ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރަން ގޮވާލައި ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެއެވެ.

މިއީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. މިއަދު 4:15 ހާއިރު މި ހަރަކާތް ފަށާފައި ވަނީ ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރިންނެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރަން ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދާ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

އެ ހިނގާލުން ކުރިއަށްގެންދާ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ "ވަގުތު"ގެ ނޫސްވެރިއަކު ބުނީ، މިއަދުގެ ހިނގާލުމުގައި ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިންގެ މިސްރާބު މިހާރު ޖަހާފައި ވަނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުން އަމީނީ މަގާއި ދިމާލަށެވެ.

އަދި މި ހިނގާލުން ހުއްޓުވުން ފުލުހުން އަދި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރަން ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދާ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އުޝާމް

މި ހިނގާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިވެރިން ތިބީ ރަތްކުލައިގެ ޓީޝާޓް ލައިގެންނެވެ. އެ ޓީޝާޓްގައި "މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން" ލިޔެފައި ވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރު ކުރަން ގޮވާލައި ކުރިއަށްގެންދާ ހިނގާލުމުގެ ތެރެއިން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އިބްރާހިމް ޝާބިލް

މި ހަރަކާތުގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އާއި ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައިދާއި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އެކްޓިންގ ލީޑަރު އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް، ކުރީގެ އެންވަޔޮރެމެންޓް މިނިސްޓަރ ތޯރިގް އިބްރާހިމް، ކ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިމާލު، ހުޅުމާލެ ކައުންސިލަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ފަދަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހިނގާލުމުގައި ނޮޅިވަރަމްދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ(މޮސްޓާ)ވެސް ގެންދަވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. އިނގެއޭ

  އިންޑިއާ އަދި ލަންކާގެ އެމްބަސީ ތައް އަޑީގައި ތިބެގެން މާލޭގައި ކުރާ ހުރިހާ ވިޔަފާރި ތައް ވަނީ ފޭރިގެންފައޭ ތިއޮތް އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭން ބޭރުން ގެންނަ ހަނޑޫ ހަކުރު އަދި ފުށް އިންޑިއާ އިން ގެންނަން އަބަދުވެސް ބޮޑު އަގުގައި ދެނީ އިންޑިއާ ގެ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓަށޭ ނިމިދިޔަ އަހަރު އެމެންނަށް ކޮންޓްރެކްޓް ދިނީ އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އާއި ބޯރޑަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކަޓެއް ދިނުމުންނޭ އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ އެއީ ވަގުންނޭ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް އެއީ ބޮޑެތިވަގުންނޭ މިގައުމު ލޫޓުވަނީއޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ކުރެވޭނެއޭ މިކަން ކަން އިންޑީއާ އަށް ވުރެން މާބޮޑަށް އަގުހެޔޮކޮށް ހަނޑޫ ހަކުރު ފުށް ލިބެން އެބަހުއްޓޭ މިޔަންމާރ އިންވެސް އަދި ޕާކިސްތާނުން ވެސް އަދި ބަންގާޅުން ވެސް މިކަން ކުރާނެއޭ ދިވެހި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކަށް މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓް އެސްޓީއޯ އިން ދިނުމުން ދިވެހިންނަށް އެސްޓީއޯ އިން މިފަދަ ކޮންޓްރެކްޓް ނުދެނީ 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ފަދަ ބޮޑު ކަޓެއް އެމެން ނުދޭނެ ކަން އިނގޭނެތީއޭ...

  37
  • ޙައްގުބަސް

   އިންޑިޔާ އައުޓް!! މަވެސް ތާޢީދު! ގައުމުގެ ޣައްދާރުން ހައްޔަރުކުރޭ!

 2. ޑޭންޖުުރެސް

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އެއީ މާލޭގައި ތިބި ވިޔަފާރިވެރިން ފުނޑާލުމޭ އެކަމަށް ބޭނުންވާ މިލިޓަރީ ޝީލްޑޭ އެ ގާއިމް ކުރީ އިންޑިއާގެ އެމްއެމްއެކްސްޕޯރޓް ފަދައިން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި ތަކާއި އަދި ބޮޑެތި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުގަިއ ތިބޭ ވަގުންނާއި ގުޅިގެން ވަގުންނަށް ބައިއަޅާ ގޮތަށް އެމެން ރާއްޖޭގެ ޚަޒާނާއިން ދަވާލާ ފައިސާގެ ވައްކަން ތައް ފޮރުވަން ވެގެން އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އާއި ޖީވަނޭ ާއާއި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ގުޅިގެން މިގައުމުގެ ވިޔަފާރި ވެރިން ހަނާކޮށްލަނީއޭ އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް ވާން ޖެހޭނީ އަދި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފާވެގެން އުޅޭ ވަގު ކުންފުނި ތައް ވެސް ޖެހޭނީ ބޭރުވާން ލަންކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފާވެގެން އުޅޭ ވަގު ކުންފުނި ތައް ވެސް ޖެހޭނީ ރާާއްޖޭން ބޭރު ވާން އިނަފް އިޒް އިނަފް ފޯރ މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ލޫޓިންގް އިންޑިއާ އިޒް ނޯ ޑޭމް ގުޑް ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ އިންޑިއާ އިޒް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

  32
 3. އަލީ

  އިންޱިޔާގަތިބި ދިވެހިންވެސް ބޭރުކުރޭ ހަމަހަމަ ވާނީއޭރުން

  10
  43
  • ކަނބާ

   ހޭބަލިނުވެބަލަ. އިންޑިޔާގެ އެންމެންނެކޭ ނުކިޔައެއްނު. އެ ކިޔަނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިޔާގެ ސިފައިން ބާލާށޭ.

   12
  • ހަމީމް

   ބޭރުކުރޭ.. މާލޭގައި ނިކަމެތިންގެ އަތުން ބޮޑު ކުލިނަގާފަ އިންޑިޔާގަ ދިރިއުޅެ އެތަނައް ފައިސާވެއްދުން ދިވެހިން ހުއްޓާލަންޖެހޭ. އެހެން އުޅޭ ދިވެހިންގެ އަތުން ބޮޑު ޓެކުސް ނަގަންވީ.

   5
   1
 4. މުހައްމަދު ބިން މުހައްމަދު

  ސާބަހޭ ދަރިންނޭ، ހަބޭހަށް ޖައްސާފަ ބަހައްޓާ..އިންޑިޔާ އައުޓް

  67
  4
 5. އިބްރާ

  މިޤައުމުގެ ޤައުމީ ޗެނެލަކީ ޗެނެލް13 ކަމުގައި ވެއްޖެ.

  63
  7
 6. އައުޓް

  އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ އައުޓް

  74
  3
 7. އަހުމިއްޓޭ

  ވަރަށްބައިވަރު މީހުންނިކުތްނަމަ ނިކަން މަތިންނަގާފަ ފޮަޓޯއެއްލާބަލަ. އެއިރުން އިނގޭނެ ކިތައްމީހުންކަން ތިބީ.

  10
  40
 8. އަހުމަދު

  އިންޑިއާ އައުޓް

  65
  4
 9. Anonymous

  މިނިވަން ކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރެވޭނީ މިނިވަންކަން ގެއްލުނީމާއެވެ ލިބިފައިވާ ނިއުމަތްތަކައް ޝުކުރުވެރިނުވުމުގެ ނަތީޖާ އިރާގް ލީބިޔާ ސީރިޔާފަދަ ގައުމުތަކުން ފެންނަމުން ދާގޮތާމެދު ދިވެހިން ފުންކޮން ނަޒަރު ހިންގާލާށެވެ އިންޑިޔާގެ ދަށުގައިއޮވެ މަލިކަށް އައީ ކޮން ތަހުޒީބީ ބަދަލެއް ކަށް ވިސްނާޅާށެވެ 3 ނޮވެމްބަރުގައި ރަހިނުކުރެވި ގުދައް އަވިގަނގަޑުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ދަރިންނޭ ހޭއަރާށެވެ

  53
  3
 10. ހަސަން

  ސާބަހޭ ދިވެހި ދަރިން.. ތިޔައީ މި ޤައުމު އެދޭ ފަދަ ދަރިންނަކީ. ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ބަލާނެކަމެއް ނެތް. އަމިއްލަ ޤައުމުގެ ދިފާއުގައި ރަތްކުލައިގައި ނިކުމެ ޝުޢުރު ފާޅުކުރުމުގައި ދެމިތިބޭ. އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ މިތަނުން ފައިބަންދެން ތިޔަ އަޒުމުގައި ދެމި ތިބޭ. އުތީމު މަހާރަދުން ދެއްކެވި ނަމޫނާއާއި ދޮންބަންޑަރއިން ކުރެއްވި ޖިހާދާއި ހުސައިން އާދަމް ދެއްކި ހިތްވަރުން އިބުރަތް ލިބިގަނެ ޤައުމު ވިއްކާ މީހުންަށް ޤައުމު އޮތްގޮތް ސާފުކޮށް ދެއްވަވާ. ޝުކުރިއްޔާ މަހަލްދީބު

  52
  3
 11. އަބުދުﷲ

  އިނޑިޔާ މިލިޓަރީ ގެންގޮސް ނިމެންދެން މެދުނުކެނޑި ކުރަނޖެހިފަ އޮތް ގައުމީ މަސައްކަތެއް.

  58
  3
 12. އަބުދުﷲ

  13 ފިޔަވާ އެހެން ޓީވީ ޗެނަލަކުން މިއަދުގެ މަންޒަރު ނުދައްކާ !!!!!! އެކަމަކު ކިހާ ދުވަހކު އަޅާނުލާ ތިބެން ކެރިދާނެބާ!

  55
  2
 13. ޑޭންޖުރެސް

  ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސައުދީ އެރެބިޔާއިން ފާފު އަތޮޅުގައި 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓެެއް ކުރަން އުޅުމުން މިހާރު ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ހީވަނީ ފަޔަށް ހިނިއަރައިގަނެގެން އުޅޭހެންނޭ ގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ގެއްލިދާނެތީވެ އެކަމަކު މިއަދު ބަދަލުގައި އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ސިފައިން އައިސް ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު އެމެން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބަހައްޓާ މާލެ އާއި ދިމާލަށް އެބަޑި ބެހެއްޓުމުން އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އަތުން ސުޕާރީ ކައިގެން އެމެންގެ ދިފާއުގައޭ މިހާރު ނޫސް ނިކުތީ ދޭއާރ ނޯ ޑޭމްގުޑް ފޯރ ދިސް ކަންޓްރީ ދޭއާރ ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ހޭއް ހޭއް ހޭއް ހޯއް ހޯއް ހޯއް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް ޑޭންޖުރެސް...

  48
  1
 14. ބަރުގޮނު

  އިންޑިއާ ހައިކޮމިޝަނަރަށް ފެންނާނީ ހައެއްކަ ކެނަ މަގުމަތީގައި އުޅޭތަން.

  37
  4
 15. ރަނގަޅުވާނެއޭ

  މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި އިދިކޮޅުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެސް ހައިޖެކް ކޮށްފައޭ އިންޑިއާ އިން އޮތީ އިންޑިއާ އިން އެމްޑީޕީގައި ތިބި ކަނޑުކޮހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދާއި އީވާ ފަދަ ގަމާރުން ލައްވާ އެމެން އަޑުފަތުރަނީ ރާއްޖެ އަށް ހަނޑޫ ހަކުރު އަދި ފުށް ނުލިބޭނެއޭ އިންޑިއާ އާއި ގުޅުން ކަނޑާލިނަމަ އެއީ ކަނޑުކޮސްވާހަކަ ތަކޭ ދައްކަނީ އިންޑިއާ އަށް ވުރެން މާބޮޑަށް ހެޔޮ އަގުގައި ރާއްޖެ އަށް އެތަކެތި ގެނެވޭނެއޭ ބަރުމާ އަދި ޕާކިސްތާނުން ވެސް މާބޮޑަށް ހެޔޮ އަގުގައި ގެނެވޭނެއޭ އެކަން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދޭން ޕާކިސްތާނު ސަރުކާރުން ވެސް ހުށައެޅިއޭ އެކަން ކުރަން ސަރުކާރަށް ނުކެެރުނީއޭ މަމެންގެ ގައުމަށް އިންޑިއާ ވިޔަފާރިވެރިން ވެސް އަދި އިންޑިއާ އެމްބަސީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނޫނޭ އިންޑިއާ އެމްބަސީ ވެސް މާލޭން ބޭރުކުރާށޭ ރާއްޖެ އަށް މާބޮޑަށް ރަނގަޅުވާނެއޭ ޗައިނާ އަދި ޖަޕާން އަދި ސިންގަޕޯރ އާއި ގުޅިގެން އުޅުމުން މާބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅުވާނެއޭ..

  36
  2
 16. މައިހޭންޑް

  މިނިވަންކަމުގެ ދިފާއުގައި އިދިކޮޅުން ބޮޑު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި ނަމަ މަމެން ޝުކުރު އަދާ ކުރަމޭ އިންގިލާބީ ޓީމްގެ ލީޑަރާއި އަދި ނައިބް ލީޑަރާއި މުޝްތަޝާރަށް އިންގިލާބީ ޓީމުން މިއަދު މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބޭނުންކުރަން އާ ޕްލެޓްފޯރމެއް ކަމަށްވާ ކްލަބް ހައުސް ހަދައިފިއޭ ކްލަބް ހައުސް ގައި ގައުމުގައި ހުރި ހަގީގީ އިޝޫސް ތަކަށް ކެމްޕެއިން ކުރަނީ އެއީ އިންގިލާބީ ޓީމުންނޭ އެމެންނަށޭ އިނގެނީ އެންމެން އެކުވެރިކުރަން ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް ވީ ގޮޓް ޓު އެޗީވް އަވަރ ގޯލްސް ޓުގެދަރ ހޯލްޑް މައި ހޭންޑް ބޭބީ ހޯޅްޑް މައި ހޭންޑް

  20
  2
 17. ވިންޑް

  އިންގިލާބީ ޓީމާއި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ގައުމީ ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ ފިކުރު އެއް ފަރާތް ކުރުމަށް ފަހު ގައުމީ ކަންކަމުގައި އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން އިންޑިއާ ގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރާއްޖެ އެތައް ޒަމާނަކަށް އެމެން މަކަރާއި ހީލަތުގެ ދަށުން އަޅުވެތިކޮށްގެން އުޅޭތީވެ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާ ދިވެހި ގައުމާއި މަލިކު އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުން މިނިވަން ކުރަން އަޑުއުފުލުން އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓު މޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް...

  20
  2
 18. ޗޭންޖް

  އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް އެމްބަސޭ އަދި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ދަވާލައިގެން ހޮޓެލް ޖެންގެ 4 ފްލޯރ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ހިފައިގެން އުޅޭ ކޮރަޕްޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް މިހާރު އަޑުއިވޭނެއޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބޭނުން ނުވާ ކަން އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަން އެކަން ކުރީ އެއީ ސީދާ އެމެންގެ ތެރޭން ނިކުތް އިންގިލާބީ ޓީމުގެ ފަހުލަވާނުންނޭ ފުރަހަަނި ޝުހައިބް މިއަދު އެވަނީ އެންމެން އެކުވެރިކޮށްފައޭ ޑިޑް ޔޫ އެވަރ ތިންކް ދެޓް ވީ ކުޑް ބީ ސޯ ކްލޯސް ލައިކް ބްރާދަރސް ފިއުޗަރ އިޒް އިން ދި އެއާރ ކޭން ފީލް އިޓް އެވްރީވެއަރ އައި އޭމް ބްލޯވިންގް ވިދް ދަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓު މޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް...

  20
  1
 19. ސލ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ގިނަރައްޔިތުން ބައިއިވެރިވުމަކީ ވ މުހިއްމު
  ކަމެކެވެ މިހާރުވެސް ލަސްވެފައިވާ މި ކަންތައް އިތުރަށް
  ލަސްކުރެވޭކަށްނެތެވެ.

  36
  1
 20. ޓުގެދަރ

  މިނިވަން ކަމުގެ ދިފާއުގައި ގައުމީ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ޕީޕީއެމް އާއި އިންގިލާބީ ޓީމް ގުޅިގެން ބޭއްވި ގައުމީ ހަރަކާތުން ސާފުވަނީ އިންޑިއާގެ ކޮރަޕްޓް އެމްބަސޭ މިރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޓް ފޮރިންގް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އަދި ކެނެރީގެ ނަޝީދު ފަދަ ގައުަމަށް ގައްދާރު ވަމުންދާ ކޮރަޕްޓް ކާރޓެލްސް އިން ބުނާ ގޮތަށް މިގައުމު ޑިވައިޑް ކޮށްގެން ދެން ރޫލް ނުކުރެވޭނެ ކަން އެވަނީ ފުރަހަނި ޝުހައިބް އާއި ރައީސް ޔާމީން ސާބިތުކޮށްދީފައޭ އިންގިލާބީ ޓީމުން މިވަނީ ގައުމުގައި ވަތަނީ ރޫހު އުފައްދަވާފައޭ ޓުގެދަރ ވީވިލް ކްރައި ހެޕީ ޓިއަރސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް ދިސް އިޒް ދަ ވޯލްޑް ވީ ލިވް އިން..

  20
  1
 21. މޭކްއިޓް

  މިނިވަން ކަމުގެ ދިފާއުގައި ޕީޕީއެމް އަދި އިންގިލާބީ ޓީމުން ބޭއްވި ގައުމީ ހަރަކާތުން އެއަންގާދެނީ މިގައުމު މިއަދު މިވަނީ އެކުވެރިވެފައޭ އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި އަދި އިންޑިއާގެ ވަގު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކިބައިންނާއި ލަންކާގެ ވަގު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމުގައި ފުރަހަނި ޝުހައިބް ޓީމް އާއި ޕީޕީއެމްގެ ޓީމް އެކުވެރި މައިދާނަކަށް އައިސް ގައުމީ ކަންކަމުގައި އެކައްޗެއް ކިޔާ މިގައުމު މިނިވަން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ދެއަރ އާރ ވޭސް ޓު ގެޓް ދެއަރ އިފް ޔޫ ކެއަރ އިނަފް ފޯރ ދަ ލިވިންގް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ވޯލްޑް މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް...

  12
 22. މުނާޒު

  އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަދި ސާހިދު ވެސް ބުނަނީ ދިވެހިންގެ މަދުބައެއްކަމަށް އިނަޑިއާ އައުޓް ގޮވަނީ. މިއަދު މަގުތަކަށް ނުކުތް މީހުން ބުނެފި އިންޑިއާ ސިފައިން މިގައުމުން ފައިބަން. މި ވަގު ސަރުކާރު ބިރުން ތެޅެން ފަށާފި.

  30
  2
 23. ކަތްދަ އަހްމަދު

  ސާބަހޭ ދަރިންނޭ....އިންޑިއާ ހަމަ އައުޓް

  33
  2
 24. ފޯރޔޫ

  ފުރަހަނި ޝުހައިބް އަދި ކުރެންދޫ މާހިރު ފަދަ އަދި މީމު ސައްޕޭ ފަދަ ގައުމީ އަދި ވަތަނީ ލޯބި ހުރި ދިވެހިދަރިން މިއަދު މިގައުމުގައި ތިބުން އެއީ މިގައުމު އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަޅުވެތިކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދޭން ހުރި ހަމައެކަނި ހިތްވަރެއް ކަމަށް މަމެން މިދެކެނީ ފުރަހަނި ޝުހައިބް އާއި މަމެން ޕިންކީންނަށް އެއްބަސްވެވޭނެއޭ ގައުމީ ކަންކަމުގައި އިންގިލާބީ ޓީމުން ވަނީ ދިވެހިން އެކުވެރިކުރުވައިފައޭ ފުރަހަނި ޝުހައިބް މޭކް އަލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ޔޫ އެން ފޯރމީ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ޔޫ އެން ފޯރމީ ޔޫ އެން ފޯރ މީ ޔޫ އެން ފޯރ މީ މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް މޭކް އަބެޓަރ ޕްލޭސް..

  20
  1
 25. ހީލްއަސް

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ބާލަން ގޮވާލައި ހިނގައިލުމެއް ބޭއްވުން އެއީ ސީދާ ގައުމީ ހަރަކާތެކޭ އެއީ ޕީޕީއެމް އިން ކުރާ ކަމެއް ނޫނޭ މިކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ބާނީން ކަމަށްވާ ފުރަހަނި ޝުހައިބް އަދި ކުރެންދޫ މާހިރު އަދި މީމު ސައްޕޭ އަދި ސިފައިންގޭގެ ރިޓަޔަރޑް ޖެނެރަލުން ތަކެއް ބައިވެރިވުން އެގިގެންދަނީ ޝުހައިބް ގެ އިންގިލާބީ ޓީމްގެ މަސައްކަތުން ގައުމު އެކުވެރިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ފައްސާލާ ދުވަސް ގާތްވަނީ ކަމަށޭ ވީ ކުޑް ސްޓޮޕް އެގްޒިސްޓިންގް އެން ސްޓާރޓް ލިވިންގް މޭކް އަ ލިޓިލް ސްޕޭސް ޓު މޭކް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ހީލް ދަ ހާރޓްސް އޮފް މޯލްޑިވިއާނޯސް މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް މޭކް އިޓް އަ ބެޓަރ ޕްލޭސް ފޯރ ޔޫ އެން ފޯރ މީ އެން ދި އެންޓަޔަރ ހިއުމެން ރޭސް...

  18
 26. އަބުދުﷲ

  އިންޑިއާ ސިފައިން އައުޓު!!!!؟

  39
 27. ގިވްއިން

  އޯއް އޯއް އިންޑިއާ އިން ބާކިބަޅި ޑިންގީ ގަނޑެއް މަމެންނަށް ދީގެން ބަލަނީ އެއީ މިގައުމުގެ މިނިވަން ކަން ފޭރިގަންނަންވެގެންނޭ މަލިކުގެ މިނިވަން ކަން ފޭރިގަތް ގޮތަށް އެކަން އެހެން ނުވާނެއޭ ފުރަހަނި ޝުހައިބް ގެ އިންގިލާބީ ޓީމް އޮތްވާ ދެން ނިކުންނާނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނޭ އިންޑިއާ ސިފައިން އުތުރު ތިލަފަޅުން ބާލަން ދިސް އިޒް ދަ ފީލިންގް ކްއެންޗް އަވަރ ޑިޒާއަރ ގިވް އިޓް ވެން އައި ވޯންޓް އިޓް ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ގިވްއިން ގިވްއިން ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ ގިވް އިން ޓު މީ އޯއް އޯއް އޯއް އޯއް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ސްޕިންގް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް ޑާންސް...

  17
 28. ވީއާރ

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ބާލަން ގޮވާލައި ހިނގައިލުމެއް ބާއްވައިފިނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ ގާނޫނު އަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފަށޭ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ބޭސް އެއް ހަދަން އެއްބަސްވުން އެއް ހަދައިގެން އިންޑިއާ ސިފައިން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ބައިތިއްބަން ސަރުކާރުން ސިއްރު ޑީލް ތަކެއް ހެދީ ދިވެހިން ނިކުންނާނެއޭ ސިޔާސީ ފިކުރު އެއްފަރާތް ކުރުމަށް ދަކަންޓްރީ ވިލް ކަމް ޓުގެދަރ އޭޒް ވަން ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ ވަންސް ޓު މޭކް ދިސް ކަންޓްރީ ފްރީ ފްރޮމް އިންޑިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ލެޓްސް މޭކް އަ ބްރައިޓަރ ޑޭ ފޯރ ދިސް ކަންޓްރީ ވީއާ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީ އާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީ އާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް...

 29. ވީއާރ

  އިންގިލާބީ ޓީމް އާއި ޕީޕީއެމް އަށް އެއް ކަމަކަށް އެއްބަސްވެވޭނެއޭ އަބަދުވެސް ގައުމީ ކަންކަމުގައި އެގޮތުން ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބުން އެއީ ވިހި ވަނަ ގަރުނުގައި ގައުމު އަޅުވެތި ކަމުގެ ތެރެއަށް ގެންދިއުމަށް ދޮރާއްޓެއް ހުޅުވާދިނުމޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެދައްކަވަނީ އެއީ ދެއުއިޅި އެއްނުވާ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތިކަމުގެ ވާހަކަ ތަކޭ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭން ބޭލުން މީއޭ ވަގުތަކީ ހުރިހާ ދިވެހިން އެއްކަމަކަށް އެއްބަސްވާން ޖެހޭ ޑޯން ގޯ އޮން ޕްރިޓެންޑިންގް ނަތިންގް ހެޕެންޑް އިންޑިއާ ސިފައިން ޖެހޭނީ މިގައުމުން ބާލަންއޭ ވީއާރ ދަ ބިގް ފެމިލީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަވަންސް ޓު މޭކް އަ ބްރައިޓަރ ޑޭ ޖަސްޓް ޔޫ އެން މީ އޯއް ސެންޑް ދެމް ޔުއަރ ހާރޓް ސޯ ދޭވިލް ނޯ ސަމްވަން ކެއަރ އެން ދެއަރ ވިލް ބީ ވިދް އަސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް އޯއް ދިސް އިޒް ދަ ޗޮއިސް ދެޓް ވީ ގޮނާ މޭކް ވީ ޖަސްޓް ބިލީވް ދިސް ވެލް ވެލް ވެލް އޯއް އޯއް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީ އާރ ދަވަންސް ޓު މޭކް އަ ބްރައިޓަރ ޑޭ ފޯރ އަވަރ ކަންޓްރީ ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް ވީއާރ ދަ މޯލްޑިވިއަންސް...

 30. ސިނޑޭމުޖޭ

  މިގައުމުގައި މިހާރު ޕާކިސްތާނުވެސް ފާޑެއްގެ ހިޔަނި ކަންތައްގަނޑެއް އެބަ ހިންގާ. އަތަރު މުކުތާރާއި ދެން އެހުންނަ މީހާ އިރުއިރުކޮޅާ އައްޑުއަށް ފުވަށްމުލަކަށް އަދި އެހެން ތަންތަނަށްވެސް އެބަދޭ. ކޮންގަނޑެއް ގަންނަނީބާ؟؟؟؟؟

 31. ވިންޑް

  އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމާއި ދެކޮޅަށް މާލޭގައި އެތައް ހާސް ދިވެހިން ތަކެއް އެކަމާްއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައިފިނަމަ ދެން އިންޑިއާ އިން ވެސް ވަގުތު ބޭކާރު ކުރުމަށް ޓަކައި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން އަޑިނޭގޭ ޑީލް ތަކެއް އެއްބަސްވުން ނަމުގައި ނަހަދާށޭ އަފްއާން ބަލާށޭ އެއީ މިސާލަކަށް ދެން އެމެރިކާގެ ޕްރޮކްސީ ރޯލް އިންޑިއާ އަށް ނުކުޅެވޭނެއޭ އިންގިލާބީ ޓީމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ފައްސާލާނެއޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް އިންޑިއާ އެމްބަސޭ އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް ޗޭންޖް މީ ޓު ދަ ލެޓިންގް އޮފް ދަ މޯމެންޓް އޮން އަ ގްލޯރީ ނައިޓް ވެެއަރ ދަ ޗިލްޑްރެން އޮފް ޓުމޯރޯ ޑްރީމް އަވޭ އައި ބަރީޑް އިން ދަ ޕާސްޓް ފޯރ އެވަރ ލިސްން ޓު ދަ ވިންޑް އޮފް އިންގިލާބީ ޓީމް އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް އިޓްސް އަ ވިންޑް އޮފް ޗޭންޖް...

 32. ފިޔަވަޅު

  ގިނަ ބަޔަކު މަގައް ނުނިކުތަސް ގީނަ މިހުން ތިބީ ރަތްޓީމާ އެކު .
  ޢެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބޭކަށް ދިވެހިން ނޭދޭނެ .

 33. މިވުޖޫދް

  މިއައްވުރެ މާހާލްގައި މާފަގީރްކަމުގައުޅުން އިރުވެސް ތިޔަ ކިޔާ އިންޑިއާ މިވުޖޫދަ އޮއް ނޫޅޭ މިގައުމަކާ އަޅައިގަނެގެން ނެއްޓިގަންނަން ނޭންގިގެންނެއް މިކަން މިފެށުނީ އެބުނާ 2 ރިސޯޓާއި ލެފްޓޮޕަކުން މިގައުމު ހިންގޭނޭ ކިޔާފައި އައިމީހަކު ޖީއެމްއާރއޭކިޔާ ބޯލްފޮއިންޓް ދޯރިނެއް ގަލަމެއް ޖީބައްޖަހައިގެން އައިބަޔަކައް މިގައުމުގެ އެއަރޕޯޓް ދިނީމާ އެތަނައް ވަންނަޑޮލަރބޮނޑިފެނިގެން މިގައުމު އަޅުވެތިކޮއް އެފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގަ މިގައުމު އަތްދަށުލާން އުޅޭބަޔެއް މިކަން މިކުރަނީވެސް ވެރިކަމުގަ ގިނަދުވަހުދެމިތިބެން

 34. އައްޑޫ ސިޓީ

  އަލީއައް ދައްނަވާލާނީ އިންޑިއާގައި ދިވެހި ސިފައިން ގާއިމުވެފަ އެބަތިބިތޯއެވެ.

 35. ރައްޔިތު މީހާ

  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބެންޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނަށް ރާއްޖޭގެ އަމުނު އާއްމު ނުބެލެ ހެއްޓިގެންތޯ؟ އަހަރެމެންގެ މިނިވަން ކަން އަޅުވެތި ކަމަކަށް ބަދަލު ކުރަންތޯ؟ އެހެން ވެއްޖިއްޔާ އަޑަށް ބާރުލާފާ މި ގޮވަނީ އިންޑިއާ އައުޓް، އިންޑިއާ އައުޓް

 36. ާއަލިބެ

  ޔާމީނު ކިޔާ މީހަކު މަނީލޯންޑަރ ކޮއްގެން ޖަލައްލީމަ އޭނަ މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކުރަން ބަޔަކު ނުނުކުތީމަ މިހާރު ކޮއްމެވެސް ނަމެއްގަ އިންޑިއާ އައުޓޭ ކިޔާގެން މުޒާހަރާ ކުރަން އަޅުގަޑުމެން ނުނުކުންނާނަން އިންޑިޔާ ސިފައިން ޔާމޫނުގެ ވެރިކަމުގަވެސް ތިބި