ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ގާސިމްގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައި ވަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޭޕީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކޮޕީ އިއްސެ)އެވެ.

ވީޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބައިގްރޮފީ ފިލްމަކީ ދައުލަތުގެ ލައިބްރަރީގައި އިންނަން ޖެހޭ ފިލްމެއް ކަމަށެވެ.

"ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ލައިފް، އެ ފެށުނުގޮތާއި، މިހާހިސާބަށް އައިގޮތް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ދޭތެރެއަކުން އަޑުއިވޭނެ ގާސިމް އިބްރާހިމް އެންމެ ކުރިންސުރެ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ކަން މިހިސާބަށް އައީ". އިއްސެ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި ޖޭޕީ ތެރޭގައި ގާސިމްގެ ބައިގްރޮފީއަށް ފިލްމެއް ހަދަން ވާހަކަދެކެވުނު ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މި ބުނީ 100% ކޮމިޓްމެންޓް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމެއް މިއީ، ސީދާ އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޭތި ހަދަން". އިއްސެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިއްސެ ވިދާޅުވީ، ގާސިމް ފަދަ ބޭފުޅެއްގެ ހަޔާތާއި ގުޅޭ ފިލްމެއް އިނުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެވިއްޔާ ހަދާނަން، އެ ފިލްމުން އެ ހިސާބަށް ދިޔައީމަ އެނގޭނެ، އާދައިގެ ގޮތަކަށް ނޫން ހަދާނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި ހަދައިގެން އަދި ޑޯކިއުމެންޓްރީތަކާއި ޓެލެ ފިލްމާއި މީހުންގެ އިންޓަވިއުސްތަކާއި ލީޑާރުގެ އިންޓަވިއުތަކާއި، އެގޮތަށް މިކްސް ކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ".

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

22 ކޮމެންޓް

 1. ރަން ރީނދޫ

  މަ ނަގާތި ،ތި ފިލްމް ކުޅެން. ކޮންތާކު އޮޑިޝަން ބާއްވަނީ. ސަން އައިލެންޑް ގާ ތަ.

  28
  • ކެެކެކެ

   ގާސިމްގެ ބަޔަށް ދޯ؟

   11
 2. އާދަމް

  ރަނގަޅު. މަރުވުމުގެ ކުރިން ދިރި އުޅުމުގެ ހުރިހާ ތަސްވީރުތަކެ އް ހާމަކޮށް ނެރެ ދުނިޔެ އަށް ދެ އްކޭތޯ ބަލާތި. އެކަމަކު ތިމާ އީ މު އްސަނދި މީހެ އްކަން ދަ އްކަން، ތިމާގެ ދީލަތިކަން މީހުންނަށް ދަ އްކަން ކުރި އެއ އްވެސް ޢަމަލެ އް ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލު ނުކުރަ އްވާނެކަން ހަނދާން ބަހަ އްޓާތި. އެކަލާނގެ ޤަބޫލުކުރަ އްވާނީ އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކާ ހިތް ނިޔަތް ޚާލިސްކޮ އްގެން ކުރި ޢަމަލެ އް. ފަހަރުގާ ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ ދެ އްކުންތެރިކަން ޑިމޮކްރަސީ ޤަބޫލުކޮށްފާނެ. ﷲ ތަޢާލާ ޤަބޫލެ އް ނުކުރަ އްވާނެ.

  25
 3. ހަގު އަނބި

  ތި ފިލްމުގަ އޮންނާނީ ހުސް ކައިވެނި ކުރުން

  56
 4. ނނނ

  މަ ބޭނުން އައިޝާ ގެ ބައި

  17
 5. ގާ ސިމް (ގައު ސިމް)

  ތިޔަ ފިލުމުގައި އޮންނާނީ ކައިވެންޏާއި ބަޤާވަތް، ދެން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އަނިޔާ.

  24
  1
 6. ސަމަރު

  ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑް އަދި ދިވެހިވުޑުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ މުހިންމުވާނެ! ތިޔަ ފިލްމުގައި ލޯތްބާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމާއި، ސިޔާސަތާއި މުވައްޒަފުންނަށް އަނިޔާވެރިވުން ވެސް ފެންނަ ގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ޤާސިމުގެ ލެގަސީ ގެނައުން މުހިންމެވެ.

  16
 7. Anonymous

  ތިއައްވުރެ ފައްކާވާނެ ގާރޫނުގެ ހަޔަާތައް ފިލްމެއް ހަދަާލަން

  14
 8. އަންނި

  އަންްނިގެ ވެރިކަން ވަ އްޓާލަން ބަޣާވާތް ކުރި ވާޙާކަވެސް ފިލްމުގަ އޮތީމަ ފިލްމު ސަޅިވާނީ

  8
  4
 9. ބަރުގޮނު

  ތިޔަ ފިލްމު ވާނީ ބޮޑު މަސްހުނި ގަޑަކަށް. މީހާގައި ހުންނަ އުނި ސިފަތަކާ ހިންމަތާ މިންނަތާ ، ބަސްމަގު ގެ ފެންވަރު ވެސް ފެންނާނެ ފިލްމަކަށް. ދަވްލަތުގެ ލައިބްރަރީގައި ކޮންމެހެން ޤާސިމް ގެ ފިލްމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުފެނޭ.

  14
 10. އަލީ

  ތިޔަފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ރަނގަޅުވާނީ ނަހުލާ ދޯ

  13
 11. އަބްދުބެ

  ތި ފިލްމްގަ ޒިނޭކޮށްގެން ކޯޓުން އަރުވާލި ބައި ވެސް ހިމެނޭނެ ދޯ

  16
 12. ރަދީފުލް ކުމާރު

  ބިޓީންބައި ދައްކާފާ އިތުރުއެއްޗެއްދައްކާން ތަންއޮންނާނެބާ؟

  11
 13. އަލްޖިބްރާ

  ތިޔަ ފިލްމް ހަދައިފިނަމަ ފިލްމުގައި ހުންނާނީ މުޅިން ދޮގު ވާހަކަތަށް !

 14. ޢަޅި

  ތިފިލްމުގަ ވައްކަން ކުރާ ތަން ފެންނާނެބާ. ޙަހަ

 15. ފަހެރި

  މި ފިލްމުގައި ފިރިހެން ކުދިން ހޯދަންވެގެން ކައިވެނިކުރިކަން އެނގޭނެ / ތިއުޅެނީ 2023 އަށް ސަމާލުކަން ހޯދަން

 16. އަހްމަދު

  ވަރަށް ރަނގަޅުޚިޔާލެއް މުއްސަނދިވިގޮތް ގެނެސްދޭއިރު އެއްކަލަ އެފް ޕީ އައި ޑީ ގެއަށް މުދާގަތްގޮތާ އެސް ޓީ އޯ އަށް ތެޔޮއެތެރެކުރިގޮތްވެސް ތަފްސީލްކޮށް ގެނެސްދެއްޗޭ

 17. ޝަމްސް

  އަންހެން ކުދިން ކާމިޔާބު ކުރަން ޙަރަދު ކުރި ފައިސާ ގެ ޢަދަދު ހިމަނާތި.

 18. ބިސްމަޅި

  އިއްސެ ބުނެދީބަލަ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބައިގްރޮފިީ ފިލްމެއް ދައުލަތުގެ ލައިބްރަރީގައި އިންނަން ޖެހޭ ގާނޫނީ ނުވަތަ ދީނީ ހުއްޖަތަކީ ކޮބައިތޯ؟

 19. ފޮޓޯބެލީމާ

  އައްދޭ ހާދަ އަހަކަށް ތިޔަ މޫނު ކުނިކޮށްލީ.

 20. ގައުމީ

  މަ ބޭނުން ގާސިމް ގެ ބައި ކުޅެން.

 21. ހަކީމް

  ކޮމަންޓްތައް ކިޔާލީމަ އެންގޭ ދިވެހިންގެ ސިކްކަން