ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ ނުވަ ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ކުދިންނަށް ކިޔަވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ބޭންކުގެ ސީއެސްއާރު ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ހަދިޔާކުރެވެނު އާލާތްތަކަކީ ކުދިންގެ ގާބިލުކަމާއި، އެހެން މިހުންނާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމައުގައި ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ތަރައްގީ ކުރުމާއި އެކުދިންގެ ތައުލީމީ ބޭނުންތައް ބަލައިގެން ހޯދާފައިވާ ވަސީލަތްތަކެކެވެ. ބޭންކުން ފޯރުކޮށްދިން އެހީތެރިކަމާ އެކު އެ ސްކޫލުތަކުގެ ސެން ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވަމުންދާ 330 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިއަހަރު ބޭންކުން ސެން ކްލާސްތަކަށް މި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފައިމިވަނީ 'އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑޭ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން' ފާހަގަ ކުރަމުންދާ ދުވަހުއެވެ.

ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރެވުނު ސްކޫލްތަކަކީ

 • ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލު
 • މޭނާ ސްކޫލް، ނ.ހޮޅުދޫ
 • މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް، ޅ.ނައިފަރު
 • ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް
 • އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް
 • އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު، އދ. މަހިބަދޫ
 • އިހައްދޫ ސްކޫލް، ލ.ގަން
 • ގއ.އަތޮޅު ސްކޫލް، ގއ. ކޮލަމާފުށި
 • ގދ.މަޑަވެލި ސްކޫލް

މިވޭތުވެދިޔަ ދެއަހަރު ތެރޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ 29 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައި ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. އުދުހޭ

  ބީއެމްއެލްގެ ރެކަރިއޭޝަން ފައިސާތަށް މިގޮތަށް ހޭދަކުރުން މުހިންމު ބޮޑުންގެ ކެއުމަށްވުރެ

 2. އަބްދޫ

  ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކުން މިގޮތަށް ހަރަދު ކުރެވިދާނެތަ؟