ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް އަކަށް ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ޑރ ޝަހީމުގެ ދީނީ ތާކިހަލަކީ ފޭކް ދީނީ ތާކިހަލެއް ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށަ ލެއްވީ އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު ރައީސް މައުމޫނު ކަމަށާއި ރަނިންގް މޭޓަކަށް ޑރ ޝަހީމު ހަމަޖެއްސެއްވި އިރު އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިހު އިމްރާން އޮންނެއްވީ ޖަލުގައި ކަމަށެވެ.

" ދެން ރައްޔިތުންނަށް މިމީހުން ހިންހެޔޮ ވާނީ ކިހޮނަކުންތޯ , ފޭކް ދީނީ ތާކިހަލެއްކަން ރައްޔިތުންނަށް ސާފު " މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޙާބަށް ނިކެމެވަޑައިގަންނަވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގ މޭޓް އަކަށް ޑރ. ޝަހީމް ހަމަޖައްސަވާފައި ހުންނެވިއިރު، އޭނާ މިހާރު ހުންނެވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ.

މީގެކުރިން، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޝަހީމް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ދާއިރާއާއި ދުރަށް ވަޑައިގެންވިކަން އިއުލާން ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެފަހުން އޭނާ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަަކަށް ސޮއިކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ފެއްޓެވިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 3 ގައެވެ.

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އިންތިޙާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި އަމިއްލަ ގޮތުން އުމަރު ނަސީރާއި އެލްޖީއޭގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޝުޖާއު ޙުސައިން ވާދަކުރައްވާކަން ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

 1. ގުލޫ

  އޭ މަހުލޫފް ކަލެއަށްތަ އެނގެނީ ތާކިހާ ވަކިކުރަން ތީ ދެންކާކު ޝަހީމް އަކީ ކަލެ އާ އަރާ އަރަފޯދިގެންވާ މީހެއްނޫންއިނގޭ.. ނުބެހި ހުންނައްޗޭ..

  • ނާނި

   ގުލޫ ކަލޭ ތީ ވަކި ކާކުތަ؟ މަހުލޫފު އާއިއަރާފޯދިގެން ނުވޭ ކަލޭ. އަނގަމަޑުން ލައިގެން ހުރޭ.

   • ފައުޒީ

    ހިބަރާ މައިތިރިވޭ...ތީވަކި ކާކުތަ

   • ދާނަމޭ ދާނަމޭ

    'ދާނަމޭ ދާނަމޭ މިރޭ.. ގޯޅި ގޯޅިން ލައިފަ މިރޭ ދާނަމޭ' ކިޔަ ކިޔާ ހުރެފަ ދީނީ ފޭކުތާކިހާގެ ވާހަކަ ދެއްްކީމާ ހުތުރު.

 2. ބަހުލޫފް

  ފޭކްމީހުން ކރާނީ ވެސް ފޭކް ޓްވީޓް ތައް ، މިހާރުވެސް ފޭކް ޓްވީޓެއްކޮއްގެން ޖަލަށް ދާން ތައްޔާރަށް ތިހުންނެވީ އެހެންނޫންތޯ

 3. އަބްރަހަމް

  އެއީ ހަޤީޤަތް.. ޝަހީމް ދައްކާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާއި އަމަލާއި ދިމާ ނުވޭ.. ދީނީ ގޮތުން އިލްމް ހޯދާފައި ހުރިނަމަ ހިޔާނާތާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ބޭއިންސާފު މިއީ ކޮންކަހަލަ ކަންކަމެއްކަން ދަންނާނެ.. އެވަރު ނޭނގުނީމަ އެއީ ފޭކް ތާކިހާއެއް.. ފޭކްޝޭޙެއް.. އެހެންނޫނަސް ސުންނަތަށް އުޅޭ ދިވެހިން ކައުންޓްކުރާ މީހެއް ނޫން އެއީ..

  • ޗިއްލޫ

   މިސާލަކަށް ވައްކަންކުރާ މީހަކާއި ފާޅުގަ ދީނާހިލާފު އަމުރުތައްކޮށް އަހުރަމެންގެ ރަސާލާޔަށް ޖޯކުޖަހާ އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީންތަކަށް ފުރުސަތުދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޔާހޫދިންގެ ޕަޕެޓް ޖަމާއަތާކާއި މިގައުމުގެ އިންތިހާބައްކުރިމަތިލަންޏަާ ތާއިދުކުރުން އެންމެ ހައްގީ ކޮންފަރާތަކަށްތޯ؟؟؟؟

 4. ޟނވވ

  މަޚުލޫފަށް ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އެއްމެ ބޮޑަށް އިގޭނީ.

 5. ސަލާމް

  އެހެންތޯ/// ހިތާމަޔަކީ ފޭކް ތާކިހާ އެއްވެސް މަހުލޫފު ބޮލުގަ ނެތީމަ.. ޔޫކޭ މީހުންނައް އަޅުކަން ކުރާ މީޙަކު ނާޅާނެތާ އެއްވެސް އެއްޗެއް

 6. ޝާނާ

  މަހުލޫފުމެންނަކީ ދީނީ ފިކުރުތަކާ ދުރު ވިސްނުން ހުއްނަ ބޭފުޅުންވީމާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ނަށް ހަޖޫ ޖަހާނެ މާ ސަޕްރައިޒް އެއްނުވޭ ވަރަށް ވެދުން

 7. ރަށްދު

  މަހުލޫފް މާމޮޅުވާނެ ސަހީމް އަށްވުރެ މަހުލޫފް މެން ދައްކާނީ ހަމަހެހޭ ވާހަކަ

 8. ރަޝީދު....

  ކިތައްމެ އެކުވެރި އެއްކަމަކު ކުށެއްކޮއްފިއްޔާ އޭގެ އަދަބު / ޖަޒާ ލިބޭނެ،... މަހޭ ވެސް އެއްމެ ރައްޓެހިން ތިބީ ޕޕމ ގަ... އެކަމުން ތަކުރާރުކޮށް ކުއްކުރަން ފެށީމަ ތިހާލަތަށް ވެއްޓުނީ.... ދެން މިހާރު ޕޕމ ގަ ތިބި ކުރީގަ ހުރިހާ ރައްޓެހިން ވަރު ގޯސް ބައެއް ނުތިބޭނެ.

 9. މަލީ

  ހަމަގައިމުވެސް ކަލޭއަށް ވުރެ މޮޅުވާނެވެ. މަހޭތީ ކާކު؟ މައުމޫނުގެ ވައިގައި ސިޔާސީދައިރާއިން ނިކުމެ، އުޅޭ މައުމޫނުގެ ޕަޕެޓެކެވެ. މިހާރު ޝަހީމް ނިކުތީމަ ބިރުގަތީދޯ؟ އިލްމްވެރިއަކަށްވީ ޖެހިލުންވަނީތަ؟ ބަލަ މީ އިސްލާމީ ޤައުމެކޭ މިޤައުމުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފަހައްޓން އެބަޖެހޭ. ނަޝީދުގެ މަޅީގައި ކަލޯ މަހޭ ތިހިރި ޖެހިފައެވެ.

 10. ޙާމް

  ޙަހަހާ ބަނޑަށް ގޮޅި އަރާވަރަށް މަ އަންނަނީ ހިނި. މަޙްލޫޓް ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިގެން ކޮސް ގަވަން ފެއްޓީދޯ.

 11. އަލީ

  މަޙްލޫފް ދެން ކޮންމެ މީހަކާ ދިމާލަށްވެސް ހިތަށް އެރިއެއްޗެއް ކިއުން ހުޓާލާނީ ކޮންއިރަކުންތަ އެހެންވެއްޖިއްޔާމު މަޙްލޫފުވެސް ތިބުނާ ކަހަލަ ތާކިހަލެއް އަޅައިގެން ޝާހީމް އެއްކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވަން މައިކުކައިރިއަށް އައުމަށް އެދނެ

 12. މުހައްމަދު

  މަހުލޫފު މެން ގާތު ތި ބައިގަނޑަށް ބައިޔަތު ނުހިފާ ކޮންމެ މީހިކީ ފޭކު މީހެއް

 13. Anonymous

  ރަގަޅު ވާހަކައެއް. އެއީ ހަމަ ދުނިޔެއަށްޓަކައި ދީނާއި އާޙިރަތް ވިއްކާލި އާލިމެއް.

  • އެހެންތަ

   ހެއްކެއް ދައްކަބަލަ

   • ހެކި

    ތައުހީދާއި ދިމާ އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއްގައި ތިފަދަ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން ހެއްކަކަށް ފުދޭ...

 14. އިބްރާހީމް

  ތީ ދެންކާކު ޝަހީމް އަކީ ކަލެ އާ އަރާ އަރަފޯދިގެންވާ މީހެއްނޫންއިނގޭ

 15. ވައްކަން ޔަގީން 2018

  ބޮނަކުއާ ތާކިހަލެއް........ ފޭކް ފޭކް....

 16. ނައިންޓީ

  މައުމޫނު ޖަލަށް ލާފައޮތީ ބަޣާވާތްކޮށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ބަޔަކާއެކު ކުށްތަކެއް ކޮށްގެން. ކުށްކުރީމަ ބޭބެވެސް ލާންޖެހޭނީ ޖަލަށް. ޢިމްރާން ޖަލަށްލާފަ އޮތީ މޭޑޭ މުޒާހަރާގެ ޒިންމާ އުފުލާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކުށްވެރިވެގެން. ޝަހީމް ނުޖެހޭ ހަމްދަރުދީ ވާކަށް. މަހުލޫފް އަކީ ޢުމުރު ހަމަ ނުވަނީސް ސިޔާސީ ބޮޑު ގޮނޑިއެއް ލިބި މަގު އޮޅިފަހުރި ވަކަރުގޭ ކޮހެއް. ތިޔައީކީ ސިޔާސީ އުޑެއް ބުޑެއް ހުރި މީހެއްނޫން. ނުބައި ނުލަފާކަން ދެއްކުމަށް މަހޭ އޯކޭ. 1 ފެބްރުއަރީގަ ބީޗްގަ ރުއީ ރޭވިރޭވުން ކާމިޔާބުވެގެން އުތަ؟ ދިވެހި ގައުމުގެ ކޮންމެ ވެލިފުކެއް މަހޭއަށް މަލާމާތްކުރާކްނ އެނގޭނަމަ ތިޔަ އަނގައެއް ނުތެލީސް

 17. .ހޭބަލި ވެދާނެ ހުވާ

  އާ ތީނަ އަޅައިގެން އުޅޭ ތާކިހަލަށް ވުރެ ފޭކުވެދާނެ.

 18. Anonymous

  މަޙްލޫފަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު، ސިޔާސީގޮތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ހަރުދަނާ ކުއްޖަކަށް

  • ސައްތާރު

   މަހުލޫފްއަކީ ސިޔާސީގޮތުން ތަނެއްދޮރެއްނޭގި ވާހަކަދައްކާ ބޮޑުކޮހެއް!

 19. އެދުވަސް

  މަހުލޫފުއަށް ވުރެ ގަމާރު މީހެއް ނުދެކެެން

  ފޭކްމީހުން ކުރާނީ ވެސް ފޭކް ޓްވީޓް ތައް ،

  މިހާރުވެސް ފޭކް ޓްވީޓެއްކޮއްގެން ޖަލަށް ދާން ތައްޔާރަށް ތިހުންނެވީ އެހެންނޫންތޯ

 20. Anonymous
 21. ސަމް މާލެ

  މަހުލޫފު {ތުއްތުނާ} ކަލޭތީއަބަދުވެސް މީހުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދަން އުޅޭ ތުއްތުނާއެއް ހޭޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކާ ޝަހީމް އާ އެއްރަށަކު އުޅ ކައްވެސް ކަލޭ ކަމަކު ނުދޭ ދީީނީ ގޮތުން އަގަހުޅުވަން ވެސް ނޭގޭނެ ދެން ލަލަލާ

 22. ާމިރާއަލިފް

  ޢޭ ރީލޯޑޭ މަމެން ރ.މޭޓާ ނުބެހެއްޗޭ މީވަރަށް ވާހަކަ ވިސްނާތި.

 23. ޙައްވަ

  ޢެޭ މަހްލޫފު! ޙުރިހާ ގޮތހަކުންވެސް އެތާކިހާ ސަަފު ރީތި! ޚަލޭގެ އަންނިގެ ބަދު ފަސްބައިން ސަލާމަތް ވޭތޯ ބަލާބަލަ!

 24. ޙަސަން

  ތިމާ އެއްމެ މޮޅުމީހާ ކަމަށް ދެކުމަކީ އަމިއްލަ އަށް ފަޚްރުވެރިވެ ބޮޮޑާ ކަމުގެ ސިފައެއް

 25. އާބިދާ

  ކަލޭތީ ދުނިޔޭން މޮޔަވެފައިހުރި މީހެއް މަހުލޫފު، ސަރުކާރުން ހިލޭ ބޭސްފަރުވާކޮށްދޭ

 26. ހަސަން

  އެއީ މަހުލޫފު ފަހާދިން ތާކިހަލެއް ތޯ

 27. Anonymous

  މަހުލޫޓު އަކީވެސް ފޭކެއް

 28. ނުޢައިމު

  ވަކަރުގޭގައި ރަތްކާޑުދައްކާފަތިބި ޖާހިލު މީހުނަށް ހީވާނެ ދެންތިބޭނީވެސް ޖާހިލުންނޭ! މަޚްލޫފަށް ޝަހީމު ހިނގާ މަގަކުންވެސް ނުހިގޭނެ! މިވަރުން މަޚްލޫފްގެ ފެންވަރު އޮޅުންފިލާފާނޭކަމަށް ހީކުރަން!

 29. ރިލޯޑް މަހޭ

  ރިލޯޑް ނަގާވަރުން ޕީޕީއެމްއިން ބާކީކުރުމުމް ގާސިމްކައިރިއައް ރިލޯޑް ނަގަންގޮއްސާ ހުރި ސޮރެއް މި ރިލޯޑް މަހޭ އަކީ.މިކަލޭގެ ބޭރު ޖަމިއްޔާތަކުން ޖާގަތައް ހޯދަންވެގެން ލީދީނީ ވާހަކަ ދައްކަންވެސް މިހާރު ފަށައިފި.

 30. ރަނގަބީލު

  ދުނިޔޭގެ ފަސާދައިގެ ޖެހި އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ގެ އަބުރު ކަތި ނުލާށެވެ.މަހުލޫފު މިހާރު އެންމެ ރުޅި އަންނަނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް ވެދާނެއެވެ.މާދަމާ އެހެން ނުވެދާނެއެވެ.ސިޔާސީ ގޮތުން އަންނަ ރުޅިގަނޑު ކޮންޓޮރޯލް ކުރާށެވެ.

 31. ބުއްބޭ

  އެއްވެސްތަނެއްގައި މަހުލޫފު ލައްވާނުލިދޯ! ޙެހެހެހ

 32. ގ

  މަހްލޫފަކީދެއުޅިއެއްނުވާ ބޮޑު ފޭކެއް

 33. ޢަމްރުފަޚްރީ

  ޙަހަހް.. ތިއެއް އިންގޭނެ މިހާރުވެސް މަހޭއާއެއްކޮޅަށް ހަމަ އެރީ އެހިސާބުން ތާކިހާ އޮރިޖިނަލްވެފަ ހުދުކާފޫރައްވާނެ.. ޕކާސް

 34. ޗިއްލޫ

  ފާޅުގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ބަޔަކަށް ތާއިދުކުރުމަށްވުރެ ވައްކަންމުރާ ވަގަކަށް ތާއިދު ކުރެއްވިޔަސް ރަނގަޅު! އެމްޑީޕީއަކީ ފާޅުކަންބޮޑުކޮށް އިސްލާމްދީނާއި ދީނުގަވާ ހުކުންތައް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާ ޕާޓީއެއް!

 35. ޖުހާ

  އޮރިޖިނަލް ދީނީތާކިހާ އަޅާގެންހުރީ މަހުލޫފު. އައްޝައިޚުލް ދުކްތޫރު މަހްލޫފު ލޮމްބާޑިނީ.

 36. އިބުނު މުޙައްމަދު

  މަޚްލޫފަށް ތޯ ހުރިހާކަމެއް އެނގޭނީ، ރައީސް މައުމޫން ދިނީމާ ކައިގެން އުޅެފައި ހަރާންކޯރުވެ އެމްޑީޕީއަށް ދިޔަ ތެދުވެރިކަމުގެ ތާކިހަލުގައިތޯ؟

 37. ފޭކޭ

  ހޫނ... މީނާަ ނޫނީ ރިއަލް ގޮލައެއްނެތް...

 38. Anonymous

  މަހުލޫފް ތީ މަޝާ އެއްކޮށް ކިޔެވިމީހެއް.. ޓީޗަރަށް ގުރޫޕް ގެނެސް ބިރުދައްކާގެން ރިޕޯޓް ގަ ފާސް ޖަހަނީ.. ގުދޯ ގުދޯ ނުގޮވާ.. މާﷲ ބިރުވެތިވެބަލަ.

 39. އަޙްމަދު

  މަހްލޫފް ކަލޭތީކަކު. ކަލޭ ބުނީމާ އަހަރުމެންވީ ޤަބޫލުކުރަން. މޮޔަ ނުގޮވާ ކަލޭތީ ގޭންގްސްޓާރެއް. ކަލޭވެސް އެކަލޭގެ އާއި އެކު ޖަލުގައި ކަލޭމޭންގެ ވެރިކަން ހިންގަން މަޑްކޮށްލާ.

 40. މުނާ

  މިހާރު ދެން ޝަހީމުވަރުގެ ނުބައި މީހަކު ނުހުންނާނެ...?

 41. މިސްރު

  ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރުވެސް ޕީޕީއެމް ވެރި ކަމަށް ވެސް ދީން ރައްޔަތުންނަށް. ޥިއްކާގެން މިފަހަރު ވެސް އެކުރެއްވީ އެކަން ދީީީނީ ޢިލްމު ފަ ސާދަ ވެއްޖެއްޔާ ގައުމު ދާނީއޮޔާ އެކަން މިގައުމުން މިފެންނަނީ މިހެން މިދެންނެވީ މިއޮތް ހާ ޙުކުމްތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކުރަމުން ދިޔައިރު ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރިފައި

 42. Anonymous

  ދެހާސް ތޭރަވަނަ އަހަރުވެސް ޕީޕީއެމް ވެރި ކަމަށް ވެސް ދީން ރައްޔަތުންނަށް. ޥިއްކާގެން މިފަހަރު ވެސް އެކުރެއްވީ އެކަން ދީީީނީ ޢިލްމު ފަ ސާދަ ވެއްޖެއްޔާ ގައުމު ދާނީއޮޔާ އެކަން މިގައުމުން މިފެންނަނީ މިހެން މިދެންނެވީ މިއޮތް ހާ ޙުކުމްތައް ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކުރަމުން ދިޔައިރު ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނަށް އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރިފައި

 43. މެސީ

  ރީލޯޑް ތާކިހާ. ޖަލަށް ލާ ގޮތައް ތި މަހުލޫފް ނެރޭނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް. ހިތުން މީނަވަރެއް ނެތް.?

 44. ޭއަލިފާނޯއި

  ޢެއްބަފާ ވީމަ ރައްޓެއްސެއްވީމަ ޖަލައް ލާންވީމަ
  ޖެހެނީ މާފް ކުރަން ދޯ! ވަޓް އަ ޑިމޮކްރަސީ??

 45. ޜިޒާ

  މަހުލޫފަކީ އަބޫޖަހުލު ޕާޓީގެ މެންބަރެއް..

 46. އަލިބެ

  މަހުލޫފު. ކަލޭތީ ކާކު ޤުރުއާން ހިތުދަސް މީހަކާއި ދިމާލަށް ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ކިޔަން. ކަލެއަށް އެނގޭތަ ދީނުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް. އެނގޭތަ މާތް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤުރުއާން ހިތުދަސް މީހުންނަށްހުރި ދަރުމަޔާއި ޘަވާބު. ކަލެއަށް ވާހަކަދައްކާ ފާޑުކިޔޭނީ ކަލޭގެ ފެންވަރުގެ މީހުންނަށް. ނަމަނަމަ އޭނަޔާއި ނުބެހޭތި. އެއީ ހުވަދުއަތޮޅަށް ފޫޅު ކަނޑާފައި ހުރި މުޅި ހުވަދޫ ފަޚުރުވެރިވާ އެއަތޮޅުގެ އަގުހުރި ދަރިއެއް.

 47. އިބްރޭ

  ކިތަމެ ވަރަށް ޓްއިޓް ކުރެވިއަސް މި ފަހަރު ރުފިޔާ އެ ނޫ ދޭނެ
  އިގޭ ތި ފެކް ފޭކުރާމިހެން ކަން

 48. ޏަމްމަމީ

  ނަޝީދުގެ ދީނީ ފިކުރު އެކަނި ސައްހަ ވާނީ. ޙުރިހާ ދީނަކަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭކަނަށް ރީނދޫ ބައިގަނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ.

 49. Anonymous

  ނަޝީދުގެ ދީނީ ފިކުރު އެކަނި ސައްހަ ވާނީ. ޙުރިހާ ދީނަކަށް ފުރުސަތު ދޭންޖެހޭކަނަށް ރީނދޫ ބައިގަނޑު ޤަބޫލުކުރާނެ.

 50. ޖޮއްބެ

  މަޚްލޫފް(ރިލޯޑޭ) އަޅައިގެން ތިޔަހުރި ރީނދޫ ލާދީނީ ތާކިހަލަކީ އެއްމެ ފޭކު ތާކިހާ.

 51. ކޮލެޖް

  މަޚްލޫފް ކޮބާ ތިގެއިން ފަނޑިތަހަދާފައޮތް ކިހަވަކެއްނުފެނޭތަ ރީލޯޑް ކޮއްލަން ބޭނުންވީމަ ފެންނާނެ ގޭތެރެއިން ކިހަވަށް މިހާރު ބަރަހަނާވާން ފެށިފަހުން ނުފެނޭދޯ ކިހަވަކެއް.

 52. ޙަސަން

  މަހުލޫފު އަންނިއާ ދިމާއަށް ގޮވި އެއްޗެހި ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟ ދެފުށްކެހެރި މުނާފިޤު ކަލޭގެ.

 53. ޙަސަން

  ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާ ދިމާލަށް ތިފަދަބަހެއް ބުނެވޭވަރުގެ މީހެއްނޫން މަހުލޫފު އަކީ މިހާރު ތި އުޅެވެނީ ތިމާގެ ފެންފަރު އޮޅިގެން.

 54. ޙހަހަ

  ރީލޯޑޭ އަށްއިނގޭނީ

 55. ޖެނާ

  ވަﷲ އައުލަމް. މަށަކަށް ނޭނގެ މީހެއްގެ ބޭރުފުށުން ޖަޖް ކުރާކަށެއް. ވ ސަލާން

 56. ނިންނި

  މަހްލޭފޫ......މަހްލޫފް...މިހާރުައަސްލާ އެއްގޮއް ތައްގަޑު ޖަހާދެނީތޯ....ދުވަސް ކޮޅަކުން ބުނާނީ ގޭގަވެސް ތިބީ ހުސް ފޭކޭ

 57. ހިހޫ

  ޑރ.ޝަހީމު މެން ކަހަލަ ގާބިލްމީހު ކުތިމަތިލީމަކާ މޑޕ އަކަށް ކެތެއްނުކުރެވޭނެ. ލަލަލާ