އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އައުޓް ވާއިރު، އެކަމުގެ ނުރައްކާ އޮތީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީއެސްއެމްގެ 'ރާއްޖެ މިއަދު' ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއަކީ ރަނގަޅު ގައުމެއް ކަމަށާއި އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަމުން އަންނަނީ އެއްކަމެއް ދެކަމެއްގައި ނޫން ކަމަށެވެ. އެފަދައިން ވިދާޅުވެ، އަސްލަމް ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ދަތި ދުވަސް ވަރުގައި ވެސް ވެކްސިން ފޮނުވަދީފައިވާ ކަމާއި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގައި ވެސް އެގައުމުގެ އެހީގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުން އަންނަކަން ހާމަ ކޮށްފައެވެ.

"މިހާ މިންވަރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިވެފައި ގާތްކަން އޮންނަ ގައުމެއް އެއްވެސް ސަބަބެއް އެއްވެސް ކަހަލަ ކަމަކަށް ނުވާ ގޮތަށް ނުކުމެ 'އިންޑިއާ އައުޓް" ވާއިރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އޭގެ ނުރައްކާވެ، މާ ބޮޑުތަނުން އައުޓްވާން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންހެން ހަގީގަތުގައި. އައުޓް އޭ މިދެންނެވީ މިފަދަ އެހީތެރިކަމުން އަޅުގަނޑުމެން އައުޓްވީމަ ވެސް އެއީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އައުޓެއްތާ އެ ވެވެނީ" އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމަކީ ސިޔާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަންކަން ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އާއި ދެމެދު ޒަމާނުއްސުރެން ފެށިގެން އޮތީ ގާތް ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ގުޅުން އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތްވެސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްލަމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއް ދެން އައި ނަމަވެސް އިންޑިއާއި އެކު ގުޅުން ބާއްވާނެ ކަމާއި މެދު ޝައްކެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި އެފަދަ ގޮތަކަށް އެގައުމާއި ޖައްސާލައިގެން ތިބުން އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

  1. Anonymous

    ރޭޕިސްތާން އައުޓް

    60
    1
    • އޮމިކޮރޯން

      #އިންޑިޔާ އައުޓު
      #ވގު އައްޑު ރޮޒެއިނާ އައުޓް

      22
  2. ނާޒިލް

    ސާބަސް ދަރުމަވާނެ ތިހިރަ ފަޅައިގެންދަނީ ދޭ ބަލަ އެކްސަސައިޒްކޮށް ފިޓްވާން. އޭރުން އައުޓުވާގޮތްވެސް ރަނގަޅުވާނެ. އެހެންމީހުންގެ އެއްޗެހި ފެނިގެން ޖޭ ވާކައް ނުޖެހޭނެ

    59
    1
  3. ޢައއްތު

    އިންޑިޔާއަކާއި ޖައްސާލަގެން ބަޔަކު ނޫޅޭ..މިކިޔަނީ އަސްކަރީން މިތަނުން ދާށޭ..މީ އަފްއާނިސްތާނެއްނޫން..މިތާނގަ މިލިޓަރީން ތިބުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް...

    73
  4. Anonymous

    އަދިވެސް ހޮވާނަން #އިންޑިޔާ އައުޓު

    57
  5. ސސ

    ސިޔާސީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިން ހައްތާހާވެސް މިމީހުންގެ ތެރެއިން ދޮގު ހަދަނީ ނުވަތަ ތެދު ހަދަނީ ކޮންބަޔެއްބާ ؟ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދޯކާ ދެނީ !

    32
  6. އަބުދުﷲ

    މާބޮޑައް އިންޑިޔާއިން ފައދާ ލިބޭ މީހުންނައް ގައުމައްވާ ގެއްލުން ނޭގިދާނެ.

    55
  7. ރަދީފް ހުސެން

    ލިބޭ އެހީވައްވުރެ، ވެއްޓިފައިމިވާ އަނދަވަޅު މާބޮޑު، އެހެންވީމަ ދަތިހާލެއް ތަހަންމަލްކުރަން ޖެހުނަސް ގައުމުގެ ހައްގު، އަންނަންއޮތް ޖީލުގެ ހައްގުގަ "އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ އައުޓް"

    53
    1
  8. ލޯބިވާ ވަޠަން

    މީނައަށް ކިހާ ވަރެއް ދީފެންމިއުޅެނީ

    50
    2
  9. ހަގީގަތް

    ތިބޭފުޅާއަށް ނުރައްކާ އޮތީ

    52
    1
  10. ހަސަން

    އިންޑިޔާ ސިފައިންނޭ ބޭރުކުރްންވީ މިއުޅެނީ އިންޑިޔާއާ ޖައްސައިލައި ގެނެއް ނޫން ވިއްޔަ. ޢެމީހުން މިގައުމު އަޅުވެތި ކުރުން ގޯހީ

    55
    1
  11. Anonymous

    ވާނުވާއެގޭވަރައްވުރެ ހާލުގަ ތިހިރީ އިންޑިއާއައުޓް

    14
    1
  12. ްައައުޓް

    އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

    17
    1
  13. ބޭރުކުރޭ

    އިންޑިއާ އައުޓް ވާއިރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އޮތް ނުރައްކާ މުޅިން ފިލާ ދިވެހިންގެ އަތް މައްޗަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަރާނެއޭ މިހާރު މާލޭގައި ގިނައީ އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ މީހުން ސީދާ ގޮތުން ކުރާ ވިޔަފާރި ތަކޭ މީގެ ސަބަބުން ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދަނީވަމުންނޭ މިކަން އެބަޖެހޭ ހުއްޓުވަން އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް އެއީ އިންޑިއާ އައުޓް އަކީ އަދި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ގެ ނުފޫޒު އެއްކޮށް ކަނޑާލަންވީއޭ ބޭސް ކުރަން އާސަންދަވެސް ދޭންވީ ތައިލެންޑްގެ ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓާ ތަކަށޭ ހެއި ހެއި ހެއި ކުދިންނޭ ނަށާލާށޭ ނަށާލާށޭ އިންޑިއާ ބޭރުވާތީވެ އިންޑިއާ ބޭރުވާއިރު އެމްޑީޕީ ވެސް އޮންނާނީ ބޭރުވެފައޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ

    16
  14. ގގގގ

    އިންޑިޔާއިން ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުގަ ގަތް އެއްޗެއް ވެކްސިން އަކީ. ބަޔަކު ވިކިފަ ތިއްބަސް ފުކެއް ތިއީ ބޮޑުވަރު.

    17
    1
  15. ހާޖަރާ

    ރަނގަޅު ގައުމެކޭ. ތެދެއް އެގައުމު ގޯހެއްނޫން. އެކަމަު އެގައުމުގައި އެއޮތް ވެރިކަމަކީ ހައްދުފަހަނައެޅި ހިންދޫންގެ ވެރިކަމެއް. އެއީ އަނިޔާވެރި އާރްއެސްއެސް ނުވަތަ ހިންދިތްވާ މޫވްމަންޓް. ޖަވާހިރުލާލު ނެހުރޫ ވިދާޅުވީ ބީޖޭޕީއަކީ ހިޓްލަރުގެ ނާޒީންގެ އެޖެންޑާއާ އެއްގޮތަށްހިންގާ ޕާޓީއެއްކަމަށް.

    14
  16. ޔތޔޔޔ

    އަހަރެމެން ދިވެހިންނަކީ 2013 އިން ފެށިގެން ފެށިގެން ސަލާމް ޖެހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ބައެއް. ދެން މޑޕ ވެރިކަމަށް އައިސް އަނެއްފަހަރު ނާށިގަނޑު ހިފައިގެން ހިނގަން ފެށީމަ ލަދުވެތި.

    14
  17. ކުޑޭ

    އިންޑިޔާ ސިފައިން އައުޓު މިހެންކިޔުމުން ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނީ މަނިކުފާނުން ހިމެނޭ ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުން ތިދާ މަސައްކަތުން. ނަގާލޯނުތަކުން. ވާއެއްބަސް ވުންތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކުން

    15
  18. ނައުވީ

    އިންޑިޔާ ސިފައިން ގެޓް އައުޓް.

    13
  19. ޢަދުރޭ

    2023 ގައި ތުރުތުރެއް އަޅާފައި އެމްޑީޕީ އައުޓްވާ ތަން ބަލަން އަހަރުމެން މިތިބީ

    16
  20. ޢަލީ

    އެއްވެސް އުރަތްޕެއް ނެތް މީހުން ތަންތަނަށް އަރާ ކޮސްނުގޮވާ

    15
  21. އަސް

    ވަޠަން އެދޭ ގޮތަށް ދަމާ ކުރާށަ އިންޑިއާ އައުޓް
    ވަޠަންގެ އާ ޒުވާނުނޭ ކުރާށެ އިންޑިއާ އައުޓް
    ހިތުގެ އަޑީން ޢަޒުމްތަކެއް އެކީއެކަށް އެކަށައަޅައި
    އިހުގެ ބަޠަލްތަކުން ފަދައިން ކުރާށެ އިންޑިއާ އައުޓް
    އަލުން ނުދީ ފުރާނަތައް މި ގައުމު އައުވެވޭށިތޯ
    ވަޠަންގެ މާތް ދަރީންތަކެއް ކުރާށެ އިންޑިއާ އައުޓް

    13
  22. ހަޔަސިންތް

    ސިޔާސީ މަގުސަދު ޙާސިލް ކުރަން ގައުމު އަޅުވެތި ކުރަން އުޅެނީ އެމް ޑީ ޕީ މަކަރު ވެރި ހިޔަޅުން

    16
  23. އައާނިނީޔާ

    މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖެއާއި އިންޑިޔާއާ ދެމެދު ރަނގަޅުގުޅުމެއް އޮތީ ރާއްޖެ އިންޑިޔާގެ އަވަށަކަށް ހަދައިގެނެއް ނޫން. މީ އެހެންގައުމުތަކުންވެސް ކަންކަން ކުރާ ފާޑެއްނޫން

    14
  24. ނުބައި

    އެހީވަނީ ސިފައިން ބައތިއްބައިގެން ވިއްޔާ އިންޑިޔާ އެންޑް އެންޑީޕީ އެކުގަ އައުޓް ކޮށްލާނަންo

    12
  25. ހަސަންބޭ

    އޭ މިހިރަ ގައްދާރު! ނުރައްކާ އަހަރެމެނަކަށް ނެތް! އެ ނުރައްކާ އޮތީ ހީލަތްތެރިކަމާއެކު މިނިވަން ދިވެހިގައުމަށް އިންޑިޔާ ސިފައިއިން ގާނޫނު އަސަސާސީއާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރި އަސްލަމު ފަދަ މީހުންނަށް!މި އެންޑީޕީ މީހުންނަކީ ގައުމަށް އެއްވެސް ކުލުނައެއްނެތްބައެއްދޯ! އަމިއްލަ ޖީބު ފުރެނިކޮށް މި މީހުންނަށް ނިމިނީ! އެވެސް ނިކަމެތި އެންޑީޕީގެ މެންރުންގރުންގެ ޖީބެއްނޫން! އަސްލަމުމެން ކަހަލަ ބޮޑެތި މީހުންގެ ޖީބުތައް! އިންޑިޔާ މިލްޓުރީ އައުޓް

    12
  26. ލާހި

    ސިޔާސީ ވަފާތެރި ކެހިވެރިން ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރުގެ ދެޤައުމަކުން ނެގި ބޮޑެތި ބިޔަ ލޯނުގެ ސަބަބުން މިއަދު ރާއްޖެ ވަނީ " ރަހީނު " ވެ އަޅުވެތިވެ ދަންތުރާގައި ޖެހި ތާށިވެފައި !

  27. އަޙްމަދު

    ކޮސްނުގޮވާ! ދިވެހިންނަށް ވާނީ ކޮންގެއްލުމެއް! ﷲގެ މަދަދު ބޭނުމީ!

    11
  28. އައްޑޫ މީހާ

    މު.... ނުކިޔާ ހުރޭ ދިވެހިރައްޔިތުން ބޭނުންވެެން ދިވެހިރައްޔިތުންނެއް މިތަނަކަށް އިންޑިއާ މިލިޓަރީއެއް ނުގެނޭ ކަލޭމެން ހަޑިހާވާފަ ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ގައުމު ވިއްކީ އޭގެންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއެއް ނުވޭ ކަލޭމެން އެވެސް ކެއީ އަހަރުމެންނަށް ހެޔޮ ނުރައްކާ ވިޔަސް މަރާލިޔަސް މިގައުމުން އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރަން ޖެހޭނެ އޭގެ މާނައެއްނުން އިންޑިއާއާއި މިގައުމުގެ އޮތް ގާތްކަން ކެނޑިގެން ދިއުން އެހެން ކަުމުގައި ވާނަމަ ސާކް ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ސިފައިންވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބެންޖެހޭނެ ހިނދުކޮޅުގައި ހުރެގެން ދައްކާ ތިޔަކަހަލަ ވާހަކަތައް މިހާރުގެ ކުޑަކުދިންވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އޯކޭ މަކަރުވެރި ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނީ މޑޕ ބައިގަނޑު މިގައުމަށް ޢައްދާރުވާ ހާއިނުންތަކެއް ތިބި ޕާޓީއެއް އަހަރުމެން އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މިގައުމުގެ ހައްގުގައި ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން މިގައުމުން ބޭލުވެން އޮތް ގޮތަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ބާލުވާނަން ކަލޭ ހީކުރީތަ ތިޔަހެން ބުނީމަ އަހަރުމެން ރަޖާ ލާނެކަމަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް މިބުނީ މިވެރިކަން ނުނިމެނީސް އިންޑިއާ އައުޓް ކުރާނަން އޭރުން ކަލޭމެންނަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާނީ ވަރަށް ސަލާމް

    10
  29. ފާއިޒު

    މި ސަރުކާރު އިންޑިއާއަށް ވިކިފައިވާ ވަރުންނާއި، ދެން އަންނަ އިންތިޚާބަކުން ބަލިވެ ވެރިކަމުން ފައިބާއިގެން ދާއިރުވެސް އިންޑިޢާއަށް ރާއްޖޭގައި ވަކި ހިއްޕައިގެން ތިބެވޭނެގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް ހުރީ އިންޑިޔާ ބާލައިފިނަމަ، ނުވަތަ ބޭރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނަމަ، އެހިސާބުންވެސް ދިވެހި ދައުލަތަށް އެތައް ގެއްލުމެއްވާގޮތަށްކަން އަސްލަމުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ ތިވާހަކަ ތިހެން ތިބުނީ. އެގޮތަށް އެއްވަސްވެގެން ތި ތިބީވެސް ވަލުދޮރުން ޖީބަށް އެޅުނުވަރު ބޮޑުވީމާކަންވެސް އެނގޭ. މައްސަލައެއް ނެތް. މީގެ ކުރިން ޖީ އެމް އާރު އެއްބަސްވުން ވެސް ހެދީ ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތަކަށް. އެކަމަކު އެ އުވާލާ އެ ދަރަނިންވެސް އޮންނާނީ ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށްފަ. ާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާާ
    ދިގުމުއްދަތަކަށް ބާއްވައިފިނަމަ، މުޅިޤައުމަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑުވެފަ، އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ނެގޭ ފައިދާ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވާނެ.
    ވީމާ، ހަމަ އިންޑިޔާ އައުޓް

    12
  30. އައްލާބެއްޔާ

    މަ ކީއަސްލަމްއަށްވޯޓުދިންމީހައް އަސްލަމް ދިވެހިންނަ ކީ
    ކކ ކަނޑަ ކޮހުން ކަމައްހަދާއްނިހިގަ

  31. Anonymous

    ޢެއީ؟ މާބަނޑުވެދާނެތީ؟

  32. އަޙްމަދް

    އިންޑިއާ އައުޓު ގޮވާނެ ކިތައްމެނުރައްލަކަސް ގޮވާނެ އެވެ،
    ޔަހޫދީންގެ ކުރިމަތީގައި ފަލަސަޠީނު މީހުންވެސް ގޮވުނުހާ އެއްޗެއްގޮވާ ކުރެވުނުހާ ކަމެއް ނުކުރޭތޯއެވެ؟
    މިޤައުމު މިހާ ދަށުދަރަޖަޔަކަށް ވައްޓާލީ ކަލޭމެން އެމްޑީޕީންނެވެ.
    ކަމލޭމެން ސިފަކުރި އަނެއް ދިވެހިރާއްޖެގެ ޙާލަތުމިދަނީ ފެއްނަމުންނޫންތޯއެވެ؟

  33. ޙަފޯ

    އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާކަށް އަހަރެމެން ނެތިން، މި ގޮވާ އެއްޗެއް މޭރުން ނުވާވަރުގެ މަރުމޯލުން ތި ބައިގަނޑުގަ ތިބީ، އަސްލަމްގެ ހިއްވަރެއް ހުރިއްޔާ އިންޑިއާ ސިފައިން އައުޓްކޮށްލަ ދީބަލަ.