މި ފަަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ވައި ޖެހޭ މިންވަރާއި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އިތުރުވާ މިންވަރު މާ ބޮޑަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްލެސްގޯގައި ބާއްވާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ބެހޭ ކޮޕް26 ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން މަޖިލީހުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

"މި ޖަަލްސާއަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބޮޑަށް ގެއްލުންތައް ދިމާވަ ގައުމުތަކަށް ވަރަށް މުހިއްމު ބައްދަލުުމެއް" މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 97 އިންސައްތަ ރަށްތަކަކީ ފެނުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ރަށްތައް ކަމަށެވެ. އަދި 90 އިންސައްތަ ރަށްރަށަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންކަމަށްވާއިރު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދުވެސް ގިނަވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފާއިތުވި 20 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ.

"ފާއިތުވި 20 އަހަރަށް ބަލާއިރު ވައިޖެހޭ މިންވަރު ބޮޑުތަނުން ބާރުވެއްޖެ. ވިއްސާރަ ވެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ. ވައިޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ މޫސުމަށް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ. ލޮނުގަނޑު މައްޗަށް އުފުލިއްޖެ" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވީ ސިޔާސަތުތަކަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

ގައުމުތަކުން ބޭރުކުރާ ވިހަ މާއްދާތައް މަދުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެކަމުން ދިފާއުވުމުގެ ގާބިލުކަމާއި، މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތް ގައުމުތަކަށް، ތަނަވަސް ގައުމުތަކުން ކުރާ ހޭދައާއި، ދޭ އެހީ އިތުރުކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ މި ޝަކުވާއާއި، ކުރާ ވަކާލާތުގައި، އަމާންދީ، ފަހަށްޖެހުމަކީ ދިވެހިންނަށް އޮތް އިޚްތިޔާރެއް ނޫން" އދ. ގައި ދެއްވި ތަގްރީރުގައި ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ މަދަދާއި އެހީއާއެކު، 2030 އަށް ނެޓްޒީރޯއަށް ވާސިލުވުމަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ އަޒުމް ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ހަސަންބޭ

  ދެން އެވައިތައް ހިފަހައްޓަން ވީއެއްނޫން! ބަލަހައްޓައިގެން ތިޔަހުންނަނީ ކީއްވެތަ!

  38
  4
 2. އިބްރާ

  މިކަންކަންވެސް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މި ޤައުމުން އިންޑިޔާގެ ކާފަރު ސިފައިން ބާލަންޖެހޭ.

  37
  4
 3. Anonymous

  ކުރީގައި ރާބުއީމަތާ ފަހުން ރާނުބޯ ސެޓްފިކެޓް ހޯދައިގެން އުޅުނީ.
  ދިހަ މީހަކަށް ބަނގުރަލުގެ ޙުކުމް އޮތްއިރު ކީއްވެބާ މަޤާމަށް ކުފޫ ހަމަވީ

  30
  1
 4. ވަޒީރެއާލާ

  ވައިބާރުވެގެންގޮސް ވަޔާ މިސަރުކާރު އެއްލާލާފިއްޔާ ކިތަންމެހާވެސް ރަނގަޅު.

  35
  3
 5. ބެއްޔާ

  ދެން މީނާ ދައްކާފާ ނުދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ. ހުރިހާކަމަކަށް އަނގަބާނާނެ. އޭރުންތާ މީނާގެ ގުނބޯތައް ނަށާނީ. މިއުޅެނީ ގުނބީ ނަށުވަންވެގެން.

  32
  1
 6. ހުސޭނުބޭ

  ކަލޭގެ ބޮލަށް ތެޔޮއަރާ މިންވަރުވެސް އިތުރުވެއްޖެ

  32
  1
 7. ޙުސައިން

  އެއްކަލަ ހެޑްލައިން ފުތު. ބޭކާރު އަނގަ ނުތަޅާ ގޭގަ އޮވެބަލަ

  34
  1
 8. ބޭފުޅާ

  މައުމޫނު މިހެންބުނީމާ ކަމުނުދިޔަ މިހާރު ކޮންއެއްޗެކޭ މިކިޔަނީ؟؟

  2
  1
 9. ދުންމާރި

  ރާއްޖެއަށް ވައިޖެހޭމިންވަރުވެސް ރާޅުއަރާ މިންވަރުވެސް އިތުރުވާނެ މި ޤައުމަށް ބަލާޔާ މުސީބާތް ފާވެގެން އުޅެންޏާ ތިޔަ ބަލާވެރިކަމުން މިޤައުމު ސަލާމަތްވީ ދުވަހަކުން ހުރިހކަމެއް ރަނގަޅުވާނީ

 10. އަބުދުﷲ

  މީނަ ކިހާ ދުރު މާޒީއަކައް ބަލާފަބާ މިވާހަކައެއް ބުނެލަނީ؟؟؟؟؟. ފުރިހަމަ ޔަގީން އެއީ ދޮގުކަން. ބޮލައް ނޮހޮރުއްޕާން މީހެއް..!!!!!!

 11. ރޯނު އެދުރު

  ކޮންކަހަލަ ދިރާސާ އެއްތޯ ހެއްދެވީ؟ އެއްވެސް ކަހަލަ ދިރާސާއެއް ނުހަދައި ތިކަހަލަ ފުލޯކު ވާހަކަ ދެއްކީމާ ތިޔަވަނީ ރޯނު އެދުރަކަށް، ނޫނީ ގޯނިބޭ ކަޑަ އަލީ ފަދަ މީހަކަށް، އެއްވެސް ދިރާސާ ނުކުރާ މީހަކު ކަރުބުޑަށް ވާގިލިއަސް އެއީ ސައިންސްވެރިއަކަށް ނުވާނެ ތޯއްޗެއް.

 12. Anonymous

  އެންމެ ބާރައް ވައިއަންނަނީ ނަޝީދާ ދިމާލުން.

 13. އާދަމުގެދަރި

  ކަލޭގެ ސެކިއުރިޓީއަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ގަނޑުވަރުކޮޅަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ދަތުރުފަތުރަށް ކުރާ ޚަރަދާއި ވަށައިގެން ދުވާ ލަޝްކަރީންނަށް ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑުވެގެން ރައްޔިތުން އެވާހަކަ ދައްކާނެހެން ހީވާތީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލަށް ސަވާރުވާންވެގެން ކަލޭގެ ވައި އަނގައިން ނުކުންނަ ބަސްތައް ބާރުވެފައި ނުލަފާވެފައި އަޑުގަދަވާން ފަށައިފި.

 14. އަފޭ

  އިންތިހާ ބައް ބޭރުން އެހީ ހޯދައިގެން ކެޔައުމައް ޖަހާ މަޅިއެއް ހެންހީވޭ

 15. ަިަައިބޫ

  މީހުން ފޮޑި ޖަހާ ލެއް ގިނަ ވީ މަ ވާ ކަމެއް ކަމަށް އަންނި ގެ ރިސާޗުން ދައްކަނީ

 16. ޛޖނ

  ބޯގޯސް މޮޔަގޮވަން ފެށީ ދޯ

 17. ދަންނަ

  އަސްލުވެސް ތިހެންބުނީމަ މަށަށްވެސް މި އެނގުނީ ވައިޖެހޭ މިންވަރު ބާރުވެއްޖެކަން. އަހަރެމެން ދިވެހިންމީ ދޮޅުރޯނާ އަރާފަތިބޭވަރުން އެވަރުވެސް ނޭނގޭވިއްޔާ. ޝުކުރިއްޔާ ނަޝީދު

 18. އެޑިޓް

  ކަންފަތުލާ މުދިވެސް މިހާރު ބާރު ވެއްޖެ.

 19. Anonymous

  ނަޝީދޫ. ވައިޖައްސަވާ، ކަނޑުގެ ރާޅުތައް ބަދަލުކުރައްވާ މޫސުން ބަދަލުކުުރު މަކީ އެއްވެސް މަޚުލޫޤެއްްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ކަންތައް ތަކެއް ނޫން. އެއީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާު އެކަނި ހިންގަވާ ބަލަހައްޓަވާ ކަންތައްތައް. މީހެއްގެ އަތެއް މީހެއްގެ ހިއްސާއެއް އެ ކަންތައް ތަކަށް ވާކަން ޤަބޫލުކުރު މަކީ ﷲ އަށް ޝަރީކުކުރުން.

 20. މޭރާ ޚެޔާލް

  އިންޑިއާ މީހުން ފޮޑި ޖަހާލެއް މާގިނަ ވެގެން އުޅެނީ

 21. ޕްރޮފިސަރ

  ހާދަ މޮޅު ސައިންސްވެރިއެކޭ އަހަރުމެން ހީކުރަންވީތަ؟

 22. ޢަލިބެ

  ކަލޭ މާލެއަށް އައީމަ ވީގޮތެއް. އަވަހަށް އައިތާކަށް ދާންއުޅޭ

 23. މުޢައްލަމް

  ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ނުރައްކާ ވަމުންދާ ކަމާއި، ޖަރީމާ ޤައުމު ތަކަށް ކުރިމަތި ވަމުން އަންނަ ޙާލަތު ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ ރައީސް މައުމޫންކަމީ އަހަރުމެން މި ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަޞައްރަފް ފުދިފައި މިއޮތް ޖީލުގެ އެންމެން ހެކިވާކަމެއް.

 24. ބިސް

  މިކަލޭގެ މިދެން ކާކު...ލަދެއް...ފިނޑި ގަންޖާ