19:36

ގްރީސްގައި ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި 60 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި މަހުން މަހަށް ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފި

15:19

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފަސޭހަގޮތްތަކެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި

15:19

ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދަށް މައްޗަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެމްއާރުއެމްގެ ޒައީމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި

09:47

މާފުށީ ޖަލުން 36 ގައިދީއަކާއި ފަސް އޮފިސަރުން ފައްސި.

09:12

އިތުރު ތިން ރަށާއިއެކު މޮނިޓަރިންއަށް 13 ރަށެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ގައުމުތަކުން ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނައިރު އެންމެ އަވަހަށް ހާލަތު ބަދަލުވެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވެގެން ހިނގައިދާނެ ބައްރަކީ ޔޫރަޕެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް އަންނަނީ ވަރުގަދަ ވަމުންނެވެ.

މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެފައިވާ ގިނަ މީހުން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދަނީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންގެ ބައެއް ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާފައި ވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށެވެ. ރައްޔިތަކަށް ވީތީ ލިބެން ޖެހޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ހައްގާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހައްގު ފަދަ އެތައް ހައްގެއް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބުމުން ގެއްލޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތަކާއި ދެކޮޅަށް އެންމެ ބޮޑެތި މުޒާހަރާތައް ކުރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފްރާންސް، އިޓަލީ، ޖަރުމަން ހިމެނެއެވެ.

މުޒާހަރާ ކުރާ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްޔިތުން ދެފަންތިއަކަށް ބަހާލުމަށް ފަހު ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން އެތައް ހައްގަކުން މަހްރޫމް ކޮށްފައެވެ. ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރާ މައްސަލައިގައި ބައެއް މީހުން މިހާރު ވަނީ ކޯޓަށް ވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ޕެރޭރާ

  ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނައް ފަޅާއަރަނީ މިކަމުގަ ސަރުކާރުތަކުން މަކަރުހަދާ ރައްޔިތުންނައް އޮޅުވާލާކަން

  17
  1
 2. އާދަންބެ

  ކޮވިޑު ފިތުނާގައި ރައްޔިތުން ޖެއްސުމަށް ޔަހޫދީން އެންމެ ފުރަތަމަ ގަނެލީ މީޑިއާތަށް. ދެން ގައުމުތަކުގެ ކޮރަޕްޓް ވެރިން. ކޮވިޑަކީ ވުޖޫދުވާ ބައްޔެއް ނޫން. ވެކްސިނަކީ ބޮޑު ވިހައެއް. ނިކަން ކެރޭ، ގަޓުހުރި ނޫސްވެރިޔަކު މިކަން ދިރާސާކޮށްލަބަ. ސައިންސް ވެރިންތޯ ކޮވިޑް ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ ނޫނީ ވިޔަފާރިވެރިންތޯ.

  16
  1
 3. Anonymous

  Vaccine is not mandatory

 4. އަޙްމަދް

  މުޒާހަރާއަށް ނިކުމެފައިވާ ގިނަ މީހުން އަޑުއުފުލަމުން ގެންދަނީ ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންގެ ބައެއް ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާފައި ވާތީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށެވެ. ރައްޔިތަކަށް ވީތީ ލިބެން ޖެހޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ހައްގާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ހައްގު ފަދަ އެތައް ހައްގެއް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބުމުން ގެއްލޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
  —————————————
  މީ އަހަރުމެން މިދައްކާ ވާހަކައަކީ.
  ކޮވިޑް19 އޭ ކިޔައިގެން ޑަބްލިޔޫ އެޗް އޯ އާއި ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ގުޅިގެން ޖަހާސަކަރާތަކީ ގަދަކަމުން މަޖުބޫކުރުވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ވެކްސިން ވިއްކުވަންވެގެން ހިންގާ ޖަރީމާއެކެވް.
  މީއި އެއްމެ ނުބައި ވިޔާފާރިވެސް މެއެވެ.

  18
  3
 5. ކޮވިޑު ކުޅި

  ވެކްސިން މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ! ކޮވިޑް އެއީ އާންމު ރޯގާއެއް! އަބަދު މާސްކު އަޅައިގެން ނޫޅެވޭނެ!!

 6. ނިއުވޯލްޑް އޯޑަރ

  ހާދަ ފަހަތުގައޭ ދޯ ތިއުޅެނީ ، މި މިޕުލޭންޑެމިކް ފެށުމުގެ ކުރިންވެސް ، މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުންދާ މީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ. އެކަމަކު އެއްމެހާ މީޑިޔާތައްވެސް ބައިވެރިވެގެން ކުރާކަމެއްވީމާ ވާނީ ތިހެން.