ކަކޫ ފެންނަ ސޯޓެއް ލައިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ނުކުންނެވުމުން ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް އޭނާއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް އިމްރާން މިހާރު އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮތް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެ މެޗަކީ އެ ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ދަނޑެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަައި ކުޅުނު މެޗެއް ކަމަށް ވެެއެވެ.

އެ މެޗްގައި އިމްރާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެފައި ވަނީ ކަކުލާ ހަމައަށް އަރާ ރަތް ކުލައިގެ ސޯޓަކާއި، ރަތް ޓީޝާޓެއް ލައިގެންނެވެ. އޭނާއާއެކު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދުވެސް ވަނީ އެ މެޗްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެ މެޗްގައި އިމްރާން ކުޅޭ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އާއްމުވެފައިވާއިރު، އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އިމްރާންއަށް ފާޑު ވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

އިމްރާންގެ ދިފާއުގައި އާއްމުކޮށް ވާހަކަދައްކާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޑރއިޔާޒް ވިދާޅުވީ، އައުރަ ނިވާ ކުރުމަކީ ވަކި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެންމެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަަމަށެވެ.

އަދި ހާއްސަގޮތެއްގައި އެހެންމީހުންނަށް ނަމޫނާ އަކަށް ވާންޖެހޭ އިމްރާން ފަދަ ބޭފުޅަކު ކަކޫ ފެންނަ ހެދުމެއްގައި އާއްމުންގެ ތެރެއަށް ނިކުންނެވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

17 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  ލަނޑަ ޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ އެހެން ވެފައެއޮތީ...

  49
  3
 2. ހާޖީ

  އެޖެންޑާ 19 ގެ ދަށުން ޓްރެއިނިން ވަނީނު. ހަަމަ ވެގެންތާ ަމޤާމް ދިފާއުވާނީ! އިސްތިއުފާ ދީފައި ރަށަށްދޭ! ލާދީނީސަރުކާރު ބައުގަނޑު. މިހާރު އެހެން ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށުގައި އޮރިޔާމުން ލަނޑާތައް އަރާ ހިކިފައިއެއޮތީ. މި ސޮރުމެން ކޫލް.ގައުމުގެ ފޭރާން ވިއްސިވިހާލިވީ! ސޯޓު ވެއްޓޭނެ މާދަމާ އިްނޝާﷲ

  47
  4
 3. ކަނީރު

  އެވާނީ އިމްރާންގެ ކަކޫކޮޅުފެނިގެން އިޔާޒް ގޯސްވީކަމަށް

  22
  31
 4. ރަދީފުލް ކުމާރު

  ތަންކޮޅެއް ޒުވާން އަންބަކާޖެހުނީމާ މިހެންވާފަހަރުވެސް އަންނާނެ.

  43
  1
 5. އަމީތާބް

  އިޔާޒޫ ބެލުން ތިރިކުރާށޭ.. ކީއްވެހޭ އިމްރާނުގެ ސޯޓަށް ތިބެލީ..

  15
  7
 6. ޙަަަހަ

  ފައިސާ ފެނުނީމަ ދީނެއް ނުފެންނާނެ

  25
  1
 7. ދެރަ

  މިހަާރު އެ ހުންނެވީ ދީނަށް ވުރެ މާ މަތީ މަޤާމެއްގައި. އަދާލަތުގެ ރައީސަކަށްވީ ދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް. ނަމވެސް ތިމާ ގެއްލި ހަލާކުވާއިރު ވެސް ނޭނގޭ. ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި

  22
  1
 8. އުގުރި

  މީހަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު މުޞީބާތަކީ ތިމާގެ ދީނީ ވާޖިބުތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވޭކަން އެގިހުރެ އެކަމާ އަޅާނުލައި އަދި އެއީ ހިތާމަކުރާވަރުގެ ބޮޑު ކަމެއްކަމުގައި ނުދެކި ހުންނަހުރުމެވެ.

  22
  1
 9. ސސ

  ޑރ ޢިޔާޒު ދެއްވީ ރީތި ނަސޭހަތެއް، ނަސޭހަތަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން އޮންނަ އެއްޗެއްވެސް ނޫންް، ޢިމްރާނަކީ ވެސް ނަސޭހަތް ދޭން ޖެހޭ ބޭފުޅެއްނުންތޯ އެއީވެސް ހަމަ އިންސާނެ !

  16
  1
 10. މުހައްމަދު އަހްމަދު

  މި ސަރުކާރާއެކު އުޅެވޭނީ ބުނާގޮތް ހަދައިގެން

  9
  2
 11. މަޖާޒީ

  ދިޔަގޮތަށް މީހުނާ ދިމާލަށް އެއްޗިހި ކިޔާ އިރު އަމިއްލަ ނަފުސާމެދުވިސްނާލެވުނުތޯ ތިމަންމެން ނަން

  3
  5
 12. ނަންނު

  ވަކި އިމްރާނުގެ ކަކޫފެނިގެން ކޮންމައްސަލައެއް ޖެހެންވީ

  5
  6
 13. އަޙްމަދު

  މިހާރު މީނާއަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް އޯކޭ! ޙަލާލް ހަރާމް ހަރާމް ޙަލާލް!

  3
  1
 14. ބަޑަންޑޫ

  ކަކުލަކީވެސް އައުރަތަ ތީއަދި ނޭގޭކަމެއް އުޅަބޮށި އައުރައަށްވޭތަ، އަހަރެން ކުރިން ހީކުރަނީ ކަކުލުން ތިރިނިވާކުރަނީ ކަކުލާހަމައަށް ފައިބާ މީހުންގެ ކަމަށް

  1
  1
 15. ގަހޭ

  އިޔާޒުއަކަށް ނުފެންނާނެ ފަލަމަސްގަނޑު އެކީ ދައްކައިގެން ދަނޑުމަތީ ދުވިޔަސް އިމްރާންނޫންވީމަ އެހެންނޫނީ އަންހެނެއްނޫންވީމަ.

 16. ރަދީފް

  މަގާމްގެ ދަހިވެތިކަމުގަ ޖީ-****ގް އެއްގަ ނިކުންނަން ވެސް އޭނަ ފަސްނުޖެހޭނެ.

  3
  2
 17. ވަތަން

  ޢިމްރާނަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި

  3
  1