ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަކީލު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޖެނިން ކާސްޓީ ބްރިމްލޯއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ބްރިމްލޯ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހާއި މަޝްވަރާކުރެއްވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އޭނާގެ މުވައްކިލު ނަޝީދުއާ ދެކޮޅަށް މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށެވެ. މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ބްރިމްލޯ ނުދެއްވައެވެ.

މިބައްދަލުވުން އޮތީ މުލީއާގޭގައެވެ.

ބައްދަލުވުމުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ރައީސް އޮފީހުން ވެސް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ.

ބްރިމްލޯ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އާއި ވެސް މިހަފްލާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް އާއި ހަމަލާގެ ކަންކަން ބެލުމަށް އެމްޑީޕީން އެކުލަވާލި ހަޔެއް މޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ ވެސް އޭނާ ވަކިވަކިން ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ.

ބްރިމްލޯ ނަޝީދުގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރިކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ބްރިމްލޯގެ ދައުރަކަށް ވާނީ މެއި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ހިނގަމުން އަންނަ ގޮތް ބަލައި ރާއްޖެއާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤާވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީގު ގެންދަން އެހީތެރިވުމެވެ.

ހަމަލާއަށް ފަހު ގިނަ ދުވަސްތަކަކު ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ހުންނަވާފައި ނަޝީދު މިދިޔަ މަހު ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގްލޮސްގޯއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މީޑިއާއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ނަޝީދު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ދިން ހަމަލާގެ ތަހްގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތާއިމެދު އަދިވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ޖުއްބާ

  ނަޝީދުގެ ވަކީލުނައް ޔޫރަޕުގެ ދޮން މީހުން ނަގަނީ، ރައްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާ ފަނޑިޔާރުން ބިރުގަނުވަންދޯ.... ތީ ވަރައް މޮޅު ގޮތެއް.

  11
 2. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  16
 3. ބޮންދު

  ޜައީސް މެންދުރު ނިދިއްޖެ ރައީސް ބިސްރިހަފަރީކުޅުއްވާފި ރައީސް މަސްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅިންތެރިއަކާ ވައްތަރު ބަޝިކުޅުންތެރިއަކާ އޮޅިގެ ބައްދަލުކޮއްފި އިންތިހާބައް ކުރާކެންޕެއިނެން ނޫސްތަކުގަ ޖަހާވަރުގެހިދުމަތެއް ކަމެއްކުރެވެންނެތީމަ މާދަމާ ދަތުރެއް ކޮއްމެސްތަނަކައް ފޮޓޯއެއްނަގަން ބަޖެޓްތަކާ ފަސްއަހަރުނިމިދަނީ ކޮންކަމެއްކުރެވުނީ .

 4. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  12
 5. Anonymous

  އިބުރާކުރަނީތާހިރުވެރިކަމެއްނޫން ކަލެޭތިކުރިީ މުޑުދާރު ވެރިކަމެއް ކަލޭމިހާރުންމިހާރައްއިސްތިއުފާދީ

 6. ރާއްޖެތެރެ

  ކިހާވަރެއްތަ ހަރަދުކޮއްގެން ގެނައި ވަކިލެއްތަ؟

 7. ލލ

  އެމްޑީޕީ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ބޭރުމީހުން ކަންދި ކެއްކިޔަސް ރީދޫ ބޮޑިބައްކެއްކިޔަސް ރީދޫ ގަރުދިޔަ ކެއްކިޔަސް ހަމަ ބޭރު މީހުން ކައްކަން ނޭގުނަސް !