ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިއުލާން ކުރައްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ވެސް ދެއްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން އޭޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް (އޭޖީ އޮފީސް) ގެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ގޮވާލައްވާފައި ވަނީ އޭޖީ އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް އެޓާނީއެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަރިޔަމް ޝުނާނާ އެވެ.

ޝުނާނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 255 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ހައްގުތައް ހިފެހެއްޓުމުގެ ހަތިޔާރަކަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބޭނުން ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ޝުނާނާގެ ޓްވީޓްގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްވިޓާގައި އެކްޓިވްކޮށް ހަރަކާތްތެރި ނުވާ ޝުނާނާ ކުރި ޓްވީޓަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ރީޓްވީޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލަން ޝުނާނާ ގޮވާލާފައި ވާއިރު މިއީ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއްގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ޚިޔާލާއި ދެކޮޅަށް އެއޮފީހުގެ ވަކީލަކު ފާޅުކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރެއްވެވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ވަކީލުންނަކީ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާތީ ވަކި ކަމެއްގައި ދެކޭ ގޮތް އާންމުތަނެއްގައި ފާޅުކުރެއްވުމަށް ވެސް އެބޭފުޅުންނަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނޯވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. އ.ޖ.އ

  މިރާއްޖޭގެ ވެރިޔަކަށް ހުރިމީހާގެ ގޮތުން އެމަންޖެ އާދީއްތަ ދުވަހު އޮފީހަށް ނުކުންނަަން ޖެހޭނެ ކަމާމެދު ޝައްކު.

 2. އީސަ

  ޝުނާނާ އެއްވެސް ވަރަކައް ފީލުމު ކުޅެލާ ހީއްވޭތޯ..

 3. އިންދިސް

  މީ އަންހެން ވެރިން އެމެން މަޝްހޫރު ނުވެގެން އެމެންނަށް ވާނުވާ ނޭގި ތިބެގެން ކުރާ ކަމެކޭ. އިން ދިސް އީގޯ ވޯލްޑް ކްރޭޒީ ވިމެން އާރ ގޮނާ ގޯ އީގޯ ސިންްޑްރޯމް އިން ދިސް އީގޯ ވޯލްޑް އީގޯ ވިމެން އާރ ގޮނާ ގޯ ކްރޭޒީ ޑޯންޓް ގިވް ދެމް އެނީ ޗާންސް އައި ޑޯން ވޮނާ ސީ ދެއަރ ޕްރެޒެންސް އިން ލިޓިލް ސިންގަޕޯރ އާއާއާ އާއާއާ އިން ދިސް އީގޯ ވޯލްޑް..

 4. އިންދިސް

  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ އެކު 50 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައިނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެމެންނަށް އެޒާތަށް އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކައިރިއަށް އެއްވެގެން އެޒާތަށް ކަންކަން ނުކުރެވޭނެއޭ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އިން ދިސް ބާރބޭރިއަން ސްޓައިލް މިހާރު ޖެހޭނީ ދުއްވާލަން އޭ އިން ދިސް ބާރބޭރިއެން ސްޓައިލް ޓު ބީ އެބޮލިޝްޑް.

 5. ޙަސަން

  ޢައުރަ ނިވާނުކޮށް އިސްލާމީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ މީހަކު ޤާނޫނުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ލަދެއް ނުގަނޭތަ؟

  • ޙަމްސު

   ޙަސަނަށް ކިހާވަރަކަށްތޯ ދީނުގެ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުތައް ސީދާކޮށް ސާބިތުކަންމަތީ ހުރެވެނީ.

  • ސ ނުން ސޮނިބެ

   ކައެތީ ކާކު ދީނޭ ފަޅޮލޭ ވީދެން

 6. ސަލީމު

  ވަޒީފާބޭނުންނޫނީ ކެނޑިގެން ގޭގަތިބެބަލަ މިހާރު އެންމެ މައްޝުރު މީހަކަށްވާނީ ޓުވީޓެއް ކޮށްލީމާ މަންޖެއަށްވެސް ދަސްވީދޯ

 7. ޑޭންޖުރެސް

  އަނިލް އަމަލުކުރައްވާ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އޭޖީ އޮފީހުގެ އިސް ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި ނަމަ އެއީ ދެން މާ މޮޅު ކަމަކަށް ވެގެން އެމެން ކޮލޭޓްރަލް ޑެމޭޖް އިންނަަށް ބަދަލުވެގެން މިހާރު އެޔާ އުޅެނީ އަބަހައްދަވެގެން ކޮށި އަރައިގަނެގެންނޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އާއު ދަވޭ ޝީ ކޭމް އިންޓް ދަ ނިއުޒް އެއީ އެމެން މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް މަޝްހޫރު ވާން ވެގެންނޭ އެއިރުންނޭ އެމެން މަޝްހޫރު ވުމުން އެމެންނަށް ކޭހެއް ވެސް ލިބޭނީ އެއީއޭ އެމެން އެތެޅި ބާލާ ކަމަކީ. އީގޯ މޯޝަން އިޒް މޫވިންގް ދޯ. ދިސް ގާރލް އިޒް ލޮސްޓް އިން ސްޕެކިއުކލޭޝަން އެން ދިސް ގާރލް އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ދިސް ގާރލް އިޒް ބޭޑް އެން ދަ ގާރލް އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހާއް ހާއް ހާއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

 8. އަބުލްހަކަމް

  ޕަކާސްސް!!!

 9. ހ މ ޒ

  ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އަޮތް ކަމަށް ބުނެ، ދިވެހި ގައުމު އަޅުވެތި ކަމުގެ ދަށަށް ދިއުމަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ވާހަކަތައް ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ނުދެއްކޭނެ ދެއްތޯ؟ އަދި ބޭރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރާއްޖެ އައުމަށް ގޮވާލުމަކީ، ޤާނޫނީ ކުށެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާތޯ؟ ހުއްބުލް ވަތަނުގެ ލޯބި އެއްވެސް ވަރަކަށް ހުރި ނަމަ، އެފަދަ ވާހަކަ ނުދައްކާނެ އިގޭތޯ؟

 10. ޙަސަމް ހުސެން

  ޙުރިހާ ވަކީލުންނާއި ގާނޫނީ މާހިރުންނަށްވެސް އެގޭ ސުޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ އަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާއި ޚިލާފަށް ކޮއްގެން އުޅޭކަމެއްކަން.

 11. 16ނިރު

  ތީބޮޑެތި ގަމާރުން

 12. ކެކުރޮ

  މިމަންޖެ ހުރިގތުންވެސް އެގޭ މީ އެއްކަލަ އަނެއް ދިވެހިރާްއްޖޭގެ އުސްފަސްގަޑުގަ އުޅޭ މީހެއްހެން.

 13. އައިބިލީވް

  އައްޑޫގައި އިދިކޮޅު މީހުންގެ ހަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެއް ކޮޅުން އައްޑޫ މީހުން ބުނަނީ އެމެންގެ އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ބޭނުމޭ މިލަވަ ކިޔާފައި ވެރިންނަަށް ތިބޭ މީހުން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލާ ބޮޑު ކުށްވެރި އެއް ކަމުގައިވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން އުޅެނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލު ދަވާލުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ. ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ މުޒާހަރާ ކުރަން ތަމެންގެ ހާލާއިގެން ތަމެން އުޅެވޭތޯ ބަލާ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދަން މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެން ދަސް ކުރަން ވެއްޖެ ނޫންތޭ ނާ ތަހުޒީބު ގަމާރު ގޮތް ތައް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އައި ބިލީވް ޔޫއާރ ޑެޑް ރޯންގް އައި ބިލީވް މައި ބިލީވް އިޒް ރައިޓް.