އިދިކޮޅު ލީޑަރ އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިސްވެހުންނަވައިގެން އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިންގާ ހަރަކާތް "އިންޑިއާ އައުޓް"އަށް ތާއީދެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިވަގުތު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާގައި ހުންނަވާ، އެގައުމުގެ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ރާއްޖެއާ އެންމެ ގުޅޭ އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ގައުމަކީ އިންޑިއާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖެ އޮތްއިރު، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާއި ތާރީހީ ގުޅުންތައް ގުޅިފައި ވަނީ އިންޑިއާއާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތަކީ އަބަދުވެސް "އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަށް ދިވެހިންގެ ތާއީދު ނެތް ކަމަށާއި އެއްވެސް ގައުމަކާ އެގޮތަށް ޖައްސައިލައިގެން އުޅެން ދިވެހިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިނަށް ދިވެހިންގެ ތާއީދެއް ނެތް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީން ކުރަން، ރައީސް ޔާމީން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ހަމަ އެ ކެމްޕެއިން ހުއްޓައިލަން" ރާއްޖެއިން ދެންވެސް އިސްކުރާނީ އިންޑިއާ ކަމަށާއި ޗައިނާއަށް ރާއްޖޭގައި މާބޮޑު ދައުރެއް އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެ ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު ތަކުރާރު ކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްވެތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބޭލުމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތް މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ހަމައެކަނި މާލޭގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތް މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާއިރު ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ އާއްމުކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި ވެސް ކޮންމެވެސް ރަށަކަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

27 ކޮމެންޓް

 1. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް

  46
 2. ރައްޔިތުމީހާ

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތާއިދު ވަރަށްބޮޑު އެއެއް ދެނެއް ހުޓައިނުލެވޭނެ އެހުއްޓާލާނީ އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހިބިމުން ފޭބީދުވަހަކުން
  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  46
 3. ާަަްްްއަބުދުައްރަސީދު

  މީނަގެ ނުބައިކަމުން މިގައުމު ސަލާމަތްވާނީ ކޮންދުވަހަކުންބާ، އިންޑިޔާ އައުޓު އަށް އޮތް ތާއީދު މީނަޔަށް ނުފެންނަނީ އަޅެ ކީއްވެބާ،

  56
  1
 4. ލޮލް

  ކެކެކެކެކެކެކެކެ... ތިހެން ފެލިފެލި ހުންނަންޖެހޭނީ. ކެންޕޭނު ހުއްޓާލަންވޫމާ އެނގޭނޫ މަށް. އިނބަ ހުރޭ މައިތިރި އަރައިގެން. ތާއީދު އޮތްތޯ ނެތްތޯ އެނގޭނީ 2023ގައި. ކެކެކެކެކެ... އިންޑިޔާ އައުޓް.

  55
  1
 5. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓަށް ތާއީދެއް ނެތް ކަން ކެނެރީގެ ނަޝީދަށް އިނގެނީ އެއީ އޭނާ އަތުގައި އޮތީތޭ އިންޑިއާ އައުޓް ތާއީދު އޮތްތޭ ނެތްތޭ އެނަން ކިޔާ ޑިޓެކްޓަރެއް އޮތިއްޔާ ދައްކަގަ ނެތް ދޯ އިންޑިއާ އައުޓަށް ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު އޮތްތޭ ނޫންތޭ އިނގޭނީ ކެނެެރީގެ ނަޝީދަކަށް ނޫން އެކަން އިނގޭނީ ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ގޮސްގެން ޕީޕީއެމް އިން މިއަހަރު ސެޕްޓަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ނަގާނަމޭ އިންޑިއާ އައުޓް ތާއީދު އޮތްތޭ ނޫންތޭ އެކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް އެވޯޓް ލާމީހުންގެ %75 ތާއީދު އިންޑިއާ އައުޓަށް އޮވެއްޖެނަމަ ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެސް ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އަދި ސަރުކާރު ވެސް ޖެހޭނީ އައުޓް ވާން އެގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ވޯޓް ލިބުމުގެ ހައްގު އޮތް މީހުންގެ %50 އެކަމަށް ތާއީދު ލިބިއްޖެނަމަ ދެވަނަ ބުރު އޮންނާނެ ޖެނުއަރީ މަހު 2023 ވަނަ އަހަރު އެފަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ %75 އެކަމަށް ތާއީދު ކޮށް ވޯޓްދީފިނަމަ ދެން ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެސް ޖެހޭނީ ބޭރުވާން އެމްޑީޕީ ވެސް ބޭރުވާން ޖެހޭނީ ރައީސް އިބޫ ވެސް ބޭރުވާން އަދި އިންޑިއާ ވެސް ޖެހޭނީ ބޭރުވާން..

  39
 6. ބޭރުކުރޭ

  އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ އިންޑިއާ ބޭރުކުރޭ އެމްޑީޕީ ބޭރުކުރޭ

  35
 7. ސޮއްޓިހަން

  ތިކެމްޕޭނަކީ ވަގަކު ވަގެއްނޫންކަމަށް ހެދެން ކުރާ ކެމްޕޭނެއް ތިކެމްޕޭނުގަ އޮތީ ހުސް ޔާމީނުގެ އަމިއްލައެދުން ގައުމަކާ ތިކަމަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްނެތް

  2
  61
  • ލޮލް

   އިންޑިޔާ އައުޓު ކެމްޕޭނަކީ ޔާމީނު ޖަލުގައި އޮތްއިރު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ފެށި ކެމްޕޭނެއް. ފަހުން ޔާމީނު ޖަލުން މިނިވަންވުމާއެކު ކެމްޕޭނު ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ރައްޔިތުން މިތިބީ ކުޅިބަލަން.

   6
   25
  • ސައްޓިކިއްލި

   ވަގެއްކަމަށް ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވެ ހުކުމްކޮށް އަރުވާލާފައިވަނީ ޔާމީނެއްނޫން. ކެނެރީގޭ ނަޝީދު. ވަގުން ކިޔަނީ ވައްކަން ކުރިކަން ޝަރީއަތަށް ސާބިތުވާ މީހުނަށް. އެމީހަކީ ކެނެރީގޭ ނަޝީދު. ނަޝީދަކީވަގެއް. ނަޝިދަކީ ވަގެއް.

   12
   • މަބޫ

    ރައީސް އިބޫއަކީވެސް ވަގެއް ކަޅުދަބަހުގައިވެސް އުފުލީ ޑޮލަރު
    އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 8. މާމީ

  ނުހުއްޓާނަން ހަމަ އިންޑިއާ އައުޓު

  50
 9. Anonymous

  ކެނެރީ އައުޓް ކެމްޕޭން ފަށަން ފެނޭ.

  47
 10. ކިއުންތެރިއެއް

  މިއަދު މިލާދީނީ ވަގުންގެ ސަރުކާރު ވެއްޓުނުކަމުގައިވިޔަސް ތިބޭފޫޅާއަކީ ފަށްޅިތަކުގެ ވެރިންގެ ފައިދަށަށްވެއްޓި ސަލާޖަހަންޖެހޭ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅެއް. ރާއްޖެ އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮތަސް، އިންޑިއާ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައިތިބެން އަޅުގަނޑު ގައިމުވެސް ދެކޮޅު. މިގައުމު މިނިވަންކަމުގައި އޮތުމަށް ވަރައްގިނަ ބައެއްގެ ލޭ އޮހޮރިފަވާއިރު ތިކަހަލަ ގައުމަށް ގައްދާރުވާ މީހުންނަށް ކަންކުރަންވީ އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ގައުމަށް ގައްދާރުވާމީހުންނަށް ކަންކުރާގޮތަށް.

  46
 11. Anonymous

  އިންޑިއާ އައުޓު ކެމްޕެއިން ތާއިީދުބޮޑ ކަލެއައް ތާއީދެއްނެތް ދުވަހަކުވެސް ކަލެއައް ދެން މިރަާއްޖޭގެ ވެރިކަމައްނާދެވެޭނެ އިނޑިއަާއައުޓު

  44
 12. ކޮރަލް

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހެގެ ފަހަތުގަ ނުހުރެވޭނެ ކަން ހުރިހާ ދިވެހީންނަށް ވިސްނާ ދޭން ޖެހެ އެވެ.

  43
 13. އޭދަފުށީ މުހައްމަދު

  ހިތުން މޮޅު ވާހަކަ އެއް ބުނެލީ ދޯ. އިއްޑިއާ އައުޓް ނުހުއްޓޭނެ. ގައުމަށް އައްދާރުވެފަ ތިބި ބަޔަކަށް މީ އާދައިގެ ކަމަކަށްވިޔަސް އަހަރެމެން ދެކެނީ މިއީ ގައުމީ ޖިހާދެއްގެ ގޮތުގައި. މި ބިމުން ބޭރުގެ އެއްވެސް ބާރަކަށް އެންމެ އަކަ އިންޗިއެއްގެ ޖާގައެއްވެސް ނެތް. އަންނި ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުން ބާކީ ވާން. މިހާރުވެސް އެކަން ދަނީ ފެންނަމުން

  28
 14. މުރާސިލް

  ނަޝީދެވެ. އިންޑިޔާ އައުޓު ކެމްޕެއިން ހުއްޓޭނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން މިޤައުމުން ބާލާފައެވެ. ތިޔަހެން ކިތައްމެ ވަރަކަށް ގަދަބަސް ބުންޏަސް މިކަމެއް ނުހުއްޓުވޭނެއެވެ. ކެނެރީގޭ މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވެރިކަމާއި ޖާހަށްވުރެ މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އަގުދަށަސް، އަހަރެމެންނަށް ހުރިހާ އެއްޗަކާއި ކަމަކަށްވުރެ މިޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤުލާލުގެ އަގު މާބޮޑެވެ. އިންޑިޔާއަށް ނަފުސުވިއްކައިގެންތިބީމައި ތިމާއަށް ތިޔަ ނޫންއެއްޗެއް ނުވެސް ކިޔޭނއެވެ. އެކަން އަހަރެމެނަށް އެނގެއެވެ.

  27
 15. މެދުޕްރޮވިންސް

  މިހިރަ .ތިގޮލާ ހަނދާންއެބަހުރިތަ،ތިގޮލާ ބުނެގެން މިރާއްޖޭގަ އަލިފާން ރޯކޮށް މުވައްސަސާތައް އަޅިޔަށް ހަދާލި ދުވަސް(()އެކަން ކުރީހަމަހުއްދަ ވެގެންތަ)ހޭބަލިނުވެބަލަ.މިތަނުގަ މިލިބަރީ ބާއްވަން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކަ އެ ބުނަނީ. . .ހޭބަލިވެފާތަ ތިހުރީ. .ހަމަ އިންޑިއާ އައުޓް.އައުޓް

  26
 16. އަހުމަދު

  އިންޑިޔާ އައުޓްއައް ތާއީދު އޮތީމަ ބާރައް ކުރިއަށް އެދަނީ. #އިންޑިޔާއައުޓް #ކކބކ

  22
 17. ޙައްޕު

  މިކަން ފެށުމުން ޕީ.ޕީ ތެރޭގައި ވަނީ ގަޑުބަޑުވެފަ.އަސްލު ޔާމީނަށް އޮޅުވާލައިގެން އަދުރޭ މެންކަހަލަ ބޮޑުން ހިންގާކަމެއްމީ.ބޭނުމަކީ ޔާމީން ދުރުކޮށް އެހެން މީހަކު އިންތިހާބަށް ނެރުން.އެބައެނގޭ ޔާމީނަށް އޮޅިގެން ވެރިކަމަށް އާދެވުނަސް އިންޑިއާއިން ނެރޭނެ ބަޔާނަކުން އަނެއްދުވަހު ޔާމީން އިސްތިއުފާދޭން ޖެހޭނެކަން.

  2
  32
  • Anonymous

   ކޮސްވާހަކަ

 18. މެން

  ކިހެނެއް ހުޓާނީ ކަންހިގާ ގޮތަކީ އިންޑިއާ މިލިޓިރީ އައުޓް ގޮވަންޖެހޭ ހަރުއަޑުން ގޮވަންޖެހޭ މިހާރުވެސް އިންޑިއާގެ މިލިޓިރީ މީހުން އެމީހުން އާއިލާއާއެކް ދިވެހިރާއްޖެ އެބައާދެ އިމިގްރޭސަނަކައްނޭގެ ކަސްޓަމަކައްނޭންގެ ސިފައިނަކައް ނޭންގެ އެއްވެސް ޗެކިންނެއްނެތި އައިސް ގޮސްހަދަނީ މިހާރުވެސް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގައި ޑޯނިޔާ ކިޔާފްލައިޓެއް އޮވެ އެމަރާމާތުކުރަން 50 ހައްވުރެ ގިން މީހުން އުޅޭ އެ ޑޮނިޔާގައި ފުރަފުރައިގެން އިންޑިއާ އެކިއެކި އަތަންތަނައް ގޮސްފަ އަންނަނީ ގެންނަނީ އަދި ގެންދަނީ ކޯޗެއް ކަމެއް ނޭންގެ މިކަން ބަލަންޖެހޭ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނުކުންނަންޖެހޭ ކޮންމެމީހާކަވެސް ސުވާލު ކުރާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެކަން ވިސްނަންޖެހޭ. ހޭއަރާ ހޭއަރާ.

 19. އަބްދޫ

  އިންޑިޔާ ސިފައިން މިގައުމަށް އެރުވި މީހަކީ ތިޔަ ވަގު ނަސީދު. ވަގުއެގްރީމެންތެއްހަދައިން. އިންޑިޔާއި ވަގަށް ފައިސާ ހޯދާފަ އޮވެދާނެކަމަށް ވެސް ސައްކު ކުރެވޭ. އެކަމަށް ސައްކުކުރެވޭ ސަބަބކީ ކަޒަކިސްތާނުގެ ހާނަސަތީރު ހޮޓަލުގާ ހަދާފައިވާ އާޓިފިސަލް ބީޗަށް ރާއްޖެއިން ގިނައަދަދެއގެ ދޮންވެލި 2008 ން 2010 އާދެމެރު ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފާ އޮތުމުން. ރާއްޖޭން ބޭރުގައުމަކަށް ދޮންވެލި ގެންދެވުނު ގޮތެއް އޮންނަންޖެހޭނެ. ހާނަސަތީރު ގެ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަކީ 400 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި ޕްރޮޖެކްތަކަށް ވާއިރު ދިވެހި ދޮންވެލިގެ އަގަށް އެތައލިލިއްން ޑޮލަރު ލިބުނުބަޔަކަށް ލިބިފާ ހުންނާނެކަމަށް ދެކެން. ހުރިހާފައިސާއެއް ޖަމާކުރަނީ މޮރިސަސް އަށާ ސްވިސް ބޭންކްތަކަށް.ނަސީދަށް މިޕްރޮޖެކްޓުންލިބުނުފއިސާ ޖަމާކުރީ ސްވިސްޞޭންކަށް ފަހަރި އެކައުންޓަށޭ ވެސް ބުނާތީ އެހިން.

 20. ޢިއްތިހާދު

  ތާއިދުއޮތްވަރު ފެނޭ ރަތްޔިތުންގެ ޓެކުސްލާރި ހުސްވަނީ ތިބޭފުޅާގެ ސިކުއުރިޓީ އައްހަރަދުކޮށް

 21. އިންޑިއާއަޫޓް

  ދެން ތިހާ ބިރުން ތި އުލެނިއްޔޯ؟؟؟؟؟ އިންޑިއާ ސިފައިން މި ގައުމުން ޖެހޭނީ ހަމަ ފައިބަން. ބާލާނަން. ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދު މަތުިން ހަދާން ނެތިގެން ތިއުލެނީ. ކިހާ ލޭ ހޫނުވާބައެއްކަން ނޭގިޮގެން ތިއުޅެނީ. އިންޑިއާ ސިފައިނާ ހަގުރާމަ ކޮށްގެންވެސް މި ފަސްގަޑުން އެމީހުން ބާލާނަން.

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް

 22. އިބްރާހިމް

  ދިވެހިރާއްޖެ މިލިޓަރީ ޒޯނަކަށް ހަދަންއުޅޭތީ އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް މުޅި ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާއިންވެސް ފުރައްސާރަކުރަންފަށައިފި. ވަރަށް އަވަހަށް އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުން މިހާރުއޮތް ހިންދޫންގެ ހައްދުފަހަނޭޅި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ. މުޅިދުނިޔޭގައި ދައްކަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ނުބައިވާހަކަ. އިންޑިއާ އައުޓް. މިރާއްޖެއިން އިންޑިއާގެ ނުފޫޒް ކެނޑޭދުވަހަކީ ޣައްދާރު ނަޝީދު އިނގެރޭސިވިލާތަށް ބަދަލުވާދުވަހެވެ.

 23. ޑިރާސާކުރާ

  ކިހާވަރަކަށް ތާއީދު އޮތީމަ އޮތްކަމަށްވަނީ