ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުއަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ހިންގި ޖަރީމާއެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފއެވެ.

ގަރާރު ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ފަލާހުއެވެ. ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވަމުން ފަލާހު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެޅި 7000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫއުއިން ފައިދާވާ ގޮތައް އޮއްވާ މަކަރާއި ހީލަތުން އެ މަޝްރޫއު ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފެށި ޕާޓީގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދަންނަވަން ބޭނުން ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރު ބަޣާވާތަކުން ވައްޓާލުމަށް ފަހު މިހާރު މޭޔަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ ހުރިހާ ހައުސިން މަޝްރޫއުއަކަށް ހަދަމުން ދިޔަ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ހިނގައްޖެ." ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހެދި ހިޔާ ފްލެޓްތައް މިހާރު ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށް ކަމަށް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ. "އެތަނަށް ވަންނަ މީހަކަށް އެތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭކަށް ނެތް. އެތަނަށް ނުވަދެ ވާކަށް ނެތް. އެހެން ތަނަކަށް ދެވޭކަށް ނެތް. އެހެން ގޮތެއް ނުމެނެއްމެ. ދައުލަތުގެ އެތައް ފައިސާއެއް އެތަނަށް ހަރަދުކޮށްފި." ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފުލެޓު އެޅި ސަރަހައްދުގައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ގާއިމުކޮށްފައިނުވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުންނެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢުގައި މަކަރާއި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެން ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ހިންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނެރެފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުން ފްލެޓްތަކުގެ ހިސާބުތައް ހަދާފައިވަނީ ގޯސްކޮށް ކަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓުތަކުގެ އަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީންނާއި އެޗްޑީސީން ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅުންފިލުވައިދެމުން ކުރި މަސައްކަތަކީ ސައްހަ މައުލޫމާތު ނޫން ކަމަށް ދައްކަން ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށް އެކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފަލާހް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ކާފަ

  މިދެން ތަނެއްދޮރެއް ދޮރާއްޓެއް ދަންނަ ބައެއްނޫން. މަޖިލީހުގައި ތިތިބީ "ކުކުޅު ވިސްނުމުގެ މީހުން"

  45
  • Anonymous

   އެހެންވަނީކީނޫން. މިއުޅެނީ ވައިވެގެން. މިމީހުން ޖެހި ފޮޑި ބުޑަށް އަނުރާ ވަދެގެން މިއުޅެނީ. އެތަން ފެނުމުން ހިތަށްވާ ތަދުން ކެތްނުވެގެން ތެޅި ބާލަނީ.
   ރައްޔިތުން ނިކަން އުފަލުން ތިބީ ހިޔާފްލެޓް ލިބުމުން. އެކަމާ ދެރަވެގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔަނީ.

  • Anonymous

   މާލޭގަ ގެދޮރު ހަދައިގެން ކުއްޔަށް ދީގެން އުޅޭމީހުން ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ޖަރީމާއެއް. އެމީހުން އަތްއުރާލައިގެން ކައިގެން އުޅޭ އުޅުމަށް ނިމުމެއް އައިސްދާނެތީ މިހިރަ މޫނު ހުތުރު މީހާ ލައްވާ މަޖްލިހަށް މައްސަލައެއް ވެއްދީ.
   20 ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއް ހިޔާއަކީ. ހިނގާ ބަރުލަމާނީ ކުޅޭތަން ބަލަން. ވާނެ ނިކަން ރީތިކޮށް ބަރުލަމާނީ ކާންދޭން.

 2. ތ

  ބަލަ ފަލާހޫ އެފް ޕީ އައި ޑީ މައްސަލަ ބަަލަން ހުށަހަޅަން ކެރޭނެތަ. އޭގެ ރިޕޯރޓް ރައީސް އޮފީސްތެރެއިން ގެއްލުވާލީ ކަލޭމެން ބުނަން ހިޔާ ފްލެޓް ނުދީ އެތަން ތަޅާ ސުންނާފަތި ކުރަން ކުރި ކަންކަން ވަނީ އަތަށް ގޮވާފައި ކަލޭ މިއޮތް ހުރިހާ ދުވަހަު ނިދާފައިތަ ތިޔަ އޮތީ ކަލޭމެން ޮކޮންމެ އެއްޗެއް ކިޔަސް ފްލެޓެއް ނޭޅިގެން ތިޔައުޅެނީ ކާކު ކީކޭ ބުނިގެންތަ އަދި ވެސް ސަރުކާޜު ހިންގަން ހަވާލު ވާތި ކުޑަ ފިހާރައެއް ހިންގިއަސް ސަރުކާރެއް ނުހިންގޭނެ

  48
 3. ޖަމީލުބެ

  މިވެރިކަމަށް ހުވާ ކުރީ އިއްޔެހެން ހީވަނީ... މިވަރުގެ ފެއިލް ބަޔެއް މަ ނުދެކެން.

  43
 4. ރިއަލް

  ކީއްތޯކުރާނީ ރިއަލްސްޓޭޓް ބިޒުނަސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން ދިޔަ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމުން އެކަން ހަޖަމް ނުވެގެން އެއުޅެނީ. ކިތަންމެ ވަރެއްދެއްކިޔަށް ދެން އެތަނުން އަޅުގަނޑު މެން އާންމު ރައްޔިތުން ނެރި މަގުމަތި ކޮއް ނުލެވޭނެ، ޖަރީމާވެސް ހިންގައިގެން އަޅުގަނޑު މެން މި ނުކަމެތި އަދި ބަލިކަށި ، މީހުންނަށް ފައިދާ ކުރާ ކަމެއްކޮއްފި، ބުރިޖެއްއަޅައިފި، ހޮސްޕިޓަލްއެއް އަޅައިފި، ތި މީހުންވެސް އަޅެ ކަމެއްކުރެވޭތޯ ބަލާބަ

  42
 5. ހުސެން

  ހިޔާ ފުލެޓްގަ ބޮނޱިބައް ކަކަން ވީއެއްނު؟

  29
 6. Anonymous

  އޮޑިޓް އޮފީހާމެދު ދައުވާކުރަންވީނޫތޯ؟ ކީވެތޯ ތިވާހަކަ ދައްކަ ދައްކަ ތިބެނީ އިތުބާރުނެތް ބަޔަކު ވަޒީފާގައި ބައިތިއްބައިގެން ތި ތިއްބަވަނީ ތިބޭފުޅުން ނޫންތޯ؟ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ލައްވާ ބޮޑުއަގުގަތަން ހަދުއްވާފަ ބޮޑު ކުލި ނަގަން ސަރުކާރުން ލަދުފުޅު ނުގަނޭތޯ؟

  30
 7. Anonymous

  ކުރީސަރުކާރު ކުރީސަރުކާރު.
  މިހެން ކިޔާލަކިޔާލަ އެއްވެސް ކަމެއްނުކޮށްދީ ބޮޑުބަޖެޓްތައްހަދައިގެން ކައިހުސްކުރަމުން 5 އަހަރު ނިމެނީ. އަނެއްކާވެސް ވޯޓަށްގޮސްވެސް ގޮވާނެ ކުރީސަރުކާރު

  36
 8. މުޖުތަމަޢު

  2 އަހަރު މި އެމްޑިޕީ ސަރުކާރުން ހިޔާފްލެޓް އަދި އެސަރަހައްދުގަ ކުރީ ކޮންކަމެއްތޯ .ހައްގުވެރިންގެ އަތުން ތަން ނިގުޅައިގަތީ މސަރުކާރުން. އެތަން ވަރަށް ސަޅި..ތިޔަތީ އަތަށްގޮވާފަ އެހެންވެ މުންޖޭތިކިޔަނީ ފަލާހުމެން

  35
 9. ރ

  މާރިޔާ އާއި ކަލޭގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވާދިނީ ކޮން ފައިސާއަކުންތަ އެފް ޕީ އައިޑީގެ ވަގު ފައިސާއިން އެކަން ބަލަން ހުށަހަޅަން ކެރޭނެތަ. އިލްޔާސް އަށް ރަތް ޕާސްޕޯރޓް ދީފައި ބޮޑު ގާޒީ އަކަށް ހެދީ ކަލޭމެން ހަމަ ވެރިކަމުގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި

  16
 10. ނޫނު

  ފަލާހުގެ ދަރިއަށް ލަންޑަންގައި ހުންނަ އެންބަސީން މަހަކު 7000 ޕައުންޑް ލިބޭ ވަޒީފާއިން ދިނީ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން އެތާނގައި އަދުން ހުސައިންގެ ދަރި އަދި އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ދަރި ވެސް ވަޒީފާގައި މަހު މުސާރަ ބޮޑުކަމުން ލިޔަން ވެސް އުނދަގޫ މިކަން ބަލާނެ ދުވަސް އޮތީ ގާތުގައި މާކުން އާއިލާ މައިޒާން އާއިލާގެ ރަންދުވަސް ތައް ހިނގައްޖެ

  14
 11. ޜާއްޖެތެރެ މީހާ

  މިދެން ތަނެއްދޮރެއް ދޮރާއްޓެއް ދަންނަ ބައެއްނޫން. މަޖިލީހުގައި ތިތިބީ"

  15
 12. އަހްމަދު

  މައްސަލަ ބެލިއްޔާ ރީއްޗަށް ތިޔަބޭފުޅާގެ ސަރުކާރު މިހާރަށްވުރެން ބޮޑަށް ފަލީހަތްވާނެ.... މިހާރުވެސް ތިއުޅެނީ ހިޔާ ފްލެޓް މިސަރުކާރު ކަރުބުޑުގަ ތާށިވެގެން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން.... އަސްލު ނުވެސްކެރޭނެ ތިމައްސަލަ ތިގޮތަށް ބަލާކަށް. އިނގޭވިއްޔާ ވާޏެގޮތް... މަޖުލިހަށް މައްސަލަ ވެއްދުން ތީ ޓަައިމް ޕާސް ކޮށްލަން ކުރިކަމެއް

  12
 13. ރައްްޔިތެއް

  ހިޔާފުލެޓްތަ ކުގައި މަކަރާއި ހީލަތްހަދާފައިވަނީ މޑޕ އެވެ
  އެ ކަން ފޮރުވަން ރިޕޯޓްތައް ނެރުނުވަރަ ކަށް ބިތުފަންގި
  ނެގޭއެވެ މޑޕ އާއި އޭނާގެ ފަތިފުށް ފޮރުވަން އުޅުނަސް
  އެ ކަން އޮތީ ރައްޔިތުން ހާމަ ވެފައެވެ
  ހިޔާފުލެޓްތަ ކުން އޭނާ ކޮށްފައިވާ ވައް ކަމާއި މަ ކަރުތައް
  ތަހްގީގު ކުރެވި ބަދަލުހޯދާނީ 2023ގެ ފަހުންނެވެ.

  13
 14. ހުސޭނުބޭ

  ރައްޔިތުންގެ ޚިދުމަތުގައޭ..... ރައްޔިތުން މުންޖޭ ކިޔާފައި މަޖިލީހަށް ހޮވިފައިތިބި މީހުން ފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ މުސާރަ ހަލާލުވާނެތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްބަލަ! މިއީ ހާދަ ގޮތެއްފޮތްނެތް ބައެކޭ!މި މީހުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާތައް ގުންކިޔާފައި ދިރުވާއިރުވެސް ރައްޔިތަކަށް ފަސޭހަވާކަމެއް ނުކޮށްދޭ!

  14
 15. އަނިލް

  އަނހަ. އެބައުޅެން ދޯ

  14
 16. އަބުދުﷲ

  މިހުރިހާ ނާޖާއިޒު ކަމެއް ހިނގަނީ މޑޕ ޕޕ ގުޅިގެން ދެބައި މީހުންނަކީ ވައްކަންކުރަން ވީމަ އެކައްޗެއް. އެހެން ނޫންނަމަ 300 ވަރަކައް މީހުން ތިކަހަލަކަންތަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގަ ތިބޭނެ. 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތައް ނެގިފަ ހުންނީ.

  4
  4
 17. ސަޑުހަސަނު

  އަސަރު ކުރާނޭ ގައިމޭ، ޔާމީނު އެ ކަން ކުރީތީ،
  ނު ކުރާށެ މިއަދު ބަދުނާމުފްލެޓް މިއަސަރުގަ

  13
 18. Anonymous

  މި ކޮރަޕްޓް ފަލާހްކީ ކާކުކަން ނުދައްނަ ރައްޔިތަކު މިގައުމުގަނެތް، ކޮރަޕްޝަން ޖަރީމާގެ ޚިޔާނާތް ފައިސާތަކެއް ކައިބޮވެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެއަލިފާނުގެ ލެއި ހިނގާ މީހުންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަވާނެ އެހެން މީހުންގެ ބޮލުގަ ޚިޔާނާތް ޒިންމާ އަޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކަން، މައުމޫނުގެ ވެރިކަމަށްސުރެން މިއަދާއިހަމައަށްވެސް މިކަލޭގެ ކޮރަޕްޝަން ޖަރީމާ ފައިދާ ނުނަގާ ސަރުކާރެއްނެތް، ރ.ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ދަމާއިގެނެވުނު އެތިކޮޅު ތަންކޮޅެއް މަދީހެން ހީވަނީ،

  15
 19. ސލ

  މޑޕގެ ބޮޑުމީހުން ކުރާ ވައް ކަންތައް ފޮރުވަން ވައިވިއްދާ
  މީހުން މަޖިލީހުން ބޭރު ކޮށްގެނޫނީ ދައުލަތުގެ ކަން ކަން
  އިސްލާހު ނު ކުރެވޭނެއެވެ.

  15
 20. Anonymous

  ރައްޔިތުންނަށް މިތަންތަން ހަދާދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމައެއް. އެއީ ގެއްލުމެއްނޫން. ރައްޔިތުންގެހައްގެއް އެއީ.
  މަގުހެދުމުން ކޮން ފައިދާއެއްވަނީ؟ ޕާކްތައް ހެދުމުން ފައިދާވޭތަ؟
  މިބުރާންތި ސަރުކާރެއް.

  15
 21. Anonymous

  އެސްޓީއޯ އިން ގެއްލުންވާގޮތަށް ހަނޑޫ ހަކުރު ފުއްވިއްކަނީ ރައްޔިތު މީހާއަށް އެގަނެވޭވަރު ކުރުމަށް ދައުލަތުން އެގެއްލުމަށްވާވަރަށް އެސްޓީއޯއަށް ފައިސާ ދީގެން.
  ފަލާހުމެން މަޖްލިހުން ރައްޔިތުން ފަހާ ދުވަން ފަށާނެ ކާޑުގެ ހަމައަގަށްވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް.
  މިއޮތީ ފައްކާ ރޯނުއެދުރު ސަރުކާރެއް ދިވެހި ދައުލަތް ވަގަށް ނަގާފަ.

 22. Anonymous

  ހިނގާބަލަ ޝިފާ މާފަންނު ކޮޅުގެ މަގުތައް ހަދާ ގަސްމުށި ބަހައްޓަ މަގުބައްތި ޖެހި މައްސަލަ ބަލަން. ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ހާދަބޮޑު ހިޔާނާތެކޭ އެވީ. އެމަގުތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބޭނެގޮތެއްނެތް. އެތަންތަން ހަލާކުވަމުންދަނީ. އަނެއްކާ ޚަރަދުކޮށްގެން ހަދަންވީ.

 23. ކޮރަލް

  3 އަހަރުވާއިރު ފްލެޓް އެއް ނޭޅި ބަޔަކު 7 ހާސް ފްލެޓް އެޅީމަ ޝަކުވާ ކުރުމުގަ އެވެ.

 24. Anonymous

  ކަލޯ ޖެލެސީ ވިޔަސް ބޮޑުވަރު

 25. މީޒްލީ

  ތަނެއް ދޮރެއް ދޮރުފަތެއް ނެތަސް އަންގަ އަރުވާތި! ބަކައްޓަކަށް އަބަދުވެސް ފެންނާނީ ކުރީގައި އޮތް އެތީގެ ބުރީގައި ހުންނަ ހަނޑި! ތިމާމީހާގެ ހުންނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުއެފެންނާނެތާ!

 26. ނާދިރާ

  މި ސަރުކާރުން ކަމެއް ކޮށް ނުދީ ވައްކަން ކޮށްގެން ގައުމު ދަރަނިކޮށް ވިއްކާލީމަ އެއަށް ކިޔަނީ ޖަރީމާ. ލަދު ހަޔާތް ކުޑަވެފަ އިބިލީހު ބޯޅަޔަކަށް ވީމަ ތިޔަކަހަލަ އަނގަ އެރުވޭނީ

 27. ޢަލީ

  ތެދެއް ވަރަށްބޮޑު ޖަރީމައެއް، މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން
  1. މިމީހުންގެ ގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުރަސްއެޅޭ
  2. ގިނަމީހުން ދިރިއުޅޭނީ، މިމީހުންނަށްވުރެ މަތީގަ 25 ބުރީގަ
  3. ވެނޓިލޭޝަން ރަނގަޅު

 28. ޙަސަނާ

  ބޯބުރާންތިވެފަތަ ތިޔަހުރީ ކޮންފައުސާއެއްތަސަރުކާރުންހަރަދުކުރާނީ ލޯނުނަގައިގެން ފުލޭޓު އަޅާފަ 3 އަހަރު ދިގުދަންމާފަ ރައްޔިތުންބޮލައް ފުލޭޓުތަކުގެ ފިނިސިން ހަވާލުކޮއްފަ އިންޓަރެސްތުއަރުވާލާފަ ލޯނުދައްކަންނިކަމއތިރައްޔިތުން ފެލައިގެން ބޮޑުކުލިނަގަންނިންމީ ނުކުޅެދޭ ސަރުކާރުން ކޮބާތަ 20ހާސްފުލެޓު ސަލަދަމާނެކަމެއްނެތް ރައްޔިތުން ތިބަހެއްނާހާނެ މިހާރަކު ސަލްމާން މިސްކިތް ކޮބާ ނުނިމެނީތަ އަދިވެސް ތިތިބީ ފެއިލްވެފަ ފެއިލްވީމާ އިބުރާހިމާ ނަސީދާ ޏުގުޅޭކަންދައްކަން އުޅެނީވެސް..ދެން ބާރައް އަތްޖަހާ...

 29. އަބްދޫ

  7000 ފްލެތްގެ ކޮތަރުކޮށި މަސްރޫއުން ގެއްލުން ކުރީ މިސަރުވކާރުން. އެއީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ވިޔަފާރި ނިންމަން ޖެހޭ ހާލަތުގާ އެކަން ނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުން. 7000 ފްލެޓް ނިމުމުގެ ކުރިން އެފްލެތް ލިބެންވާފަރާތް ތައް ވަނީ ކަނޑައަޅާފަ . އެ ތާވަލާއެއްގޮތަށް ހަވާލުވި ސަރުކާރުން ކަން ކުރިނަމަ ދަވްލަތަސް އަރަންޖެހޭނެ ބުނައެއް ނޮތީސް. އިބްރާހިމް މުހަންމދުސާލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފަ ފުރަތަމަ އެޅުއްވިފަިަޔަވަޅަކީ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލުން. މަސައަކްތ ހުއްޓުވާފަ ބޭއްވި ކޮންމެ ދުވަހަކީ ގިނަގެއްލުންތަކެް މަސްރޫއަށް އައި ދުވަހެއް މި ގޮތުން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފަ ބޭއްވުމުގެ ނަތީޖާ އިން ކޮންޓްރެކްތަރުންނަށް ލިބުނުގެއްލުމަށް ބަދަލުދޭންޖެހުނު. އިތުރު ލޯނު ދީގެން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހުނު. އެ ޒިންމާ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ނަގަން ނުޖެހޭނެ. އޭގެ ބަދަލުގަ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ އެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވި ފަރާތަކުން. ދެވަނަޔަށް 700 ކޮތަރުކޮށީގެ މަސްރޫއު އަށް ގެއްލުންދިނީ ވެސް މިސަރުކާރުން އެއީ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ތަންތަނ ނުދީ ހިފެހެއްޓުން އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަވްލަތަށައި ފްލެޓް ހައްގުވެރިންނަށް ގިނަގުނަ ގެއްލުން ލިބިގެންދިޔަ . އެފަރާއްތަކަށްވެސް ހައްގުވާ ބަދަލު މިސަރުކާރުގާ ކޮތަރުކޮށީގަ ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަދަލު ދޭންޖެހޭނެ. އެމްޑިޕީ ގެ އޭރުގެ އިސްވެރިޔާ ގ.ކެނެރީގެ މުހަންމަދު ނަސީދު 2012 ވަނަ އަހަރުގަ ވަނީ ދުސްތޫރީ ބަގާވާތެއް ގެނެސްގެން ގައުމުގެ ގާނޫނުއަސަސީ އުވާލާފަ. ނަސިދު ލިއުއްވި ލިއުމުގާ އެބައޮތް ގާނޫނުއަސަސީ ގަޑުބަޑުކޮށް ބާރުތައް އަތަށް ނަގާ އަމިއްލަޔަށް ގައުމު ހިންގަން. އަދި އިއުލާންކުރި ގާނޫނުއަސަސީ ވަނީ ހުއްޓިފާކަމަށް ޔައުނީ ގާނޫނުއަސަސީ އުވާލިކަމަށް. އެ ލިއުމޢި އެ އިލާނު ކުރި ވަގުތުން ފެށިގެނ ރާއްޖޭގަ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަކު ނުހުންނާނެ. ގާނޫނުއަސާސީ އުވިގެން ދިއުމާއެކު ރައިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމް ވެސް އުވިގެން ދާނެ. ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނުއަސަސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގަ ލިބިފަ އިންނަ ބާރުގެ ދަށުން ގާނުނީ އިމަށް ވަނުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުން ނަސިދުއަށް ނަސޭހަތްތެރި ވުމުން އެ ނަސިހަރުގަ ނުހިފާ ގާނޫނީ އިމަށް ވަނުމަށް ދެކޮޅުހަދަ އިސްތިއުފަ ދިނުމަކި ނަސިދު ގެ މައްޗަށް ބަގާވާތެއް ގެނައިކަން ސާބިތުވާ ހެއްކެއް.

 30. ކަނބުލޮ

  ކިހައިވަރެއް ދީގެންބާ ކުއްލިއަކަށް ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން މި އުޅެނީ ؟ ކޮންމެސް ކަމެއްގެ މަތިޖަހަން އުޅޭހެން ހީވޭ. ކޮންމެސް އެހެންކަމަކާ އުޅެންވީނު!

 31. އަބްދޫ

  ހިޔާ ފްލެތް ގެ ކޮތަރު ކޮށިތައް ޖަރިމައަކަށް ހެދި މިސަރުކާރުން. މިހާރު ނިމިފާހުރިވަރަށް ހަރަދުވީ 434 މިލިއނަްޑޮލަރު އޭރުން ފްލެޓަކަށް ޖެހެނީ 0.07 މިލިއަންޑޮލަރު އެއީ 1.08 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ 1080000 ރުފިޔަ 25 އަހަރަށް ބަހައިފިނަމަ މަހަކަށް 3600 ރުފިޔާ ލޯނު ނަގަފައިވަ ރޭޓުން ނޫނަސް 3 % އިންޓަރެސްޓައެކު ޖެހެއަގަކީ 5121 ރުފިޔަ 1000 ރުފިޔާ މެއިންތެނަނަސް އިންސުރަންސާ އެކު 6121 ރުފިޔަ. ވީމާ 6600 ރުފިޔަަ އަށް ނުދެވެން ވި ކީއްވެބާ؟ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާފަ ބޭއްވި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަދުވަހު ވީމާ ބަދަލު ދޭންޖެހުނު . އެ ފައިސާއަކީ ފްލެތް ލިބޭ މީހުން ވާންޖެހޭ ޒިންމާއެއްނޫން. އެ ޒިންމާވާންޖެހޭނީ ގާނޫނުގަ ބުނާގޮތުންއެކަން ކުރިބަޔަކު. އެފައިސާ ފްލެޓް އަގުތެރެއަށް އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ.

 32. ރަހޫ މާލެ

  ސާބަހޭ ފަލާހް.. މި ޔާމީން އަކާއި ހެދި އަހަރެމެނ މާލެ މީހުން ނާށި ގަނޑު ހިފައިގެން ނުކުންނަން ޖެހޭނެ..