ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ގޮއްވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ، މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުންގެ ކައިރިއަށް މީހަކު ގޮސް ރައީސް އޮފީހުގެ އެތެރޭގަ ތިބި ވެރިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށާއި ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނެ މީހަކު އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިއްޔެ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި މިހާގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް 7 ދުވަސް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިތުރަށް މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ޙަސަންޓޭ

  ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ތަނެއް! ގޮއްވާނުލާ ބޭނުން ހިފޭތަނަކަށް ހަދަން ޖެހިފަ އޮތްތަނެއް!

  33
  5
 2. ޣަރަޤު

  ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބުނެލިއެެއްޗަކަށް ވެދާނެ! ކަމެއްކުރާން ރާވައި އެކަން ކުރާނެ މީހެއް ފުލުހުން ކުރިމަތީ ހުއްޓިލާފަ އިންޒާރެއްނުދޭނެ. ސިކުނޑިހަމަ ނުޖެޙޭ މޮޔައަކަށް ތިމީހަކުވާނީ.

  50
  2
 3. ޒާ

  ބޯހަމަޖެހޭ މީހެއްތޯ ފުރަތަމަ ބަލާބަލަ. ރައީސްގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ވައުދު ނުފުއްދާތީ ވަންނާނެ ބޯހިޔާވަހިކަމއްނެތި، ދިރިއުޅުން ދަތިވެ، ބޯގޯސްވެފާ ހަމަ ނުޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަމުން މަގުމަތީ ހިނގާމީހުންވެސް ވަނީ ގިނަވެފަ.

  16
  1
 4. މާމީ

  ތިވާނީ ސިކުނޑީގެ މައްސަލަ ެެެެހu

  13
  1
 5. ޙަސަނު

  އިންޑިއާގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުވާ ދިވެހި އިދާރާ

  13
  1
 6. ހަށްޕު

  ތިޔަ ރައީސް އޮފީސް ގޮށްވާނުލާތި އެތަން ވަރަށްއަވަހަށް ޕީސީއާރު ހަދާ ތަނަކަށް ބަދަލުކުރާނެ އެހެންނޫނަސް ތަންތަން ގޮށްވަން ބުނެއުޅެނީ އެމްޑީޕީ މީހުން އެންމެފަހުން އެމްބަސީ ގޮށްވާލަން ބުނިމީހާވެސް ވީ އަމިއްލަ ޕާޓީ މީހަކަށް ހެހެހެހެ ލަދުން ބޯހަލާކު.

  22
  1
 7. ކާފަދީ

  އޭތް ވެރިކަން ބަދަލުވަންދެން އެސޮރު ދޫނުކުރާތި ކޮންމެހެންވެސް ކާފަ ނިންމައިގެން މިހުރީ ވެރިކަން ބަދަލުވީމަ އެތަން ކެފޭއެއް ހަދަން ދޭން ނިންމާ ކެންޑިޑޭޓްއަކާއެއްކޮށް ދާންކަމަށް

 8. އާދަނު

  ބިންމަތީގައި ވާ އެއްމެ މަތިވެރި ގެކޮޅަކީ الله ގެ ގެކޮޅު ތައް. އެގެކޮޅުތަކަށް ކުޑަކަމު ގޮސް ބޮޑުކަމު ގޮސް ގުރުއާނަށް ކުޅުޖެހި މީހުން މޑޕ އާ މޑޕ ގެ ސަރުކާރުން ހެދީ ނަފްސާނީ މީހުންނަށް. މޑޕ ބޮޑުން ހިރުވާތަން ކަހާވެސް ނުލާ. އެކަމު މޑޕ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކާ ދިމާލަށް އެއްޗެއް ބުނާއިރަށް ހީވަނީ ދުނިޔެ ކުޑަކޮށްލާއިގެން އުޅޭ ބައެއް ހެން. އެކަމު މޑޕ ބޮޑުން ބުނާގޮތުން އެވެރިން ވަރުގެ ސާލިހް އަޅުވެރި ބައެއް ނެއް. މޑޕ ބޮޑުން ނަކީ އިސްލާމް ދީނަށް ރުޅިއަންނަ ބައެއް އިސްލާމް ދީން ނުކިޔަވާ ތިބި ޖާހިލު ގޮތްކުޑަ ބައެއް.