ރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކޯވިޑް-19 ޓްރެވަލް ސެޓްފިކެޓްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސްވިޒަލެންޑްގެ ރައީސް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ގައި ޕާރމެލިން އާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިމަޝްވަރާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ތަޤުރީރު ކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ ދެ ޤައުމުން އިސްކަންދޭ މުހިންމު ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކޯވިޑް-19 ޕެންޑަމިކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާއި، ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ފަދަ މައުޟޫޢުތަގެ މައްޗަށް ދެ ބޭފުޅުން ބައްލަވައިލެއްވި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސްވިޒަލެންޑުގެ ކޯވިޑްގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުއްވައި، ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ކާމިޔާބު ފިޔަވަޅުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސްވިޒަރލެންޑްގެ ރައީސްއާ ޙިއްޞާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޯވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދެއްވުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ޤައުމުގެ ރައީސުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް ޕްލާސްޓިކުން ތަޣައްޔަރުވުން ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ސްވިޒަރލެންޑްގެ ރައީސްއާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީއާ ބެހޭގޮތުންވެސް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ. މިގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވާ ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ޔޫރަޕުގެ ޢިއްތިހާދުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރަމުންދާ މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަމަށް ތަޢުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

ސްވިޒަރލެންޑްގެ ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ޖައްވަށް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް 2030ގެ ނިޔަލަށް 45 އިންސައްތަ ދަށްކުރުމާއި، އަދި 2050 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ނެޓް-ޒީރޯ ޙާޞިލުކުރުމުގެ އަމާޒަށް ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ މުހިންމުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއާ ރާއްޖެފަދަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްގެ ވެރި ޤައުމުތަކަށް ކްލައިމެޓް ފައިނޭންސިންގގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ ޓެރަރިޒަމާއި، ޙައްދުފަހަނަ އަޅައިދިއުމުގެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ދެ ޤައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަޢާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނިންމަވާލައްވަމުން، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ސްވިޒަރލެންޑާ ދެމެދުގައިވާ ގާތް ރަހުމަތްތެރި ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ސްވިޒަލެންޑްގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ސްވިޒަރލެންޑާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 1981 ޖޫން 23 ގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ކަލްޓް

    ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދާން ޖެހެނީ ސްވިޒަލެންޑަށް ވިއްޔާ، ސަރުކާރާ ބޮޑުން ގެން އާއިލާ ތައް ދާން ޖެހޭ ތަން ތަނަށް ފަސޭހަ ގޮތް ހޯދަދެނީ! އިންޑިއާ އަކީ ބޭބެ ގައުމޭ ކިޔާ އޮޅުވާލަނީ، އެކަމު ނިކަމެތި ރައްޔިތު މީހާ ބޭސް ފަރުވާ އަށް ދާން އެންބަސީ ބުޑުގަ ސަލާމް ޖަހަން ހަފްތާ އެއް!

    • ހިޖުރަ

      ސްވިޒަރލޭންޑްގައި އަޅުގަނޑަށް އެނގިގެންވެސް ދިވެހިންގެ 12 ވަރަކަށް މީހުން ދިރި އުޅެމުން އެބަދޭ. މިއީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުކަހަލަ އާދައިގެ މީހަކަށް އެނގޭވަރު.