އެމްޑީޕީ ހަރުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިހްތިޖާޖެއް - ވަގުތު އިމޭޖެސް: އިިބްރާހިމް ޝާބިލް

އިންޑިއާގެ ސިފައިން ފޮނުވައިގެން އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެ ގެންދަން ނަގާނީ ފަސްވަރަކަށް ގަޑިއިރު ކަމަށް އިންޑިއާގެ "ސެންޓަރ ފޯ ޕޮލިސީ ރިސާޗް" ގެ ޕްރޮފެސަރެއް ކަމަށްވާ ބްރަމާ ޗެލާނޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޗެލާނޭ މިހެން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ފޮނުވަން ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލެއްވި ގޮވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "އެފްޓީ" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި އެހެން ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ނިޓިން ޕައި ވެސް ވަނީ ރާއްޖެ އިން ޗައިނާ އާއި ޕާކިސްތާނާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރާއްޖެ އަށް ސިފައިން ފޮނުވަން ތާއިދު ކުރައްވާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުން ވެސް މިހާރު ތިބީ ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިއާ އިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ބުނި ނަމަވެސް އޭގެ އިތުރުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނިންމުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވަން ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލި މައްސަލަ ހޫނު ވެފައި ވާއިރު އިންޑިއާގެ ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ގޮވާލެއްވުމަށް ތާއިދުކުރައްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލައިގައި އިންޑިއާ އިން ރަސްމީކޮށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރަށް ފަހު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން މާރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އަދި ހާއްސަކޮށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ނަރެންދްރަ މޯދީ ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ހީނަރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

64 ކޮމެންޓް

 1. މުޝްރިކުން މަރާ ހުސްކުރާނަން 5 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި.

 2. ދިވެހި ސިފައިން އެފުރުސަތު ނުދޭނެ

  • ކޮންތާކު ތިބި ސިފައިން ނެއް ތި ޔަައީ ގައްމުގެ އަސްލު ގައްދާރުން.
   ތި މީހުންގެ ބަލާޔާ ވިކި ފައި ތިބީމަ މި ހުރިހާ ކަމެއް މި ޖެހެނީ.

   • ކަލޯތީ ހަމަ ގައްދާރެއް. ޢަދި އައްނި ގައްދާރުގެ ނުލަފާ ޖައްބާރެއް

   • ޣައްދާރަކީ ކެނެރީގޭ ލާދީނީ ލުއްޗާ

   • ދިވެހި ސިފައިންނަކީ ގައްދާރުން ކަމަށް ބުނާ އިރު އެމީހުން މި ގައުމަށް ގައްދާރުވެފައި ނުވޭ. ނަޝީދު ކަހަލ ޙާއިނަކު މިކއުމަށް ގައްދާރުވަނީ. ނަޝިދު އަކީ މިގަެުމަށް ގައްދާރުވަމުން ދާ ޙާއިނެތްކަން އެންމެނަށް މައދު ޔަގީންވފައިވަނީ

 3. އިންޝާﷲ އަހަރެން ތިކަމުގައި ޖjިހާދުކުރުމުގައި ދީނަށްޓަކައި ޤައުމަށްޓަކައި އެންމެ އިންޗިއެއްވެސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން...

 4. އަންނީ.... އަޅެ ތިއުޅެނީ މި ގައުމު ފުނޑާ ނުލެވިގެންތަ؟
  މިހާރު މިރާއްޖޭގެ ކަންކަން މިދަނީ ރަނގަޅަކަށެއް ނޫން!
  އެކަމުވެސް ބޭރު މީހުން މި ދޭތެރެއަށް ވައްދާކަށް ނުޖެހޭ.
  އަހަރުމެންނަށް މިދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކަށް އަހަރުމެންނަށް ބޭރުބަޔަކާނުލާ ހައްލު ހޯދޭނެ.
  ކިރިޔާ ކަމެއްވާއިރަށް މިގައުމުގެ ޓުވަރިޒަމް ބޯއިކޮޓް ކުރަން ގޮވާ.. ކޮން ބަޔަކަށް ގެއްލުންދޭންތަ ކަލޭ ތި އުޅެނީ... ހަމަ ރަނގަޅަށް މިބުނަނީ މިކަލޭގެވެސް މީ މިގައުމަށް ޖެހިފަ ހުރި ބޮޑު ވަބާ އެއް. ކަލޭ ނާރާތި މި ގައުމަށް!!!

  • ބޭރު ބަޔަކާ ނުލާ އަޅެ ހައްލު ކޮށްދީބަލަ ބިންބިކަލޯ

   • ދޮންކަލޯ އިނގޭތަ ބޭރުބަޔަކު ގެނައިމަ ވާއެއްޗެއް. ވާނުވާނޭގޭނަމަ އަނގަމަޑުކަްކައިގެން ގެމޭގައޮވޭ.

  • އަސްލުވެސް މިއަންނި ހަޤީޤަތް އަސްލު ސިފަ ތިހިރަގެންބފާޅުވަނީ އެހެންވެގެނޭ ﷲ މީނަގެ އަތުން ވެރިކަން ނެންގެވީ ވިސްނާ ފިކުރު ކޮށްބަ އެކަމަކުވެސް މިތިބަ އެން ޑީ ޕީ މީހުންތައް އުޅޭ ވައްތަރެއް ބަލަ އަދި ޝާހިދު ވެސް ހީވަނީ ފަޔަށް ހިނި އަރައިގެން އުޅެހެން

   • އިބްރަތް ހާސިލް ވާނީ ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާ ބަޔަކަށް އެކަނި
    ވެރިކަމާހެދި މޮޔަވެފައި ތިބި ބަޔަކަށް އެކަމެއް ނުވާނެ

 5. ދިވެހިރާއްޖެ މީ އިންޑިޔާގެ އަމިއްލަ މިލްކެއްތަ؟ ބަލަ ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ މިނިވަން ގައުމެކޭ. ހަމަ އެންމެ ފަރުދަކު ރާއްޖެ އަރަން ގޮވާލާއިރަށް އިންޑިޔާ މުންޑުން އަރުވާޖަހައިގެން މިއުޅެނީ ކޮން މޮޔައެއްވެގެންތަ.އަހަރެމެން ހަށީގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ބަޔަކަށް ލާހިކެއްނޫން އަހަރެމެންގެ ގައުމާ ކުޅެލާކަށް.ފުރަތަމަ ތިމާމެންގެ ''މަންމަ'' ކަމުގައި ބުނާ ގެރި ސލާމަތް ކުރެވޭތޯ ބަލާ.އަދި ރޭޕްކުރުން ހުއްޓުވާ ، ލަދެއްވެސް ނުގަނޭތަ؟ އަހަރެމެންގެ ގައުމުގެ ްއަގުލަބިއްޔަތުން ހުނަނީ ވެރިޔަކު ހޮވާފައި.އަހަރެމެންގެ ސަރުކާރުން މިމީހުންގެ ހަތުުރުންނާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރާތީ ދެފައި ކައިރި ނުވެގެން މި ދުވެ ނަގަނީ.ހަމަ ހުވާ މަގޭ ރާއްޖެއަށް ކަލޭމެން އަރައިފިއްޔާ ކުޅިދައްކާލާނަން.

 6. ﷲގެ ރަހުމަތާއެކު ފަހަރަކު އެއްޗެއް މަރަމުން މިގައުމު ދިފާއުކުރާނަން. އިންޝާ ﷲ

 7. ތީ މުޅިން ކުން ހީ އެއް ނުވާނެ ތިކަމެއް އަހަރުން ވެސް އެބަތިބިން

 8. މަށަކީ އިއްތިހާދަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް. އެކަމު އިންޑިޔާއިން މިރާއްޖެއަށް އަންނާކަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން. އެމީހުން އަންނަންޏާ ސަލާމަތްކޮއްދޭން ޗައިނާއިން އަންނަން ތާއީދުކުރަން

  • ތިބުނީ ތެދެއް. އެމީހުން އަންނަންޏާ ޗައިނާވެސް އަންނަންވާނެ. ދެންތަޅާފޮޅާ މަރުވާބަޔަކު މަރުވެ ގަދަވާ ބަޔަކު ގަދަވާނީ. ގަޢުމެއް ދިވެހިންނެއް އޭރުން ނުތިބޭނެ

 9. ކަލޭމެން އަތުން މާލެ ސަލާމަތް ކުރަން ނަގާނީ އެއްމެ ފަސްމިނެޓު.....

 10. އިންޑިޔާ އަށް ބުނެލަން އޮތީ ކަލޭމެން ފުރަތަމަ ކަލޭމެންގެ ގައުމުގައި ކުރާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހުއްޓު ވީޔާ މާ ތާހިރު ވާނެ....

 11. ހުސައިން އާދަމް

  މިގައުމަށް އަރާފިއްޔާ ހުޅުމާލޭގެ ހުސްބިންތަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސަހަރާއަކަށް ހަދާލާނަށް

 12. ކަލޭމެންނާ ކޮން ބެހޭކަމެއްތަ ދިވެހި ސަރުކާތުން ޗައިނާ އަދި ޕާކިސްތާނާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރިއްޔާ އަދި އޮތީ ރަޝިޔާ އާވެސް އެހާމެ ބަދަހި އަދިވެސް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން ހެހެހެހެހެހެެ.

 13. ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ކަމެއް.. ޤައްދާރު މީހާ ހިފާ ހައްޔަރުކުރުން.. ނިމުނީ

 14. ދިވެހިދަރިއެއް

  އިންޑިއާއިން ނުބައިވިސްނުމެއް ގެންގުޅެފިނަމަ އިންޑިއާއަށްވެސް ރާއްޖެއަށްވެސް ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ. ރާއްޖެއަށްް އިންޑިޔާއިން އެއްޗިހި އެތެރެކޮށް، ބޭހަށްގޮސް، ކިޔަވަންގޮސް ހަދާއިރު ރާއްޖޭގައިވެސް އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން، ޓީޗަރުންނާއި މަސައްކަތު މީހުން މަދެއްނުވާނެ.

 15. އަންނި މިހާރު ތިދަނީ މާމައްޗައް ކަލެއަށް ވެރިކަން ލިބި އެވެރިކަން ކުރަން ނޭގުނީމާ ދެން އެ ގައުމު ހަލާކު ކުރަން ނޫޅެ މަޑުން ހުރެބަލަ

 16. މުޝްރިކުންނާ މުސްލިމުންނާ ދެމެދު ކުރެވުނު ހަނގުރާމަ ތަކަށް ބަލާ އިރު މުސްލިމު ކޮޅަށް ބަރު. ﷲ ގެ ނަޞްރު ވާނީ މުސްލިމުންނަށް. މުޝްރިކުން މާލެއަށް މިސްރާބު ޖަހާއިފި ނަމަ އަހަރުމެން އަތަށް ހަތިޔާރު ދިނުމަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ގޮވާލަން.

 17. ބުޅަލަކަށް ވަޅޯމަސް ގަނޑެއް ދެއްކީމަ އެއަށް ދަހިވާނެކަން އެނގޭނެދޯ. 5 ގަޑި އިރު ތެރޭ 150 ހާސް މީހުން މަރާލާކަށް މާބޮޑުކަމަކަށް ނުވާނެކަން އެންގޭ. އެކަމަކު އިންޑިޔާ އާއެކު 3 ގައުމެއްނޫން ދުނިޔޭގަ އޮތީ. އަދި އެންމެ މަތިވެެި ފަރާތް، ﷲ ތައާލާ ވޮޑިގެންވަނީ އީމާން ތެރިންނާއެކު ކަން ޔަގީން.

 18. ިiW ފުރަތަމަ ލައިލާ އަލީއާއި އޭނަގެ ދެދަރިންގެ ބޯ ކަނޑާނީ. މީ އިންޑިޔާ ސިފައިންގެ އެއްމެ އިސް ވާޖިބު.

 19. Iދިވެހި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން މާ ބާރުގަދަވާނެ. ޢިންޑިޔާމީހުންނަށް ހީވާ އެއްޗެށް ތީ. މަގެ ދީނާ މަގޭ ޤައުމާ ނުކުޅެއްޗޭ

  • ފުލެޓާމަގެ އަދުރޭ މަގެ ފައިސާޔާ ނުކުޅެއްޗޭ.... ހަހަ... ގުޅޭތީ ކިޔާލީ ހަމަ ، އަނެއްހެން ސިޔާސީއެއް ނޫން އަހަރެން

   • ކަލެއަށް ފްލެޓއ ތަޅުދަނިޑު ދީފަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާތުން ބައިކުޅަބައި ދީފަ ސަލާމް ގަލާމް ކޮށްފަ ހިތް ކޮށްލާފަ ދާނެ. ތިތިބީ ފްލެޓާ ލާރި ކިޔާކިޔާ މާއްދިއްޔަތަށް ގެއްލި ކަނުވެފަ

 20. ޜާއްޖެ އިންޑިޔާގެ ދަށަށް ދިއުމުން ނަޝީދު.............................

 21. އެއްވެސް ގައުމަކުން މިގައުމަށް އެރުމަށް ޖާގަ ދިނުމަކީ ޤަބޫލް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫން. އެއީ ގައުމު ހިފަން ވިއަސް އަދި ސަލާމަތް ކުރަން ނަމުގަވިއަސް. ދުޝްމަނުންނަށް އެފަދަ ފުރުސަތެއް ހޯދަން އުޅޭ އިރު ޤައުމުގެ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮބްމެ ފަރާތަކުންވެސް އެކަމަށް ވިސްނަން ޖެހޭނެ. ސޫރިޔާ އިރާޤް ފަދަ ގަުމުތަކަށް ހަދާލިގޮތް ދިވެހިންނަށް އިބްރަތަކަށް ފުދޭ.

 22. ދެން އެހެން ގައުމުތައް ތިނެންވީ ނިދާފަތަ، އިންޑިޔާ ސިފައިން ރާއްޖެ ހިފަންދެން

 23. ކޮމެންޓު ކޮށްފަ ފިލާނެ ކަމަކާ ޖެހުނީމަ. ނަމާދު ނުކޮށް މަގެ ދީނޭ ކިޔާނެ

  • ނަމާދާ ރޯދައާ ހައްޖަކީ ﷲ ތައާލާއާ އަޅާއާ ދެމެދު އެކަނި އޮންނަ އަމަލެއް. ގާނޫނެއްގަ ނޯންނާނެ ނަމާދު އެޅީމަ ލިބޭ އަދަބެއް. މޮޅުވާން ނޭނގޭ ވާހަކަ ނުދައްކާ. އިލްމު އުނގެނޭ ފުރތަމަ

 24. ދިވެހި މުއުންމަތުގެ ގިނަ ބައެއް ޖާނުން ފިދާވެގެން ނަމަވެސް މި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުމެ އިންޑިއާ ސިފައިން ބަލިކުރާނަން. ﷲ ތަޢާލާ މީގެ ކުރިން މި ބިމާއި މިފަސްގަނޑު އަދި މި ރައްތައް މެހިގެން ގޮސްފައިވާ ބިއަ ކަނޑު ހިމާޔަތްކުރެއްވި ފަދައިން މިފަހަރުވެސް ހިމާޔަތް ކޮށްދެއްވާނެ. މިޤައުމުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ގުނޫތު ކިޔުމާއި، ޤައުމު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި ދުވާ ދަންނަވަން ފަށަން ވެއްޖެ.

 25. ފަސްގަޑީ އިރުތެރޭ ރީދޫ ބޮޑުންގެ ޑީ.އެން.އޭ މި ލޮބްވެތި ބިމުން ތާއަބަދަށް ފޮހެލާނަން އިންސާﷲ

 26. ތީ މިއުޅޭ އެމްޑީޕީ އަޑީގައޮވެ ނަޝީދު ކުރުވާކަމެއް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން ގައުމަށް ގައްދާރުވާ ސިޔާސީޕާޓީތައް އުވާލަން.

 27. އިންޑިއާ ޖެހޭނީ މޮޔަވާން ???

 28. މާރަނގަޅު...

 29. ލާހިކެއްނޫން .އިންޑިއާއިން މާލެހިފަންޖެހޭނީ މާލޭގައި އުޅޭއެންމެން މޜާފައި އެނޫންގޮތަކަށް ލާހިކެއްނޫން ތިކަންކުރާކައް.ޗައިނާ އޮތްކަން އިންޑިއާ ގެރިންނަން ނޭގެނީބާ

 30. އިންޑިއާ މަހަށް ދާން ޖެހޭނީ. އިންޑިއާ ސިފައިން މާލެ ހިފަން އަރައިފިނަމަ އެއަރާ މީހެއްގެ ފާތިހާ ދުވަސް ވެސް އަންގާ ނުލާ ގާދޫ ކޮލަށް ކަނޑު ފައްތާލާނަމޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމު ދޯ. އަޅެ ކެރެންނާ އާދެ ބަލަ އިންޑިއާ އާލާތުން ދިވެހިންނާއި ހަނގުރާމަ ކުރަން. އަންހެން ދުޅައިގެން އިންޑިއާނޭ ކަމޯން ކަމޯން ކަމް އައުޓް ޓު ޕްލޭ ދަ ގޭމް ކަމް އައުޓް ޓު ޕްލޭ ދަ ގޭމް ކަމް އައުޓް ޓު ޕްލޭ ދަ ގޭމް.

 31. އެހެންތަ ހީކުރި؟ އަޅެ އައިސްބަލަ ނިކަން.

 32. ޙުސް ޑްރާމާ... އިންޑިޔާ ކުރާނެ ކަންކަން ހުސްވެގެން ނޫޅޭ މިހާ ތަހުޒީބު ޒަމާނެއްގަ. ޢަންނި ބަލައިގަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނެތް މިހާރު... ގައުމުގަ ކޮޅުފައިން ތި ޖެހީ..

 33. އައިފޯންލަވަރ

  މިހާރު ހީވަނީ އިންޑިޔާހެން ދިވެހި ރާއްޖެ ހިންގަނީ... ވަރަށް ހެއްވާ

 34. ތިޔަބުނާ ވަގުތުވެސް މިންވަރު ކުރައްވާނީ ﷲ ، އަހަރެމެންގެ އެއްވެސް އާރެއްބާރެއް އޮވޭތަ

  ތިޔަބުނާ އިންޑިޔާއަށް ކީއްވެބާ ހަމަޖެހުން ނުގެނެވިގެން އެއުޅެނީ ....
  އިންޑިޔާގައި މިހާރު އެހެރީ ސީދާ އިސްލާމާ ދިނާ ދެކޮޅު ލީޑަރެއް

 35. ރާއްޖޭގެ ބާރުގެ ދަށަށް އިންޑިއާ ގެންނަން ނަގާނީ 4 ގަޑިއިރު

 36. ޝަމްޝުއްދީން18

  އާދެބަ އަޅެ.... ތިއުޅެނީ މައަތުން އިންޑިޔާ ފޮހެލަން... އިންޑިޔާ ހިފަން މަށައް ނަގާނީ އެންމެ 0.12 މިލި ސެކަންޑް... ނަހެންދުރަ މޯދީ ނަހެންދުރަ މޯޑަކަށް ހަދާނަން... ދެން ޕަކަ ޕަކަ ޕަކަ.... ބޫންންންންންންންންނނ

 37. ކަލޭ ކިހިނެއްކުރި ދިރާސާއެއްތީ. ތިޔަބުނާ ފަސްމިނިޓު ކުރިން ތިޔަމީހުން އަޅިޔަށް ހަދާލާނަން. ބާރެއް ދެރައެއްބނުވަނެ އަހަރެމެންވެސް. ބޯގޯސް. އަހަރެމެން ބިރެއްވެސް ނުގަންނާނެ.

 38. ކަލޭމެންނަށްވުރެން ބާރުގަދަ ފަރާތެއްވާކަން ނޭންގޭތަ. ކިތަންމެ ބާރުގަދަ ބަޔަކުވެސް ނެތިވެދިއުމަށް ސިކުންތެއްވެސް ނުނަގާނެ. ގަދަ ބަސް ނުބުނައްޗޭ

 39. ފަސްގަޑި އިރުތެރޭ މާލެ ހިފާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސަތްކަށް ކުރާ އިންޑިޔާ މީހުންތިބީ މާލޭހައި އެކަންޏެއްނޫން. ދެންވާނެ އެއްޗަކާ ދެތެރޭ ކުޑަކޮށް ވިސްނާލުމަށް ދަންނަވަން

 40. ނަޝީދު ކަލޭ ވެރިކަމާ ހެދި މޮޔަވާ ގޮލައެއް

 41. އިންޑިޔާމީހާ ކަލޭގެ ތިވިސްނުން ދޫކޮއްލާ ހަމަބިމަށްފައިބާ، މިޤައުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ބާރުހުރި ޤައުމުތައް އެބަހުރި، އަދި ދިވެހި މެޖޯރިޓީ ރައްޔިތުންތިބީ މިސަރުކާރު ދިފާއުކުރަން

 42. އިންޑިޔާ އިން ބޭނުންވަނީ މަލިކު ކަޓުވާލި ގޮތަށް މިތަންވެސް ވެރިކުރަން.. ގެރި ގެންގުޅެން ތޯއްޗެ.. ނޫނީ ރޭޕް ސިޓީއެއްވެސް ހަދާފާނެ

 43. ނުކުރެވޭނެ އެއްކަމެއްވެސް ތިމީހުންނަކައް... މި ޤައުމު މާ ވަރުގަދަ ވާނެ އިންށާ ﷲ

 44. މާތް ﷲ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން މާ ބާރުގަދަ. ތިޔަ އިންޑިޔާއަށްވެސް އެފަރާތަކަށް ގޮންޖެހޭވަރެއް ނުވާނެ. ވާން އިރަާދައިގާ ހުރިއްޔާ އެކަމެއް ވާނެ.

 45. އިންޑިއާސިފައިން އައިސް އެންޑީޕީ އެންމެން ސުވަރުގެޔައް އެހެންމީހުން ނަރަކަޔައް.

 46. މިގައުމަށް ބޭރުގެ ސިފައިން ގެނައުމަށް ދުވަހަކުވެސް ތާއީދު ނުކުރާނަން އަދި އެމީހުން ގެންނަ މީހަކަށް ދުވަހަކުވެސް ތާއީދެއް ނުކުރާނަން، ސިޔާސީން އުޅެން ޖެހޭނީ ވަކި ހައްދެއްގެ ތެރޭ، ހައްދުން ނައްޓައިފިނަމަ އަހަރެމެން ކަހަލަ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދު ނުކުރާމީހުން މާގަޓުވާނެ، އެއީ އަހަރެމެން ލޯބިވާ ދަރިން ނަރަކައިގެ އަލިފާނުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ޓަކައި ފުރާނަދޭން މިހިރީ ތައްޔާރަށް. ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުން މިގައުމުގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާށި އަދި ހުރިހާ މީހުން އެއްބައިވަންތަ ކުރައްވާށި! އާމީން