އިދިކޮޅުން ނެރޭ ރަނިންމޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އަދި ޖޭޕީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އިންތިޚާބު ހަމަޖެއްސުމަށް ޖޭޕީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ރޭ އަލީ ވަހީދު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓްގައި ވަނީ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު އަދި ނާއިބު ކަމަށް އައިޝަތު ނަހުލާ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

" ޖޭޕީގެ ސްލޮޓް ހައްގުވަނީ މިވަގުތު ޖަލު ހުކުމުގައި ހުންނެވި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި އެމަނިކުފާނުގެ ހިތްވަރުގަދަ އާއިލާ އަށް " އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭޕީން ނެރޭ ރަނިން މޭޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު ވާހަކަ ދެކެވޭ އިރު އާއިޝަގެ އިތުރުން މި ވަގުތު އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ކަމަށް ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް އިއްޔެ ވެފައި ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ރޭ އިދިކޮޅު ނެރުނު ބަޔާނުގައި އެޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށާއި އަދި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓާ އެކު ނުކުންނާނީ ޖޭޕީގެ ރަނިންމޭޓެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބަލައިގަންނަ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައްވަން ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބާއްވާ ކޮންގްރެސްގައި ގޮތެއް ނިންމާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ޢައްޔަ

  ދެން ބަތްކައްކަ ކުޅެންވި ވަގުތެއް ނޫން ..އިލްމީ ބޭފުޅަކު ޚިޔާރު ކުރައްވާ..

 2. ސިނެކް

  މިހިރަ މޮޔަގޮލަޔާ ކަރާގަހުންނާނީ ހުސްފެން މީ އިސްލާމީ ގައުމުއް

 3. ކަމަނަ

  އައިދުރޫސް!!!!

 4. އައިޝާ

  ޝުކުރިއްޔާ އަލީވަހީދު...ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ދުވާލަކު 2 ފޮތި ކަރާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ!

 5. ފަަރީ

  މައުމޫން ފަޅިޔަށް ރަނިންމޭޓްކަން ނުދީފިއްޔާ އެއްވެސް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ.

 6. މތނ

  ޢެއްކަލަ އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ތެރޭ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން މިއުޅެނީ. ޖޭޕީ އިން އިސް ސަފުގައި އުޅޭ ފިރިހެނެއް ނެރުން މިވަގުތު އެންމެ ރަގަޅީ. ޔާމީނުނުން ކަކުންޔެއް ވެރިކަމަށް އަޔަސް އެއީ ހަމަ މައުމޫނު ވެސް ހޮވުން. ޢިންސާފު މައުމޫނައް ވެސް އެހެން ލީޑަރުންނަށް ވެސް ލިބެން އޮތްގޮތްމީ.

 7. ނަސްރު

  އަންހެނަކަށް ވެރިކަމަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ. މަގޭ ފަރާތުގައިވެސް 20 ވަރަކަށް ވޯޓް އެބައޮތް. ވ. ސަލާމް

 8. ވަނަ

  އަންހެނަކަށް ވެރިކަމަށް ވޯޓެއް ނުދެވޭނެ.

 9. މަޅީ

  3 ރަނިންމޭޓް ނަގާންޖެހޭނެ
  އެހެންނޫނީ ވޯޓެއް ނުދޭނަން

 10. އާމިރު

  އިބޫއަށް ވުރެ ރައީީސްކަމަށް ކުފޫހަމަވޭ ޝާާހިދު

 11. އާމިރު

  އިބޫއަށް ވުރެ ރައީީސްކަމަށް ކުފޫހަމަވޭ ޝާާހިދު

  އަދި އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ގޮތުން ބެލިޔަސް.

  ދޭން ބޭނުމިއްޔާ ދެވިދާނެ.

 12. ޜަނިންމޭޓް

  ޢައްޔާ މިކުލޭ ކުޅޭ ޤައުމަކަށް ހަދަނީތަ

 13. Anonymous

  ޖޭޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ބޭނުންވަނީ. އެހެންނޫނީ ނޯ ވޯޓް

 14. ކައްބެ

  އަލީވަހީދު މަސައްކަތްކުރަނީ އަބަދުވެސް ކަންކަން ފަނިކުރަން.

 15. ސަރަފު

  އަލީވަހީދު ކޮންއިރަކުތޯ ގާސިމް ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިސާ އާއި ކައިވެނި ބައްލަވާގަތީ. ގައުމެއްގެ ނައިބު ރައީސަކު ވާންވާނީ ކިޔަވާގެން ހުންނެވި ރަގަޅު މީހަކަށް. އެހެންނުންތޯ

 16. ޢައިޝާ

  މެޑަމް ނަސްރިނާ އަށް ރަނިންމޭޓްކަން ދިނީމަ ނޫނީ ވޯޓު ނުދޭނަން

 17. ބުއްޅަބޭގެ އައްޕަ

  ބުރުމާގެ ސައިޑުން ރައީސް މައުމޫނުގެ ސައިޑުން ނައިބް! ދުންޏާ ނައިބަކަށް ހަމަޖައްސަން ގޮވާލަން!

 18. މަމޮޅު

  މިއީ އެމް.ޑީ.ޕީއިން ޖޭޕީހަލާކުކުރަން ފޮނުވާފަ ހުރިމީހެއް ،، އެމް.ޑީ.ޕީ.އާދެކޮޅަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްނުބުނެވޭނެ.

 19. ވަތަން

  އަލީ ތިކަހަލަ ގަޅި އަނގަތެޅީމާ ލަދުގަނޭ އައިސާ ކަމުދަނީތޯ؟

 20. މޮޔަސޮރު

  މޮޔަސޮރުކަމުނުދެޭ ވޯޓުނުލިބެޭނެަ ގަާސިމުްްަަވަެ

 21. Anonymous

  ޤާސިމަށް އަޅުގަނޑު ދޭންބޭނުންވާ ނަސޭހަތަކީ ބައެއްސިޔާސީވެގެން އުޅޭމީހުން މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއްފަދައިންނެވެ. އަޑީގައި ތިބޭގެން މަނިކުފާނު ބަނގުރޫޓް ކުރާނީއެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނެފާނެ ޤާސިމަކީއޭ މިގައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މިހަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެނެއޭ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން. މިބަސްޤަބޫލުކޮށް ތެޅިގަތީމާ ތިލިބޭ ގެއްލުމާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާނަމަ އެމަޅިތަކުގައި ނުޖެހޭނެކަން ޔަޤީން. ޙަޤީގަތަކީ އެގޮތަށް މަނިކުފާނަށް ދަޢުވަތު ދޭމީހުންފިޔަވައި އެމީހުން އާއިލީ އެއްވެސް ބަޔަކު މަނިކުފާނަށް ވޯޓްވެސް ނުލާކަމެވެ.

  މިހާރު އަލީވަހީދު އެއުޅޭނި އެމަގުން ގޮސް މަނިކުފާނު ފެލާލަން. މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނޭ ކިޔައިގެން އެއުޅޭނީ ލަންޑަނުއި އުޅޭލެވޭނެ ލަރިކޮޅެއް ހޯދަން. އަލީ ވަހީދަކީ ޔާމީނުގެ އެޖެންޓެއް. އެމްޑީޕީ ހަލާކުކުރަން ދިޔައީ ނަމަވެސް ފެއިލް ވުމުން މިހާރު އެއުޅޭނީ ޤާސިމުގެ ދުވަސްދުއްވާލަން.

  ތިޔަމަޅިތަކުން ނުކުމެ މަނިކުފާނުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން މަސަތްކަތް ކުރުން މާބުއްދިވެރި. ނިކަމެތިންނަށް އެކަމުން ކުރާފާއިދާ މާބޮޑު. އޭގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެސް ކުރިއަރާނެ އިރާދަފުޅުން

 22. އަޙްމަދު

  ޤާސިމަށް އަޅުގަނޑު ދޭންބޭނުންވާ ނަސޭހަތަކީ ބައެއްސިޔާސީވެގެން އުޅޭމީހުން މަނިކުފާނާ ދޭތެރޭގައި ދެކެނީ ކުޅޭކުޅޭ ބުދެއްފަދައިންނެވެ. އަޑީގައި ތިބޭގެން މަނިކުފާނު ބަނގުރޫޓް ކުރާނީއެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ބުނެފާނެ ޤާސިމަކީއޭ މިގައުމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ މިހަކީ އަޅުގަނޑަށް ފެނެއޭ ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާން. މިބަސްޤަބޫލުކޮށް ތެޅިގަތީމާ ތިލިބޭ ގެއްލުމާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާނަމަ އެމަޅިތަކުގައި ނުޖެހޭނެކަން ޔަޤީން. ޙަޤީގަތަކީ އެގޮތަށް މަނިކުފާނަށް ދަޢުވަތު ދޭމީހުންފިޔަވައި އެމީހުން އާއިލީ އެއްވެސް ބަޔަކު މަނިކުފާނަށް ވޯޓްވެސް ނުލާކަމެވެ.

  މިހާރު އަލީވަހީދު އެއުޅޭނި އެމަގުން ގޮސް މަނިކުފާނު ފެލާލަން. މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނޭ ކިޔައިގެން އެއުޅޭނީ ލަންޑަނުއި އުޅޭލެވޭނެ ލަރިކޮޅެއް ހޯދަން. އަލީ ވަހީދަކީ ޔާމީނުގެ އެޖެންޓެއް. އެމްޑީޕީ ހަލާކުކުރަން ދިޔައީ ނަމަވެސް ފެއިލް ވުމުން މިހާރު އެއުޅޭނީ ޤާސިމުގެ ދުވަސްދުއްވާލަން.

  ތިޔަމަޅިތަކުން ނުކުމެ މަނިކުފާނުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން މަސަތްކަތް ކުރުން މާބުއްދިވެރި. ނިކަމެތިންނަށް އެކަމުން ކުރާފާއިދާ މާބޮޑު. އޭގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިވެސް ކުރިއަރާނެ އިރާދަފުޅުން