އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން އުޅެނީ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކްރެޑިޓް ބަޔަކު ނަގާފާނެތީ ކަންބޮޑުވެގެން އެކަމާއި ބިރުން ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް ސޯލިހްގެ ކޮއްކޮ ނިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލެ ހިޔާ ފްލެޓްތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ "ކޮތަރު ކޮށި" ޖަލްސާއަށް ސަރުކާރުން ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

ރޭ "ރާއްޖެޓީވީ" ގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ހިޔާ ފްލެޓުގެ ކްރެޑިޓް އެހެން ބަޔަކު ނަގަން އުޅެނީ ކަމަށް ހިތައި އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ޖަލްސާ ނުބޭއްވިޔަސް އެއީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ފެށި ޕްރޮޖެކްޓެއްކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

"ވަރަށް ފަހުން ރިޕޯޓެއްގައި ފެނުނު އެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު އޮތީ 30 ޕަސެންޓުގައި ކަމަށް، 70 ޕަސެންޓް މި ސަރުކާރުން ފުރިހަމަ ކުރި ކަމަށް. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ އެއްވެސް ކްރެޑިޓެއް އެހެން އެއްވެސް ބަޔަކު ނަގާކަށް ނެތިން. އެކަމުގައި ހާސްވެގެން އުޅުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެ ބޭފުޅުން" ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫއުގެ %70 މަސައްކަތް ކުރީ މިސަރުކާރުން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރުވެސް އެމަޝްރޫއުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުރީ ނިމިފައެވެ. ނަމަވެސް މިސަރުކާރުން ފްލެޓް ހަވާލު ކުރުން ލަސް ކުރީ ފްލެޓް ލިސްޓްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ލިސްޓް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ.

ރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ކްރެޑިޓާއި އަދި ސިޔާސީ މަންފާ ވެސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ބިރުން އެހެން ބަޔަކު އެތަނަށް ވެރިވެގަންނާނެތީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތަކާއި އެއްޗެހި ހެދި ޖަލްސާ ބޭއްވާ މިންވަރަށް ކަންކަން ދިޔުމުން އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށްވެސް ނިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުން ގެންދާ ހުރަސް ދިފާއުކޮށް ނިޔާޒް ވަނީ ރޭގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

30 ކޮމެންޓް

 1. އަލީ

  އެހެން މީހުން ކޮށްފަ ހުއްނަ އެޒާތު ރަނގަޅު ކަންކަމުގެ ކްރެޑިޓް އެމްޑީޕީން ނެގުމަކީ އާންމުކަމެއް

  86
  1
 2. ހަވާސާ ހަމީދު

  އަލީ ނިޔާޒުހީކުރަނީ އުރިހާމީހުންނަކީވެސް އަލީ ނިޔާޒުހީކަހަލަ މުނާފިގުންކަމަށްތޯ؟ ކުރެޑިޓު ނެގޭނީ އަމިއްލަ މޫނު ފެންނަ މީހުންނަށްދޯ؟ މިސަރުކާރުގައި ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރަން ނެތޭ ނޭފަތަށް ވުރެން ދުރަށް ވިސްނޭމީހެއް އެހިސާބަށް ވިސްނުން ދިޔައިމާ ފެންނާނީ ޖީބު އެކަނި.

  72
 3. ކިނބޫ

  މީނަ މިހާލަތަށް ވެއްޓުނީ އާއިލާގަވެސް ބޯހަމަޖެހޭ މީހަކު ނެތިގެންބާ؟

  65
  1
 4. ގަދަކުޑޭ

  އެމްޑީޕީ އަކަށް ނެގޭނެ ކްރެޑިޓެއް ނޯންނާނެ

  66
  1
  • ދިވެހި

   ޢެމްޑޕީ ފަސާދަ ބައިގަޑުން އުޅެނީ، ހިޔާ ފްލެޓާއި، މި ނޫނަސް ކުރީގެ ތަރައްގީއާއި ހެދި ތާއީދު ގެއްލި ވެރިކަން ވެއްޓިދާނެތީ. މިއިން ކޮންމެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތެއް ފެންނަ ހިނދު ރީނދޫ ފަސާދައިގެ ބައިގަނޑު ބިރުގަނޭ، ކަންބޮޑުވެ ހާސްވޭ، ރީނދޫ އިހުލާސްތެރިން ތިބީ އެފިކުރުގެ ފަނާކުރުވަނިވި މީހުންގެ ތަރައްގީގެ ވިސްނުމެއް ނެތީމަ ލަދުން

 5. ސައި

  ބޮޑާ ނުހާކައި ޔާމީނަށް ޖަލްސާ ބޭއްވޭގޮތް ހެދިނަމަ . ތިސަކަރާތް ޖަހަން ނުޖެހުނީހެއްނު؟ އިދިކޮޅަށް ސިޓީ ކައުންސިލް ލިބުނީމަވެސް މަޑުން ތިބީދޯ؟ ވެރިކަން ނިމެންދެންވެސް ކަލޭމެންނާ ނުތޮޅި އިނދިކޮޅު އޮންނާނެ ތިކަހަލް ހަޑި ނުހޭވިނަމަ..

  55
 6. މީވާ ސަރުކާރެއް

  ކާޅު ހާލިހެދީމަ ކޮޥެލި ބިސްއަޅަންއުޅެ ނޭޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ފޮނުވާގެން ހާއްޔަށް ދަޑި ބާނަން ސޯލިހުކޮވެލި އުޅޭތަން މި ފެންނަނީ ކަންކެއް އެއްޗެއް އިންތަނުން ހިރުވާލަންވެސް މަސައްކަތްވޭ!!!!!! ރައީސް ސޯލިހްގެ ކޮއްކޮ ނިޔާޒު މީ ބަރުމަހެއް ދަނެގެން ހާއްޔަށް ދަޑި ބާނާތި ޔައުނީ ވެރިކަން ނިމިދާނެ !!!!

  50
 7. ބިން މުހައްމަދު

  ފުކެއްބޮޑުވަރު މިހާރު 70% އޭ ކިޔައިގެން އެމްޑީޕީ ކުރިކަމަކަށް ހަދަންތިއުޅެނީ. ތަނެއް ދޮރެއްނޭގޭ ވަގުންތަކެއް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ ގައުމުގެ ދުވަސް ދުއްވާލައިފި.

  56
 8. ކޮތަރު ގެ ވިސްނުން

  އަނަދަރ ޖޯކް. ކަލޯ ކޮތަރުތައް މިތިބީ ހަމައިގައި. ކަލޯ ނަމުން ޑިމޮކުރަސީ ލައިކް ޑިމޮކްރަޓިކް ނޯތުކޮރެއާ ގޮތަށް ތިފާޑަށް ނުތެޅިބަލަ. ޕަކާސް.ހުވާ ހާދަ ބިރެއް މި ގަންނަނީ!.ކަލޯ ތެޅުނުވަރަކަށް ހުޅުބު ދާނި!.ޖަލްސާ ބާއްވާނަށް.ކޮތަރު ކޮށީގައި ތިބި ކޮތަރުތައް ރައީސް ޔާމީންކޮށްދިން އަގުނުކުރެވޭ ކަނަތއް ،މަމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިން ލީޑަރ ގެ ަގު ވަޒަންކުރާނެ. މިތާނެ ކުލި މިއީ 5500 ރުފިޔާ .މިވެސް ޑަބަލްކޮށް ރައްޔިތުން ފެލާ ވެރިޔަކަށް މަމެން ބުނާނީ ސޮރީ.ދެން ކޮން ކުރެޑިޓެއް ތިބައިގަޑަށް.ޔާމީން ތިކަން ކުރީމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޖެއްސުން.އަދިވެސް ޖެއްސުން. ކުރި ކަމެއް ފެށި ޚިދުމަތެއް ކިޔާބަލަ ބުރޯމެން. ޔާމީން އަށް ކޮތަރުކޮށިން ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާ ކިޔާނަށް.އިންޝާﷲ.ޖަލްސާ އަށް ދާނަށް.ނުހުއްޓުވޭނެ.އިންޝާﷲ

 9. Anonymous

  ކަލޭމެން ދައްކާ ބޭކާރު ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ މީހަކު ނެތް. ކުރިން ތިވައްތަރަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރެއް ނެތޭ މާ އަގުބޮޑޭ ކޮރަޕްސަނޭ ކިީއީ. ވެރިކަން ލިބުނީމަ ބޮޑުއަގުގަ ރަހުނު ކުރީވެސް އެކަމަކު އެތަން. އަދި ރައްޔިތުންނަށް ފެނެ އެތަނުގެ ފެންވަރުވެސް. ހަމަ އެހެން ހިޔާ ފުލެޓުވެސް.

  ކަލޭމެންގެ ތި ޕާޓީއަކު އިހުލާސްތެރިކަމެއް ނެތްވަރަށް އާރެއްވެސް ނެތް. އެހެންތާވާނީ، މުހިންމީ ސިއްކައާ ކެރަފާއާ ކެނެރީ އާއިލާއަށް ވެރިކަން ހޯދަދިނުން އެކަނިވިއްޔާ.

 10. ކްރެޑިޓް

  ޖަލްސާބާއްވުމަކުން ކްރެޑިޓް ހައްގުވާ މީހަކަށް އިތުރަށް ލިބޭނެ ކްރެޑިޓެއް އޮންނާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ނުދެކެން މިހިރަ މޮޔަޔާ. އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ ހޮހޮޅަ ހޮސްޕިޓަލް، ކޮތަރޮކޮށި، ލޭނުމަދުކޮށް އެޅި ބުރިޖްގެ ކްރެޑިޓް ހައްގުވެރިންނަކީ ކަލޭމެންކަން. ދެން ކޮންމެހެން މީހަކު ތަނެއްގައި ޖަލްސާ ބޭއްވުމަކުން ކަލޭމެން ބުރަމަސައްކަތުން ކުރި ކަމެއްގެ ކްރެޑިޓް އެހެން މީހުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަކަށް އަހަރެން ނުދެކެން. މޭކަރަނީ ތޯ..

 11. ސަލްމާ

  އެއީ ޔާމިންގެ ޓަވްން. ޔާމީން ޑިވެލޮޕް ކުރި ތަނެއް.
  މިހަގީގަތް މޑޕ މީހުންވެސް ގަބޫލުކުރޭ.
  ބްރިޖްވެސް އެއޮތީ އެއްނުން ؟
  ކޮބާ ކަލޭމެން އަޅަންފެށި ބްރިޖް.
  އިންޑިއާ ކަނޑުކޮހުންނާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ. ހަމައާއި އުސޫލު ދަންނަ ބައެއްނޫން އެއިކީއެއް.

 12. ލަސް ލަހުން

  ކާކު ދިން ޕަސެންޓޭޖް ތަކެއްގެ ވާހަކަ މީނާ މިކިޔަނީ؟

  26
 13. ކޮވިޑް

  އެމްޑީޕީން ކިތައްމެވަރަކަށް އުޅުނަސް ފޭސްޓޫގެ ކްރެޑިޓް ނުލިބޭނެ ބަލަ ކަލޭބޭބެގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރުވީއިރު ފޭސްޓޫއަށް ރައްޔިތަކަށް ކޮށްދިން ކަމެއް ބުނެބަލަ ޕްލީސް ޝަޓްޔޯ ޑާރޓީ މައުތު.

 14. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  މޑޕގެ ލަދު ކޮބާ ކްރެޑިޓް ނަގަން ހިޔާލު ކުރުމުގެ ކުރިން ހަދާން ކޮއްބަލަ ހިޔާފްލެޓަށް މޑޕއާ މަނި ކުފާނުގެ ބޭބެ ނަން ކިޔާއުޅުނީ ކޮތަރު ކޮށި މިހެން ކިޔާ ނަންދީ ހިޔާފްލެޓްތަ ކަ ކީ އިންސާނުން އުޅެން ހެޔޮނުވާވަރުގެ ކަމުނުދާތަނެއްގޮތުގަ.. ވޯޓާޖެހުމުން މިއަދު ހިޔާފްލެޓްވެގެން ތިއުޅެނީ... ރޔާމީން ނޫން މީހަ ކަށް ހިޔާފްލެޓްވެސް ޔޫތުސިޓީވެސް އަދި ޔޫތުސިޓީގަ މިހާރުހުރި އެއްވެސް އިމާރާތެއްގެ ކްރެޑިޓްވެސް ފޮންޏެވެސް ނުލިބޭނެ..ލައް ކަ އޮޅުވާލުންހަދަން އުޅެފި ވިނަރެސްފްލެޓާ ކުންފުނިތަ ކުން އަޅަމުންދާ ފްލެޓްތައް އެއީ މިސަރު ކާރުން އަޅާ ތަންތަން ކަމަށް ހަދަން..ވޯޓުހޯދަން ކޮތަރު ކޮއްޓަށް ނާންނާތި..

 15. ދަމީން

  ހިޔާ ފުލެޓާ އެފުލެޓު އެޅިމީހުންނާއި އަދި އެފުލެޓު ރައްޔިތުންނައް ދޫނުކޮއް 3 އަހަރު ހިފެހެއްޓީ ކޮންބަޔެއްކަން އެފުލެޓުގަ ދިރިއުޅޭމީހުންނާއި އެހެން ރައްޔިތުން ދަނޭ. އެއީ މާދިގު މާޒީއެއްގެ ކަމެއްނޫން.. އެކަން ހިނގީ މިދިޔަ 4 އަހަރުތެރޭ.. ދެން ދިޔަ ދައްކާ ވާހަކައެއް ނުވިސްނޭ.؟

  23
 16. ޒަމީރު

  ލޮލް، ހަމަ މީހެއް ތަ

  25
 17. Anonymous

  ހިޔާފުލެޓް ކްރެޑިޓް ޕީޕިއެމްނޫން ކޮންބަޔަކައްތަ ހއްގީ ކަލޭތީބޭބެކަހަލަ ކަޑުކޮހެއްދޯ

  29
  1
 18. ހަސްނަ

  ހިޔާ ފްލެޓްގެ ކްރެޑިޓެއް އެހެން ބައެކަށް ނުނެގޭނެ. ދިވެހިން ތިބީ ނިދާފަކާއެއްނޫން ގަޅިބޯ. އެހެން ވީމަ ތިދައްކަނީ ގަޅިވާހަކަ

  26
 19. ކައުންސެލަރު

  މޮޔަފުޅުވީ ދޮގެއްތޯ؟
  ހިޔާ ފުލެޓް ކޮޅަށް ޖަހަން މ.ޕ އޭކިޔާ ސިޔާސީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޕާޓީން ބާއްވާލި ގާކޮޅެއްހާހިސާބުވެސް ނޯންނާނެ. އަނގަ ފންޏާ ވާބޭޒާރު މާބޮޑުވެދާނެ. އަނގަ ނުހުޅުވުން ބުއްދިވެރިކަމުގައި ދެކެން.
  ވަރަށްސަލާން

  23
 20. ހާމިދު ޝާހިދު

  ކްރެޑިޓް ހައްގު ފަރާތަކީ ރައީސް ޔާމީން، އެކަމަކަށް ދެބަސްވާ ބަޔަކު ނެތް އެތަނަކުވެސް. އެމްޑީޕީ އިން އުޅެނީ ޔާމީންއަށް ކްރެޑީޓް ލިބެމުންދާތީވެ، މޭ ބޮޑުވެގެން.

  21
 21. މާމާ

  ކޮންބައެއް ކުރެޑިޓް ނަގަން އުޅެނީ ހެހެހެ ކީ ކޭ ބުނާނީދޯ ފުލެޓް ހަދާ ނިންމާލާ ދިނީމަ ރައްޔިތުން އެތަނަށް ވައްދަންވެސް ނޭނގުނު ވެރިކަމެއް ... ލާރި ކެވޭތޯ ބަލަނީ އަތުގަ ޖެހުނުތަނަކުން ލާރި ލާރި... މުޅި ޤައުމު ދިރުވާލައިފި

  20
 22. އާވިމް

  ބޭފުޅާ ފަޒީފާ ގެއްލިދާނެތީ ބިރުގަތީ ދެއްތޯ؟ އެހެންނެންނޫންތޯވާނީ. ކުރާނެ އެހެން ކަމެއް އެގިނުލައްވާނެ. އެހެން ވަޒީފާއެއް ލިބިދާނެކަމާ ދޭތެރޭ ޝައްކު ތޯ؟

  18
 23. ގަލަން ތުނޑުދދދދ

  ތިބޭފުޅާއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި

  16
  1
 24. ހުސޭނުބޭ

  ސިކުނޑި ދުޅަވެފައިތަ ތި އިނީ. އެތަން އެޅި މީހުން ކްރެޑިޓް ނަގަން އެ އުޅެނީ

  18
 25. ރަދީފް ހުސެން

  ދެން ތިމާމެނައް ކަމެއްކޮއްނުދެވުނުތާ ތިހާ ޒާތީވާކައްނުވާނެ. ޕޕމ އައް ތިހުރިހާކަމެއްގެ ކްރެޑިޓްދީފަ މިސަރުކާރުން ދައުރުނިމުގެކުރިންވެސް ރައްޔިތުންނައް އެއްމެކަމެއްވެސް ކޮއްދެވޭތޯ އުޅެމާ!

  10
 26. ބިގް ބޮސް

  އިތުރަކައްނަގާނެ އެއްޗެއް ނެތް.

 27. ރަބަރޭ

  ތަކަހޮޅިއޭ ނުވިދޭ މިފަހަރު ތިޔަ ޖަލްސާ ބާއްވާނަން ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ

 28. ބީރުމީހާ

  އެހެންވީމާ އިންސާނުން އުޅެން ހެޔޮ ނުވާތަނަކަށް އެތަން ތިޔާހެދީ ރީދޫވކުދިންކޮޅު އޮތަ އެހެންވެތާ ކޮތަރުތައް އެތަނަށް ވައްދައިގެން އެ އުޅެނީ އަދި ކޮތަރު ޖީޑެއްގެ އަތުން8500 ރުފިޔާ ނަގަންވެސް ނިންމާފަތާ އެއޮތޯ

 29. އަހުމަދު

  70% ނިންމީ މިސަރުކާރޭ!!!!!!
  ނިޔާޒު އެހުރީ އެބުނާ ހިނދު ކޮޅު އައިސްގެންބާ؟؟