ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށެއް ސާބިތުވެ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އަނބިކަނބަލުން އައިޝަތު ރީމް އިދިކޮޅު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރޭގެ މުޒާހަރާ ގައި ޝެއިހް އިމްރާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ރީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އިރުގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒުރާ ނަސީމާ ވަނީ ރީމް އާއެކު މުޒާހަރާގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި ހުރި ސެލްފީއެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އިމްރާން ޖަލުގައި ހުންނަތާ 1000 ދުވަސް ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ރީމް ފަހަކަށް އައިސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި އިމްރާން ވެސް މިނިވަން ކުރުމަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި އާންމުކޮށް ޝައިހް އިމްރާން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ޝައިހް އިމްރާން ޖަލަށްލާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވުމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. މީ

  ނޫސްވެރިޔާއަށް ކިހިނެތް އެގުނީ އިމްރާން އަނބިކަބަލުން ކަން. ތިކަހަލަ އެތަކެއް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުން ފެނޭ މަގުމަތިން

  • Anonymous

   ނޭގޭ މީހކައް ކިޔައިދިނަސް ނޭގޭނޭ ބުނާ ފަދައިން ވާނުވާ ނޭގި ކޮމެންޓް ކުރީމަ ސޯޓު ބޭލޭނީ

 2. ހައްޖަ

  ކުފުރުގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަހަތުން ނުކުމެ ހައްލު ހޯދޭނެ ކަމައް ދެކުމަކީ ތައުހީދު ނަފީ ކުރާ ކަމެއް.އިމްރާންގެ އަންހެނުން ކަުގައި ވިޔަސް.ޖަހާލަތަކީ ދީނައް ނަސްރުދޭ ބައެއް ނޫން.މިގައުމުގައި މިހިނގަމުންދާ ހުރިހާ ކމަކީ އިސްލާމީ ޝަރިއްޔާ އާއި ފުޝޫ އަރާ ކަންކން

 3. ބުއްޅަބޭ

  ކިހިނެއްއެނގެނީ އެއީ އިމްރާނުގެ އަންހެނުންކަން!

 4. އަލީ

  އެމްޑީޕީ ހިންގަނީ ހުސް ކުށްވެރިން.

 5. ހުސޭނުބޭ

  އާން ތީދެން މިހާރު ނުވެފައޮތް ކަމަކީ ކުއްވެރިވީމަ އެމީހެއްގެ އަބިމީހާނެރިގެން ނާޗަރަންގީ ކުޅުން. ކޮބާބާ ތިޖަލުތަކުގަ ތިބި އެހެން މީހުންގެ އަބިން އެމީހުންވެސް މަގުމައް ޗައް ނެރިގެން ނާޗަރަންގީ ކުޅެންވީނޫންތޯ. މިހާރު އާންމު އުދަގުލަކައްވެއްޖެ. ދަންވަރު ބާރަ ޖެހީމަ މުޒާހަރާ ކުރާމީހުން މާލެތެރޭގަ ސައިކަލް ބަރުގަޑު އަޅުވަމުންދުއްވާތީ. ގޭގަތިބޭގުޑަކުދިންމިހާރު މިތިބެން ޖެހެނީ މިކަމަކާހެދި ނަފުސާނީ ގޮތުން ބަތްޔަކައްވެފަ. މީވަރައްދެރަކަމެއް. ތިބޭފުޅުން ހަލޭއްލަވާބަލަ ތިބޭފުޅުންގެ ޖަގަހާގަ

 6. މާހިރު

  ކިހިނެއް އިނގެނީ އެއީ އިމްރާން އަންހެނުން ކަމެއް؟

  • ބީތާ

   ލޮލަށް ބަލާލީމަ އެނގޭ .އަސް އެއީ އިމްރާންގެ އަންބި ކަނބަލުން. ޕްލީޒް ޤަބޫލްކޮށްބަލަ! ޕްލީޒް

 7. ފާލިހް

  ތި ނިމުނީނު؟

 8. ެއަލީ

  އެއީ އިމްރާންގެ އަންހެނުންނެއްނޫން

 9. Anonymous

  ކީއްކުރާ ބުރުގާ އެއް

  • ދިވެގި

   ތިވަރުނޭގުނީމާ ތިމާއަށް ކޮންދީނެއް އޮންނާނީ

 10. މީހާ

  ދުނިޔެ ގިޔާމަތްވުމުގެ އަލާމާތެއް.

 11. އޭ4ރީމް

  މަށަށްހިވަނީ އެއީ މަހުލޯފު ހެން، އޭނަގެ ލޮލުން މަހުލޯފާ ވައްތަރުގޮތެއް އެބަހުރި، ކީއްކުރަންށޯ..........

 12. ފަހަރި

  ފަހަރި އިމްރާނުގެ އަންހެނުންތަ؟

 13. މަދީދޫ

  ދެރަކަމެކެ

 14. ހާލިދު

  ޢެއީފިރިހެނެއް

 15. ފާއިޒް

  ތި ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ އިމްރާން އަންހެނުން ނުކުތީމަ ތިކަން ތި ނިމުނި..

 16. މުއާވިތު

  އޭނަ ވެދާނެ އިމްރާން ގެ ފަހަރި އަށް ވެސް.....

 17. ކެނެރީ ސޮނި މުގާބޭ

  ރީމް ވެސް މަހުލޫފުގެ ވައިފް ހެން ހުރިނަމަ... ދެ މީހުން ވެސް ތިތިބީ މަގު ގެއްލިފަ ވީމަ މިހެންމިބުނީ

 18. Anonymous

  ޕީޕީ އެމް އަކަސް އެމްޑީޕީ އަކަސް އަދާލަތަކސް ޖުމްހޫރީ އަކަސް އެކި ފާޑުފާޑުގެ ނަން ނަމުގއި ތިއުޅެނީ ހުސް ލާދީނީ އެއްޗިސްތައް.

 19. ހ