ރޭ އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީގައި ކުރި މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ޕެޕްސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި މީހަކަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ އިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް ޕެޕަސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ މ.ގޯބިލިގަސްދޮށުގެ އަބްދުﷲ ސަލީމަށް ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކައިރީ ކުރަމުން ދިޔަ މުޒާހަރާ ރޫޅާލާ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

މަހްލޫފް ހައްޔަރުކުރީ އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ތެރޭގައި ހުންނަވަނިކޮށެވެ.

ފުލުހުން ރޭ ވެސް މުޒާހަރާ ރުޅާލީ ޕެޕަސްޕްރޭ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.

ނަމަވެސް މަހްލޫފް ފިޔަވައި އިތުރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކުރިކަން އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

40 ކޮމެންޓް

 1. މަ

  ދެން އަތް ޖަހަންވީނުން މަމެން ތަމެން ޢޭ!!!!!

 2. ޙުގިތެ

  ތިވްނީ އެލާޖީވީކަމަށް. ތިމާގެ އަމިއްލަ ރައްކާ ތިމާ ހޯދާނީ...

 3. ސޮބުރީ

  ޕެޕަރ ސުޕުރޭއަކީ ސީދާ ލޮލަށް ޖެހުނަށް ހަދާފަ ހުންނައެއްޗެއް

  • މަ

   އެހެން ތަ؟
   އެހެން ކަމަށްވާނަމަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޖެހޭނެ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާ ވަގުތު ލޯ ދިއްކުރަން.

   • އަހަރެން

    މިކޮމެންޓު ކިޔާފަ ޕަކަޕަކަ ލާފަ ހެވުނީ.މަ ހޭއިރަށް މިގޭއިންނަ ގުރާވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ހޭންފެށީމަ ހީހީ ހަލާކުނުވީ ކިރިޔާ.....ނިކަން މަޖާ ވަށްތަރަކަށް ހޭންފެށީވެސް.

 4. ޫުުުުުުުތުއްތަފާ

  ތިޔަ މީހާގެ އަނބިދަރިންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި ކޮށްދެންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި. އަދި އެ ޕާރޓީގެ ޕާލިމަންޓް މެމްބަރުން އެގޭގައި ޑިއުޓީކޮށް އެގޭގައި ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރުމާށް ރެއިން ފެށިގެން އެގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ.

  • ހަމީދު

   އަސްލުވެސް ހުރިހާކަމެއްތަ

 5. ާޔުުޫސެެޭ

  ކިީކުރަނތަ ދިޔަޔިީ؟؟؟؟؟

 6. ދިސްއިޒްއިޓް

  ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން އަނިޔާވި އެމްޑީޕީ މީހަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ތެދެއް ނޫން އެމެން ހަދާނީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގޭ. ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ ހިންގާފައި ވަނި ކޮށް އެމްޑީޕީ އާލާތުން ޖެހޭތޭ މާލޭގެ މަގުތަކަށް އެއްވެގެން މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ %85 ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ހޮވާފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން ނުޖެހޭނެއެެވެ. ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖެހީ ގޭގައި އޮތްވަ އެއް ނޫން ގާނޫނާއި ޚިލާފު މުޒާހަރާ އަކަށް ދިއުމުން ނޫންތޭ ހަމަ ރަނގަޅަށް ތިޔާވީ. ދެން ވެސް ތިއިން އިބްރަތެއް ހާސިލް ކޮށްގެން ދެން ތިބި އެމްޑީޕީ އާލާތުން ވެސް މުޒާހަރާ އަށް ނުދާންވީ ނޫންތޭ. ދެން މީހުން އިނދެ ވަރިކޮށްފައި ތިބި މީހުންނާއި އަދި ދަރިން ވިހާ ނަގާ މަގުމައްޗަށް އުކާލާފައި ތިބި ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިންނާއި އުނގުވިއްކަން ނިކުމެ އުޅޭ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް އުނގުގައި ފިރިހެނުން ލައްވާ އުނގުޅުވެން ވެގެން އަދި ގިނަ މީހުންނަށް އުނގު އިޝްތިހާރު ކުރަން ވެގެން ރާއްޖޭގެ ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ތަކެއް ނިކުމެ އުޅުނަސް އެއީ އަދި ވެރިކަން ބަދަލު ވާން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫން އަދި އެމެން ގޮވާ އައުގުރާނަ ގޮވަން އެމެން އެމްޑީޕީ ހަރުގެތެރޭގައި ބައިތިއްބާ އެއްޗެއް ނޫނޭ ހަމަ ރަނގަޅަށޭ ޕޮލިހުން ހެދީ. އަދި ވެސް ޓަފް ކުރަންވީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ގެ ބައި މިއަދު ހަވީރުވެސް. ލާރޖް ކޮށް ޓަފް ކުރަންވީއޭ. އެއިރުން ހުންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. ދިސް އިޒް އިޓް.

  • ބުރިޗޯ

   ކަލޭގެ މަންމަ ކުދިކޮއް އެބަވިއްކާ

 7. ާޔުުޫސެެޭ

  ޕެޕަސްޕްރޭއެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތިޖެހުނިީ

 8. ޢަސެ

  މިވަރުގެ މީހުން ތިއުޅެނީ ތަނެއްއޮތީއްޔާ އަދިވެސްދާތި

 9. ސ ނުން ސޮނިބެ

  ތިވީ ރަގަޅަށް... ވިސްނިއޖެޔާ ﷲ

 10. Anonymous

  އަތް ޖަހާ ނަށަނީ ތަމެއްނު. ދަންވަރު ވީ ވަރަކަށް ޝައިޠާނީ ވައްތަރު ޖައްސާ ނަށާ ތި ހަދަނީ ހަމަ ތަމެން

 11. އެންމެން

  ހަމަ ހިލާ ކުޅަދާނެ އެއްނޫން އަހަރެންގަޔަށް ޕެޕަރ ކީއްކުރަން އެހެން ސްޕރޭއް އެއް ޖަހާކަށް. އަހަރެްނ ނުދާނަންވިއްޔާ ތިޔަޕޮލިޓިޝަނުން ޖަހާ ބެރަކަށް ނަށާކަށް. ތިޔައިން ކޮންމެ މީހަކު ބުނާނެ މަމީ އެންމެ މޮޅުމީހާއޭ. މަބުނާގޮތަށް ހަދައިގެންނޭ ސަލާމަތްކަން އޮތީ. އެކަމަކު ތިޔައިން ދެމީހަކަށް އެއް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ އަދި ދައްކާ ވާހަކަ
  ދެދުވަހެއް ވާއިރު ދިމާލެއް ނުވާނެ. މިހާރު އަހަރަމެން ނަށް ޖައްސާފަ މިއޮތީ ރައީސް ޔާމީނާއި ރައީސް މައުމޫނަކީ ދެ އަދާވާއްތެރީންނޭ އަދި ރަޢީސް ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫނަކީ ދެ ފްރެންޑުންނޭ. ދެން ކީކުރަން ތިޔަމީހުންގެ ބެރުތަކަށް މަނަށަންވީ. މައުޅޫނީ މަގޭ ވަގުތު ހޭދަކުރާނީ މަގޭ ދަރީންކޮޅަށް ހަލާލުގޮތުކާ ކާންބޯން ދެވޭތޯ. ޕޮލިޓިކްސް ގްރޫޕަށް ސަލާމް.

 12. 16ނިރު

  ޕެޕަސްޕުރޭ ޖެހީ ނިދާފަ އޮއްވަ ގޮވާފަ ލޯހުޅުވާލި ގަޑީގަތަ؟ ބޮލަށްތިޔޮއަރައިން މަގުމައްޗަށްނިކުމެ ބަގާވާތްކުރީމާތާ އަރެންނުދާނަން ތިޔައިން އެއްޕާޓީއަކަށްވެސް ބައިފޭލި ބާލާދޭކަށް އަހަރެންވެސް ވަރަށްތާއީދުކުރާ ޕާޓީއެއްވޭ ވަގުތު ޖެހުނީމަ ފަރުދީޒިންމާއަދާކުރާނަން މިބުނީ ވޯޓް ލާނަމެ ތާއީދު ކުރުމަކީ ތީއެއްނޫން ތާއީދު ކުރުމަކީ ތެދުވެރިކަމާއެކު ޕާޓީއަށް ވޯޓް ދިނުން ހައްގުގޮތުގަ ތިބީކޮންބައެއްކަމެއްނޭންގެ.

 13. ތާޖުދާރީން

  އެމްޑީޕީ ގެއަސްލު ބޭނުން . ހަވީރުވާންވާއިރައް ދޮންކުރުން
  ތިޔައީ މުޅިންހަގީގަތަކައްވުމައްތުރެ ގާތީހަމްދަރުދީގެބަދަލުގަ ފިތުނަ އެއްއުފެއްދުން. މިހާރު އައިސީޔޫގަ ތިބި ހުރިހާބަލިމީހުންނައްވެސް ރޭގަފުލުހުން ޖެހި ޕެޕާރ ސްޕްރޭގެ އަސަރުކޮސްފަ އޮންނާނީ.

 14. ހުސްނާ

  މިރުސްފެނާ ޕެޕަރސްޕްރޭއާ ޖަހާޏެކަން އެނގޭއިރު އެއަށް އެލާރޖިކްވާ މީހުން އެފަދަ ތަންތަނަށް ދިއުން ރައްކާތެރި ނޫންކަމަށް ނިންމާނީ އަމިއްލައަށް ދޮތަ އެނގިހުރެ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުން

 15. ދަނޑިންތަޅާ

  ބަލަގަ ތިމަނޒަރު އަހަރެމެން ދުށިން. ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރީ ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިން މީހަކު ނަގަން ފުލުހުން ކުރި މަސައްކތަށް ހުރަސް އަޅުމުން އެމީހުންގެ ސަލާމަތާއި، ދެން ތިބި މީހުނަށް ލިބިދާނެ އަނިޔާއަކުން ސަލާމަށް ކުރުމަށް. ވަކި މީހަކަށް ޓާރގެޓް ކުރެވިގެން ސްޕްރޭ ބޭނުމެއް ނުކުރޭ. މިކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށް މިވާހަކަ ޖަހާދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.

 16. ސޭވްމީ

  ތަމެންނަށް އިނގޭތޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް ގައި އުޅޭ ދަ ކްރޭޒީ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަހަރާމް ކޯރޭ މެން ކުރާ ކަމެއް. އެމެން ކުރާ ކަމަކީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރާއި ޖެހޭ ގޮތަަށް ޓްވީޓް ކުރުމޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަންގާ ގޮތެއް ގެމަތިން. އެއީ ބޮޑެތި ވަގުންނޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ ރައީސް އޮފީސް ތެރޭގައި ތިބެގެން ދަވާލާ 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދަވާލައިގެން ކަނޑުފައްތާ ފިލްމް ކުޅެގެން ދަގަނޑު ޖަނިޔަލާއި ދަގަނޑު ބްރާ ލަންޑަނުން ގަނެގެން ގެނެސް ގެން. ޑޫޔޫ ނޯ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެން ބްލޫސް ކުދިންނަށް އުނގު ވިއްކާ ކަން ޑޫ ޔޫ ނޯ ދޭއާރ އުނގު ވިއްކާކަން ޑޫ ޔޫ ނޯ ދޭއާރ އުނގު ވިއްކާމެން ކަން. ޑޫ ޔޫނޯ މިކިހާ ބޮޑު ބަތާހަރާމީން ކަން ތެޔޮ ބިޑި ބޮއިގެން ތިބެ ބްލޫސް ކުދިންނަށް އުނގު ވިއްކަން އުޅެނީ. އެމްޑީޕީގެ މުޒާހަރާ ތެރޭގައި ވެސް ގިނައީ ރަށުތެރޭ ބާކީ ވެގެން އުޅޭ ކަސްބީ އަންެހެން ވެރިންނޭ އަންހެން ވެރިން ގިނަ ވެއްޖެ ތަނެއްގައި އޮންނާނީ ފިތުަނަ ފަސާދަ އޭ ސްޕެޝަލީ ހުޅުދޫ ވިމެން އަކީ އެއީ ފިތުނަ ފަސާދަ އުފެއްދުމުގައި އަރާ ހުރި ބަޔެކޭ. މަމެންގެ ގައުމު މި ކްރޭޒީ ކަސްބީ އަންހެން ވެރިންގެ ފަރާތުން ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭނެއޭ ސޭވް މީ ސޭވް މީ ސޭވް މީ ސޭވް މީ ސޭވް މީ.

 17. ީިއައިސީޔޫ

  ގޭގަ އޮތް ނަމަ ނުވާނެ އެއްނު އެހެނެއް

 18. ސޭވްއަސް

  ސިޔާސީ ދާއިރާ އަކީ އެއީ އަންހެން ވެރިން އުޅެން ޖެހޭނެ ރަނޑު ދާއިރާ އެއް ނޫނޭ އެމެންނަށް ވިސްނޭނީ އެމެންގެ އުނގު އެކަނިއޭ ދެން އެމެން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ކަންކަމަށް ބޭނިގަނެގެން އުޅެނީ އެއީ އެމެންގެ އުނގު އިޝްތިހާރު ކުރަން ވެގެން ނޭ އަންހެން ވެރިންނަކީ އެމެންގެ އަމިއްލަ އެދުމުގެ ކުރިމަތީގައި ގައުމު ވިއްކާލަން ވެސް ފަސް ޖެހޭނެ ބަޔެއް ނޫނޭ އެކަން ނޫންތޭ މިފެނިގެން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި މިރު ނުވެ ގޮބޮޅި ކާށިވެގެން އީގޯ ސިންޑްރޯމް ޖެހިގެން އުޅޭ ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ގެ ބަލާއާއި ހެދި. މަމެންގެ ގައުމު ނުޖެހޭނެއޭ އެމެން ކްރޭޒީ އަންހެން ވެރިން ބުނާ ގޮތަށް ޑްރައިވް ކުރަން އެމެންނަށް ނޭގޭނެއޭ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ވިސްނަން އެމެންނަކީ އެއީ ވަތު ކިބައޭ ޑޫ ޔޫ ނޯ ދޭއާރ ނޮޓް ޓޯކިންގް ސެންސް މޭކިންގް ޓޯކް. އެމެންގެ ކިބައިން މިގައުމު ޖެހޭނެއޭ ސަލާމަތް ކުރަން ސޭވް އަސް ސޭވް އަސް ސޭވް އަސް ސޭވް އަސް.

 19. މިސްކް

  މަ ހިތާމައެއް ނުކުރަމެވެ. އެހެނީ ތިކަންތައް ވާހުށީ އިބުރަތަކަށެވެ. ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލާ ބިރުވރިކަން އުފައްދަން މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެމީހަކު އަމިއްލައަށެވެ.

 20. ހެހޭ

  ގޭގަތިބޭނަމަ ސްޕްރޭއެއް ނުޖެހޭނެ. ގޮނޑިޖަހައިގެން އިށީނދެތިބެގެން ޖަލުސާކުރާނަމަވެސް ސްޕްރޭއެއް ނުޖަހާނެ. މުޒާހަރާކޮށް މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުންދެންޏާ ސްޕްރޭވެސް ޖަހާނެ. މުޒާހަރާތަކަށް ގޮސް ފުލުހުންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވަންޏާ ސްޕްރޭވެސް ފޮޑިވެސް ޖަހާނެ

 21. މޫސަ

  ގޮސް ގޭގަ އޮތްނަމަ ތިހެން ނުވީސް.. މަގޭ މިޔޮތީ ގޭގަ ކާލާގެން ބަޑު ދަމަނީ...

 22. މަހާ

  އަދިވެސް ތަނެއްގައި ބަޔަކު އެއްވާއިރަށް ދެވޭތޯ ބަލާ

 23. މަމެން

  މަމެން ލޮލަކަށް އަދި ނޭފަތަކަށް ތީގެ ވަސްވެސް ނުދުވާ. މަމެން އޮތީ ގޭގައި.

 24. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  އަދިވެސް ކެނެރީގޭ ލުއްޗާޔަށް ވެރިކަން ހޯދަދޭން ދުވެއަރުވާ#### ކަލޭނެން އަޅުންނަށް ހަދާފަ އެކަލޭގެ ބިރުން ފިލާއެއޮންނަނީ ލަންޑަނުގަ#### ދެންވެސް އެއްޗެއް ވިސްނޭތޯ ބަލާބަލަ#### އޭނަ އައިސީޔޫގަ އޮތީމަ އެމްޑީޕީން ކޮށްދިނީ ކޮންކަމެއް#### ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ ވީ އެކަނި#### އޭނަ އޮންނާނެ ލަންޑަނުގަ މަލާމާތްކޮށްފަ#### ހިނިކޮށްޕަން####

 25. އޮޅާލާ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރޭ ދަ ބަނޑު ދޮންނައޭ ދަ އުނގުވިއްކައޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. އަލިފުދާލު ގާތު ޓްވިޓަރޭ މެން ބުނާ ގަޔާ ދުރަށް އަތުބުރު އަޅާށޭ އިނގޭތޭ. ތަމެން އަލިފުދާލު ލައިގެން އޮޅާލަބަލަ. އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އިނގޭތޭ.

 26. ފާއިޒް

  ހޭބަލި ވެގެން ނުދިޔަ ނަަމަ އޭރުން ރަނގަޅުވީސް.

 27. ސަމާ

  ބަރާބަރު ޤާނޫނުތަކަށް ބޯނުލަނބާއުޅުމުން ލިބޭކެހި އަމިއްލަށް ބޯބޮނޑި

 28. Anonymous

  ސަޖިދައިގަ އޮއްވަތަ ޖެހީ. ސުކުރިއްޔާ ފުލުހުން

 29. ސީނު

  ތި ހިތާވާ ނަޝީދު ނާންނާނެ ތިކަމަކަށް އެހީތެރިވާކަށް ...ޑޮކްޓަރަށް ވެސް ދައްކަން ޖެހޭނީ ބޭސްސިޓީވެސް ގަންނަންޖެހޭނީ އަދި ނުވިތާކަށް އަގުބޮޑު ޓެސްޓަތަށްވެސް ހަދަން ޖެހޭނީ އަމިއްލަ މީހާގެ ޖީބުން އަދިވެސް ފޫނެއްފަޔަށް ރީންދޫ ފެން ފުރާތީ ސާބަސް!

 30. ޑާޑާޑާޑާ

  ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމުން މީހެއްގެ ހާލު ދެރަވެ އައިސީޔޫގައި އޮންނަން ޖެހުނީ އެއީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފައި ވަނި ކޮށް އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ކުރި މަތިންމުޒާހަރާ ކުރުމުންނޭ ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ބަޢާވާތަކުން ވައްޓާލާނެ ކަމަށް ހީކޮށް. އިޓްސް ޑަޒް ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒް ސީމް ޑެޑް ސީރިއަސް ޓު މީ. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ގަންޖާބޯ ދަ ބަތާހަރާމީ ދަ ހަރާމްކޯރު ސްޓަފް ނޯމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ..

 31. މުރުތައްދޭ

  މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ޖަހާ އެއްޗަކީ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ އޭ ފުލުހުން ތަކުރާރު ކޮށް އިންޒާރު ދެމުން ދާއިރު ވެސް މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ކުރިމަތިން ފަހަތަށް ނުޖެހޭނަމަ ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ޖަހާނެއޭ އެއީ އޭ އެ ނިޒާމް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަކީ. ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ ރައްޔިތުންގެ %85 ތާއީދު ލިބިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އައި މަމެން ޕިންކީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ގާނޫނާއި ޚިލާފު މުޒާހަރާ އެއް ކުރަން. ތަމެން ތިޔާ ގޮވާ ސްޕްރީމް ކޯޓު ހުކުމެއް ވެސް އަދި އަމުރެއް ވެސް ނެތޭ ތަމެން ތިޔާ ގޮވަނީ ބާތިލް އަށޭ މިހާރު ތަމެންނަށް ކިޔަންވީ މުރުތައްދު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕާރޓީ އޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ.

 32. އައިބިލީވް

  އައްޑޫގައި އިދިކޮޅު މީހުންގެ ހަރަކާތަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައިފި ނަމަ އެކަމަކީ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. އެއް ކޮޅުން އައްޑޫ މީހުން ބުނަނީ އެމެންގެ އަތޮޅުގައި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ބޭނުމޭ މިލަވަ ކިޔާފައި ވެރިންނަަށް ތިބޭ މީހުން ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދައިގެން ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތް ސަރުކާރެއް ވައްޓާލާ ބޮޑު ކުށްވެރި އެއް ކަމުގައިވާ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް ގެންނަން އުޅެނީ އެއީ ރާއްޖޭގެ ބައިތުލް މާލު ދަވާލުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ. ތަމެން ނުޖެހޭނެއޭ މުޒާހަރާ ކުރަން ތަމެންގެ ހާލާއިގެން ތަމެން އުޅެވޭތޯ ބަލާ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ހޯދަން މީހުން އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެން ދަސް ކުރަން ވެއްޖެ ނޫންތޭ ނާ ތަހުޒީބު ގަމާރު ގޮތް ތައް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އައި ބިލީވް ޔޫއާރ ޑެޑް ރޯންގް އައި ބިލީވް މައި ބިލީވް އިޒް ރައިޓް.

 33. އައިބިލީވް

  ސްޓޭޓް އޮފް އެމެޖެންސީ ހިންގާފައި އޮތީ މިގައުމުގައި މިހާރު ވަރަށް ސްމޫތް ކޮށް ކަން މިހެން ހުރުމުން ގާނޫނާއި ޚިލާފު ކަމެކޭ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ހިކި ފަސް ތަނެއްގައި ވެސް އަދި ޖައްވުގައި ވެސް އަދި ކަނޑުގައި ވެސް ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުން. ކަން މިހެން ހުރުމުން ތަމެން ރަންރީނދުލޭ މެން ދަ ގްރޭންޑް މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރުން ފުރަތަމަ އެ ފެށުން އެފެށުނީ އެއީ ގާނޫނު ބްރޭކް ކުރުމަށް ފަހުގައޭ ބިންގާ އެޅީ ކައްޗަށޭ ދެން ކެއްޗާއި ހަމައަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދާނީ ކައްޗަށޭ. މިރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް ތަމެން އިދިކޮޅު މީހުންނަށް ޕޮލިސް ތެެެރެއަށް ވަސްވާސް ދީގެން ވެސް ވައްޓާ ނުލެވޭނެއޭ ޕޮލިހުންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީވެރިއަކީ ވެސް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ ސަރުކާރުގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ އަދި ދައުލަތުގެ ވެސް އެންމެ މަތީ ވެރިއަކީ އެއީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޭ. އައި ބިލީވް ޔޫ ނޯ އިޓް ނައު.

 34. އޮޅާލާ

  ކޮން ގަޓް 4 ކަނަބަލުންނެއް ތޭ 4 ކަނބަލުން ގެ ގަޓް އޮޅާލާ އޮޅާލާ އޮޅާލާ އިނގޭތޭ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް.

 35. ހުމާމު

  ތިކަމުގައި މަރުވެއްޖެ ނަމަ ޝަހީދަކަށްތާވާނީ! ކިހާބޮޑު ނަސީބެއް . އެއްކުއްޖަކުވެސް ދެރަނުވޭ ﷲ ގެ ހަޟްރަތުގައި ޝަހީދުވުން މޮޅުވާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރަން. ޝަހީދުމަރަކަށްވޭތޯބަލާ!

 36. Anonymous

  ޥރއް ބަރާބރު.މަރުވިނަމަ