މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އާދަމް ޝަމީމް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދަށް ތާއީދު ކުރައްވައިފިއެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ޑރ. ޝަމީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާއްދަ ކުރައްވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް ޑރ. ޝަހީމްއަށް ކުރެއްވި މެސެޖެއްގައެވެ.

ޑރ. ޝަމީމް ފޮނުއްވެވި މި މެސެޖްގައި ވަނީ ޑރ. ޝަހީމަށް މާތް ﷲ ދެއްވި މި ފުރުސަތަކީ ދިވެހި އުންމަތަށް ވަރަށްބޮޑު ހިދުމަތެއް ކޮއްދެއްވުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

"މިފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުނަށް އެދެން, ހުރިހާ ދީނީ އިލްމުވެރިނަށް ހެޔޮ ރަހުމަށް ލައްވާށި" ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ މެސެޖްގައި ވެއެވެ.

މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިޔާ ޝަމީމްވެސް ޝަހީމަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައިވާއިރު ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިލްމުވެރިން ވެސް ވަނީ ޝަހީމަށް ތާއީދު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

32 ކޮމެންޓް

 1. ގޮއްޔެ

  ޔަހޫދީ ފާސިޤު ކަލޭގެ

  • އެދުރު

   އެހެން މީހުންނަށް ފާސިގަށް ޔަހޫދީއަށް ގޮވާނީ ވަރަށް ގޮތްކުޑަ އުޑެއްބުޑެއް ނުދަންނަ ޖާހިލުން

  • ޙޫ

   ޔަހޫދީންނާ މިޤައުމުން އެންމެގާތް ބަޔަކީ ރީނދޫ ބައިގަނޑު.
   ތި ބައިވަރަކަށް އިލްމުވެރިންވެސް ކަމަކުނުދާނެ ކަލޭމެންގެ ލާދީނީ ފިކުރުތަކަށް އާބަސްނުބުނަންޏާ...

 2. ޒީލް

  ހޫ އިޒް ޝަމީމް؟؟؟

 3. ސޭޓު

  ތީ ބަގާވައިއް ކުރަން ވީމަ ހަލާލް ކޮށްފަ ޔާމިން އަށްޓަކާ ހަރާންވެސް ކުރި މީހާ އެންނު

  • އެދުރު

   ތިބުނާ ބަގާވަތެއް ކުރި ބަޔަކު މިހާރު އެތިބީ އެމްޑީޕީން އާ އިއްތިޙާދު ހަދައިގެން ، ޝެއިޚް ޝަމީމް އޭރު ރާއްޖޭގަވެސް ނެތް

 4. ނުރަބޯ

  މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިހުރި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމްޑީޕީގެ ކިބައިން ބަރީއަވެ ދުރުވާންޖެހޭނެ. އެހެނީ އެމްޑީޕީ އަކީ ދީނުގެ އުސޫލުތަކާ ބީރައްޓެހި ގޮތްތަކެއް ކަމަށްވާ ޢަލްމާނީ އުސޫލު މިގައުމުގައި ފަތުރަން ބޭނުންވާބައެއް. އެކަމުގައި އެމީހުނަށް ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރިހާދީނެއްގެ އަޅުކަންކުރާތަންތަން ހުންނާނެ، އަދި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައިވެސް ޔަހޫދީންނާ ނަޞާރާ އިންނާ ބުޑިސްޓުން ނާ އަދިވެސް އެހެނިހެން ޣައިރުދީންތަކުގެ މީހުން އުޅޭނެ. އެހެންވީމާ މިއީ އިސްލާމް ދީނަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް. އެހެންކަމުން ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ޝަހީމްގެ ގޮވާލެއްވުމަށް އިޖާބަ ދެއްވާ ޕީޕީއެމްއަށް ތާއީދުކުރެއްވުމަކީ އެންމެ މަސްލަޙަތުހުރި ގޮތް. ޝައިޚް ޝަމީމަކީ ވަރަށް މޮޅެތި ދަރުސްތައް ދެއްވާފައިވާ މޮޅުޝޭޚެއް އިލްޔާސްމެންކަހަލަ ފޭކުސޭކެއް ނޫން.

 5. ޙެ ހެ

  އިންޝާﷲ އެއްބުރުން

 6. ނުރަބޯ

  ބުއްދި ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮންމެމީހަކުވެސް ޑރ. ޝަހީމަށް ތާއީދު ކުރަށްވާނެ. އެހެނީ މާޒީގައި އެމްޑީޕީއިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް އެ ކުރިމަތިކުރި ގޮންޖެހުން ތަކަކީ ފުރިހަމަ މުސްލިމަކުނަމަ އެކަމާ ކަންބޮޑުވާނެ ކަންކަން.

 7. ކެޔޮޅު

  ސާބަސް ތިކަމުގާ ބަރަކާތް ލައްވާށި

 8. ޖޫން

  އަނިޔާ ވެރި ވެރިއެއްގެ ފަހަތަށް އަރާ ރަގަޅު މީހަކު އަތުނުގުޅުވާނެ. އަނިޔާވެރިން ނާއރކުވާނީ އަނިޔާ ވެރިން.

 9. އެދުރުބެ

  ﷲ ގެ ރަހްމަތްފުޅާއިއެކު މިފަހަރު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނަން.

 10. ޏަމްޏަމް

  ސާބަހޭ ޝަމީމް ލާދީނީ ފިކުރު ގައުމުން ނައްތާލުމައްޓަކާ ތިކުރާ ހިތްވަރައް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ އާމީން .

 11. ސާކޭޒަމް

  ބާޑްސް އޮފް އަ ފެދާ ފުލޮކް ޓުގެދާ.

  • ޢަލި

   ޔެސް ލުކްއެޓްދަ ކުރެޕް އެޓް އަމްޑީޕީ!! ސަލާމަތްވޭ!! ?

 12. ދާލު

  މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒިފާއަށްދާ މީހުން ވަޒީފާއިން ކަޑަނީ މިމީހުން ބުނެގެންކަން.. ސޮރީ މިފަހަރު ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ އެއްލަކިން ސަހީމް ބަލިކުރާނަން އިންޝާﷲ

 13. Anonymous

  މިއީރަނގަޅުމީހެއްނޫން

 14. މެލޭ

  މީނާއަކީ އެއްވެސްމީހަކު ބަލައިގަންނަ މީހެއްނޫން...

 15. އިބިރިހިމާ ބެއްޔާ

  މިކަހަލަ މުނާފިގުން ޤައުމުގައި ގިނަ ވީމަ ބެއްޔާމެން ބޭރުގަ މިއުޅެނީ

 16. ޚަލީފާ

  އިގްތިޞާދީގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުންވެސް އަނިޔާވެރިންނާ ގުޅޭނީ ހަމަ އަނިޔާވެރިން... ތި ޝަމީމަކީ އެއްވެސްމީހަކު ބަލައިގަންނަ މީހެއްނޫން...

 17. އަލީ

  ވަގުތު ކުދިން ތި ސަޕޯރޓް ކުރާ ޔާމީންނަށް ތާއީދު ކުރާ ވާހަކަ އެއް ނެތް. ހަމައެކަނި ޝަހީމްއަށް ދާއީދު ކުރާ ވާހަކަ "އިލްމްވެރިން" މި ދައްކަނީ

 18. ދީދީ

  الحمد لله

 19. މާރިޔާ

  ސާބަހޭޝަމީމް

 20. ޔާމިން

  ﷲ ގެ ރަހްމަތްފުޅާއިއެކު މިފަހަރު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިކުރާނަން.

 21. ނިޔާޒް

  ސާބަހޭ ޝަމީމް ލާދީނީ ފިކުރު ގައުމުން ނައްތާލުމައްޓަކާ ތިކުރާ ހިތްވަރައް ﷲ ބަރަކާތް ލައްވާށިއެވެ އާމީން

 22. ޕޮލިސް މޭން

  ޝަމީމް އަކީ ރައީސް ޔާމިންގެ ޕަޕަޓެއް

 23. އިބްރާހީމް

  އިލްމުވެރިންގެ އަގުވައްޓުމަކީ ޔަހޫދީ ވިސްނުން. އެކަން ކުރަނީ ފައްކާ ޔަހޫދީ ވިސްނުމުގެ މީހުން. އިލްމުވެރިން އެހެން މީހުންގެ މައްޗަށް މާތް ކުރެއްވިކަން ދީނުން ހާމަ ވޭ!

 24. އަޙްމަދް

  "މަޝަހޫރު" ދީނީ އިލްމުވެރިންނޭ ކިޔަނީ!
  ( އުނގެނުނު އެއްޗަކަށް ޢަމަލު ނުކުރިއަސް) މަޝްހޫރު ދީނީ އިލމުވެރިން!؟
  މިއަދު ހަޤީޤި ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ދޫކޮއްލާފަ އަމިއްލަޔަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކަމުގައި ހެދިގެން އުޅުނީމާ ވާނެގޮތް ތިޔަވަނީ!
  ސިޔާސީ މީހުންގެ އަތްދަށުވެ އެބައިމީހުން ބޭނުންވީމާ ޘަނާކިޔާފައި އެބައިމީހުން ބޭނުން ނެތުނިމާ ނުވަތަ ނުރުހުނީމާ ކިޔާނެ އެއްޗެއް ކިޔާ ހަދާނެހާ ގޮތެއަހަދަން ތިބި އެއްވެސް އަގެތްނެތް ނިކަމެތި ބަޔަކަށް ވުން ނޫން އެހެން ބަޔަކަށް މިއަދު ތި މަޝްހޫރު ދުހެލޭ ދޫފަރިތަ މިސްތަކުން ރޮއްވާލާ ދީނީ ޢިލްމު ވެރިންނޭ ކިޔާބަޔުވެއްޖެތޯ؟

 25. ޢަލީ ތޮއްޑޫ

  ތިޔަ ޝަމީމްއަކީ ލާރިކޮޅެއް ދިނީމާ ބޭނުން އެއްޗެއް ކިޔުއްވޭ މީހެއް! އޭނާ ލައްވާ " މަންމަ" ގެ ނަމުގައި ދަރުސެއް ބޭއްވި މެޑަމް! ތިޔަޝަމީމް ރޮއި އަޑުބެދި މަންމަގެ ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ތިމާގެ މަންމަ އުޅެނީ ކޮންޙާލެއްގައިތޮ؟ ޝަމީމްއަޅާލަނީ ކިހާވަރަކަށްތ؟ މިރަށު މީހުންނަށް އެގޭނެ އޭނާގެ މަންމަ އުޅޭ ޙާލު. ޝަމީމް އޭނާގެ މަންމަ އެކަނިމާއެކަނި ގެއެއްގައި އުޅޭއިރު ތިމާ 2 އަނބިން ގޮވައިގެން ތަނަވަސްކަމާއި އުފަލުގައި އުޅެމުންދަނީ މާލޭގައި. މިކަހަލަ މީހުންނަށް ޝޭޚު ކިޔާނީ ކިހިނެއް!

 26. މަރުފަލި

  ޔާމީން ޝަހީމަށް މަގޭ ވޯޓެއް ދެވޭކަށްނެތް ސޮރީ

 27. Anonymous

  ލަަދީނީ ވިޔަސް ނުބައިވިއަސް މިރާއްޖޭގަވެސް އެހެންރާއްޖޭގަވެސް

 28. ކަނބުރު

  ލަަދީނީ ވިޔަސް ނުބައިވިއަސް މިރާއްޖޭގަވެސް އެހެންރާއްޖޭގަވެސް