އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ "ސިކުނޑީގެ އާލާސްކަންފުޅު ހުންނެވި ބޭފުޅެއް" ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"ސަންގު ޓީވީ" ޕްރޮގްރާމެއްގައި ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައީ އެމަނިކުފާނުގެ ސިކުނޑީގައި އާލާސްކަންފުޅެއް ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނަކީ ސިކުނޑީގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ހުންނެވި ބޭފުޅެއް ގޮތުގައި އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ. ދިވެހިންނަށް އެއްލައްކަ ހަތަރު ހާސް ވަޒީފާ އުފެއްދިއޭ. އެކަމަކު ދިވެހިން ތިބީ ވަޒީފާ ނެތި. އެހެންވެ އެހެން ފާހަގަވަނީ،" ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ ތަމްސީލް ކުރައްވާ މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ޖައްބާރުކަން ވެސް ފެނުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރުން ޖަލަށް ލައި ނޫސްވެރިންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ އަޚްލާގީ ފެންވަރު އެ ހުރީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަންނަ ފެންވަރެއްގައި، ރައީސް ޔާމީނަކީ އަނިޔާވެރި ވިސްނުމެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ސިފަ ކުރަން ބޭނުން ވަނީ،" ހުސައިން ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވީ ނޮވެމްބަރު 28، 2019 ގައެވެ. އެއީ އެމްއެމްޕިއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އުފުލި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެ ހުކުމާއި ހައި ކޯޓުން އެ ހުކުމަށް ތާއީދު ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް ޔާމީން ވަނީ މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. އެއީ ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ސްލިޕް ނަންބަރު ދިމާނުވެ، އެއީ ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ކަނޑައެޅިއެވެ.

ޖުޑިޗަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގައި ތިއްބެވި ޔާމީންގެ ވާދަވެރިން ޝަރުއީ ކޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ޔާމީން ވަނީ "އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއް" ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު ސިފަ ކުރައްވައިފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ ވާދަވެރި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ހިންގި ޝަރީއަތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

 1. މާމީ

  އަނދުން ކޮށިއަކީ ވަރައް ވޭން ހުރިކަމެއް .....

  64
  • ޙައްގުބަސް

   ޢަނގަ ފުޅާކޮށްގެން މިއުޅޭ ނިކަމެތި މީހާއަށް ބުނެލަންއޮތީ މާތްﷲގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތާއެކު ތިޔަ ސިނކުޑިއަށް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމޭ!! އެކަމަކު ތިމާގެ ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ގޮވާ ހިތައް އެރިހާ ދޮގެއް ހަދަމުން އަދި ނުވިތާކަށް އަތުޖެހުނު އެއްޗެއް ބޮމުން ފާހިޝް ޢަމަލުތައްވެސް ހިންގަމުން ކޮރަޕްޝަނުން ފަސްބައި ހަޑިމުޑުދާރުވެ އެނަޖިސް މުޅި ހަށިގަނޑުވެސް އުނގުޅި ތަޣައްޔަރުވެފައި ތިބޭ ހާލު ބައެއް މީސް މީހުން އަމިއްލަ ޙާލަތު ހުރިގޮތާދޭތެރޭ ވިސްނާނުލާ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައްދައްކާތީ ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ!!

   58
 2. އަލީ

  ބޭފުޅާ ތިއައް ވުރެ ބޮޑު އައިނެއް އަޅާގެން ޕީޕީއެމް ޖަލަސާ ބެލިނަމަ ތިހެން ނުވީސް

  81
  • Anonymous

   މިއީ ޕެޑްމޭން ދޯ؟ ކަލޯގަޔާ. މިސޮރަކީ ޕެޑު ޖަހައިގެން ޑޮކްޓަރު ހެދިގެންގުޅޭ ފޭކެއް.

   37
 3. ރަގަޅުވާނެ

  ސިކުނޑީގެ ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން މަދު. މެންބަރުކަން ދޫކޮށްލައްވާފަ މެންޓަލް ހޮސްޕިޓަލަކުން ފުރުސަތު ހޯއްދެވިއްޔާ މާރަނގަޅުވާނެ.

  74
 4. ހަވާސާ ހަމީދު

  ސަހަރާގައި ކާރު ޕާކުކުރަން ގަރާޖުސިޓީ ދިންމީހާދޯމީ، ވަރަށް ތާހިރު

  71
 5. Anonymous

  އިންސާނާއަށް ބަލިޖައްސަވަނީ ﷲ ތަޢާލާ. އަހަރެމެންގެ ދުއާއަކީ ރައީސް ޔާމީން ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ދިގުއުމުރައް ލައްވާ ދިވެހި ގައުމުގެ ވެރިކަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމަނިކުފާނަށް ﷲ ތައާލާ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.
  ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ހެޔޮދުއާކޮށްދެއްވާ.

  98
  • Anonymous

   އާމީން

   38
 6. Anonymous

  އަދުން ހުސޭނަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވާހަކަ ދެއްކޭވަރަށްވުރެ 100 ގުނަ ފެންވަރުދަށް މީހެއް. އަނދުން ހުސޭނަކީ ލަދު ހަޔާތެއް ހުރިމީހެއްނަމަ އަނގަފޭނުކޮށް މައިތިރިވެގެން ހުންނާނެ.

  79
  • ޟޮޔޮ

   މިހާރު ކިޔަނީ ލޭޕެޑް ހުސޭނު

 7. Anonymous

  އަނދުން ހުސޭނާ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޗައެވާލާ މޯދީއާ ތިއީ އެއްފެންވަރެއްގެ ދެމީހުން. ދިވެހިން ބަލައިގަންނާނެ އެއްވެސް ސިފައެއް އަމުދުން ނެތް މީހެއް. ވަގުވޯޓުން މަޖްލިހަށް ވެދެވުނެއްކަމަކު މީހާގެ ނެތް ބައިލާރީގެ އަގުވެސް.

  58
  • ޜައިނާ

   ޢިންޑިއަން އެމްބަސީގެ މީހުނާއެކު ސަފާރީގަ ނާޗަރަންގީ ކުޅޭމީހުންގެ ބުއްދިއާމެދު ހަސަނު ބުނަނީ ކީކޭތޯ އެމީހުންގެ ބުއްދި ހަމަތޯ؟

   37
 8. ޒިލްޒިލް

  ބަލަ ހުސޭނާ. ހަމަ މޭކަރަނީ ދޯ؟ ތިހެންވާނެ. ތިމާމެންނަކީ ހަހެއްފަހެއް ނެތް ބައެއް. ވޯޓުވަގަށް ނަގައިގެން ވެރިކަން ހޯދުނެއްކަމަކު އަމިއްލަ ޒާމީރުން ގަބޫލުކުރާނެތާ ތިމާމެންނަކީ ކުޅުޖަހާ ފީކުދާނުގެ އަގުވެސް ނެތް ބައެއްކަން.

  51
  1
 9. ތރޔތ

  ބަލަގަ މިހިރަ ހުސޭނާ! ކަލޭ ދެނަހުރިންތަ މީހުންނޭ ކިޔައިގެން ތިފަދަ ނުބައި ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުވާނެ. ކަލޭގެ ސިކުނޑއަށް ބޮޑު ބައްޔެއް ﷲ ތަޢާލާ ޖައްސަވާފާނެކަމަށް ބިރުވެތިވެބަލަ.
  އަޚްލާގުން ބޭރުވިޔަސް ތިމާގެ ދުލުގެ ވިހަޖެހޭކަހަލަ ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރުން ބުއްދިވެރިވާނެ.

  51
 10. Anonymous

  މިވެސް ދެން މީހުންތަ؟ ގަމީހުންނަށްވެސް ނުވާ ސިޔާސީގޮތުން އުރައްޕެއްވެސް ނެތް މީހުން. އަހަރެމެން ލަދުގަންނަނީ މިކަހަލަ ސޮހޮލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގައި ތިބޭތީ.

  43
 11. ހަމްދާ

  ރައީސް ޔާމީންގެ މަރްހަބާ ޖަލްސާ ފެނި ކޮންމެއަކަސް އެމްޑީޕީގެ ބިންގާވެސް ގުޑާއިފި! އިންޝާﷲ މޑޕ އަކީ މާޒީ ކަމުގައިލައްވާ މިގައުމުގައި މިތިބަ ނުލަފާ ފާސިގު ގައްދާރު ހިޔާނާތްތެރިން ބަލިކުރައވާނދޭވެ. އާމީން ޔާރައްބަލްޢާލަމީން.

  54
 12. ދިދަ ދަނޑި

  ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކާ ދަލުބޭރުން ނުޖެހި އަނދުން ދަޅު ހިފައިގެން އަނދުން އަޅައިގެން އޮވެބަލަ.. މިހާރު ދެން މާ މައްޗަށް ތިދަނީ..

  41
 13. ޙައްގުބަސް

  މާތްﷲގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަތާއެކު ކަލޭގެ ސިނކުޑިއަށް މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން! އެކަމަކު ތިމާގެ ދުލަށް އައިހާ އެއްޗެއް ގޮވާ ހިތައް އައިހާ ދޮގެއް ހަދަމުން އަދި ނުވިތާކަށް އަތުޖެހުނު އެއްޗެއް ބޮމުން ފާހިޝް ޢަމަލުތައްވެސް ހިންގަމުން ކޮރަޕްޝަނުން ފަސްބައި ހަޑިމުޑުދާރުވެ އެމުޅި ހަށިގަނޑުވެސް އުނގުޅި ތަޣައްޔަރުވެފައި ތިބޭ ހާލު ބައެއް މީސް މީހުން އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައްދައްކަތީ ހަމަ ކަންބޮޑުވޭ!!

  40
 14. އަބުދުﷲ

  ގުރައިދޫ ކޮށީގަ އުޅޭމީހުންވެސް ބުނަނީ އެހެންމީހުން މޮޔަކަމުގަ.

  40
 15. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ބަލިމަޑުކަމެއް ނެތް އިންސާނަކު 45 އަހަރުގެ މަތީ ޢުމުރަށް ދިޔުމުން ނުހުންނާނެ! އެހެނެއްކަމަކު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސާމެދު ނުވިސްނައި އަނެއްމީހާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ލަދު ހުތުރު އަދި ނުބައިކަން ބޮޑުކަމެއް! ތިމާގެ ހުރި ކަމެއް އެގުނީމާ އަނެކުން އެވާހަކަ ދެއްކީމާ ތިމާ ދެރަވެ ލަދުގަންނަ ފަދައިން އަނެއްމީހާގެ އިހްސާސްތަކާމެދު ނުވިސްނާކަމީ ގަމާރުކަމުގެ ކޮޅުނެތްކޮޅު! އެހެންވީމާ ތިޔައީ ގަމާރެކޭ ބުނެވިދާނެ! އަނދުން ޙުސައިނަށް ސަލާމް!

  37
 16. ހާމިދު ޝާހިދު

  އަނދުން ހުސޭނަކީ "ވޮށި" ގޮސްފައިވާ ވަށީގެ އާލާސް ކަންފުޅެއްގައި އުޅުއްވާ އެމްޕީއެއް. ތަނެއްގައި މިހާރު މާ ގިނައިރަކުް ފޫ ޖައްސައިގެން އިނދެވެނީކީ ނޫން. ފައިބާވަރުން. ބޮޑު ނެޕީ ޖައްސަވައިގެން ހުންނަވަނީ.

  27
 17. ބިން މުހައްމަދު

  ކަލެޔަކީ ސިކުނޑިނެތް މީހެއް. ފުދިއްޖެދޯ.

  30
 18. ހުސޭނުބޭ

  ސިކުނޑީގެ އާލާސްކަން ޖައްސާ ވައިރަސް އަންނަނީ ގާދީޖީ މަހާނައިން. އެންމެ ފުރަތަމަ ގާދީޖީ މަހާނަ މައްޗަށް މަޑިޔަށްޖެހުނު މީހުންގެ ސިކުނޑި ޓެސްޓްކުރޭ

  31
 19. Anonymous

  ކަލޭވަރު ( އަނދުންގަނޑު ) ސިކުނޑީގެ ބަލިމަޑުކަންހުރި މީހެއް މިގައުމުގައި މަދުވާނެ. އެއީ ކަލޭ ހުންނަނީ ގިނަވަތު ހަމަގައި ނޫންކަމަށް ކަލޭގެ އަންހެނުންބުނަނީ.

  28
 20. ސަނޭ

  އިންޑިޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިތިބޭ ޗޯކޭދާރުންގެ ނޫންތޯ ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ހުރީ. ހީކުރަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ އިންޑިޔާއަށް އަޅުވެތިވާންކަމައް ވިއްޔާ.

  31
 21. ނަމަ

  އަނދުން ހުސައިން އަކީ އަނެންކާ ސިކުނޑި އާއި ބެހޭ ޑޮކްޓަރެއްބާ އަނެއްކާ

  31
 22. ހުސެން

  ކަލޭ ލޮލަށް ތިހިރީ އަނދުން މިރުސް އެޅިފަ ދޯ އަނދުނާ

  25
 23. ޝިކުޑި

  ޣަދުން ހުސެން
  ނަކީ ނުކުޅެދޭ މޮޔަސޮރެކޯ

  27
 24. Anonymous

  އެބަފެނޭ ސިކުނޑި އާލާސްމީހުން. އަނދުންކޮޅެއް އަޅައިގެން ބަލާލަބަލަ

  23
 25. ޖުމުހޫރީ މައިދާނުން

  ރައީސް ޔާމީނަކީ ގައުމީ ބަޠަލެއް. އިންދިއާ އާ އީޔޫގެ ނުފޫޒުން ގައުމު ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވި. އެއަރޕޯޓް ހޯދައިދެއްވި، ހުޅުމާލެ އާ މާލެ ގުޅާލެއްވި، ފޭސް 2 ތަރައްގީ ކުރެއްވި އެއަރޕޯޓްތައް އަޅުއްވައިދެއްވި، މަހާޖައްރާފު އެމްޓީސީސީއަށް ހޯދަވައިދެއްވި. ބޯޑުތަކުފާނުމަގާ، ހަލިމަގާ، މާފަންނު އިންޑާސްޓްރިއަލްޒޯނާއި ދެކުނުފަރާތުނެރާ، ހޮސްޕިޓަލްތަކާ، ސްކޫލްތަކުގެ ޓްބްލެޓް ޕޮރޮގްރާމާ، އަދިވެސް.... ޕީޕީއެމްގެ ވަެރިކަމުގައި 2013 ން 2018 އަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުން ދިވެހި ގައުމަށް، އެހެންވީމާ އިތުރު ވެރިޔެއް ބޭނުމެއްނުވޭ

  29
 26. Anonymous

  މިވެސް ދެން މީހެއް؟

  26
  2
 27. Anonymous

  ހުސޭނާ ކަލޭ ހާދަ ބިރެއް ތިގަތީ؟ ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ސަޕޯޓް ފެނި ދެކަމު އެކީ ދެވުނީތަ؟

  28
 28. Anonymous

  އަދުނޭއަށް ބްރޯ ކިހާވަރެއް ދިން؟ މޑޕގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރީޕްގެ އޭރުގެ ލީޑަރު ރެހެންދި ފްލެޓުން ނެރުނު ކަޅުދަބަހުގެ ވާހަކަވެސް ތިކަހަލަ ފޯރަމްތަކުގަ ދައްކާލާނަމަ. އޭރަށް ކަލޭގެ ލީޑަރ ގަންޖާބޯ އުފާވާނެނު.

  28
 29. އަލީ

  މީ ޕެޑް ހުސައިންތަ ؟ އަންހެނުން ގެ ޕެޑަށް މަލާމާތްކުރި ހުސައިންތަ؟ މީ ބޯހަމަޖެހޭ މީހެއްބާ!

  19
  1
 30. Anonymous

  ތިޔަ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކީވެސް އޭގެ މީހެއް ހާއްސަކޮއް ކެނެރީ ނަޝީދު.

  12
 31. Anonymous

  މި ކޮރަޕްޓް އަނދުންސޮރު ފެނުނީމަ ބޮޑަށްވައްތަރީ ބޯ ގޯސް މޮޔައަކާއި، ބުއްދި ހަމަޖެހޭ މީހުން ނުބުނާނެ އަނެކާއަށް ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ޖެހިގެއުޅޭ މީހެކޭ ތެދު ހަގީގަތް ނެއެނގި ކިތައްމެ ހަސަދަވެރިވިޔަސް، މިސޮރަށް މޮޔައަކާއި ވައްތަރުކަމަށް ދޭހަވާ މައުލޫމާތު ދުވަސްކޮޅެއްކުރިން ނޫސްތަކުގައިޖެހި މުޅި ދުނިޔެއަށް ފާޅުވެފައިވަނީ ބޮލުގައި ކެންސަރގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހިގެން ދުބާއީން ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުންދާވާހަކަ، ތިމެންނަގެ ހށލާއިމެދުވެސް ﷲއަށް ބިރުވެތިވެ އަނގަމަޑުންލައިގެން ހުންނަން ނެއެނގޭ، ކިތައްމެވަރަކަށް ރައްޔިތުން އޮޅުވާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއްނުވާނެ، ކަލޭމެން ހަޖަމުނުވެގެން ފަޔަށް ހިނިއަރައިގެން ތެޅިތެޅި ތިބެންޖެހޭނީ ޖުއްލާބު ކާލަކާލާ.

  15
 32. ބަރުބާދު

  އެހެންވީމަ ދެއްތޯ ގަރާޖަކައް 1000 ކާރު ރެޖިސްޓްރީކޮއް މިލިއަނަރަކައްވީއިރުވެސް އެނގިނުލެއްވީ؟.

  16
 33. އައްޑޫ މީހާ

  ހުސޭނާތިޔައީ ސިކުނޑީގައި އަނދުން އެޅިފައިހުރި މީހެއް އެކަން އެގޭނެ ގޭތެރޭގައި އުޅޭ ގޮތުން މިއީ ދޮގެކޭ ބުނެބަލަ ކެރެންޏާ

  13
 34. މަސްއޫދު

  އޭ އަދުނުން ހުސެއިން ކަލޭ ތިޔަތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިހަށް ވަންނަނަް ރައްޔިތުން ވޯޓުދިނީ މީހުންނަށް ބަލބަލިޔަށް ގޮވާކަށްނޫން! މިކަމުންއެގޭ އެއްޗަކީ ސިކުޑީގެ ބަލިމަޑުކންހުރީ އަދުން ހުސޭނުގެ ކަމަށް! އެހެންނޫންނަމަ ތިޔަކަހަލަ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާެއް ނުކުރާނެ ވާހަކަ ނުދެއްކީސް

  13
 35. އިރު

  ހަމައިގާ ނުތިބޭ އިރު ތިޔަ ކަހަލަ ވާހަކަ އެއް ބުނެވޭނީ ސިކުނިޑީގައި މައްސަލަ އުޅޭ ކަމަށް ބުނޭވޭނީ އެފަދަ އެނެއް މީހާ އަށް މޮޔައިން ބުނާނެ ކަލެ އަކީ ވެސް މޮޔަ އެކޭ..... ރިސޯޓް ތަކުގައި އިސްޓޭޖް މަތިން ދަމާ ކޫއްތާފައި ނަގަން ޖެހޭ ހާލުގައި ތިބޭ މީހުން ކޮސް ގޮވާނެ

  15
 36. ދިވެހި ދިދަ

  ގަރާޖު ހިންގާނަމުގަ ފޭރޭ އަދި މީހުންގެ މުދަލަށް ގެއްލުން ދޭބައެއް ތި އަދުން އާއިލާއަކީ

  13
 37. ކޮވިޑް

  ކީއްކުރާނީ މާތްﷲ ކަށިނެތް ދުލެއް ދެއްވީތީ ހަމައިގަ ނޫނީ ހަމައިން ނެއްޓިހުރެ ނަމަވެސް އެ ކިޔާ އެއްޗެއް ކިޔަނީ ދެއްތޯ؟ އަޅުގަނޑު ހިތަށް އަރާ ރާއްޖެ އަށް ބޮޑު މުސާރަ ދީފަ ޑޮކްޓަރުން ގެންނަނީ ކީއްކުރަން ބާއޭ؟ އިއްޒަތްތެރި ޕޑ މޭން އެ ބުނަނީ މީހާ ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާފަ އެމީހެއްގެ ހުރި ބަލި ކިހާ މޮޅު ދެއްތޯ؟

  15
 38. ކަޅުވަކަރު

  ތިހެން ކަލޭމެންކީ މާކުރީގަވެސް ޔާމިނުބޮލުގަ ޓިމުމަރޭ ބޮމަރެކޭ އުމަރެކޭވެސް އެކަން އަހަރެމެންގަބޫލުވެސް ކުރިން މިހާރު ދެން ގުރޯނުގަ އަހަރެމެން ޖައްސަންތިކުރާ މަސައްކަތް ވާނީ ބޭކާރު ޔާމިނު އެދެއްކީ ކަންހިންގާގޮތާ ކަންއޮތްގޮތް ކަލޭމެންގެތެރޭން މަދު މީހެއްފިޔަވާ އެއްމެންނަކީވެސް އެމްއެމްޕީ އާރުސީގެ ވަގުފައިސާ ލިބުނުމީހުން މިހާރު އަހަރެމެންނައް ނަސޭހަތްދޭން އުޅޭނެކަމެއްނެތް މިތިބީ ބޯހަރުވެފަ

  16
 39. ސުވާ

  މިހިރަ ޤަމާރު މީހާ އަށް ދޫ ނުހެލޭފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވާންވެސް ކުޅުދުންވަންތަ ބޮޑާ ކިބުރުވެރި އެއް

  11
  1
 40. ޑިމީހާ

  ޕެޑް-މޭން…މިނަން ކިޔުނީ ސިކުނޑި ރަނގަޅުކަމުން

  14
 41. ސިކުނޑީގެ ޑޮކްޓަރ

  ޑރ އަނދުން އޮފް ސިކުނޑި

 42. މޮހޮރު

  1 ޓެރަރިސްޓު އަމަލެއް ހިނގެވި. 2 ރިސްވަތު ދިނުން، 3 ރިސްވަތުދިނުން 4

 43. ރބރ

  ޑޮކްޓަރ އަނދުންނަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން އޮތީ އަވަހަށް އައި ޖީ އެމް ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިވަޑައި ގަންނަވާށޭ މަޖިލިހުގާ ބޭކާރު އަގަތަޅުއްވަންނީއްނަވާށޭ ނުވަތަ ގުރާއިދޫގާ ތިބޭ ސިކުޑީގެބަލިމީހުނަށް ފަރުވާދެއްވަން ފައްޓަވާށޭ

  11
 44. އަބްދޫ

  ޔާމީނުގެ ސިކުޑީގެ އާލާސްކަންފުޅުން ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ގައުމަށް ތަރައްގީގެނެސް ދިނުން. ހުސޭނު ވެސް ޔާމީނަށް ޖެހިފައިވާކަހަލަ ސިކުޑީގެ އާލާސްކަންފުޅެއް ޖެހޭތޯ ދުއާ ކޮށްބަލަ އޭރުން ހުސޭނަށް ވެސް ތަރައްގިއާއެއްފަސް ކުރުމާ ގައުމަށް ގައުމެއްގެ ސިފަ ގެނެސްދޭން އެގޭނެ.އޭރުން ހުސޭނު ވެސް ގައުމާއި ވަތަނީ މީހަކަށްވެދަނެ. އޭރަކުން މީހެއްގެ ފަހަތުންދުވާ މީހަކަށް ވާން ބޭނުމެއްނުވާނެ. އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ތެދުވަން ބޭނުންވެދާނެ. ޔާމީނުގެ ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ އާލާސް ކަންފުޅުން ގައުމު ތަރައްގިކުރަން ވިސްނަވަ. ގައުމު އިންޑިޔާއާއި ބޭރުގެ ގައުމު ތަކުން ސަލާމަތް ކުތަންވިސްނަވާ. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އޮތުމަށް ވިސްނަވާ. މިގައުމުގެރައްޔިތުންދެރަވަނި ޔާމީނުގެ ސިކުނޑީގެ އާލާސް ކަންފުޅުފަދަ އާލާސްކަންފުޅު އެހެން މީހުންގެ ސިކުނޑިއަށް ނުޖެހޭތީ .

  15
 45. ގައުމީ

  އަނެއްކާ އަނދުން އަޅާބާ!؟

  11
  • Anonymous

   ގަރާޖުގަ އޮވެފަ ލޮލުގަ އަތްހާކާލާއިރު އޮންނާނީ އެވެސް އެޅިފަ. އަދުން ގަރާޖް މެކޭނިކު އަނދުން ހުސޭނު.

 46. Anonymous

  ޕެޑްމޭން ބަންގަޔާ ޑޮކްޓަރު.

  15
 47. ޙަަަހަ

  އަސަރުކޮށްފިދޯ ޖަލްސާފެނިފަ

 48. 2023ޔާން

  ޢަނދުނާ....ދެން ނޮހޮވޭނެ ތި ގޮނޑި އަކަށް ވަގު ހެދިޔަސް ނުހެދިޔަސް... އިންޝާﷲ...

 49. އާސިދާ

  ކަސީރާގެ ސޭކު ހުސޭނު ބިން އަލީ އާޒިމު...ލަދުހަޔާތް ނެއްތާ ތައުލީމީ ފެންވަރުވެސް ނެތީ....އަބަދުވެސް ފައިސާ ފައިސާ ...

 50. އަޙްމަދު

  ސިކުނޑީގެ މައްސަލައެއް އުޅެނީ ތިބޭފުޅާހެން ހީވަނީ! ގައުމު ވިއްކާލެވޭއިރު ހަނު ތިބޭ މީހުން ނުވަތަ އެކަމަށް އޯކޭ ވާމީހުންނޫންތޯ ސީކުނޑީގެ މައްސަލަ އެހުންނަނީ!

 51. ކައްބެ

  ބޭބެ ލޮލުންބަލާބަލަ ގައުމަށް ރައީސްޔާމީންގެ ޒައާމަތުގަ އައިސްފަހުރި ތަރަށްގީ ކޮންކަހަލަ އަނދުނެއް އަޅައިގެން ތިޔައުޅެނީ ނިކަން ލޮލުގަ އަށްޑޫ އަނދުން އަޅާލަބަލަ
  ގަލަދުން އަނދުނަށްވުރެ އަށްޑޫއަނދުނުން ލޯސާފުވެފަ ތަރަށްގީ ފެންނާނެ.

 52. ތެޔޮބިޑި

  ކިޔާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނީމާ ދެން ކިޔޭނީ ތިކަހަލަ ކޮސް

 53. ހޮޅިއަލީ

  ޔާނަށްވުރެ ކުރިން ސިކުނޑި ގޯސްވީ ކަލޭގެ. ކަލޭ ވެލިގާ އުފުލަން ދަބަރު ލޮރީގަނޑުގަ އުޅުނުއިރު އެކަމެއް ޖެހުނީ ، ސަންގޯރު!

 54. ޙަަަހަ

  ޑރ. އަދުން ، އެޕޮއިންޓްމެންޓެއް ލިބިދާނެތޯ ، އަޅުގަނޑު ބޭބެވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބޮލުގައި ރިއްސާތީ

 55. Anonymous

  ޕެޑް މޭން ތިބުނާހުރިހާމުސީބާތެއް ލައިގަނެފަ ހުރީ ކަލެއައް ޔާމިން އަކިީ ކަލެއައް އަރާހަމަކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއްނޫން ޕެޑްމޭން

 56. އަނދުން ކޮށި

  ހަމަހިނި އަންނަނީ ރައީސް ޔާމީން އެއްޗެއް ބުނެލާ އިރަށް ޕެޑް މޭން ހާދަ ބިރެއް ތިގަންނަނީ

 57. ޝިކާރަ

  ޕެޑް މޭން ފިދަނަ މީހުސް އެއްކަހަލަ ބޯބުރާތީން

 58. 57 ކޮމެންޓް

  ކިޔާލީމަ އެނގޭނީ ތިއީ ކިހާވަރެއްގެ ވާހަކައެއްކަން