މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުނަަގަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ، އިއްޔެ ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން މަދުކޮށް، އެ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑރ. މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވަޒީފާ ދޭއިރު، ޒުވާނުންނަށް ވަކި އިންސައްތައެއް ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު މިގޮތަށް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ގިނަބަޔަކު ވަނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މި ނިންމުމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. 13 ވގ

  ނުވާނެ ތިކަމެއް މޮޅުވާހަކަނުދައްކާ 4000 ހާސް ރުފިޔާ ދިނީމަ ދާނެ ދިވެއްސަކު ނެތް

  1
  1
 2. އަޙުމަދު

  ވަރަށް ހަރުދަނާ ރަގަޅު ނިއްމެވުމެއް އަދި މާލޭގެ މިސްކިތްތައް ފޮޅައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް އެއްވެސް ބޭރު މީހަކު ނު ގެންގުޅެވޭ ގޮތަށް ހައްދަވާފައި ސަރުކާރުން 65 އަހަރު ވުމުން ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކަށް މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޙަވާލު ކުރެއްވުމުން މާރަގަޅަށް އެމަސައްކަތް ކުރާނެ ބޭރު މީހުން ރާއްޖެއިން މަދުކުރުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާގެ އެއްބާރުލުން މުހިންމު.

 3. ކުރާށޭ

  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ނުނަަގަން ނިންމައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މަމެން އެދެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރުން މިހާރަށް މާލޭގެ ދަފްތަރު ހުޅުވާލަންއޭ މާލެ މާލެ އަކަށް ވަނީ އެއީ ދަފްތަރުމީހުން ލައިގެންނޭ އެމެރިކާ އެމެރިކާ އަށް ވީ އެއީ ގްރީން ކާރޑް ހޯލްޑަރުންގެ ސަބަބުންނޭ އެގޮތަށް މާލެ މާލެ އަކަށް ވާނީ ދަފްތަރު ގައި މަދުވެގެން 3 ލައްކަ މީހުން ހަމަވެގެންނޭ 2023 ގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އައުމުގެ ކުރިން އެއިރުން ކެމްޕެއިނަށް ރާއްޖެތެރެއަށް ވެސް ދާން ނުޖެހޭނެއޭ މިކަން ކުރާށޭ ލަސްނުވެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ ކުރާށޭ

 4. ޭަމާލޭމީހާ

  މިފަހަރު ފުޓްބޯޅައިން ބަލިވިޔަސް ޤައުމިއްޔަތު ގަދަވެއްޖެ ކަން މިކަމުން ދޭހަވެއްޖެއެވެ.

 5. ހުޅުވާލާށޭ

  މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މަމެން ހަރުއަޑުން ގޮވާލަމޭ މާލެ ދަފްތަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކުރީ އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ޚިލާފަށޭ ދަފްތަރު ހުޅުވާލާށޭ މިހާރުން މިހާރަށް ދަފްތަރު ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ ހުޅުވާލާށޭ

 6. ހަމްދީ

  ދިވެހިންގެ ވަޒީފާތައް ދިވެހިންނަށް ވަރަށްރަނގަޅުނިންމުމެއް އެކަމަކުރިސޯތަކުގެ ވަޒީފާތައް ބިދޭސީންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ދަރިންނަށްވަޒީފާހޯދަންއުޅޭތާ އެތައްދުވަހެއްވެއްޖެ ވަޒީފާއެއްނުލިބުނު

 7. ޢަދުރޭ

  ދަފްތަރެއް ނުހުޅުވޭނެ. މާލޭ މީހުންނަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަކުން ވެސް ދަފްތަރެއް ނުހުޅުވާ . ދަފްތަރެއް ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ ނުހުޅުވޭނެ .ނުހުޅުވޭނެ

 8. ސސ

  މާލޭ ސިޓީ ކައުންސެލް ވަޒީފާ ތަކުގައި ބޭރު މީހުންވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަން ފާހަގަވޭ، ދިވެހިންނަށް ވެސް އަދާކުރެވިދާނެ ވަޒީފާ ތަކުގައިވެސް ބޭރުމީން ، ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ ތަކުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ދިވެހިން ! މިއަދު މުޅި ޤައުމު ބޭރުމީހުނަށް ދީގެން އުޅެނީ !