ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދު (އަބުޅޯ) އާއި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެދެބޭފުޅުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މަޖީދީމަގުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިލްމީތަރި ސްޓެޕް އައްޔަ އާއި އިތުރު މީހަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން މިއަދު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ނެވެ.

މުޒާހަރާގައި މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އަދި ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 01 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާ މިއަދު މާލެ އާއި އައްޑޫގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލޭގެ އިތުރުން އެހެން ރަށަކުން މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. އޮޅާލާ

  ކޯއްޗެއްތޭ ގަޓޭ ކޮން ގަޓެއް އޮންނާނީ އޭން ބުނެބަލަ. އަޅެ ގަޓެއް ހުރިއްޔާ ތަމެން ދަގަ ދޯންޏަކަށް އަރައިގެން ގޮސް މާ ކަނޑުން ކުރު ދޮށީގައި މަސް ބާނައިގެން އާދެގަ. އެއިރުން ގަޓް ހުރިއޭ މަމެން ބުނާނަމޭ. ގަޓޭ، މަހަށް ދޭބަލަ ދެން. މަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ. ގަޓޭ ކޮން ގަޓެއްތޭ އޭން ބުނެބަލަ. މީމަމެންގެ ވެރިކަން އަދި މީ މަމެންގެ ގައުމު އިނގޭތޭ.

 2. އައި ނޯ

  ކޮބާ ނިއުމާ ނުނިކުމޭތަ ހިތުގަހުރިއެއްޗިހި ބަންޑުން ޖަހާލާފަ

 3. ފެނޭތޭ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ގެޓް ދަ ޕޮއިންޓް. ގުޑް ގުޑް. ދައްކަގަ ޓްވިޓަރޭ ބޮލުގައި ހުރި ޓިސް ދަތި މަމެން ނައްޓާލާ އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ތިޔާ ޓިސް ދަތިން ހަމަލާ ދޭން. މިޔާ ހޫރާލަނީ ޓިސް ދަތި އިންޑިއާ އިން މާލެ އަށް އަރާތިބި ސިފައިންނާއި ދިމާލަށް އިނގޭތޭ. ޝޭންކްލީކޭ ޝޭންކްލީކޭ މޭންކްލީކޭ މޭން އަން އިންޑިއާ ސިފައިންނޭ. އައްދޭ އިންޑިއާ ހުރިހާ ސިފައިންގެ އާލާތުން ބަޗާއޯ އަރެ މެރެ ޔާރޯ އާއު ބަޗާއޯއޭ ގޮވަމުން ދުވެ ގޮސް ތޮށި ގަނޑުން ބޭރަށް ފުންމައިގެން ކަނޑު އަރަގުވެގެން ދާހުށި ކަމޭ. އާއްހަހަހާހާހާ ހާއްހަހަހާހާހާ ހޮހޮހޮހޮހޮ... ކޮބާ ޓްވިޓަރޭ އިންޑިއާ ގެ މޮދީ ގާތު ބުނޭ ދެން ރާކަނި މަސްކާށޭ އިނގޭތޭ.

 4. މަހަށްދޭބަލަ

  ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ މިތާނގައިވާ އެއްޗެއް ނުވާ އެއްޗެއް އެއީ ކޯއްޗެއްކަން އެއީ ތަމެންނަށް ދެން އެއްކެންޑިޑޭޓް ނެރުމުގެ ކަން ކަން އޮޅާލަން ޖެހޭ ގޮތް ވަނީ އޭ އިނގޭތޭ. ކޮން އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން އޭ ކިޔާ ބާތިލް އަށް ގޮވަނީ. ކޯއްޗެއްތޭ. މަހަށް ދޭބަލަ ޓްވިޓަރޭ މެން ދެން. މަަހަށް މަހަށް މަހަށް ދޭބަލަ ދެން.

 5. ސަލީމު

  ބޭރުގައުމުތަކަށް ފޮނުވާނެ ފޮޓޯކޮޅެއް ނެގިއްޖެ ދޯ

 6. އަހަންމާ

  މަވަރުގެބައެއްނެތިގެން ނިކުމެ ލަދުހަޔާތުގެ ކަންފުޅެއްވެސްނެތް

 7. ތިބޭތި

  އިދިކޮޅުގެ ހަ މެންބަރަކު ޕީޕީއެމަށް ދަމައިގަންނާނަން ކަމަށް ފަލާހު ބުނާނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ. ކޮބާ ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފެނޭދޯ. ހުންނާނެ މިހާރު ރަނގަޅަށް ތަމެންނަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެވިފައި. ރަނގަޅަށް އެއް ކެންޑިޑޭޓް ނެރެދޭނަމޭ ތަމެން ތެޔޮ ލައިގެން ތައްޔާރަށް ތިބޭތި އިނގޭތޭ.

 8. ފެނޭދޯ

  ކޮބާ ތަމެންނަށް ފެނޭތޭ ފޮޓޯ ތައް ރަންރީނދޫ ޓްވިޓަރޭ މެންނޭ މަމެން ނަކީ މީ ލާރޖް ކޮށް ފޮޓޯ ތައް ނަގަން ދަންނަ ބަޔެކޭ އިނގޭތޭ މަމެން ނަށް ވަނީ ފޮޓޯ ނެގުމުން ވޯލްޑް އެވޯރޑްވެސް ލިބިފައޭ އިނގޭތޭ.

 9. ބަލާތި

  މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން އަމީތާއި އަބުޅޯ ހައްޔަރުކޮށްފި ނަމަ އެއީ އެމެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް ފައި ވަނި ކޮށް ގާނޫނާއި ޚިލާފަށް އެމެން ކުރާ މުޒާހަރާ އެއް ކުރާތީވެ އެމެން ހައްޔަރު ކުރީ އޭ އަމަން ބަލަހައްޓާ ފަރާތް ތަކުން. އަދިވެސް ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ހުރި ނަމަ ކުރާނަމޭ މުޒާހަރާ ތެރޭން. ތަމެން އެމްޑީޕީ އަދި ޖޭޕީ މީހުން ނިކުންނަން ޖެހޭނީ މުޒާހަރާ ކުރާނަމަ ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަން އެނގި ތިބެގެން ކަން ތަމެން ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ. ދެން ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން ދުލެއް ނުކުރެވޭނެއޭ އެހާ ފަސޭހައިން.

 10. ޅަމަ

  ތިީވެސް މިހާރުމާބޮޑު ސީޔާސީމީހެއް އަދިވެސް
  ޢާނުބޮޑު ކުރަންވީ

 11. ކޮބޯ

  ޔާގުންޓާ އެބަރޮއޭ ......

 12. ޝަރފު

  ރައްޔިތުން ގުބޯ ހައްދަވަން އުޅުއްވުމަކީ ގައުމަށް ވެވޭ ވަރަށްބޮޑު ޚިޔާނާތެއް. ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު އެކޯޓުން ވަނީ ބާތިލު ކޮށްފަ. ގައުމުގެ ދުސްތޫރު ބައެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވެ ގައުމު ބަޔަކު ކިޑްނެޕް ކުރުވި ބޮޑު ކަރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ސާބިތުވާވަރުގެ ހެއްކާ ގަރީނާ އެވަނީ ތަހުގީގަށް ހޯދިފަ. ބަޔަކަށް މިކަން އޮޅުވައެއް ނުލެވޭނެ. އިންސާފު ހޯދަންވީ މިފަދަ ކެކުރިވެސް ހިމެނޭގޮތަށް. ނިކަމެތި މީހާއަށް ކުޑަ ކެކުރި، ބޮޑުންނާ މުއްސަދިންނަށް ބޮޑު ކެކުރި އުސޫލުގެ ޒަމާން ހިގައްޖެ.

 13. މާން

  މި އަމީތު ސޮރު ޕީޕީ އެމް އިން ނެރުނީމަވެސް މަހިތަށް އެރި މިކަހަލަ ކަސިޔާރު ޕްރެޒެންޓަރުން ލައިގެން ކަމުދާނެބާއޭ

 14. ކޖހގ

  އެއްދައުރު އޯކޭނު. ދެން ޝިފާޒް އުޅޭހެން މުޅުހަޔާތުގަ އުޅޭ. ލާރި އެއްކޮށްލެވިއްޖެނު ދޯ

 15. ކޯއްޗެއްތޭ

  ކޮން ގަޓް އެއްތޭ ރަނޑު ޓްވީޓް ތަކުން ގަޓް މަމެން ޕިންކީން ޕީޖީ އަށް ބޮޑު މަގާމެއް ދިނީމާ ފޭސް ބްލީޗް ކޮށްގެން ގޮސް ޓީވީ ތަކުން މޫނު ކްލޯސް އަޕް ކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް އިނުން ނޫން ދެން ކޮން ކަމެއްތޭ ތަމެން ކުރީ. ޕީޖީ އޮފީހުގައި ސަރުކާރުގެ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތް ތެރިވި މީހުންގެ ފައިލް އެހެރީ ހާހުން ގުނާ ލެވެން އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތޭ ޝަރީއަތަށް ފޮނުވާފައި. ދެން ކޮން ގަޓެއް ތޭ ތިޔާ ހުރީ ތަމެންގެ ގައިގައި. ކުރީގެ ޕީޖީ ވެސް ޕޮލިހަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ބްރޯ އަތުން ކަޓް ކެއީ މިފަހަރުގެ ޕީޖީ ވެސް ހަމަ ބްރޯ އަތުން ކަޓް ކެއީ ކަމަށް މަމެންނަށް ޝައްކު ކުރެވެނީ. އޯއް ޔޭއް.

 16. Anonymous

  2018 ގެ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް ތަނެއްގަތާށިވެފަ އޮތީމަ ވަކި ދުވަހެއް ވަނދެން ލަވަޖަހާ އަތްޖހާ ނަށާ ހެދީމަ އޯ އެސޮރު ފާޅުވަނީ. އެމަސައްކަތުގެ ބިޒީކޮށް އުޅެނީ އަމީތު

 17. އކޖ

  މިގޮލާ މީ މަޑުއްވަރީ އަށް ތަރަށްގީ ހޯދައި ދެނީ! ހެހެހެހެ އިންޖީނުގޭ ތެރޭ މުޒާހަރާ ކުރީމަ ކަރަންޓް ލިބޭތަ؟ ސަރުކާރުން އަވަދި ނެތި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިންޖީނުތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަ އަވަހަށް ހައްލު ކުރަން. މިކަލޭގެ މިއުޅެނީ ސަރުކާތަށް ދުއްތުރާ ކުރަން.

 18. ދަވޭ

  ބިރު ދައްކަނީ ވެސް ސަރުކާރަށް އިދިކޮޅު ފަރާތް ތަކުންނޭ އެމެންނޭ ކިޔަނީ މިރޭވެސް ވެރިކަން ވެއްޓިދާނެއޭ އެ ގޮތަށް ކިޔާ ބިރު ދައްކަނީ. ކެނެރީގެ ނަޝީދު އަށް ނުހިފެހެއްޓިގެން އޭނާ ކޮށި އަރަައިގަނެގެން ހުރި ވަގުތެއްގައި އިސްތިއުފާ ދީފައި ގެއަށް ކަނޑާލި ނަމަވެސް މަމެން ނޫޅެމޭ އަބަހައްދަވެގެން ނެއް އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންނޭ މަމެންނަށް އިނގެއޭ ރައްޔިތުން ބޭނުމެއް ނޫން ކަން މިހާރު ކެނެރީގެ ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަށް ތަބާވާން އަދި ތަމެން ތިޔާ ފަތުރާ ޕްރޮޕެގެންޑާ އެއް ފަތުރަނީ އެއީ މީޑިއާ އިން ކަމަށާއި ރިއަލް މަގުމަތީގައި ތަމެން ދައްކާ ވާހަކަ އާއި ގާތަށް ވެސް ގިނަވެގެން 200 މީހުން ވެސް ތަމެންގެ އެއްވުން ތަކަށް މިހާރު ނުދެއޭ...