ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް އެކެއް އިން ފެށިގެން އަށަކަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނީ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ދެ ދުވަހު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީން މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ މާލޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ އަދަދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާއެއްްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި މާލޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ އަދަދުތައް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ވަނީ މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، ރަާއްޖޭގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑަށް ހަލުވިކަމާއެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންދާތީ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން 2021-2022 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމްގެ ކިޔަވައިދިނުން އާދީއްތަ ދުވަހު ފަށާއިރު މާލެ ސްކޫލްތަކުގައި ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކިޔަވައި ދިނުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ކަަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކުގައިވެސް ގައި ދުރުކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުމުން ހުން ބެލުމާއި، ސެނެޓަައިޒް ކުރުން ނުވަތަ އަތް ދޮވުމާއި، ސްކޫލްގެ ކިޔަވާ ދަންފަޅި ކުރު ކުރުމަށް އަންގާފައި ވެއެވެ.

އަދި ކްލާސްރޫމްގައި ދަރިވަރުން ތިބޭއިރު ތިން ފޫޓު ދުރުމިން ބެހެއްޓުމާއި، ގްރޭޑް އެކެއް އިން އަށެއްގެ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ ހަފްތާ މަދުވެގެން ދެ ދުވަހު ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ގޮތަށް ޓައިމް ޓޭބަލް ރޭވުމަށް އަންގާފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

18 ކޮމެންޓް

 1. ނސސނނސ

  މާލެ އެކަނިތަ؟ ހުރިހާ ރަށަކަށް މާލެއިން އެޔެއް މިޔެއް ނުބަލާ ދިޔަދީފަ އަދިވެސް މާލެ އޯ

  56
  2
 2. Anonymous

  މަާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެކަނި ތޯ ކުޑަކުދިން އުޅެނީ

  55
  2
 3. މރރރ

  މާލެ ސަރަޙައްދުގައި އެކަނިތޯ ކުޑަކުދިން އުޅެނީ

  49
  2
 4. ސައިފް

  ކިހާ ދެރަކަމެއް. ޓެސްޓް ނަގާ އިރު 7 ން މަތީ ކުދިންނަށް ހުރިހާ ދުވަހަކު ސްކޫލް ް ބޭއްވުމަކީ އެންމެ ރަނަގަޅު ގޮތް. .

  35
  6
 5. ޙ

  ކޮލެޖް ތައް އޮންލައިން ކޮއް ދިނުމައް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން

  27
  4
 6. ސސ

  ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީ ވޭރިއެންޓެއް ހިއުމަން ޓުރެފިކް ކުރަން ގެންގުޅޭ މުޅިން އާ ކޮންސެޕްޓެއް !

  51
  4
  • ހުސޭނުބޭ

   އަދި އެއީ ކަރަޕްޝަނާއި ބަޖެޓު ވޭރިއެންޓެއް. ތިއަކާހުރެ ޮކންމެ އަހަރު ބަޖެޓް ހުލިވާގޮތޔެއްވެސް ނޭގެ

 7. ޙިތާމަ

  މިދެން ދެރަ ކަމެއްނު މިހާލަތުގަ ދެދުވަހުވެސް ނެރެން ހެޔޮ ނުވާނެ
  ފެރީގަޔާ ބަހުގަ ދަތުރު ކުރާއިރު ތި ގައިދުރު ކަމެއް ނުބެހެއްޓެޔޭ އެންމެން ދިރިއުޅެނީ މާލެއަކު ނޫނޭ މީ ދެން ކިހާ ދެރަ ވެއްޖެ ކަމެއް ވަގުތާ ހާލަތަށް ބައްލަވާފަ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވަ ދެއްވާ ހެޔޮނުވާނެ

  46
  5
 8. އިސްތިއުފާ

  އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  42
  3
 9. އާލިމް

  އެއީ ކޮވިޑް ނުފެތުރެން ޑީލް ހަދާފަ އިން ދެ ދުވަސް ދޯ

  62
  2
 10. އިއްބެ

  އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ވެސް ޖެހޭނެ ރައްޔިތުން ގުނބޯ ހައްދަން (އިންޑިއާ އައުޓް)

 11. ާހައިރާން

  އެއްދުވަހުވެސް މިހާލަތުގަ ނުކެރޭނެ ސްކޫލަށް ގެންދަން ކުދިން ސަލާމަތުން ތިބެގެން ކިޔެވޭނީ
  އިންޝާﷲ މިކަން ހަމަޔަކަށް އެޅުނީމަ ކުދިން ސްކޫލަށް ގެންދެވޭނެ

 12. ހއ

  ޗުއްޓީގަ އެވަރަށް ދޫކޮށްފަ ދަރިންގެ ކިޔެވުން ގުރުބާން ކުރަނީ.އަޅުަކަންތަކާ އި ދަރިންގެ ކިޔެވުމާ މިކަންތައް ތަކީ ަކީސޯސަލް ކަންތައްތަކާ އެއްވަރު ކުރެވިގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން.

 13. ޙެހެހެ

  ހެެޔޮނުވާނެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އައް އެ ގެންނަ ބޭރު މީހުން މި ދުވަސްކޮޅު ގެންނަން.

  20
 14. ސޫޖަން

  ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ނާސަރީ ކުދިންގެ ކިޔެވުން އޮތްގޮތެއް އަދިވެސް ބުނެއެއް ނުދެވޭ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކަންތަކުގައި އުޅެންޖެހޭތީ ހަމައިގައި މިވެރިން މިތިބީ.

 15. ލލ

  ކޮވިޑާއިއެކް އެއްބަސްވުމެއް ހެދީތޯ ދެ ދުވަހު މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ ނޫޅޭން !

 16. ހުސެން

  ކިހާދެރަ މިވެރިން ހޯމްސްޓޭނެހެދިގެން،އަދިވެސް މިއުޅެނީ ހައްތަހާ ބަލިގިނަވާ ގޮތްހުރިހާ ޑޮކްޓަރުން ނިކަމެތިން އަތުން ލާރިކޮޅު ހޯދައި ފަރުވާނުލިބި އަބަދު ޗުއްޓީގަ ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ވާނުވާނޭނގޭ އެއްޑޮކްޓަރު ޑިއުޓީގައި، ހާއްސަކޮޢް ހުކުރުހޮނިހިރުގަ..ޑޮކްޓަރު އޮންކޯލުގަ..ގުޅިއަސްނާދެވޭ...

 17. ސީނު

  ކުދިންގެ ކިޔެވުން ހަލާކުކުރުން ނޫންކަމެއް ނުކުރޭ....އެއްއަހަރު ފަހަތަށްޖައްސާ ސްކޫލް ނިމޭ އުމުރު ދޮށިކޮށްފި. ކުދިންކިޔެވުމާ ދުރުކޮށްފި. ޑޮލަރުގެ ދަހިވެތިކަން ހިތަށްވައްދައި ގެސްޓުން ގެޔަށްވަށްދައި އިޖްތިމާއީ އަޚްލާގީ ފޭރާން ޚަރާބުކޮށްފި. މިސްކިތްތަކުގަ އޭސީ ނުކޮށް އެތަށް ނަޖިސްކޮށްފި.....މީބޮޑުވަރު