ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތައް ބޭރުދުނިޔެއިން މި ސަރުކާރަށް އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަމީލް ވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއާއި އދ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ރައީސް ޔާމީން އަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާގޮތަށް އަވަހަށް ކޯޓްތައް އަތުލާ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ އެންމެން "ޑިސްކޮލިފައި" ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

"ސަރުކާރުން ދޮރުން ދޮރަށް ކެންޕެއިން ހަރަކާތެއް ފަށާ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށްދިއުމުން އެ ރައްޔިތުން ސަރުކާރު ފަޟީހަތްކުރުމުން އަވަހަށް ކޯޓްތައް އަތުލާ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ އެންމެން "ޑިސްކޮލިފައި" ދަނީ ކުރަމުން" ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލް ވަަނީ މިމަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު އީޔޫގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލްކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް އެ ބޭފުޅާއި ޑރ ޖަމީލް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އީޔޫގެ ކިބައިން ޑރ.ޖަމީލް ވަނީ ސަރުކާރުގެ މި އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި، ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ވެރިންނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިިދިނުމަށާއި، ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރު ވަނުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވާފަދަ ނިންމުންތަކެއް ނިންމަވައިދިނުމަށް ޖަމީލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

" ޝަރުއީ ނިޒާމް "ގޮނޑި ކޮއްކޮ" ޝަރުއީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާގޮތަށް ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ދައުވާތައް އުފުލާ، ހުކުމްތައްކޮށް ވަނީ އެކަހެރިކޮށްފައި, ރައީސް ޔާމީނަކީ ގާނޫނުތައް މުގުރާލުމުގެ ވަރުގަދަ ރެކޯޑެއް އޮތް، ހަރުކަށި ޑިކްޓޭޓަރެއް" ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. ޕޮފުބާ

  އިސްރއީލް މީހަކާ ވަށްތަރު ހުތުރު މޫނެއް ތެދުވެރިކަމެއްނެތް ހިތެއް ގައުމަށް ގައްދާރުވެފަހުރި އިތުބާރެއްނެތް މީހެއް

 2. މަލަކުރި

  ބޭރުމީހުންނަށް ފެނޭ މިގައުމު، މި ގައުމުގައި މައްސަލަތައް ހުރިނަމަ ފެންނަންޖެހޭ އެތައްކަމެއް މަގުމަތިން ފެންނާނެ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނޭ. މި ގައުމުގައި މިވަނީ އަމަންގާއިމުވެ އޮމާންވެފައި.

 3. ރެޓޭ

  ފޯއްމުލަކު ޖަމީލޫ! ކަލެޔާދިމާލަށް ބުނަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް އޮންލައިން ކޮށް ބުނެވޭކަށް ނެތް! އެކަމަކު ކަލޭގެ ކުރަފިބުއްދި ހުރި ސިކުނޑިން ވިސްނާލަބަލަ! ކަލެއަކީ ބޮޑު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިތުބާރުނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށް، ކަލޭ އޭރުހުރި މަޤާމުން ވަކިކޮށްފައި ހުރި މީހެއްނު! ކޮންއަނގައެއް ބޮޑުޣައްދާރު ޖަމީލު ތި އަރުވަނީ! ކަލޭ ނުފުދޭނެ މަގުހަދާ ބައިގެ ސަރުދާރުކަމަށްވެސް!

  • ޝަމްސުއްދީން

   ފޯއް، މުލަކު.؟އެހެންތަންތަން ކޮންރަށެއްބާ؟

  • ވަހީދު

   މީނާގެ އަންހެނުންހުއްދަ ދީފިއްޔާށް ފާޚާނާ ފިހިގަނޑަކަށް މަބޭނުން.

 4. ނޮންސަންސް

  ބޭރު ދުނިޔެއިން އެބަޖެހޭ ވަރުގަދަ ބޮނޑިބަތް ގަނޑެއް ކައްކަން.

 5. ދީދީ

  ކީއްވެގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް ކޮންކަމަކާ، ކަލޭ ހަރާންކޯރު ވުމަކީ ދިވެހިހުރިހާ ރައްޔިތުން ގަޔަށް ބޭރުޤައުމުތަކުން ބަޑިޖަހަން ޖެހޭކަމެއްތަ؟ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނުވެސް އޮންނާނެ، ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާ ފިޔަވައި އަހަރުމެން ބިރުގަންނަ އެއްވެސް ބަޔަކު ނުތިބޭނެ، ބަޑިޖަހާ މަރާލެވިދާނެ އެކަމަކު ނަރަކަޔަށް ފޮނުވެނޭނެތަ، މިހާރުވެސް އެއްވެސް ކުށެއްނެތް ކިތައް މުސްލިމުންތަ ޝަހީދު އެކުރަނީ

 6. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  ފިލާތިބެގެން އަބަދުވެސް ބޭރު ގައުމެއްގެ ފައިބުޑަށްވެއްޓި އެމީހުން ލައްވާ ގަދަބާރުން ކަންކަން ނުކުރެވިގެން މިތެޅެނީ.. އަމިއްލަ ގައުމުދެކެ ތިހާ ލޯބިވާބަޔަކު އަމިއްލަ ގައުމުގަ ތިބެގެން ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ތެޅިބަލަ!

 7. ޙަފްޞާ / މާލެ

  މޮޔަވޭ ބޮޑިބަތްބޭ! ސަރުކާރާދެކޮޅަށް އެއްވެސް ނޭއްގާނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިނަމަ އެ ފިޔަވަޅުވާނީ ރައްޔިތުންނާދެކޮޅަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅަކަށް! ގެއްލުމެއްވިޔަސް ވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް! ދިވެހި ޤަވްމުދެކެ ، ދިވެހި ރައްޔިތުންދެކެ ލޯބިވާ މީހަކަު އެކަމަކަށް ނޭދޭނެ! ގޮވައެއްވެސް ނުލާނެ! އެއްލަކިން ރައީސް ޔާމީން އިންޝާއަﷲ!

 8. ޝާނާ

  ސރުކާރުން ފޭ ވެގެން ދިޔުން އެއީ ދިވެހި ޤަައުމިއްޔަތު ގެއްލިގެން ދިޔަ ކަމެއްތޯ އަހާލާ ހިތްވޭ! ޤައުމައް ހެޔޮއެދޭ ނަމަ ހަމަ މަގަށް އެޅި ސަރުކާރާ ގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު އަދިވެސް އެބައޮތް ވަޑައިގަންނަވާ!

 9. ޗިއްލޫ

  ތިޔައީކީ ރައީސް ޔާމިނަށް ނޫނީ އޭނަގެ ސަރުކާރަށް ލދެވޭނެ ގެއްލުމެއްނޫން ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ނުޖެއްސިގެން އެދުމުން ފޯވެފަތިބި ބަޔަކު ކުރަންބޭނުންވާކަންތައް! އެމްޑީޕީ އަކީ މުއްލާއިންނޭ ކިޔައިގެން ހުރިހާ ޝެއިހުންގެ އަގުވައްޓާލި ލާދީނީ ޖަމާއަތް، އެކަމަކު މިހާރު އެއްކަލަ މުއްލާއިންނެއްނެތް މިގައުމަކު، އެފަދަ ދެއުޅިއެއްނުވާ ހަރުދަނާ ކަމެއްނެތް ބަޔަކު ފަހަތުގަ އުޅޭނީވެސް އެކަހަލުގެ ކޮހުންތަކަކަށް!

 10. ާޢަލީ

  ތިނޫނަސް ތިކަހަލަކޮހުން ކޮސްގޮވާނެ، ސިކުޑީގެ އަމިއްލަކުޅެދުންތެރިކަން ނެތް ކޮންމެމީހަކީ އަނެކުންގެ ތައްޕާހަށް ގޮސް އާދޭސް ކުރާ ސޮހޮލުން، ޣާޣާ ގޮވަގޮވާ ތިބެންޖެހޭނީ.

 11. ދިވެއްސެއް

  ވެރިކަމާއި ދުނިޔޭގެ އަރާމާއި ލައްޒަތުގެ ދަހިވެތިކަމުގައި، އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅާ ދަތިކުރުމަށް ކާފަރުންގެ އެހީ ހޯދުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ނުބައިކަމެއް ކަމެއް ނޭންގެނީ ހެއްޔެވެ؟ ތިކަމުން ދެރަވާނީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަކަށް ނޫނެވެ، ހުރިހާ ދިވެހިންނަށްވެސް ތީގެ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. ތިގޮތަށް ކާފަރުންނާ ގުޅިގެން އިސްލާމު ގައުމެއް ހަލާކޮށްލަން އުޅޭ އިރު ހެއްދެވި ފަރާތަށް ބިރު ނުގަންނަނީ ހެއްޔެވެ؟

 12. Anonymous

  ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ބަޅަންތިބޭ

 13. ފާގަ

  މިރިޔާސީ އިންތިހާބުގައިވެސް "ޖަމީލު ޕެކޭޖްގެ" ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް.

  ބައި 1 ގެޓް 2 ފްރީ (ބައި ޖަމީލް އެންޑް ގެޓް މަލީހު އެންޑް އަމީން ފޯ ފްރީ)

  އަދި މިއަހަރު ހާއްސަ ބޯނަސް އެއްގެ ގޮތުގައި އަމީތު ފޯ ފްރީ

 14. ނައިންޓީ

  މުސްކުޅިން ބުނޭ " ކިޔެވި ކިޔެވިހެން ކާފަރުވުމޭ" ނަމުގެ ކުރިޔަށް ޑރ. ކިޔާއުޅޭ އެފަދަމީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ މުޖްތަމަޢަށް އަދި ގައުމާ އިންސާނިއްޔަތަށް ފައިދާކުރަނިވި ބަޔަކަށް ވާތީ. މީ ކޯޗެއް ނުލިބިގެން އުޅޭ މީހެއްބާ؟ ކުޑައިރު އުޅެންޖެހުނު ގޮތުން ނަފްސާނީ ގިލަންވެރިކަމެއްގަ އުޅެވެނީބާ.

 15. ރަދުން

  މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ ވޯޓުނެގީ ހަމައިތުބާރު ނެތީމަކަން.

 16. ސަޢީދު

  މީނާ ޓްވީޓްކޮށްގެން މި ވަރަށް ޤައުމަށް ޣައްދާރުވާއިރު، ސިޓީއާއި އަނގަބަހުން ކޮށްފައި ހުންނާނެ މުޢާމަލާތުތައް ނިކަން ވިސްނަބަލަ! މި ޤައުމު ތަރައްީވާތީތަ ކަންބޮޑުވެގެން ތި އުޅެނީ؟ ކަލޭމެނަށް ހެޔޮ ދޯ މިތަން އިނޑިއާގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ ވެސް މިތާގެ ވެރިކަމަށް އާދެވިއްޖިއްޔާ! މިވެސް ދިވެއްސެކޭ ބުނާތީ ވެސް ލަދުގަނޭ. އަލްޣައްދާރުލްޚާއިނު މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙުމަދަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި!

 17. ބޭބެ

  ގައުމުގެ ޣައްދާރުން މިގޮވާ ގޮވެލިފަތި ހުއްޓާނީ ކޮން ދުވަހަކުން ބާއޭ އެބަ ހިތައްއަރާ!! ވެރިކަމާ ހެދި މޮޔަވެފައި ތިބި ވަރުން އަމިއްލަ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ ގައުމާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާ މީހުންނަާ މެދު ރައްޔިތުން ފާރަވެރިވާންޖެހޭ!! މިފަދައިން އަމިއްލަ ގައުމު ހަލާކުކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ތާ އަބަދު ގޮވާ އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ނޫޅޭނެ!! ދެރަކަމެއް!! މިމީހުންނަށް ޖެހެނީ "ޝިފްޓް ޑިލީޓް" އަށް ފިތާލަން!! އޭރުން އެއްކޮށް ދާއިމަށް "ޑިލީޓް" ވީ!!

 18. ބަފާ

  ޖަމީލުމެން ކިޔެވީ އަޅެކޯއްޗެއް؟ އެއްފަހަރު އެޔޮތީ އީޔޫއިން ބޭނުންވާކަތައް ލިޔުމުން ބުނެދީފަ. ދެންވެސް ތިދުވަނީ އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން. ޖަމީލުއަށްވެސް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް އިނގޭނެ އެމީހުން މިގައުމު ސެކިއުލަރ ގައުމަކަށް ހަދާ އިސްލާމް ދީން ބަލިކަށި ކުރަން ޝަރުތުތައް ހުށަހަޅާނެކަން. އެވަރުންވެސް ތި ދުވަނީ އެމީހުން ފަހަތުން

 19. ނިޒާރު

  ޖަމީލު ކިތައްމެއާދޭހެއް ކުރިޔަސް ވާނެއެއްކަމެއްވެސް ނޯންނާނެ

 20. ބޮނޑިބަތް

  އަމިއްލައަށް އަރުވާލެވިގެން ބޭރުގައުމުތަކުގައި ތިބި ދިވެހިންނާމެދު މިސަރުކާރުން ވަރުހެސަ ހަބޭސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ވެއްޖެ.

 21. މަތާރަން

  ޖަމީލޫ ކަލޭ ގައުމަށް ޣައްދާރު ނުވައްޗޭ މީ އަހަރުމެންގެ ގައުމު މީ ކަލޭގޯތި އީޔޫ އެއްނޫން އީޔޫ އާއި ކިތަންމެވަރަކަށް ސިއްރިޔާތުގައި ބަށްދަލުކޮށް ކުރިސްޓިޔަން ދީނަށް ރާއްޖެ ވެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރިނަަމަވެސް ﷲ ގެ ރަހުމަތުން މި ނުލަފާ ޖައްބާރު ކަލޭގެ ރޭވުންތަށް ﷲ ގެ މިންވަރު ފުޅުން ނާކާމިޔާބު ކުރައްވާން ދޭވެ އާމީން .

 22. ކެރީމާ

  ބޭފުޅާގެ ލޮލަށް ބަލާލުމުން ހަނދާނަށް އަންނަނީ ލަވައެއްގެ މަތިން " މުޖޭ ދުނިޔަވާލޯ ޝަރީބީ ނަ ސަމްޖޯ "

 23. މޮހަދު

  ކަލޭކަހަލަ މޮޔައިން ކަމައްތައް ކަލޭހީކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ޢައުމުތަކުގަތިބޫ
  ކޮންކަމަކާމކާތަ މިޤައުމާަމެދު ފިޔަވަލު އަލަންވީ
  ކަލޭ އެއްކަމެއް ބުނެބަލަ

 24. މޮހަދު

  ކަލޭއަށް ހީވެގެން އުޅެނީ ވެރިކަމުގެ ބޭރުފުށުން ރަހާގެ އަސަރު ކުރީމަ އިބުރާހީމުގެ މައްޗައް ހިނޔެއް އެރުނީމަ ވީހެން ލައްކަމީހެކޭ

 25. މޮހަދު

  ޤައުމުން ފިލައިގެންގޮސްތިބެ ޤައުމު ބަދުނާމު ކުރާ ފިނޑިންނައް ޤައުމަށް ކުއްދެވޭނީި ކޮންކަމެއް މަސްއޮޑި ނަސީމުއާަ ކަލޭ ކަހަލަ މީހުންގެ ވާހަކަ މިޤައުމަކު ނުވިކޭނެ މިޤައުމުގަތި ބި ހީރޯއިން ނަކީ ކާނަލް ޏާޒިމު އަދި ޝޭޚު އިމުރާނުމެން ކިހަލަ މީހުން ކެރިގެން އެދަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން

 26. މަލަކުރި

  ގައުމެއްގައި ހިންގަން ހެދޭ އެންމެހާ ގާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ހުންނަންޖެހޭނީ ތިމާއަށް އެކަމެއް ލިބިގަތުމަށް އެދޭފަދަައިން އަނެއް މީހާއަށް އެކަން ވުމަށް އެދެވޭގޮތަށް ، މި ހަމަޔަށް އިންކާރުކުރާ އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށް އަމަލު ކުރާމީހުންނަކީ، އީމާންކަން ފުރިހަމަ ނުވާމީހުން.

  "މި ގައުމުގައި މިހާރު އިޖުތިމާޢީ އަދާލަތު ގެއްލި ނިމިއްޖެ" މިއީ ބިރުވެރިކަމެއް