އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރު، ކަނޑައެޅުން ފަސްކޮށްފިއެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރު މިއަދު ކަނޑައަޅަން ކުރިން އޮތީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ

ވޭޖް ބޯޑުގެ މެންބަރު އަދި ޓީމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މައުރޫފް ޒާހިރު (މާއްޓެ) "ވަގުތު"އަށް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވަން ތާވަލު ކުރި ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މާދަމާއަށް ވޭޖް ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ އެ ބޯޑުގެ ޗެއާޕާސަންއެވެ.

ބެލެވެނީ ބޯޑު ބައްދަލުވުން ފަސްކޮށްފައި ވަނީ އާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލިބުމުން ކަމަށް މާއްޓެ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ކަންތަކުގައި ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް މާއްޓެ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ އާ ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން އުޅެނީ ކަމަށް، އެހެންވީމަ ބޯޑު ބައްދަލުވުން މާދަމާއަަށް ލަސްކޮށްފައި މާދަމާ ޕްރޮޕޯސަލްއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާނެ". މާއްޓެ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އޮތީ ކޮންކޮން ކަންކަމެއް ކަން ނޭނގޭ ކަން ހާމަކަުރަމުން މާއްޓެ ވިދާޅުވީ، ކުޑަ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭނެ މިންވަރު، ކަނޑައެޅޭނީ ކޮން އިރަކުކަން ދެން ސީދާ ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

"ސީދާ އެގްޒޭކްޓްލީ ނޭނގޭ އެހެން ބުނާކަށް، ކޮން އެއްޗެއްކަމެއް އަދި އަޅުގަނޑަކަަށް ނޭނގެ އާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި އޮތީކީ"، މާއްޓެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިދިޔަ އަހަރު ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިވާއިރު، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރެއެވެ.

އެ އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ނުވަ ސިނާއަތަކަށް ވަކިވަކިން ރިޔާއަތްކޮށް، އެއިން ކޮންމެ ސިނާއަތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައިގެ އަދަދާ މެދު ބޯޑުން ލަފާ ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ ސިނާއަތްތައް

 1. މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް
 2. ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް
 3. ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސިނާއަތް
 4. ދަތުރުފަތުރުގެ ސިނާއަތް
 5. ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 6. ތައުލީމީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާ
 7. ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް
 8. އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން، ޓެކްނޮލޮޖީ
 9. މެރިޓައިމް، ޝިޕިން ސިނާއަތް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. މާމިގިލީ މީހާ

  ކަލޭމެން ތިބޭނީ ތިހެން ދަޅަ ދައްކައިގެން. ތިޔަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެއް ނާޅާނެ މިސަރުކާރަކުން ނެއް.

  49
 2. އަލީ

  މިހާ ބޮޑު ޖޯޖެއް އޮވެދާނެބާ.

  33
 3. ޙހހހ

  ހަހަހަހަްްހ ތީ އާކަމެއްނޫން

  29
 4. އަލީ ދިއްދޫ

  އަހަރެން ކުރިްވެސްބުނީން އިބްލީސްކައިވެނި ވާހަކަ ނުކުރެވޭނޭ

  34
 5. އަންނި

  ޔާމީނު ނަަމަ މިހާރު ތިކަން ނިންމައިފާނެ

  53
  • ލޮލް

   ދެން ފަސް އަހަރު ވީ އިރުވެސް ނުނިންމީ ކީއްވެޔޯ؟؟؟؟؟!!!

 6. ސޖ

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  އިބުލިސް ކައިވެނި

  35
 7. ބިރުވެތި

  ސާބަސް

  19
 8. ހަދާނެއެއްޗެއްހަދާ

  ކޮންމެކަމެއްގަވެސް އޮޅުވާލުމާއި މަކަރު މިމީހުންނައްހީވަނީ ވޯޓްއޮޅުވާލައިގެން ވެރިކަމައް އާދެވުނީމާ ދެންހުރިކަންތައްވެސް އޮޅުވާލައިގެން ކުރެވޭނެކަމައް ދެންއެކަން އެގޮތަކައް ނުކުރެވޭނެ ދެންނުތިބޭނަން މަޑެއްކޮއް

  37
 9. ދިވެހިން

  މީ އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ ވޯޓަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ހޯދާން ޖަހާމަޅިއެއް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަދެވޭނީ 2023 ގައި. ރަަައްޔިތުން ގުބޯނުހައްދަވާ

  33
 10. އަބްދޫ

  މިހާރުވެސް ސަރުކާރުގެ އޮނިގަނޑުތަކުންއޮތީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރު ކަނޑައެޅިފަ، އެންމެ ކުޑައުޖޫރަ ކިޔާފަ އެކަމުންސަލާމަތް ނުވެވިގެން ތިޔައުލެނީ ތިޔަ ކިޔާކެތްގަރީ ހަދައިގެން މުސާރަ ކަނދައެޅުމަކީ ގާނޫނުއަސަސީ ގެ 17 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު ވުމަކަށް ވުންގާތް. ކަލޯ އަށް ތިޔަ މިނިސްޓްރީ ނުހިންގޭނެ. މިހާރުވެސް މިއުޅެނީ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހަމަ ނުޖެއްސިގެން 3 އަހަރުވީ ވާނޫވާވެސް ނެގޭ .އިމިގްރޭސަނުގަ އޮތް އިރަށް ވުރެ ގޯސް. އެއީ ވާނުވާ ނޭގޭކަމުން ތިޔަ މިނިސްތްރީން ކަންކަން ގެންދަނީރަނގަލަކަށް ނޫން.

  18
 11. ޢަދުރޭ

  ނުވާނެ ތިކަމެއް . ތިކަންވެސް ނިމޭނީ ސިވިލް ސާވަންޓުން ނަށް ކުރިއަށްވުރެވެސް ދުއްޕާން ވާ ގޮތައް .ފްލެޓްތަކަށް ވީހެން . ނިމުނު އިރު ޙައްޤުވެރިން ތިބީ ބާކީވެފަ

  23
 12. ގުލްހަޒާރު

  ތިއޮތީ މިނިމަންވޭޖު އިބިލީސް ކާވައްޏާއްވުރެންވެސް ހާލުގަ ތިކަމެއް ނުވާނެ ތިކަން ކުރަން ދަންނަބަޔަކު މިސަރުކާރަކުނެތް މުޅިންވެސްތިބީ މުއްސަދިންގެ ޖީބުން ފެންބޯމީހުން

  18
 13. ބޭރުމީހާ

  މިވަރުގެ ދޮގުހަދާ ސަރުކާރެއް އެއްވެސް ގައުމެއްގަ އޮންނާނެހެން ހީއެއްނުވެއެވެ. ކިތައްފަހަރު އެންމެ ކުޑަވެގެން ދެވޭނެ މުސާރަ ކަނޑައަޅައިފިބާއެވެ! މިމީހުން ރައްޔިތުން ކުރިމައްޗަށް އަދިވެސް ކަންކަމު އަންނާނެބާއެވެ.
  އެޑީޕީގެ ވެރިޔަކު ހުރެގެން މުއައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ބޮޑުކޮށެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އެމީހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ މުއައްޒަފުންނަށްދޭ މުސާރައިން އެއްބައި ކެނޑުމެވެ! އެކަން ކުރިންވެސް އެމީހުންކުރިއެވެ.

  18
 14. ހުސޭނުބޭ

  ތިއީ ހަމަ އިބިލީހު ކައިވެނި!

  26
 15. މަ

  އިބިލީހުގެ ކައިވެނި

  21
 16. ބޭ ހޯސް

  ރައްޔިތުންނާ ގުޅުން ހުރި މިފަދަ ޙައްސާސީ މައްސަލަތައް ފަސްކުރަމުން މީނަގެ ކަންކަން އަވަސް ކިރަމުން މިދަނީ

  18
 17. ނޫނުމީހާ

  ތިޔަ އުޖޫރަ މިސަރުކާރަށް ކަނޑައެޅޭނެބާ؟ ވެރިކަން ކުރަންވާނީ ނިކަންގަޓުހުރެގެން. މިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނުތަކެއް ދީގެން އިގްތިޞާދު ނަގަހައްޓަންޖެހޭ. މިހާލަތުގައި ދައުލަތުގައި ހުރި ދަރަނި ކުންފުނިތަށް އުވާލުމަށް ފަހު ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ވަރުގަދަކޮށް ދިވެހިންގެ އުފެއްދުންތަށް އިތުރުކޮށް އެކްސޯޓްވަރުގަދަކުރެވިގެން ނޫނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހަމައިސްކޮޅަށް ނުތެދުވެވޭނެ. މިރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް މިހާރަށްވުރެ މަދުކުރެވޭނެ މަގުން އިގްތިޞާދު އަލުން ބިނާކުރަން ޖެހޭނެ. މިނޫންގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއެއް ހާސިލްކުރުމުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރެއްނުކުރެވޭނެކަން ޔަގީން.

 18. ބިން ޢަލީ

  މިސަރުކާރަށް ތިކަމެއްނުކުރެވޭނެ...އިސްތިއުފާދެއްވާފައި މިކަންކުރެވޭވަރުގެ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރންވީނު.

  21
  • ހަގީގަތް.

   މިސަރުކާރުގަ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއް، އަގަލެއް ކުލުނެއް ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭހުރި އެކަކުވެސް ނެތް. 2023 ހަނދާންނައްތާލާ (ވަގު ސަރުކާރު)!!

 19. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ހާދަ ފާސްޓޭ ދޯ މިއީ ހަމަ ފާސްޓު ސަރުކާރެއްނަމޫނާ ކަލޯ މެނޭ...

  24
 20. ޢިޔާބު

  ޔަހޫދީ ސަރުކާރެކޭ ތަފާތެއް ނެތް

  17
 21. އަބްދޫ

  ދިވެހިރާއްޖެއަކި ކުޑަ ޕޮޕިއުލޭސަނެއް އޮތް ކުޑަ ގައުމެއް.މިގައުމުގަ އަބަދީގެތެރެއިން ސަރުކާރުން ލޯނުދީގެން ވިޔަފަރި ފެށި އެތައްބަޔަކު އެބަތިބި .އެމީހުންގެ ސޭލްސް އިން ލޯނު ދައްކަފަ ތިބޭފުޅާ ކަނޑައަޅަ އުޖޫރައެއް ދީފިނަމަ އަހަރު ނުވަނީސް ވިޔަފާރި ހުލިވާނެ. ވިޔަފާރި ކުރާމީހުނަށް އުޖޫރަ ދޭން އެގޭނި ލިބޭ ސެލްސް ގެ ފްރޮފިޓަށް ބިނާކޮށްގެން ދަރަނި ނަގައިގެން ދަވްލަތުން މުސާރަދޭހެން އަމިއްލަ މީހާ މުސާރަދޭން ފަށައިފިނަމަ ވާނެގޮތް އެގޭތަ؟ މީހުން ބޯކާންވެގެން ކިޔާ އެންމެ ކުޑައުޖޫރަކަނޑައެޅުމާއި ހައއގު މިންވަރު ހޯދާދިނުމާއި ބާނާ މަހުގެ ހަމަ އަގު ހޮދަދޭ ވާހަކަ އަދިވެސް ދައްކާތި . ތިޔަ ބޭފުޅުންކަނޑައަޅާ އުޖޫރަ ކުޑަވެއްޖެ ނަމަ މަސައްކަތްތެރިން މަގުމައްޗަސް ނިކުންނާނެ އުޖޫރަ ބޮޑުވެގެން ވިޔަފާރިތައްބަގުރޫޓް ވާންފަށައިފިނަމަ ވިޔަފާރި ވެރިން މަގުމައްޗަސް ނިކުންނާނެ. ދެންހަދަނި ކިހުިނެތް އޭރު އޮންނާނީ ބޮލާފޮށާ އެޅިފަ. ދެންއޮތީ ހައްގުމިންވަރު ހޯދަދިނުން. މާތްﷲ އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއަވާއިރު އެމިހާގެ ހައްގު މިންވަރުު ލަވްހުލް މަހުފޫޒުގަ ވަނީ ލިޔެވިފަ. އެހައގު މިންވަރު ކައިބޮއި ހަދާފަ މެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ދުނިޔެއިން ވަކިވެ ނުދާނެ. ބާނާ މަހުގެ ހަމައަގު ދަންނައެކަކުވެސް ދުނިޔޭގަ ނޫޅޭ. މަސްބަނާއިރު މަހުގަ އަގު ޖަހާފަ ނުހުރޭ ވީމާ ހަމައަގު ކަމަށް ބަލަނީ އެ މަސް ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާމީހާ އެ މަސްގަންނަ އަގު. އެކަނއެގޭ މިހަކުވެސް އަދި އެކަންއެގެގޮތަސް ހަދާފަ ހުރި އެޕް

 22. ޙހހހ

  އަދިވެސް ނޫމަޑިއެއް ދޭންޖެހޭ ލާރިގަނޑެއް އޮތީބާ

 23. ބޮބީ.

  ތީހަށްތާ ބޮޑެތި ވަގުން ފޯނު ތަކަށް ގުޅާފައި ލާރިހޯ ހޯދަން ދަށްކާ.ކަހަލުގެ ވަގު.ވާހަކަ......
  (ބަލާބަލަ.. ރަޔަތުންނަށް އޮޅުވާލާ މަކަރު ހަދާވަރު.ފުރަތަމަ ބުނީ އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީ ތަކަށް މުސާރަ ލިބޭނެ ޖަލްސާ ބާއްވާ ދުވަހު އެކަނި ކަމަށް. މިހާރު އެހެން ތޯ އެކަން ކޮށްފައި އެއޮތީ.އެހެންވީމާ ރަޔަތުންނަށް ދޯކާ ދިނުން ނުން އެހެން ކަމެއް ނުކުރޭ.

 24. މަރީ

  ދެންނުވާނޭ ކިޔާފަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަންވީ

 25. ޙަސަން

  އޮޅުވާލިއަސް މީ ބޮޑުވަރު....

 26. ބަކުރު

  އޮޅިގެން 7000000 ރުފިޔާޖަމާވެގެން އެލާރިލިބެންދެން މިނިވަންވޭޖު ކަނޑައެޅުންހުއްޓާލީ.

 27. އަޙްމަދު

  ކަލޭމެންގެ އިޙްލާސްތެރިކަން ވަރަށް ސާފް!

 28. ކުރުކުރު

  ސަޅި. ތިހެން ތިބޭނީ ދަޅައިން ރައްޔިތުން ގެންގުޅެން ދަންނަ ވެރިން. އަދި ރައްޔިތުން އަޅުވެތި ކުރެވޭނީ އަބަދުވެސް އާދޭސް ކުރާގޮތަށް ބޭއްވުމުން. ހެހެހެހެ
  ތިޔަ ބުނާ އެއްމެ ކުޑަ މުސާރަ ކަނޑައަޅަން ކިޔާތާ ކިހާދުވަހެއް. ތިޟިހުންނަކަށް ނުވާނެ ތިކަމެއް. ހެހެހެ

 29. ތުހުމަތާ

  މިސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއްކޮށްދޭތަނެއްނުފެނެއި މިވެރިން ނަކަށް ތިކަން ނިންމާކަށް ނުކެރޭނެ ވގުސަރުކާރު

 30. ކަމަނަ

  އަހަންނަށް މާކުރިންވެސް އިނގޭ ވަގުތު ޖެހުނީމަ ފަސްކުރާނެކަން. މިއީ އަލަށް ކަން ފަސްކުރާ ސަރުކާރެއް ނޫނިއްޔާ. ފައްޔާޒޫ!!! ނިކަން ރަނގަޅަށް ހޯމްވޯކް ހައްދަވައިގެން ޑޭޓްތައް ދެއްވަން ވީނޫންތޯ. ބޮއެ ހަލާކު....ހެހެހެހ

 31. Anonymous

  ހެޔޮވެރިކަން
  ނަނާ ހުވަފެންް

 32. ހަހަހަހެހެހެ

  ރައީސް ޔާމީނަށް ކަންކަން ކޮއްދެވުނަސް، ކަލޭ މެނަކަށް ނުވާނެ، މިނިމަމް ވޭޖޭ، މެކްސިމަމް ވޭޖޭ ކިޔަ ކިޔަ ތިއްބާ މިއޮއްގެން ދައުރުނިމެނީ...... ސަރުކާރުގެ ކަންކަން މެކުހަށް ޖެހޭނީ މިވަރަކަށްދެން. ވައް ސަލާމް.....

 33. ބޮލި މުލައް

  ދެންވެސް ވާވަރުކަންކަމަށް ވަޢުދުވެބަލަ

 34. rަރައްޔިތުމީހާ

  އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ ކެޓަގަރިތަކުގެ ތެރޭގައި ސިވިލްސާރވިސް ނުހިމެނެޔޭ ސިވިލް ސާވަންޓުން ގުނބޯ ހައްދަނީއޭ.

 35. ޙަސަން

  ކަންކަން ނުކުރެވެންޏާ ނުވާކަމަސްމަތީ އަނގަނުތަޅާ ތިބީމާ މާރަގަޅުވާނެއެވެ. ބޮޑުކުރަނީއޭ ވަރަށް އަވަސްވާނޭ މިވެނި ތާރީޚެކޭ ކިޔުއްވާނެ ކަމެއްނެތެވެ. އނެގޭހާވެސް އެއްޗަކީ ސިވިލްސަރވިސް މުވައޒްްފުންނާ ޖެހުނީމާ އެއް އިރަކުވެސް ފައިސާއެއް ނުހުންނަކަމެވެ. ކޮމިޓީތަކުން ކުރާކަމެއް ނުފެނއެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ކައުންސިލަރުން ނުކުމެ ކުނިހާ އިރުވެސް އެތަނަށްވެސް ބަލައިލަން ނުނިކުމެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމަކުންވެސް ނުފެނެއެވެ. އެކަމަކުވެސް މުސާރަ ދެގުނަކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 36. ކިނބޫ

  އިބިލީހު ކައިވެނި.

 37. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ 1000 ވަޢުދުތަކުގެތެރެއިން 5 ވަޢުދު

  - ވެރިކަމަށް ހުވައިކުރާތާ އެއްއަހަރުތެރޭ މިނިމަމްވޭޖް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ! ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައކީ 10000 ( ދިހަހާސް )ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައެޅިގެންދާނެ
  - ވެރިކަމުގެ ހުވައިކުރަތާ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ރިޟުވާނަށްވީގޮތް ހާމަކުރާނަށް
  - މަސްކިލޯއަކަށް ދަށްވެގެން 30 ރުފިޔާ ދޭނަށް
  - ރާއްޖޭގެ މަސްއކަނޑުތަކުގެ 100 މޭލް ދުރުގައި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މަސްގަންނަ 7 ޕްލެޓްފޯމު ޤާއިމުކުރާނަށް. އެތަންތަނުން މަސްވެރިޔާގެ ޖީބަށް ސީދާ ޑޮލަރު ލިބިގެންދާނެ"
  - ޔާމީން ޖަލަށް ލާނަށް
  މިއިން ފުދުނީ ކޮންކަމެއް؟

 38. އަބުދުﷲ

  ލަދެއް ހަޔާތެއް ހުރިނަމަ މަގުމައްޗައް ނުކުމެ އުޅޭކައް ނުކެރޭނެ.

 39. އަންނަ ހަފްތާ

  ތިހަފްތާ ވުޖޫދަކަށް ނާންނާނެ......
  ތީހަމަ ހޮޅިވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް. ރައްޔިތުންނަށް ކަމެެއް ކޮއްދެން އަަސްގެން އުޅޭބައެެއް ނޫން. އަމިއްދަ ޖީބަށް ބޮޑު މުސާރަލާގެން ބޮޑު ގޮނޑީގަ ތިބޭނީ ހަމަ ދެން އަންނަ ހަފްތާ ކިޔާލަ ކިޔާލާ