ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅި ޓީޗަރުން ވަޒީފާއިން ކަނޑާފައި މަގުމަތި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުރި ޓީޗަރަކު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ޓުވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރަމުން ނިހާދު ވިދާޅުވީ، އެ ޓީޗަރަށް ވެސް ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމަށް ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެފަދަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިކަމުގެ ޔަގީން ކަން އޭނާ ދެއްވިއެވެ.

"ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅި މުވައްޒަފުން ކަނޑާފަ މަގުމަތި ކުރި ކަން ޔަގީން!" ނިހާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިހާދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ޓީޗަރުން ކިޔަވައި ދެއްވާއިރު ދަރިވަރުންނަށް މޫނު ފެންނަ ގޮތައް ހުންނަން ޖެހޭނެކަމަށް ގަވައިދުގައި ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނާތީ އެބަހުސް އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވަނީ މުދައްރިސުން މޫނު ބުރުގާއިން މޫނު ނުފޮރުވައި ނުވަތަ އެއީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްކަން ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވާގޮތަށް ތިއްބެވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެޑިއުކޭޝަނުން ވެސް ވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ މޫނު ފެނުމުން ފިލާވަޅަށް ދަރިވަރުންގެ ޝައުގު ހޯދޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ޔާމީނު ދޯ އަދިވެސް ވެރިކަމުގައި ހުރީ. ކަލޭ ހަމަތަ އަނެއްކާ؟ މޫނުބުރުގާ އަލާމީހުން އޮރިޔާންކޮށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ކޮންހާ ބަހަނާއެއް ދައްކާކަށް.

  71
 2. ފަންފުޅައް.

  ހީވަނީ މި ނިހާދު ޔާމީނު އާއި މާ ބޮޑަ ފިކުރާ ވާހެން ނުވަތަ މީނާގެ ފެންވަރެއް އުރައްޕެއް ނެތީމަ ދައްކާނެ އާރުލާ ވާހަކަ އެއް ނެތީމަ ކޮންމެ ވެސް އެއްޗެއް ކިޔަނީހެން. މީނަ ކިތަންމެ ރުޅި އަޔަސް ޔާމީނު އާއި އެއްމަގަކުން ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު ނުގެންދާނެ ކަމީ ދުވާލުގެ އިރު ފެންނަ ފަދަ ޔަޤީން ކަމެއް. ތިމާޔާއި އެކަށީގެން ނުވާ މަޤާމުތައް ލިބުނީމަ ވާގޮތެއް މީ. މީނަ ކިތަންމެ ފުއްޕިޔަސް ވެރިކަމަށް ޔާމީނު ވަޑައިގަންނަވާނެ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ.

  58
 3. ދަންބެރު

  ޔާމީން ސަރުކާރުން 25 ބުރީގެ ޓަވަރުތަށްވެސް އެޅި ކަލޭ ސަރުކާރުން އަވާމެންދުރު ރަށްޔަތުންނަށް ދަށްކަނީ ދީ.

  64
 4. ޔާމީން ޔާމީން ޔާމީން ތަސްބީހައެއްތަ

  ސާބަހޭ ޔާމީން ޔާމީން ޔާމީން ތިމާގެ ޒިއްމާއަކީ ޔާމީން ތަ ؟ ޔާމީން ވެރިކަން ގޯސްކަމުން މާހެޔޮއެދޭ ބަޔަކަށް ވެގެން ވެރިކަމައައިސް ރައެްޔިތުން ކަރީވިވަޢުދު މަތީން ހަނދާންނަށްތާލާ ހުސްއަނގަ ތެޅުމުގައި ވަގުތުތަ ބޭކާރުކޮށް ޔާމީން ޔާމީން ޔާމީން ކިޔުމަކީ ވަރަށް އައްޗިކަމެއް ތިމާހޮވި ދާއިރާމީހުނަށް ކަމެއްކޮށްދެވޭތޯ ޔާމީނުނޫން ކޮންމެވެސް ހެންކަމަކާ އުޅެބަލަ ؟

  58
  1
 5. ނޫންތަ؟

  ހިތާމަޔަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސީ ތައުލީމުވެސް ނެތް މީހުން މުސްލިމުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރަން ފައިނަގާތީ... އެހެން ނޫންނަމަ މުސްލިމުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ހަވާލުވާން އެބައެއްގެ ކިބައިގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފަސްޖެހުމެއް ހުންނާނެ..

  51
  1
 6. އޮ ޑި ހަ ނު

  ޕޕއެމް ހަމަ ތަނަކަށް އެއްވެލާއިރަށް ޔާމީން ޔާމީން ހަޖަމް ނުވިޔަސް ތީފުކެއްބޮޑުވަރު ކަލޯ އަސުރުމާ ދިޔަބޯންވީނު ނޫނީ ބޭނުމިއްޔާ ވާށާވެސްދީފާނަން އޮ ޑިހަނުގާނާފަ !

  46
  1
 7. މާމީ

  މިނޫނިއްޔާ މަޖިލިހުގަ ނުއުޅޭ ދޯ މެމްބަރެއް އަބަދު ވެސް ޔާމީނު ޔާމީނު ކިއުން މީނަގެ ކަމަކީ ކަލޯ މިބޮޑު ކޯލީޝަން ވަގު ސަރުކާރައް ޔާމީނުގެ ފަހަތުން ވެސް ނުދެވޭނެ ޔާމީނު ސަރުކާރުގަ ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރިވަރައް ދުވަހަކުވެސް ތަރައްގީ އެއް ނުކުރެވޭނެ

  50
 8. vai

  ޔާމީނު ކުރިކަންތައް ގޯސްވެގެން މިވެރިންގެނައީމަވެސް މިކުރަނީ ޔާމީނުކުރިކަންތައް. ބަޔަކު މޮޔަގޮވާނީ ތިވަރަށް.

  48
 9. ބޮލުރޮދި

  ޔާމިނު ކަމުނުގޮސްގެން ވެރުކަމުން ބޭލީ އޭނަފަހަތުން ނަށްޓަންނޭގި އުޅެނިކޮށް 4އަހަރުމިޔޮއްދަނީ ފަހަތަށް ބަލާގެން ކުރިޔަކަށް ނުދެވޭނެ އެހެންވީމަ އިނގިގެން މިދިޔައީ ރ ޔާމީނަކީ ގައުމު ތަރަށްގީ ގެ ބަނީކަން މިގައުމަށް ހެޔޮއެދިގެން ވެރިކަންކުރި ވެރިމިހާކަން މިކަހަލަގެ ބޮލޮރޮދި ކެނޑިފަތިބި ތާވަޅުން އމޑޕ ގަތިބޭނީ ކުރިން އިނގިރޭސިންގެ ބާރު އަށްޑުގަ އޮތީ އެމިހުންގެ އަތްދަށުން ސަލާމް ވިފަހުން އިންޑިޔަގެ ބަރާ ނުފޫޒާ އަޅުވެތިކަމުގަ އަށްޑޫ އެއޮތީ ދެން ދުވަސްކޮޅަކުން ގެރިމޮދީ ދަރިފަސް ކޮޅެއް އަށްޑުއަށް ނައިސްފިޔާ ރަނގަޅު ކުރިން ދޮންމީހުންގެ ދަރިފަސްކޮޅެއް ގެރި އިންޑިޔާ މިލިޓަރީ އަުޓު

  43
 10. ލޮލް

  މީވަރަށް ފަހަތުގައި އުޅޭމީހެއް. އަހަރެމެން 2022ގައި އުޅޭއިރު އަދިވެސް މީނާ މިއުޅެނީ 2016ގައި.

  43
  2
 11. ޢާދަނުނެ

  ޙަމަ އެތްކަަހަލަ 2 ސަރުކާރު

  13
  10
 12. ހާނިމް

  ވަރަށް ހިތާވާނެ ޔާމީނާ

  35
 13. ހހަ

  ދީނައް ފުރައްސާރަ ކުރނީ މިވެރިކމުގަ. އެހެން ބުނެލން ނުެރުނު ދޯ

  38
 14. ނޫޝިންނަޝީދު

  ނިހާދު ތިއީ އެފަދަ ކަނބަލެއް ދެއްތޯ! ހެއްހެއްހޭ!

  32
 15. އައުޓް

  ނޫސްވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. ފޭދޫ އަމިއްލައަށް އިއްޒަތްވެގެން އުޅޭ މީހާއަކީ މޮޔައެކެވެ. މިވާހަކަ ބުނަނީ މީނާ ނިސްބަތްވާ ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެންނެވެ. އެހެންކަމުން މޮޔައަކު ދައްކާވާހަކަ ނޫހުގައި ޖެހުމަކީ ބޭކާރުކަމެއް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

  47
 16. ހަސަން

  ކަލޯ ... ކަލޯއަކަށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ. އެމަނިކުފާނު މޫނުފުޅު ފޮހެލައްވާ ޓިޝޫކޮޅުވަރުވެސް ކަލޯ ނުވާނެ. ކަލޯއަކީ ކާކުކަމާއި ރިސޯޓުން ކަނޑާލީ ކީއްވެކަމާ ކަލޯގެ ދިރިއުޅުމާއި ކަލޯ ހިންގާ ޖަރީމާ އަކުން ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުންފުޅަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ކަލޯގެ ދާއިރާއިން ވެސް ކަލޯގެ ތާއީދު ދަނީ ގެއްލެމުން. އެހެންވީމާ ކަލޯ އަނގަ ތެޅުމަކުން ކަލޯ ބޭޒާރުވުން ނޫން ގޮތެއް ނޯންނާނެ. ކަލޯ އެހެންވީމާ ޝަޓްއަޕް

  12
 17. އައިޝާ

  ސ. ފޭދޫ އިން ފެންނާނެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުކޮސް. އިލްމެއް އުރައްޕެއްނެތް ތޮށިގަނޑެއް

  13
 18. ޢިއްތިހާދު

  މީހުންރުޅިއަރުވާނަމަ ހަސްޓޭއައްގޮވާލާނެ މައިކެއްދީފަ ދެންއެހިފާގެންހުރެގޮވާނެ އެކަމެއްކުރިމީހަކައް ފަހަރެއްގަ ބުނެދާނެ ތިކަންކުރިމީހާވެސް އޭނަގެބަހުރުވައިން މިހާރުހުރިހާކަމެއްގަވެސް ޖަވާބަކީއެއީ.

 19. އަޖޭ

  ބަލަ އެމީހުން ކަމުނުގޮސްގެން ދޯ ބަދަލު ކުރީ ދެން އެސަރުކާރެއް ކިޔާކަށް އަދިވެސް ދުވޭ މަށަށްވާނޭ ކިޔާފަ މޭ ފުއްޕާފަ ނުވާފަރު ކަންކަމާ ކުރިމަތި ނުލާނީ ކޮންމެހެން ޔާމީނެއް ކާސިމެއް ކިޔާނެ ކަމެއްނެއް

  10
 20. ޖ

  މީއަޅެހޭބަލިވެފާ ހުރިމީހެއްތަ ފެންވަރުނެތްމީހަކުޔާމީނު އާއިއަޅައިގެން ނުނެއްޓިގެން މިއުޅެނީ

  12
 21. ގުއިދައިތަ

  ފޭދޫ ބޯބުރާންތި.

 22. ކިޔޫކަރޭންގާ

  އެހެންވީމަތާ ފޭދޫ އެންމެންނާއި މިސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުން އެދިބީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން މާ އިސްލާމްދީނައް ލޯބިހުރިބަޔެއްކަމައް ތިޔަ ހެދެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބް ކައިރިވީމަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންވެސް ކުއްލިޔަކައް އެކްޓިވްވީތަން ފެނިއްޖެނު ބާތްކރުތާހޭ ސަބްބަގްބާސް

 23. ޢަޒު

  ކަލޭ އާމީން ކިޔުމުގެ ބަދަލުގަ ޔާމީން ކިޔެނީތަ؟ކަލޭމެން ވެރިކަމަށް އައީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރަން ކޮންކަމެއް ރަނގަޅު ކުރެވުނީ

  10
 24. ޢަހު

  މޮޔައެއްގެ އަތަށް ކަނޑި ދިނީމަ ވާނެ ހައެތި ވެފަ މިއޮތީ

 25. ސލ

  ޔާމީން ސަ ރުކާ ރުގައި ކަންކަން ކު ރިގޮތަށް މޑޕ
  އަށް ކަންކަން ނުކު ރެވޭއެވެ މޑޕ ސަ ރުކާ ރަކީ ބަލިކަށި
  އަދި ސީދާ ނިންމުންތައް ނިންމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް
  ސަ ރުކާ ރެކެވެ ވެ ރިކަމަށް އައީ ކޯލޝަން ތަކެއްގެ
  ތެ ރެއިންނެވެ އަދި އެއަށްވު ރެ ބޮޑަށް އިންޑިއާގެ އެހީ
  ހޯދައިގެންނެވެ ކޭކު ފަޅަންޖެހެނީ މިހު ރިހާ ދިމާއަކަށް
  ބައިފަޅި އެޅޭގޮތަށެވެ އެގޮތުން ސަ ރުކާ ރަށްވެސް ލިބެނީ
  ބައިފަޅިއެކެވެ އަމިއްލަ މިނިވަން ވެރ ރިމަކެއް ނެތެވެ.
  އެހެން އެކަން އޮތުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން
  އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ.

 26. ވަހުތާން

  މިސަރުކާރުވެރިކަމަށްގެނައީ ޔާމީނު ކުރިކަންތައް ކުތާކަށްނޫން. ޔާމީނު ނުކޮށްހުރި ކަންތައް ކުރަން.

 27. މޮއްޔާ

  އެއްކަލަ ގަމާރު // ހިތުން މޮޅުބަހެއްބުނެލީ // ތީދެން ކާކުތަ ؟؟

 28. ޢަލިފް

  ޢެކަމަކުވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ ރ.ޔާމީން..ވޯޓު ދޭނީ ޕީޕީއެމް..ޕީއެން.ސީ..(އިންޝާﷲ)

 29. އިބްރާހިމް

  ބްރޯ ޔާމީނަށްވުރެވެސް ގޯސްވެގެންނޭ މިއުޅެނީ. މޫނުބުރުގާ ހުއްދަކުރާނެކަމަށް އިބޫ ސާލިޙް ވައުދުވެގެން މޫނު ބުރުގާއެޅި އެންމެން އިބޫސާލިޙަށް ވޯޓްދީގެންނޭ ވެރިކަމަށް އާދެވުނީ! މިހާރު އޭތި ބަދަލުކުރަންއުޅޭތީއޭ މައްސަލައަކީ. ދެން ދޮންކޭލޭ ފަޅޮލޭ ގޮވިއަކަސް ހަމަޖެހޭކަށްނެތް. އިންޑިއާ އައުޓް.

 30. ރަހާ

  ތަހިނގަނީ ޔާމީނުއެއިއެޑުއޭ ށާ

  • މަހުމޫދު ބެއްޔާ

   މަށަސް ހީވެއި ތެހެން!

 31. ރަދީފް ހުސެން

  އެދުވަހުވެސް މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާތަކައް ދެވެ، މައްސަލަ ނުކުތީ ޓީޗަރެއް މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވާދެންދިޔައިމަ. މިސަރުކާރުން އޭރުބުނީ އެކަންވެސް މައްސަލައަކައް ނުވާނެކަމައް ކިޔައިގެން ކީޅެންބައިތު މިއަދުތިއޮތީ ފަރިއްސައްވެފަ. ނިހާދު ދެން ރ.ޔާމިން ކިޔައިގެން ހިނދިރުވާލައިގެން ހުރޭ.

 32. ހަސަންބޭބެ

  މި ނިހާދު މީދެން ކާކު؟ މިކަހަލަ މީހުން ކޮން "ވިދާޅުވާ" ކަށްތަ. ފެލިވަޑައިގަތޭ ކިއްޔާ މާރަގަަޅުވާނެ. މިދޭތެރެއަކުން ފެލިވަޑައިގަތީ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީއީއޯ އާއިދިމާލަށް. މިހާރު އެކަން ހުއްޓާލައިފި. ވާނުވާނޭގި ހުރިވަގުތެއްގަ އެހެން މީހެއްގެ ގޯތީގެ ފޮޓޯ ޓްވީޓް ކޮށްފަވެސް ހޮސްޕިޓަލް ސީއީ އޯ އާއި ދިމާލަށް ފެލިވަޑައިގަތް!!

 33. ކަލާމް

  ތީ ހަމަޖެހޭ މީހެެެެެއްނޫން