ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ދީނީ ފަތުވާ ދެމުން ގެންދަވާތީ ކަނބޮޮޑުވެ ލައްވާކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ ނައީމް ވިދާޅުުވެއްޖެއެވެ.

އަނާރާ އެހެން ވިދާޅުވީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. "އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ދީނީ ފަތުވާ ދެމުން ގެންދަވާތީ ކަނބޮޮޑުވޭ" އަނާރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަކުނުދޫ ދާާއިރާގެ މެންބަރު އަނާރާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވާއިރު ދާދިފަހުން ދިއްގަރުގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި މެންބަރު އަބުދުއްރަހީމް ވަނީ އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ފިކުރަށް ފުރަގަސް ދޭންޖެހޭ ކަމަށްވިދާޅުވެ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

"ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ތަރައްގީ ބޭނުންވޭ, އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ބަޔަކާއި ބައިއަތު ހިފާކަށް ނުވާނެ, އެމްޑީޕީ އާއި ބައިތު ހިފާކަށް ނުވާނެ, ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ނެތަސް އަޅުގަނޑު އެދައުރު އަދާކޮށްދޭނަން" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީން ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު ރަނިންގް މޭޓަކަށް ނެގުން އެއީ އިސްލާމު ދީނަށް ކުރައްވާ އިހުތިރާމް ހާމަވެގެންދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންގް މޭޓް އިއުލާން ކުރުމާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހަޖަމެއް ނުވި" އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެއިރުން މެންބަރު އަބުދުއްރަހީމް މުލަކުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިދާޅުވިގޮތުގައި މާތްވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ރާއްޖެ ބާއްވަން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދޭން ޖެހޭނެއެވެ.

"ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާ ރައްޔިތެއް. އެއީ ދީނުގެ އަދުއްވެއް. މި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމުގެ އަދުއްވެއް،" އަބުދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅަކަށް ދެމުންއަންނަ ބަހުގެ ހަމަލާތަށް ގިނަވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

36 ކޮމެންޓް

 1. ކިޔުންތެރިއެއް

  ނަޝީދު ދީނަށް ހަޖޫޖަހާތީ ކަންބޮޑެއް ނުވޭތަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަންނާރާ...

 2. މުޙައްމަދު

  ހުޅުމާލޭގައި އަނާރާ ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިކޮށް، ޒުވާނުން މަސްތުކުރުވާ އަދި ޙަލާލު ނޫންގޮތެއްގައި ފައިސާ ހޯދާތީ ކަންބޮޑުވަން

 3. މާރިޔާ

  ބަލަގަބޮޑުމޮޔައާ ކަލޭއަޑުނޭހީމާނިމުނީއެއްނޫން ރައީސްޔާމިން2018އިންޝާﷲ

 4. ބުރުމާ

  ކޮންއިރަކު ތިކަމެއް އަދުރޭފެށީ، އެހެންކަމަކާ ކަންބޮޑުވެގެން ތިއުޅެނީ، ރަގަޅަށް ބުނެބަލަ

 5. އާބިދާ

  ތިތިބަ ބޮޑެތި ދީނީމީހުން އަންނި ފަހަތަށްއަރާ ޤައުމު ހަލާކު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަންބޮޑުވޭ، އަންނިއަށް ދީން ދަސްކޮށް ދީބަލަ

 6. ހުވާ

  އަނާރާ ލަދެއްނެތި އުޅެތީ ހައިރާންވަން

  • Anonymous

   ޢަނާރާ ކަމަނާ ގެ ބުރުގާފުޅަށް ކިހިނެއްތޯތިވަނީ

 7. އިބްރޭ

  މީގަ ކޮބާ ފަތުވާދީފަ. ކުލަބަދަލުވީމަވާނުވާ ކިޔޭނުކިޔޭ ނޭގެނީދޯ

 8. އަންނި

  އަނާރާ މަރެއްނުވޭ އޭނާ އެބަހުރި، އޭނާ މަރުވީ އޭނާގެ ދާއިރާއަށް އެކަނި. ކަމަނާ ކުރިން ކަންކުރި ގޮތަށް މިހާރަކު ނުވާނެ، ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު -/10،000 ދީފާ ބޮލައް ޗިޕެއް ނުޖެހޭނެ..

 9. ޙަނީފް / މަކުނުދޫ

  އަނާރާ ކަހަލަ މީހުން ލާދީނީ ޖަމާޢަތަކަށް ބައިޢަތުހިފާފައިވާތީ ދެރަވެ ހިތާމަކުރަން! ގޮނޑިޔަށް ހޮވާފަ ތިހުރީ އަހުރެމެން! އެކަމަކު ދީންކިޔަވައިގެން ތިބެ ހަރަމްކޯރުވާން ކެރޭތީ މާ ބޮޑަށް ދެރަވަން!

 10. މުހައްމާ

  އަނާރާ ދީނީ ފަތުވާ ނުދެއްވާތީ ކަންބޮޑުވޭ! ދީނީ ސިޔާސަތާ އިދިކޮޅު ސިޔާސަތަކަށް ބައިއަތު ހިފުމުން އަނާރާގެ ދީނީ ވިސްނުމާދޭތެރެ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ!

 11. އިބްރާހީމް

  ތިތިބަ ބޮޑެތި ދީނީމީހުން އަންނި ފަހަތަށްއަރާ މަސައްކަތް ކުރާތީ ދެރަވޭ

 12. މުހައްމާ

  އީޔޫގެ ޤަރާރަށް ތަބާވާނެ ވާހަކަޔާއި އެއަށް އަމަލު ކުރާނެ ވާހަކަ ސީދާބަހުން އެމްޑީޕީން ބުނެފަ އެއޮތީ! އިސްލާމް ދީނުގެ އަދުއްވުނާ ތަބާވާނެ ވާހަކަ ބުނެފަ އެއޮތީ!
  އަންނި ދެއްކި ވާހަކަ ތަކަށް ކަންބޮޑު ނުވީ ކީއްވެތަ!

 13. ޑިމޮކްރަޓިސްޓް

  އަންނި އިސްލާމްދީނާ ކަނޑައެޅިގެން އިދިކޮޅަށް ބޭނުންހާއެއްޗެއް ގޮވަމުންދުވާއިރު އެކަމާ ކަންބޮޑެއްނުވޭބާ؟

 14. ހާޖާ

  ކަލޭ ކަންބޮޑެއް ނުވޭތަ ކަލޭގެ ދާއިރާމީހުންނައް ވަފާތެރި ނުވެވުނީމަ.... ކަލޭ މާރީތިތަ ދީނުގެ ވާހަކަ ދައަކަން. މީގެ ކުރިން ކަލެއަށް އިޙްތިރާމް ކުރި ވަރަށް ގިނަބަޔަކު. އެކަމަކު މިހާރު ކަލޭއެކޭ ެއެއްގޮތް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުން ކުޅެންގެންގުލޭ ބުދެކޭ.

 15. މާސޭ

  ބަލައަނާރާ ތީދީންކިޔަވައިގެންހުރިއިލްމުވެރިއެއް. މިހާރުތިހިރީ ދީނުކަންކަމާއެއްޗެއްބުނަންނުކެރިފަ ހަމަބުނީ އިއްތިހާދުންބޭރުކޮށްލީ ދެންލަލަލާ

 16. ހުސޭނުބޭ

  މަގޭ އަތުގައި ނޯވޭ ދީނީ ތަޢުލީމުގެ ޑިގްރީއެއްވެސް. ވީމާ ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހަކާ ދެކޮޅަށްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެވޭނެދޯ އަނާރާ............ ކުޑަކުއްޖެއް ކައިރީގައި ކޮއްކޯ ނަމާދުކޮށްދީންތޯވެސް ނޭހޭނެ ދޯ!

 17. ރަޝީދު

  ތިޔަ އަދުރޭ އަކީ ކުރީގަ ބޮޑުވަގެއް މިހާރު ތީ މާމޮޅުމީހަކަށް ވެގެން އުޅުނަސް ތިޔަ އަދުރޭ އަށް ގޮތެއްހަދަން އެބަޖެހޭ

  • އަންނި

   ޔަގީނޭ ކަލޭކަން ވަގަކީ، ވަގެއްވީމަ އެހެން މީހުންނަކީވެސް މަގެއްކަމަށް ހީކުރަނީ

 18. ގާސިމް

  ހުޅުމާލޭގައި އަނާރާ ގެސްޓު ހައުސް ވިޔަފާރިކޮށް، ޒުވާނުން މަސްތުކުރުވާ އަދި ޙަލާލު ނޫންގޮތެއްގައި ފައިސާ ހޯދާތީ ކަންބޮޑުވަން

 19. ރޮއިޓާސް

  މި ދައިތަ ގަނޑު މުދަލަށް ހުރި ފޯރި ބަލާބަލަ ނިކަން..

 20. މުޙައްމަދު

  މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ ރަޢިޔަތުން ކަމަނާ ހޮވީ މުސާރަ ނަންގަވައިގެން ގޭގަ ހުންނަވާކަށް ނޫން. މިކަމާ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވޭ. މި ފައިސާހަލާލު ވާނެ ތޯ؟

  • ހަސަނު

   މުޙައްމަދު ތިހެން ބުންޏަސް އެއަންހެނާ ބުނާނެ ފަތުވާދިނިއްޔޭ.

 21. ބަނާރާ

  މިމީހުންގެ އަގު އަމިއްލަޔައް އެވެއްޓެނީ. އެމްޑީޕީ މީހުން ލާދީނީ ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެހުރެ މި އެއްޗެހި ކިޔަނީ އިސްލާމްދީނަށް ހަޖޫޖަހާ ބަޔަކާއި ބައިއަތު ހިފާކަށް ނުވާނެ ކަމައް ބުނީމަ އެމީހަކާދިމާލައް.

 22. Anonymous

  ނަސީދު ހަޖޫޖެހިޔަސް އޯކޭ. އަނާރާ ކަހަލަ މީހުން މިގައުމަކައް ބޭނުމެއްނޫން

 23. ރެޓޭ

  ބަލަގަ ރޯނު އެދުރާ "ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ދުލުން ކިޔުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ފުރަތަމަ ރުކުނޭ ، ރޯދަހިފުމަކީ ފަރުޟު ކަމެކޭ" މިހެން މީހަކު ގާތު ބުންޏަސް އެއީ ފަތުވާ ދިނުންތަ؟ ބަނގުރާ އެއީ ޙަރާމް އެއްޗެކޭ ބުންޏަސް އެއީ ފަތުވާ ދިނުންތަ؟

 24. ކިނާރާ

  އަނާރާ އެހުށަހެޅުން އޭރުހުށަހެޅީވެސް ޖެއްސުންކުރަވެގެން ،، މިސަރުކާރަށް ދެވޭނެ ފައިސާއާއި ނުދެވޭނެ ފައިސާއެގޭނީ ސަރުކާރަށް ،، އޭރުގައޮތީ އެއަރޕޯޓް ގަންނަންޖެހިފަ ބައިވަރު ދަރަނިތަށް ދައްކަންޖެހިފަ އެއިރު ނުދެވުނު ފައިސާމިއަދު ދެވެންހުރެދާނެ . އަނާރާ ރަގަޅުވާނެ ދާއިރާގެ ހާލުބެއްލެވުން . މީހެއްނަމަ ތިފަދަ ގޮތެއްނެތް މަޖިލީހަކަށް ވަދެނީންނާނެ ،، ޝުކުރު.......

 25. ޗިއްލޫ

  އަނާރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްނުކޮށް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ބޮޑު މުސާރަނަގމުންދާތީ އަހަރަމެން ކަންބޮޑުވޭ!

 26. އަބްދުއްލާ

  މިހާރު އަނާރާ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ވުރެ އަދުރޭގެ ވާހަކަތައްވެސް މާރަނގަޅު . ސަބަބަކީ މިގައުމަށް ގައިރުދީން އިމްޕޯޓް ކުރަން އުޅޭ މީހުންގެ ފަހަތަށް އަނާރާ ވެސް އަރުއްވާފަ ވުމުން.

 27. ކާފާ

  ދެން އޮތް5 އަހަރު އަނާރާ އަށް ތި ގޮނޑި ނުލިބޭނެ ހހެހެހ

  • Anonymous

   އަނާރާއައަނާރާނާރާއަނާރާއަނާރާ

   • ޞޮޑާ

    ކަމަނާ ވެސް ސިހުރުޖެހުނީދޯ

 28. ކޮއްކޮ

  އަދުރޭ ބުނީ ހަމަ ރަގަޅައް އެއީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް ކަމައް ގަބޫލު ކުރެވޭ، ނަސީދު ހައްދަވައިގެން ރޯބުހުތާން ދޮގު ހަދާ ހިއްޕަވާއިރު އަނާރާ އައް އޯކޭ ދީނައްފުރައްސާރަކޮއް ހަދާއިރު އޯކޭ ، ނަޝީދު ދީނަށް ހަޖޫޖަހާތީ ކަންބޮޑެއް ނުވޭތަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަންނާރާ..

 29. ލިޔާމީހާ

  އެމީހަކު ދުލުން ބުނާ ކޮންމެ ބަހަކަށްވެސް އަދި އަތުން ކުރާ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށްވެސް ހަމަކަށަވަރުން އެމީހަކަށް ޖަޒާދެއްވާނެތެވެ. މާތްﷲގެ ޙަޞުރަތުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ދަރަޖައަކީ، ނަބީބޭކަލުންގެ ދަރަޖައާއި އެއްފަދަ ދަރަޖައެކެވެ. ޢިލްވެރިންނަށް ތަބަޢަވެ، އެމީހުންގެ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރާ މީހުން މަޙްޝަރު ކުރެވޭނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ސަފުތަކުގައެވެ. އެހެނީ، މާތްﷲގެ ފޮތާއި ސުންނަތުގެ ނައްސުތަކުން ދަރުސްދޭ ބަޔަކީ، ޢިލްމުވެރިންނެވެ. އަދި ޙައްޤާއި ބާޠިލު އަންގައިދޭ ބަޔަކީ، ޢިލްމުވެރިންނެވެ.

 30. މުހައްމަދު

  ހިލޭ ފިރިހެނުންގެ އަތްތައް މަތިން ވަލިއްޔުލް އަމްރުގެ އަމުރު މުގުރާލާ މަޖިލީސްކުރާގެއަށް ވަދެގަތީ ކޮންދީނެއްގައި އޮތްކަމަކަށްވާތީތޯ! ކަމަނާ ހޭފުޅު ކޮބައިތޯ!

 31. ހަބޭސް

  ބަހެއް ބުނެލާއިރު ހަފަރާތް ބަލާފަ ނޫނީ ނުބުނާތި ވަތުފުއްވެސް ބަލަ ކިލަބުކަމެއް ނެތްހާލަތުގައި މެނުވީ ނޫންނަމަ އަމިއްލައަށް ވާނީ ފަޟީހަތް މިފަހަރު ތިއޮތީ ހަމައެހެން ވެފަދޯ؟