ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަން ވުމުން އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއް ކާނިވާ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެއްޖެއެވެ.

ކާނިވާ ސްޓޭޖް ކައިރީގައި ޖަލްސާ ބާއްވަން ހާއްސަ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ވަށައިގެން އޮންނަ ހުސް ސަރަހައްދުގައި ވެސް ގޮނޑި ޖަހާފައި ވާއިރު ޖަލްސާ ފެށުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ވަނީ ފުރިފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަށް ޖަމާވެފައިވާ ސަޕޯޓަރުން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަހްމަދު އަލީ
ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަށް ޖަމާވެފައިވާ ސަޕޯޓަރުން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަހްމަދު އަލީ

މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމިންގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ޝަމީމް އަލީ ސައީދު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގުމާއި މިހާތަނަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުލްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވާނެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޖަލު ހުކުމުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅު ފައްޓަވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ލީޑާޝިޕާއި ހިއްސާކުރެއްވެވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އިން ބޭލުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގަމުން ގެންދާ ހަރަކާތް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރެއްވުމަށް ވެސް ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕަށް އެންގެވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަށް ޖަމާވެފައިވާ ސަޕޯޓަރުން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަހްމަދު އަލީ
ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއަށް ޖަމާވެފައިވާ ސަޕޯޓަރުން - ވަގުތު އިމޭޖްސް: އަހްމަދު އަލީ

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވިއިރު ވެސް ޕީޕީއެމް އިން މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވިއެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅަކު "ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިރޭގެ ޖަލްސާ އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ކެމްޕޭނަށް ފަހު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޖަލްސާއަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ދެއަހަރު ދުވަހަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ސަޕޯޓަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދަށު ކޯޓުންނާއި ހައިކޯޓުން ސާބިތުކުރި މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމުމުންނެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމުގައި އެތައް ގޯހެއް ހަދާފައި އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ފުރަތަމަ މައްސަލަ އިން ރައީސް ޔާމީން ސަލާމާތްވެ ވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދެމައްސަލައެއްގައި އުފުލާފައިވާ ހަތަރު ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެބައޮތެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ޢހ

  ޙަޖަމް ނުވާނެ. ގެރޭ

  18
 2. Anonymous

  الحمدلله
  ދިވެހިބިން އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގައި މިނިވަންކަން މަތީ އަބަދަށް

  16
 3. ޙަސަން

  މަރުހަބާ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް. މަނިކުފާނު މިނިވަންވެ ވަޑައިގަތުމަކީ މި ޖީލުގައި ހާސިލްވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އުފާ. ރައީސް ޔާމީން ޒިންދާބާދު. ގައްދާރުން މުރުދާބާދު.

  15
  1
 4. މުހައްމަދު

  ފެނޭތަ؟ އިމްރާނު ..
  ނިކަން މިކަހަލަ ޖަލްސާޔެއް ތިޔަ އަދާލަތުން ބާއްވަބަލަ.
  މަބުނާނަން ކަލޭމެން މޮޅޭ..

  17
 5. ޙަސަނުލް

  ﷲ އަކްބަރ އަހުރެން ބޭނުންވަނީ ދެން އަންނަ ވެރިކަމެެއް ޔާމީން ކާމިޔާބުކޮށް ރާއްޖޭގަ އިސްލާމީ ޙުކުމް ތަންފީޒް ކުރުވުން

  17
 6. ދޫކޮށްލާ

  ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާސްޕޯރޓް ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ ދޫކޮށްލާ

  11
 7. މަހަށްދޭބަލަ

  ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ ރަތްރޮނގޭ ދެން މަހަށްދޭބަލަ

  10
 8. ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ބ.މާޅޮސް/ޒަމާނީހައުސް

  ރއީސް ޔާމީނަކީ، އެގިގެން ރަނގަޅަށް މޮޅަށް ކަންތައްތައް ކުރެއްވި ހަރުދަނާ ޤާބިލުބޭފުޅެއް،

  16
  1
 9. ޅަވިޔަނި

  ސާބަހޭ ރައީސް ޔަމީން. މީގެއިން ވެސް އެނގެނީ 2018ގެ އެމްޑީޕީން ވޯޓް ވަގަށްނަގައިގެން ކަން އެތިބީ. ޥަގުން ބޭޒާރުވާނެ .

  12
 10. އޮނިކުރޯން ވައިރަސް

  ބޫ ސައިޒު ފެނިއްޖެތަ¿¿¿ ބުއްޅަބޭ އޮންނާނެ ސޮނި ވެއްޓިފަ ދެން ގުޅާ ގެރިބުލް މޮޑީއަށް އެހީއަށް

  15
 11. ކޮވިޑް

  މާރިޔާ އަޅާ އައިނު ކުޑަވީމަ މިތަން ވެސް ފެންނާނީ 6 ނުވަތަ 8 ކަ ބޮޓުން ތިބި ތަން.