޓެ

   ﷲ އަންމަޑޭއަށް ހެޔޮޖަޒާ ދެއްވާށި. އާއިލާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ގިނަގިނައިން ހެޔޮދުޢާ ކޮށްދެއްވާ.

 25. ޣގޔޖބޗ

  ޢިންނާލިއްލާހި ވައިންނާއިލައިހިވ ރާޖިއޫން

 26. ިަިހށމ

  ދޯ