ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (ޕީއާރް) އަދި ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރުގެ މަގާމުން މޫސާ ވަސީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން އާއްމުންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި ޕްރެޒެންޓަރު މޫސަ، މޯލްޑިވިއަންގެ ޕީއާރްގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. އެއާއެކު މޯލްޑިވިއަން އިން މީޑިއާތަކަށާއި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ތަކުގައި މައުލޫމާތުދެމުން އައީ މޫސައެވެ.

މޫސަ މޯލްޑިވިއަންގައި އަދާކުރަމުން ދިޔަ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސީދާ ސަބަބެއް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާންވެގެން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު ތެރޭގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ފަހު މިވަގުތު ހުރީ ޗުއްޓީގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ބަގުރޫޓް

  ތިއީ ބޮޑު ފެއިލަރ އެއް.ކުންފުނި ވެސް ބަގުޜޫޓް

  57
  1
  • ޙައްގުބަސް

   މިކަހަލަ ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ މީހުން ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ކުންފުންޏެއްގެ އިސްމަގާމަށް ލައިގެން އެކުންފުނީގައޮ ތިބި ތައުލީމާ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިތިބި އެތައް މުވައްޒަފުންނަގާ ކުންފުނިން ބޭރުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މޯލްޑިވިއަން ބަނގުރޫޓްވުން!! އެތައްސަތޭކަ މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާ ވަމުން އައި ދިވެހިންގެ ލޭނާރާ ގުޅިފައިވާ މޯލްޑިވިއަން އެވަނީ ގަސްތުގަ މިސަރުކާރުން ބަނގުރޫޓްކޮށްފަ! މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެއް!! ރައްޔިތުންނޭ ހެޔޮނުވާނެ ގައުމުގެ ސިކުނޑިން ވިސްނާ ވަޑައިގެން ގައުމަށްޓަކައި ތެދުވާންނުވޭތޯއޭ!! ލަސްނުކުރައްވާ ވަގުތު ފާއިތުވެނުދަނީސް ގައުމަށްޓަކައި ނިކުންންވާ!! އިންޑިޔާއައުޓް!

   6
   1
 2. ހިރާސާ

  އަބަދު ދޮގު ހަދައިގެން ނޫޅެވޭނެތާ ދޯ މޫސާ. ރީނދޫ ގްރޫޕްގެ ކޮންމެވެސް ނުކިޔަވާހުރި ކޮހެއް ވެއްދީމަ އޯކޭ ވާނޭ. މިހާރު ޑީއެމްޑީއަކަށްވެސް އެހެރީ އޭގެ ކޮހެއްނު.

  77
 3. ޙަަަހަ

  ސިޔާސީ މީހުންނަށް ނޫނީ މިހާރު ކުންފުނިތަކުގެ މަތީމަޤާމުތަކުގައި ހަރެއްނުލާނެ ، ނޫނީ ޖެހޭނީ ދޮގުހަދަން

  61
 4. ޒިހުނަތު

  ޓީވީ އަށް އަރާ 2 ފަހަރަކު ހަބަރު ކިޔާލާ އިރަށް މީހާ ، ބޮޑެތިކުންފުނި ތަކުގެ ޒިންމާދާރު ވަޒީފާތަކަށް ގާބިލްވެ ކޮލިފައި ވީކީނޫން.. މިއަދާހަމައަށް މޫސާވަސީމް އަށްތިތާ ކުރެވުނު ކަމެއް ހަރާމް..

  58
  15
 5. ނަސީ

  ދޮގުމައްޗައް ދޮގުހަދަން ޖެހޭތީވެ އިސްތިއުފާ ދެންވަން މަޖުބޫރުވީ

  69
  3
 6. Anonymous

  ކަލޯ ދިޔައީ މާމޮޅުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމައް. ދެން ފެންނާނީ މިނިސްޓަރ ލެވެލްގެ މަގާމަކުން

  55
  1
 7. ޑިރާސާ

  ރައީސް އޮފީހުގެ މީޑިޔާ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ބަދަލުވަނީ

 8. ދޮންބެ

  އާދަމުގެދަރިންނަށް ކެތްވެސްވާނީ ވަކިވަރަކަށްތާ ،،.

 9. Anonymous

  އާމަގާމެއް ބޮޑުކޮއް ދެނީކަމަށް ތިވާނީ އެމްޑީޕީކުދިންނަށް ދީހުސްނުވާނެ . ޕީޕީކުދިން ކަޑާފަވެސްދޭނެ .

 10. ދޮންކާނަ

  ތަން ބަގުރޫޓް ކޮލްލާފަ އިސްތިއުފާދީނީ. މީނަ އަތުން ގުއުމީ އެއާލައިން ބަގުރޫޓް ވި ބަދަލު ހޯދާ

  3
  3
 11. ސަފާ

  ތަން ބަނގުރޫޓް ކޮއްލާފަ ބެޗީ ދޯ ؟

  27
  4
 12. ކުންބެ

  ކުންފުނި ދަވާލާފަ ބަޗަނީ! ސަރުކާރުގެ ވެރިން ވެސް ލަންޑަނުން ގެ ދޮޜު ގަނެ ބަޗާނެ!

  18
  1
 13. ބުއްޅަބޭ

  ވަރަށް ފޮނި މީ ހެއް!

  15
  2
 14. ބުއްޅަ ހުއްތު

  ކުންފުނި ބަނގުރޫޓް ވާން ކައިރި ވީމަ އަވަހަށް ރައްކާވަނީ

  4
  1
 15. ކަމަނަ

  އިންތިޚާބު ކައިރިވާތީ ކެމްޕޭން ކުރަން ގެންދަނީ ކަމަށް ވާނީ. ޜީތި ޢިބާރާތުން ދޮގު ހަދާ ރައްޔިތުންގެ ބޯކާން 1 ވަނަ ވާނެ

  1
  1