އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި ޖަގަހަ، މ. ކުނޫޒުގައި ސިހުރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަދުރޭ މިހެން ވިދާޅުވީ މިރޭ އެޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އަދުރޭ ވިދާޅުވީ މިމައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުކަމަށާއި އަދި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހޯދަން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

" އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފުރަތަމަ މިމައުލޫމާތު ލިބުނީ މިއަދު ހަވީރު. މި ކުނޫޒްތެރޭގަ އުޅޭ މީހުންގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީވެސް، ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ގާތް ބޭފުޅުން މިކަމުގެ ސާމާނު ހޯދަން އުޅޭކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު ލިބޭ. ރަށްރަށައް ގޮސްގެން އެކިވައްތަރުގެ ދޫންޔާއި ކާއްޅާއި ބުޅާލާ ދެން އެނޫސްވެސް އެމީހުން ކުރަން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ހޯދަންވެގެން އުޅޭ."

އަދުރޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުނޫޒްގައި ހިންގަމުންދާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަންނަވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގައި ދަންނަވަމުން ގެންދަވާނެކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

39 ކޮމެންޓް

 1. ފާތުން

  ދައްކާނެ ވަހަކައެއް ނެތްނަމަ ބޭކާރު ވާހަކަ ދައްކަން 2 ގަޑިން ކާބޭހެއް ހެން ކޮންމެހެން ޖެހޭތަ ޕްރެސް ބާއްވަން. ޢަދި އިތުރަށް ދޮގުހަދަން.

  • ހަފީޒް

   ދިވެހިންނަށް ތިބީ ޝައިތާނީ ރޫހެއްގެ އަސަރު ކޮށްފަ، އެރޫހަކީ، ކެނެރީގެ ނަޝީދު (އަންނި) އެ ރޫހު އެބަޖެހޭ ފޮނުވާލަން އެހެންނޫނީ އެސޮރާއެކު، މި މުސްލިމް އުއްމަތް އެކީ ޖަހަންނަމައަށް ގެންގޮސްފާނެ.

  • 999

   ތިކަހަލަ ފާސިދުން ނިކަން ދެރަވާނެ، މުއުމިނުން އެމީހުންގެ ދީނާ ގައުމުގެ ދިފައުގަ ކުރާ މަސައްކަތް ފެނުނީމަ

 2. ަހުރެއޯ

  ާާޑޏ

 3. Anonymous

  ާޑޙޫޜޭޠ ޟޯޠާޥާޏޭޭ ށީޙޫޜޫ

 4. ހެހެ

  އަނެއްކާ އަނެއް ވާހަކަ. އަދުރޭ ތީ މުސައިލަމަތުލް ކައްޒާބު ތަ އަޅެފަހެ.

  • ާކާއްޅު...

   ހަހަހަހަހަހަ... ގަހަކުން ފަތެއް ހެލިލިޔަސް ހާދަބިރެކޭދޯ ޕޕއމ ކުދިންކޮޅު ތިގންނަނީ... ދޮގުހަދާ ކޮރަޕްޓް ފުލެޓް އަދުރޭ ބޅ...

  • ޜިޒާ

   ދޮންކަލޯ މުސައިލަމަތުލްކައްޒާބަކީ ކާކުކަން އެނގޭތޯ؟ އެއީ ނަބީކަމަށް ދަޢުވާކުރި މީހެއް. އެކަމަކާއި މިކަމާ ކޮބާތަ ގުޅުމެއް.
   އެއަށްވުރެ ރަނގަޅުވާނެ "އަންނި" އަކީ "އުބައްޔު ބުން ސަލޫލް" އޭ ބުނިނަމަ، އެއީ އުބައްޔު ބިންސަލޫލަކީ މުނާފިޤުންގެ ބޮޑުމީހާ ކަމަށްވުމާއި އަދި އަންނި އަކީވެސް ހަމަ އެފަދަ ބޮޑު މނފޤ ކަށްވާތީއެވެ.

 5. ޖޕ

  ސިހުރުހެދުންހުއްޓާލުމަށް ގާސިމަށް ގޮވާލަން

 6. ކަޅުމީހާ

  ސުބުހާނަﷲ ތި ސަމިއްޓެ މެން ތިބެނީ ހޭބަލިވެފަ. މިނިމަސްކައިގެން. ބަރަހަނާގަ އޮވެގެނަ އަލިފާން ގަނޑެއް ވަށައިގެން އެބުރު ބައްވަށް ޖަހަންވެސް ފަހަކަށް ނުދާނެ.

 7. Anonymous

  ޔާ ﷲ އިދިކޮޅުގަ މިތިބަ ކުފުރު ބައިގަނޑުގެ ކިބައިން އަޅަމެން ރައްކާތެރި ކުރައްވާ އެމީހުން ފަޟީހަތް ކުރައްވާނދޭވެ. އާމީން

 8. Anonymous

  ކޮންމެ ދުވަހަކު މިސްކިތް ތަކުގަ ރުގިޔާ ކުރަންވީ. ތިތިބަ ބުއްދިބފަސްވެފަ ތިބި ހާއިނުންނަށް ނޭނގޭނެ މިމާލެ އަޑިޔަށް ދުއްވާލެވުނަަސް

 9. ޅޮލް

  އަދުރޭ އެއައީ ބަލާފަތަ

 10. ދަވޭ

  ކުނޫޒު ގައި ސްޓޭޖަށް އަރާ އަންހެން ވެރިންނޭ ތަމެން އިހަށް އައުރަ ނިވާ ކޮށްގެން އާންމުންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ ވާހަކަ ދެއްކުން އެއީ ފުރަތަމަ ތަމެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ. މީޑިއާ ތަކަށް އަރާ ދެއްކެން ބޭނުން ކަމަށް ވިނަމަވެސް އިސްލާމީ އުއްމަތެއްގައި އަޚްލާޤީ މިންގަޑެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަން މައިންބަފައިން ކިޔާދީފައި ހުންނާނެއޭ މަމެން ބުނަނީ.

 11. ހުސޭނު

  އަދުރޭ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހެކި ހުރީމަ. ކަލޭމެންނަށް ކާޅެއްގެ ބުރިއަށް ބޫގަލް ހަދާފަ ކާލަން ދިނަސް ކާލާނެ.

 12. ރާސްތާ

  ކުނޫޒުގައި ފައްކަޑާ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ އަދުރޭ ބައިވެރިވާނަންތޯ. ގޮތްހިުސްވެގެން ކިޔާނެއެއްޗެއްނެތީމަ ދެންކިޔާނީ ސިހުރޭ ދީނޭ.

 13. އަން

  ހާދަ ބިރުގަނޭ ދޯ. ސިހުރުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް އެބަހުރި. ފުރިފާހުރި އެއްޗެއް ގުޑުގުޑެއް ނާޅާނެ

 14. ނިހާން

  ސިހުރު މިހާތަނަށް ހަދާފައޮތީ ކުނޫޒަކު ނޫން މުޅި ގައުމު ހެކިވާނެ ވެރިކަން ހޯދަން ޔާމީނުކަން

  • 999

   މިގައުމުގަ ނެތް ތިކަން ދެނަހުރި މީހެއް. އެނގިފައިގޮތުގައި، ފަންޑިތަ ސިހުރު ހާހޫރަ ހެދީ، އެމް.ޑީޕީން، އުސްފަސްގަނޑުގަ. ރަތްހާލެއް ކަތިލާ މޫދަށް ލޭއަޅާ، ކާޅަށް ސިހުރުހަދާ އެސޮރު މުޅި މާލެމަތިން އުދުއްސި. ޔާމީނަކީ، ފުރިހަމަ މުއުމިނެއް. ޖިންނިންނާއި، ޝައިތާނުންނާ ގުޅޭނީ، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ، ފިރިހެން ކުޅި ކުޅޭ އެއްޖިންސުން ކައިވެރި ނުކުރެވިގެން ތެޅޭ މީހުން. ދެން އޭގަ ހިމެނޭނީ، އަންހެން ފިރިހެން އެއްކޮށްގެން ޖިންސީ ކުޅިވަރު ކުޅޭ މީހުން. ތިއިދިކޮޅުގަ ނުހުންނާނެ، ދުނިޔޭގައިވަ މުޑުދާރު ކަންތައްތައް ނުކުރާ އެއްވެސް ބޮޑެއް.

 15. ޖޮއްބެ

  ސިޙުރަކީ ރީނދޫ ޕާޓީގެ މައި ހަތިޔާރެވެ. މިއަދު ރީނދޫ ޕާޓީގައި ތިބި އެންމެންނަކީ ވެސް ސިޙުރު ޖައްސާފަ ތިބި މީހުންނެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެޕާޓީގައި އެކަކުވެސް ނުހުރީހެވެ.

 16. އަމާ އަދުރެ

  ސިހުރު ހެދިމީހުން ތިބީ ތިވާހަކަ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރޭގައި. ޢެބަތަކު ބުނެގެން ސިހުރު ހެދި މީހާ އެހާކައޮތީ ދައްކާފައި

 17. އަލީ

  ތިޔަ މީހުން ސިހުރު އެކަނިތަ ވެރިކަން ހޯދަން މީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާލާކަށްވެސް ފަހެއް ނުޖެހޭނެ. އެހާ ނުބައި ބައެއްގެ ވާހަކަ ތިދަށްކަނީ.

 18. އަދުރޭ

  ބޭނުންވާ އެއްޗެތި ގަންނަން ލިސްޓު ހަވާލުކުރީ އަދުރޭއަށްތަ؟؟؟

 19. ސަަާފޯ

  ޓިނު ވަގު އަނެއްކާ އަނެކަތި ކިޔަން ފެށީ ސިހުރު ހަދަނީ ކޮންބައެއްކަން ރައްޔަތުމީހާ އަށް އެގޭ ފެންފޯއް ރުއްތަށް އުފުރާލި ދުވަހު ކޮންއަގައެއް ފުޅާކުރާކަށް ސިހުރު ހަދަނީ ވެސް ތި ބައިގަޑު ވެއްޓެނީ ވެއްޓޭނެ ވެއްޓިފަ އޮތީ ދެން ބާރަށް އަތްޖައްސުވާ

 20. ޜަސީދު11062

  ތިއެއްވާ ނޭގެ ކޮންމެ ރެޔަކު ފާތުމަ މެޑަމް އޮފީހަށް ގޮސް ކިޔަވަން ތިބެނީ ކޮންބައެއް ކަމެއް...ހުރިހާ އަންހެން ވެރިން އެެއް ކޮއްގެން.....

  ޢައްދުއްރަހީމް މޮޔަގޮވަނީ ތި....ކަންތައް ގޯސްނުވަނީސް މައިތިރިވޭ....

 21. ޙުގައި

  ވިލިމާލޭގަ ވަރަށް ބުޅާ ގިނަވާނެ. ހުރިހާ ވައްތަރެއް ހިލޭ ލިބޭނެ....

 22. ޫފަތަހަ

  މުސައިލަމަތުލް ކަޒާބު އަލްފީލު މަލްފީލު މީގެފަހުން
  އަދުރޭ ނަމަށް ކިޔަން ފެނޭ

 23. އަލިފުދާލުކާފުލާމު

  އަދުރޭއަށް ޝައްކުބަލި ޖެހުނީބާ. ކުނޫޒަށް ވަންނާނެ ބަހަނާއަކަށް ދެއްކި ވާހަކައެއްދޯ. ބަލަ އެކަހަލަ ކަމެއް ހިގަންޏާ އެއްކަލަ ގޮތަށް އެގޭނެނު

  • ހާމިދު

   ތިބުނީ ރާއްޖެ ބަނޑަށްޖެހޭނެކަން ޤާސިމަށް އިލްހާމްވީގޮތަށް އަދި ބޮންގޮށްވާލަން އުޅުނުކަން ޔާމީނަށް އިލްހާމް ވީގޮތުގެ ވާހަކަދޯ؟

 24. ފާތިމާ

  ޢަދުރޭ ތިހެން ބުނެފިއްޔާ ......... ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތަށް ކުނޫޒުން ފެންނާނެ. އަވަހަށް ބަލާފާސްކުރޭ.

 25. އަލްޖިބްރާ

  ކަލޭމެންގެ ބަޔަކު ކޮންމެ ދެތިން ދުވަހަކުން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ނަމުގައި އިރުއޮށްސެން ކައިރިވާއިރަށް ކަޑުމައްޗަށް އަރަނީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ސިހުރު ހަދަންކަމަށްވެސް އެބަ އަޑުފެތުރޭ ! މިކަން ބަލާނެ ބަޔަކު ނޫޅޭތަ ؟

  • 999

   މީގަ ދެން އޮންނާނީ، ދެމެހެއްޓުން ދޯ. އެގޮތުގަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެކަމަށް ފެންނަނީ. 9 މަހު ބަނޑުގަވެސް އޮވެފަ ދޯ ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ. 2018 އަށް ދެންއޮތީ 9 މަސް ގައުމު ބޭރުގެ ބާރުތަކަށް ވިއްކާނުލާ، އަދި، މިތާ އުފެދޭ ވެރިކަމަކީ، އިންޑިޔާގެ ގޮނޑި ކޮއްކޮ ސަރުކާރަކަށް ނުހަދާ، އަދި މިތާ، އެހެން ދީންތަކަށް ޖާގަނުދީ، އަދި މިތާ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރަން ފުރުސަތު ނުދީ ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ، ދެންވެސް، ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ ނިންމުމަކަށް 2018 ހެދިގެން.

 26. ވަގު ބުޅާ

  ވަގަކު ހިކޮށްފާނެ އެހެންމީހުންވެސް ވައްކަން ކުޜާނޭ!......

 27. ކ

  ވެރިކަން ވެއްޓިގެން އެމްޑީޕީ މީހުން ހަބޭހަށް މާލޭގެ އުސްފަސްގަނޑުގަ ކާޅުކޮއްޓާ އެއްޗިހި ގެންގުޅުން ހަނދާން އެބަހުރި. ރޭސިސްޓް ކަމުގެ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލަށް ކަމެއް، ނޫނި ސިހުރު ހަދަން ކަމެއް ނޭންގެ. އަދި ރޭގަނޑު ނުރޮއެ ހަމަނިދި ނިދޭތޯ މޭނާ ހައްސާނުމެން ގެނެސް ޝޯ ބާއްވާ އުޅުން. މިހާރު ރިޝްވަތު ފަޅާއަރާ، ރައީސް ވަކިކުރުމުގެ ޕްލޭން ފެއިލް ވީމަ ހަމަ އެ ސަކަރާތް ޖަގަހަ ތަކުގަ މި ޖަހަނީ. ރޮއެރޮއެފަ ޑިކުޓޭޓަރަށާ، ކޮރަޕްޓަށް ގޮވުން ވާކަމަކީ. ދެރަ ކަންކަން.

 28. ާފަރީދު

  ޢަދުރޭ ކޮބާހޭ ގަތް ފުލެޓްތައް..އެކަމަކައް ނުވިސްނަންތަ...

 29. ސުލޭމާނު

  އަދުރޭ މަދަރިޔާ، އެމީހުން މިހާރު އެތިބީ ވަރަށް ހާލު ޖެހިފަ، ގާސިމުގެ 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެވިއްޖެ. އެ ލިބޭނެގޮތެއްނެތް. 12 މެންބަރުން ގަންނަންވެސް ބިލިއަނުން ހަރަދު ކޮށްފި. ގާސިމުގެ ފައިސާއިން އެމްޑީޕީ ބޮޑުންގެ ހަރަދުތައް ބަލަހައްޓަނީ، އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ހަރަދު ކުރަންޖެހޭ، ސިކުނޑި ގޮވާ އަތުން ފައިން ގޯސް ހެދޭ ހިސާބުގަ އެތިބީ. އެހެންވެ ސިހުރު ހަދާނެ، ޔަގީން، ސިހުރަށްވުރެ ނުބައި ކަމެއް، 4 ލައްކަ މީހުންގެ ގައުމެއްގަ ނީލަން ބޯޑު އަޅުވާ ދުނިޔޭގެ މާކެޓަށް ނެރެގެން އެއުޅެނީ.

 30. ނަންނުގަންނާތި

  ޢަދުރެޭ މިގައުމުގެ ޕޮލިހުންގެ ކޮމާންޑަރ ކެވޭލާރި ގަޑު މަދުވެދާނެތީ ބިރުން ވިރެނީ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގަ ވިއްޔާ މިގައްދާރުންނައް ގައުމުގެ ލާރިގަނޑު ކެވޭނީ !(ބޮޑުވަގުންތަޢް) އިންށާ ﷲ ވަރަށްއަވަހަށް ވެރިކަން ވެއްޓޭނެ ދެން ނުތިބެވޭނެ މަ ގިނަދުވަހަކު ހެހެހެހެހޭ?

  • ޖޖޖ

   މަރުމަތީގަވެސް ގޮވާނީ ލާރި ލާރި، މަގޭލާރި، ވެރިކަންވެއްޓޭނެއޭހެން ހީވަނީ. 9 މަސްވަންދެން ގޮވާލަ ގޮވާލާ ތިބޭ. ހިތަށް ތަސައްލީ ލިބެންޏާ ރަނގަޅު.

 31. ނަންނުގަންނާތި

  ޢަދުރޭ ދޯ