ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދުއަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ބޭއްވި ހާއްސަ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) ބޭއަދަބީ ބަހުން މުހާތަބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާ އެކު ށ. ކޮމަންޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފްގެ އިތުރުން ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. ރޭގެ ޖަލްސާގައި ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ވައުދުވި ކަންކަން މިހާރު ފުއްދަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ކޮމަންޑޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އުންމީދު ކަމުގައިވާ ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން މިހާރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށާއި އަދި އެ ރަށުގައި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހަސަންޓޭގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަންކަން ސަރުކާރުން ކޮށްދޭތީ ކޮމަންޑޫގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ދޭންވީ އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އިތުރު ޕާޓީއެއް ނޯންނާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވަރަށް ޖޯޝާއެކުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ދިގުވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތުމުން އަޖައިބުވާ ކަމަށެވެ. އެއަށްފަހުގައި އޭނާ ވަނީ ބޭއަދަބީ ބަހުން މުހާތަބު ކުރައްވާފައެވެ.

ހަސަންޓެ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެޅޭނީ އެއާޕޯޓެއް ނޫނެވެ. އަދި ޔާމީނަށް "އަމާ އެޅޭނީ" ކަމަށް ވިދާޅުވުމާއެކު، ޖަލްސާގައި ތިބި ބައެއް މީހުން ވަނީ ތަރުހީބު ވެސް ދީފައެވެ.

ހަސަންޓޭ ވަނީ ރުޅި އަރުވާކަމުގައި ވާނަމަ ނުބުނާން ހުންނަ އެއްޗެހި ވެސް ވިދާޅުވެވޭނެ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފައެވެ. ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ދިގުވެލިދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން ފުދިގެންދާނީ ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން ވަހީދު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

28 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  މީހުންގެ މައިންނަށް ބޭއަދަބީ ބަސް ބޭނުންކުރާ ބަޔަކައް ވޯޓުދޭން ހެޔޮނުވާނެ

  213
  3
 2. ތަފާތު

  ދެން މެމްބަރަކުވީމަ ވިދާޅުވާނީ ހަމަ އަމައޭ. ކީއްކުރާނީ މަޖްލިސްގައިވެސް ހުސް ވަކަރުގޭ އިއްޒަތްތެރިން.

  177
  2
 3. އަލީ

  މިފެންނަނީ މިމީހުންގެ އަސްލު ސިފަ.

  178
  1
 4. ރައްޔިތުމީހާ

  ހަސަންޓޭއަކީ އަމާ ނެތި އުފަންވެފައިވާ މިހެއްތަ؟ ކަލޯ ކަލޯގެވެސް އަމާހުންނާނެދޯ މިހެންމިބުނީ ބަފާ ކަށަވަރު ނުވާ މީހުންގެވެސް އަމާ ކަށަވަރުވާތީ!! އަދަބާޚިލާފު ބަހުރުވައިން ވާހަކަ ދައްކާން ނޭންގޭނެ މިހެއް ނުހުންނާނެ އެކަމަކު އެންމެންނަކި ހަސަންޓޭމެންފަދަ އަދި އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެންބަރުންހެން ލަދުޙަޔާތް ކުޑަވެގެން އުޅޭ މީހުންނެއްނޫން.
  އެއާޕޯޓް ހަދާނީވެސް އަދި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރީވެސް ޔާމީނު އެމްޑީޕީ ވެރިކަމުގައި އަބަދުވެސް ބަލާނީ އެހެންގައުމަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް އެއާޕޯޓް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް ވިއްކާލެވޭތޯ އަދި މީގެއިތުރުން ފަޅުތަކާއި، ރަށްތައްވެސް އެހެންގައުމަކަށް ދެވޭތޯ އަހެންވީމާ އިންޑިއާ އައުޓް ކިޔަނީވެސް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  146
  2
 5. ހުސޭނުބޭ

  އަމާ ކައިރިން ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް. ތިކިޔާ ހަސަންޓޭއަށް އެފަދަ ތަރުބިއްޔތެއް ލިބިފައިނެތްކަން އެބަ ފާހަގަވޭ. އެހެންވެގެންކަންނޭގޭ ވަކަރުގޭ ސޮރިރަކަށް ވެފައި އެހުރީ

  134
  1
 6. މީވާ ސަރުކާރެއް

  ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއިން މިފަހަރު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭނި %20 ވޯޓު މަނަމަވެސް ރުޅިގަދަވާނެ ދޯ !!
  ހަސަންޓޭ މީރައްޔިތުންގެ ފަހަރު އަދި ކީއްކުރާނީ އެމްޑީޕީގަ ހަސަންޓޭމެންކަހަލަ ބޮލުރޮދި ކެޑިފާ ތިބިމީހުން ވިއްޔަ ގިނައީ އެހެންނުވާނީ ވެރިކަމުގާހުރީވެސް ބޮލުރޮދި ކެޑިފާހުރި މީހެއް !!!!!!

  120
  1
 7. އިނގުރައިދޫ

  އެހެން ވާނީ ނުކިޔަވާތިބޭ ވަކަރުގެ މީހުން މަޤާމް ތަކައް ހޮވީމާ ތިބޭނީވެސް ހަމަހޭގައެއްނޫން ދެބަންދިހާރުވެފަ އެބުނާއެތި ބުނެވުނީމަ ރޭކާވެސްލާނީ ދެންހުންނާނެ ކައިރިކުރަންވެސް ނުކެރިފަ ފިތިދާނެތީ މީމިހުންގެ ހާލަކީ

  108
  1
 8. އައުޓް

  ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ހަސަންޓޭ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  90
  2
 9. ފާފު ދާލު.

  ސިކުނޑިއެއް ހުރި ގައުމީ ލޯތްބެއް އުފެދިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކު ޕީޕީއެމް އަށް ސަޕޯރޓް ދޭންޖެހޭ ސަބަބު މިސަރުކާރުގަ ވޭތުވަމުންދާ ރިޔާސީ ދައުރުގެ ނިމުނު 3 އަހަރާއި ހިގާ އަހަރުން އެބަ އެގޭ. ގައުމުގެ އިސްލާމްވަންތަކަން ގެއްލި ގައުމިއްޔަތު ގެއްލި އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދި ކުދިކުދިވުން ނުން ކަމެއް މިސަރުކާރުން ނުފެނޭ.

  102
  3
 10. އަލީ

  ތީ އެމްޑީޕީ އަސްލު ކޮލެޓީ!! ވަކަރު ވައްތަރު

  123
  3
 11. ސލ

  ގޮތެއް ފެތެއްނެތް ބަޔަކަށް މަގާމުތައް ދިނީމައި ވާނެހާ
  އެއްޗެއް މިދަނީ ވަމުންނެވެ. ގައުމުގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް
  އެޅޭނީ ޣައްދާ ރުން ވެ ރިކަމުން ދު ރުކޮށްގެންނެވެ.

  90
  2
 12. މިވެސް

  ހަސަންޓޭއާއި އޭނާގެ އާއިލާ މީހުން އަދި އޭނަގެގެ އަމަޔަށް ޔާމީން އަޅާދީފައި އޮތް ބްރިޖް ނުފެންނަނީތަ.

  94
  2
 13. ރުޅިސޮޑު

  ކަލޭ ރުޅި އައީއޭ ކިޔާފަ ހިތަށް ހުރި ފާޑަށް ނޫޅޭތި

  66
  1
 14. ޟަގީ

  މިއުޅޭ ޕީ ޕީ އެމް ކުދިން ހާދަވަރެއް މިއަރަނީ މީ ކަލޭމެން އެކަނި ގައުމެއްތަ .ޔާމީން ގައުމުގެ ހަޒާނާއިން ވައްކަން ނުކުރާ ކަމަކައް ނުވާނެ

  7
  89
  • ޙަސަނުލް

   މީ ކަލޭމެން ރީނދޫ ބައިގަނޑުގެ ތަރިކަ މުދާގަނޑެއްތަ އިންޑިއާއަށްވިއްކާލން

   86
   1
   • ޢައްޑޫ

    ވަރަށް ފުރިހަމަ. މިހާރު އެގޮލާ ހިތަށް އަރާނެ ކޮމެންޓް ނުކުރެވުނު ނަމައޭ

    5
    1
 15. ކަހުރަބު

  ލާދީނީ އެމް ޑީ ޕީ ބައިގނޑު އަތް ޖަހާނެ ﷲ ތަޢާލާއާއި ނަބިއްޔާޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް އަށް ބަދު ބަސް ބުނިކަމުގައި ވިޔަސް

  77
  1
 16. ރަދީފް

  އެމީހެއްގެ ގައިގަ ހުރި އެއްޗެއް ދޯ ނިކުންނާނީ.ހަސަންޓޭ ކަލޭގެ ލަދު ކޮބާ؟/

  79
  2
 17. އެރޭ

  ޞުކިޔަވާ ގަމާރުން ތަންތަނަށް ލީމަ ވާގިތް

  58
 18. ތުހުފާ

  ބޯހަލާކު މިކަން ވެސް ދެން މިދިޔައީ ފުލުން ނުލާހިކު ހޭލުން ތެރި މުޖުތަމައެއްގައި މިކުރިކަމަކުން މަލަދުން މަރު މަނމަޔާ ކޮށްކޮވެސް ކައިރީ ހުއްޓަ ނުރުހުނަސް ކިޔާނެ ކިޔޭނެ އެއްޗިހިހުންނާނެ ހަމައެފަދައިން ނުކިޔޭނެ އެއްޗިހިހުންނަން ވާނެ ކަން ދަސް ކުރަންވީ އެރެއަށްފަހު މަނުދަން އެހިސާބައްވެސް

 19. Anonymous

  އޭނާގެ ފަތަށް އިތުރުކޮށްލީ
  އެންމެން ވެސް ހިސާބު ބެލޭ ދުވަހަށް އެފަތް ރަނގަޅު ހެޔޮބަސްތަކާއި ހެޔޮޢަމަލުތަކުން ފުރާލަމާ

 20. ޙިލް

  ދެން މި ވަރު މީހުން ލަދުހަޔާތް ކެނޑިގެން މި އަންނަނި އަހަރެމެން ކައިރިއަށް ވޯޓު ހޯދަން؟ ނުކިޔަބަ *ޖޭ

 21. Anonymous

  ހަސަންޓޭ އަށާ އެމްޑީޕީ މީހުންނަށް ގޮވޭނީ އަވަގުރާނަ . ޔާމީން ކޮށްފަ ހުރި ކަންކަން ބަލައިފިއްޔާ އަދިވެސް އެމްޑީޕީގެ މި ސަރުކާރަށް އެއާ ހަމަ ނުކުރެވެ . އަމ އެޅިގެން މި އުޅެނީ ކޮން ބަޔަކަށް. އަމިއްލައަށް ވިސްނާލަބަލަ

 22. އަންނި

  ތިޔަ ހަސަންޓެ މެން ،ރީނދޫ ބައިގަނޑަށް ވޯޓް ދެނީވެސް ހުސް ތިކަހަލަ މީހުން. ވަގުން، ހަޔާތްކުޑަ، ވަކަރުގޭ ،ލާދީނީ މީހުން

  9
  1
 23. ޢައިސަތު

  އަލިފުށި މީހުނަކީ ގޮތެއް ފޮތެއް ހަޔާތެއް އަގަލެއް ތިބޭ ބައެއް ނޫން. އަނގަ ހަޑި ވާނެ އިންތިހާއަށް. އެމީހުންގެ ދޫމަތީ ބަސްތައް ތީ.

  4
  2
 24. އައްލާބެއްޔާ

  އެސޮރުދަންނަނީ ބޭއަދަބީބަހޭ އެސޮރުކިޔެވި އެއްޗެއް ކިޔެވީ އެމްޑީޕީހަރުގެތެރެއިން އެސޮރަށް ބަލާއިރު ތިވަރުކުޑަ!!!

 25. ބަބޫ

  ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަވެސް ވަގުހަދައިގެން ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ތިޔަކަން ކާމިޔާބުކުރާނެ. ވަލު ޖަނަވާރެއް ތިމަގާމަށް ކުރިމަތިލިޔަސް މަކަރު ހަދައިގެން ހޮވާނެ. ރައްޔިތުންގެ ބާރުނެތް ފައިސާވެރިންގެ ބާރުގަ ހިނގާ ގައުމެއްމީ

 26. ކޮއްޔާ

  ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓްދީފައި ހުރި މީހާގެގޮތް ފެންނައިރު ލަދުންވެސް އެމްަޑީޕީއަށް ވޯޓުނުދޭނެ // ޣޮތްކުޑަ މީހުން އަދިވެސް ހޮވާ //