ދިވެހި ޒުވާން ފިރިހެނަކު ގަދަކަމުން ބަރަހަނާކޮށްފައި އެމަންޒަރު ވީޑިއޯކޮށް، ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެޒުވާނާ އަށް ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ގްރޫޕަކުން އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވެސް އާއްމުކޮށްފައި ވެއެވެ. އޭރު ފުލުހުން ބުނީ އެމައްސަލަ ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް އެމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން ވެސް ފުލުހުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެޒުވާނާއަށް އެފަހަރު އަނިޔާކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އަދި ފަހުން ޒުވާނާ ބަރަހަނާކޮށް ވީޑިއޯ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކޮއްކޮ ހިމެނެއެވެ.

ގަދަކަމުން ޒުވާނާ ބަރަހަނާ ކުރި ވީޑިއޯ ދައުރުވަމުން ދާއިރު އަދިވެސް މިއަމަލު ހިންގި މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ދިވެހިންގެ ފެންވަރު

  ޒުވާނާ ބަރަހަނާކޮށް ވީޑިއޯ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކޮއްކޮ ހިމެނެއެވެ.

  29
  3
  • ޕސޓ

   ކޮން މެ މީހަކީވެސް ކޮން މެސް ބައެއްގެ އާއިލާ ބައެއް

   15
   2
 2. ބުމަރު

  މާލެއިން ގޭންގްތައް ނައްތާލެވޭ ވަރުގެ ވެރިއެއް އަންނާނެބާ؟

  42
  1
  • ހޭލާ

   ތިޔަ ކަމެއް ނުވާނެ . އޭރުން ބިޒްނަސް ފަނިވާނެ އެއްނު .

   16
   2
 3. އިބުރާ

  ނުފޫޒުގަދަމީހުންގެސަބަބުންތިކަންކުރިބަޔަކުހައްޔަރެއްނުކުރާނެވަރައްވެސްދެރަކަންތައް

  23
  • ރަނާ

   ޜޯޔަަލް ރޭޕް ކޭސް އެއް. ވާނެ ކަ މެއް ހަރާން ކޮބާތަ އި މްރާނު ކޮބާތަ ހަ މީދު. ދެންބުނޭ މައްސަލަ ހުށައަޅާފައެއް ނެތޭ. ޙުުށަ ހެޅީ މަކާ ނޫނޭ މައްސަލަަ ބަލަން ޖެހޭނީކީ. ސަދޫ މެކޭ މިރާއްޖެ އެކޭ އެއްފެން ވަރަށް މިހިރަަ ދަނީ . ހުރިހާ ދޭތެރެ އަކަށް ބޭނޭ މަޖް ލިސް ކޮބާތަ .

 4. Anonymous

  ކޮންފަދަ ބޮޑު މުޞީބާތެއް

  27
 5. ޙިޔަލަ

  ބޮޑު މުސާރަ ނަގައިގެން ބޮޑެތި މީހުންގެ އާއިލާ ތަކުން ޖަރީމާ ހިންގަނީ ގާނޫނުގެ އަތް ނުފޯރާނެ

  29
  2
 6. މުހައްދު ޒާހިރު

  އިންސާނުންނަކީ ކޮންމެވެސް މީހެއްގެ ކޮއްކޮ. ބޭބެ. ދައްތަ. ބައްޕަ
  މާމަ މިހެންގޮސް ލޭގެ ގުޅުން ގުޅިފައިވާ ބައެއް. މީހަކު ކުށ ށެއް ކުރީމާ ތިމާގެ މީހާ އާ ހަވާލާދީ ލިޔުމަކީ އެ ތިމާގެ މީހާގެ އިމުގެތެރެއަ ށްވަދެ އަބުރު ކަތިލުން. ކޮންމެ އިންޝާނަކީ ﷲ މާތްކުރައްވާ އެ އިލާހުގެ ރޫޙުފުޅުން ފުރާނަ އެޅުއްވި އިންސާނެއް.
  އަޅުގަނޑަ ށް ނޭނގެނީ ޑިމޮކުރަސީގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން އިންތައް

  21
  14
 7. ރައްޔިތު

  ފުލުހުންނަށް ރައްޔިތުމީހާ ހިމާޔަތް ނުކޮށްދެވެންޏާ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރަދީފަ ޔުނިފޯރމް އަޅުވާފަ ކޮނޑުމަށްޗަށް ފާޑުފާޑުގެ އެއްޗެހި އަރުވާފަ ބޭތިއްބުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް

 8. ބުއްދި ފިލާފަ ހުރިމީހާ

  މިހާވަރު ވެގެން ދާއިރު ހޯމް މިނިސްޓަރ ހުންނަވަނި ބުއްދި ފިލާފަތޯ އެކަމާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅިގެން ތި އުޅެނީ. ކޮބައިތޯ ސީޕި ހަމީދު މީ ކީއްކުރަން ތިބޭ ބަޔެއްތޯ ފުލުހުންގެ ވާޖިބަކީ ކޮބައިތޯ. އޮރިޔާން ފޮޓޯ ގެންގުޅުން މަނާއިރު އޮރިޔާން ވީޑިއޯ އާއްމުކުރާއިރު ހޭދެބައި ވެފަ ތިބެނީ ކިއްވެތޯ . މީވެސް ރޯޔަލް ކޭށް އެއްވީމަ އަޅާލަން ނުކެރިގެންތޯ ތިޔަ ތިއްބަވަނީ.

 9. ޖާބެ

  ފުލުހުންނައް ރައްޔިތުން އިތުބާރުކުރަންވީ ސަބަބަކީ ކޮބާބާ؟؟ މަށައް މިހާރު އޮޅިއްޖެ ފުލުހުމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން މުސާރަނާގާ ބޭނުންވެސް..
  މާފިޔާ ދައުލަތެއް މިހާރި މިއޮތީ ގަދަރާ އިއްޒަތާ ލަގަބާ އަމިއްލަޔައް ކޮރަޕްޓްކޮށްފި ބަޔަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުވެތި ކަމުން އަރާނުގަންނާނެ... އިސްލާމީ ދަައުލަތެއްގެ އަސާސްގެއްލިއްޖެ ގަދަމީހާ ގަދަ ވައްކަންކުރާމިހާ ގަދަރާއިއްޒަތް ކިލާފަނިތަކައްކައް ވުރެއް ނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާ ފައިސާއާ ސަލާމަތައް ފާރަވެރިވާ މީހުން މިހާރު ރައްޔިތުންނައް ޙިޔާނާތްތެރިވެ އަނިޔާވެރިވެ ހަލާލުނޫން ފައިސާއިން އަބިދަރިންގެ ބަނޑުފުރާ ގައިގަ މަސްޖަހުވައިފި

 10. ށ

  ގުރްއާނުގައި އޮވޭ"ހޮނުން ޖައްސަވާ ވާހަކަ" އެފަދަ ކުށްކުރާމީހުން ހަލާކު ކުރައްވާންދޭވެ މުޅި ރާއްޖެ އަޢް އިބްރަތެއް ލިބޭ ނެހެން ކޯފާ ޔެއް ފޮނުއްވާ އެކަން ކުރިބަޔަކު ހިއްޕަވާނެ ނަމަ

 11. ގޭ

  ޒުވާނާ ބަރަހަނާކޮށް ވީޑިއޯ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެއްގެ ކޮއްކޮ ހިމެނެއެވެ.