ޗައިނާ އިން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއްގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް މިސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ދާދިފަހުން ސްރީލަންކާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ނޫހެއް ކަމަށްވާ "އިކޮނަމީ ނެކްސްޓް" ނަމަކަށް ކިޔާ ނޫހަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ 16 ރަށެއްގައި އަސްކަރީ ބޭސްތައް ޗައިނާ އިން ހަދަމުން ގެންދާ ކަމަށް ނަޝީދު އެތައް ފަހަރަކު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. އެރަށްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވާ ނަޝީދު ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި "އަސްކަރީ ބޭސްތައް" ޗައިނާ އިން ހަދަމުން ގެންދަނީ ރިސޯޓްތައް ހަދަން ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގައެވެ.

"އިކޮނަމީ ނެކްސްޓް" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާގެ ބައެއް ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވާފައި ކަމަށެވެ. "މިރަށްތަކުގެ ވެރިފަރާތާއި އަދި ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދިވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައި." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްވެސް ރަށެއްގެ ނަން ހާމަކުރެއްވުމެއް ނެތި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ "ޗައިނާ ކުންފުނިތަކުން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ހައެއް ނުވަތަ ހަތް ރަށެއް އޮތް." ކަމަށެވެ. "މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައި އޮތީ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި. އެރަށްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާފައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. ރަށްތަކުގެ ވެރިފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުން ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދާނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް މިހާތަނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަޝީދުގެ އިންޓަވިއުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ރާއްޖެ އިން ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިއަހަރަކީ ރާއްޖެ އަށް ގޮންޖެހުން ބޮޑު އަހަރަކަށް ވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. "ރާއްޖެ އިން އާއްމުކޮށް އަހަރަކު ދައްކަމުން އަންނަނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި. ނަމަވެސް މިއަހަރު އެދަރަނި ދެގުނަ ވެގެން އެބަދޭ. އެހެންކަމުން މިއަހަރަކީ އުނދަގޫ އަހަރަކަށް ވެގެން ދާނެ." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިފައި ވަނީ ޗައިނާ އަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޗައިނާގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް މާކެޓަށް ވިއްކާފައިވާ ބޮންޑްތައް ވެސް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި އޮތްކަން ނަޝީދު ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުން މިހާރު އިންޑިއާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާ ވެފައި އޮންނާތީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އަށް ރާއްޖެ އިން ވަކިބޮޑަށް ބަރޯސާ ނުވާ ކަމަށެވެ. "އިންޑިއާ އިން ދެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ގޮތަކަށް ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް. އަޅުގަނޑުމެން އޭގެ ބޭނުން މިކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގަން. އަޅުގަނޑުމެން ނުޖެހޭނެ އަނބުރާ ހުރިހާ އެއްޗެއް އިންޑިއާ އަށް ދޭކަށް." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބިޑަކުން ކަމަށެވެ. "ރާއްޖޭގައި މެދުއިރުމަތީގެ ކުންފުނިތަކުން ވެސް، ވަރަށް ގިނަ ޔޫރަޕްގެ ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަދި ސްރީލަންކާގެ އިންވެސްޓަރުން ވެސް އިންވެސްޓް ކުރަމުން ގެންދޭ. އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ހަމައެކަނި އިންޑިއާ އަށް ކަމަކަށް މަޝްރޫއުތައް ލިބެނީކީ. ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ވެސް އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަމުން." ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަޝީދު ސްރީލަންކާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވަރަށް ގިނަ ނޫސްތަކަށް އިންޓަވިއު ދެއްވާ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ވަނީ ދިފާއު ކުރައްވާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ޗައިނާ މީހުން އެގެންގުޅޭ މައިންޑް ކޮންޓްރޯލުން މިގޮލާގެ ސިކުނޑިއާ ކުޅެލާ ދުވަހެއް އައިސްދާނެބާ؟

  68
  1
  • ކޮމެންޓޫ

   ސިކުނޑި އެއް އޮތް ނަމަތާ. ބޭރު މީހުންގެ ވާގަޑު ޖަހާފަ ހުރި ޕަޕެޓެއް. އެތެރެ ހޮއި

   22
 2. ކެނެރީގެ މާފަތް އެދުރު

  ހާދަހާވާ ގަދަ ކަމެކޭ ތިޔަކުރެވުނީ މޯދީބޭބެގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭތަ؟ ކަލޭ ބައެއް ފަހަރު ބުނާނެ އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވީމަ ތަރައްގީ ގެއްލޭ ވާހަކަ ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުއްޓުވުމަކީ ތަރައްގީ މެކުހައް ޖެހުންދޯ! ހަމައިން ނެއްޓޭ ގަޑި ގަޑި އިރު އިރުކޮޅު އަޔަސް ބޮޑުވަރު ލދނ ނަޝީދު ތިޔައީ ހަމަ މިގައުމުގެ ހަލާކު އިންޑިއާ މިލިޓަރީ އައުޓް މިދައްޖާލު ވެރިކަން ހިތި ގޮތަކަށް ނިމިގެންދާނެ

  93
  2
 3. ހުވަދޫ އަލިބެއްޔާ

  އަޅުގަނޑު އެންމެ ދެކެން ބޭނުން ވަނީ މީނާ މިގޮތަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް ތަޙުޤީޤްކޮށް، މީނާއާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ދުވަހެއް..

  113
 4. ސަންފައްތަ

  ޗައިނާ ތި އިނދަޖެހުނީ. ލަހެއްނުވެ ދެން ޗައިނާ އޮންނާނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފަގީރު ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގަ. ހަސަން ކުރުސީ ތިކޮށްލީ ވަރަށް މޮޅުކަމެއް.

  85
  • ހުސޭނުބޭ

   އަދި ދާދި އަވަހަށް މީނަގޮސް ޗައިނާ އަޝްކަރީގޮތުންވެސް ކުޑަކަކޫޖައްސާލާނެ.

   23
  • ސޭކް

   ހައް ހައް. ސަޅި

   15
 5. ހައްމާދު

  ބުރާންތިއަރާފަހުރި އެއްޗެއްތީ...

  81
  1
 6. ބޯގޯސް

  ޗައިނާމީހުން އަސްކަރީ ބޭސް ހެދީ ކޮން ރަށްރަށެއްގައިކަން ތަފްސީލް ކޮށްދީބަލަ ހަދަހަދައިގެން ދޮގުވާހަކަތައް ތިދައްކަނީ އިންޑިއާ އައުޓު ކިޔާތީ ލަދުންތަ.

  86
  • ހުސޭނުބޭ

   އަޅެ އެބުނާ އަސްކަރީ ބޭސް އޮތީ ކެނެރީގޭގަޔޭ!

   16
 7. Anonymous

  ގައުމުގެ ރައީސުކަން ކޮށްފަހުރި ލީޑަރަކު ތިވިދާޅުވީ ވަރަށްބޮޑު ޖަރީމާއެއް ހިންގި ވާހަކަ!! ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި ލާބައެއް ލިބުމަށް އެދޭމީހަކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނުހުއްޓުވާނެ!! މަނިކުފާނަށް ރައްޔިތުންގެ ސަޕޯޓް އިތުރަށް ގެއްލިގެން ތިދިޔައީ،

  77
 8. އައުޓް

  އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް ކެނެރީގެ ނަޝީދު އައުޓް

  59
 9. ބާބޫ

  ކެރަފާ ސޮރު ޗައިނާ އައުޓް ގޮވިޔަސް އޯކޭ..............
  ޔާންޓޭ އިންޑިޔާ އައުޓް ގޮވީމަ ގޯސް................
  މީތި ކަޑަ........

  63
 10. މާމީ

  އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓުވި ރަށެއް ބުނެބަލަ މުރުތައްދު ވާންވެސް ވަކިވަރެއް އޮންނާނެ..

  58
 11. Anonymous

  ފަހުޒަމާނުގެ ދައްޖާލު ފާޅުވެއްޖެ.ފިތުނަ ފަސާދަ ކުރަން.

  64
  1
 12. ހަސަން ފޭދޫ

  ނުބުނާ ވާހަކަ އަކީ އިންޑިއާއިން ކުޑަ އިންޓްރެސްޓްގައި ޗައިނާ އިން ބޮރޯކޮށްފަ ބޮޑު އިންޓްރެސްޓްގައި ރާއްޖެ ދީފައި ހުރި ވާހަކަ.

  53
  1
 13. ނާދިރާ

  ފައްކާ ޓެރަރިސްޓެއް ގެ ހުކުމް ކޮފަ އޮތީ. ހުކުމް ބަތިލެއް ނުކުރެ

  57
 14. ސަޑުހަސަނު

  މީނަ ހީކުރަނީ މީނަ ދެންތިބީ ހުސްގަމާރުންކަމަށް. ބަޔަކު ނަޝީދުގެ ވާހަކަތަކަށް ގުނބޯހެދުނަސް މިގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ މީހަކު ނަޝީދު ދައްކާ ވާހަކަތައް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ. ނަޝީދުގެ އޮތީ އެންމެ ޖެންޑާއެއް އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދައިގެންވިޔަސް ވެރިކަމަށް އައުން.

  56
 15. ސލ

  ނަސީދު ހިފާ ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ ދައްކާފައިވާ ދޮގު ވާހަކަތައް ތަހްގީގު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމެވެ.

  57
 16. އަލީ

  ކަލޭ ކުރަންވީމަ ރަނގަޅު ރައްޔިތުން ކުރީމަ ގޯސް.. ނަސީދޫ ކަލޭމެން ކިތައްމެ ދެރައެރިޔަސް ރައްޔިތުން ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ.. #އިންޑިޔާއައުޓް

  55
 17. އަލީ

  ވައްތަރު ވައްތަރު ޖައްސާނެކަމެއް ނެއް އިންޑިއާ އައުޓްކޮއްލާނީ ކަލޭޔާވެސް އެކީގަ!! މި ފަސްގަނޑައް ބޭނުން މީހެއްނޫން ތީކީ!!!!

  12
 18. ކޮސްބެ އިންޑިއާ އައުޓް

  ޢިންޑިއާ އަށް އެއްޗެއް ދޭކަށްނުޖެހޭ އަނެއްހެން. ދިވެހިންގެ ބިންކޮޅާ ލޭކޮޅ ބޯލާނީ

  13
 19. އާނާ

  ތިޔަ މީހާ ނަހަދާނެ ތެދެއް، ދޮގެއް ހެދެން އޮތިއްޔާ. ނިކަން ތި ރަށް ތަކުގެ ނަންތައް ވެސް ކިޔާލަބަ.

  11
 20. ސަރުދާރު

  ކަލޯކުރާނެކަމެއްނެތިގެންތަތިއުޅެނީމަރުފަލިޖެހިއަސްޗައިނާއާއަރާހަމަނުކުރެވޭނެނިކަންދަށްކަބަލަފަސްއަހަރުތެރޭބުރިޖުއަޅާފައިފަސްމިލިއަންއަހަރުވިއަސްނޭޅޭނެކިހިނެއްވެގެންތަތިއުޅެނީޗައިނާމީހަކާކަލޯއިނދެބަލަރޯނުއެދުރު

  12
 21. ނަމަ

  ނަޝީދު ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ނުހުއްޓުނީޔާ ވެދާނެ

  10
 22. ރަދުން

  މިކަލޭގެ އަކީ މިޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް.

  12
 23. ޏ

  މި މަކަރުވެރި ނުލަފާ ކަލޭގެ ހިފާހައްރުކޮށް އަނދަގޮޑި
  ޖެހުމަށް މުުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލަމެވެ މީނަގެ ފަރާތުން
  ރާއްޖެއަށާއި ރައްޔިތުން ލިބެމުން މިދާ ގެއްލުމާއި ހަލާކު
  ހުއްޓުވައި މި މީހަގެ އަތްދަށުން ސަލާމަތްވުމަށް އެންމެހާ
  ދިވެހިން އަތާއި އަތްގުޅާލައި އެކުވެރިވާން ވެއްޖެއެވެ.

  11
 24. ސަބް

  ބޯގޯސް.

  11
 25. އިސްޢާފް ސަލީމް

  ނައިފަރުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ 9 ކުލާސްރޫމާ ސްޓާފްރޫމު ޕްރޮޖެކްޓާއި ، ނައިފަރުގައި ހެދި 100 ހައުސިނޔުނިޓަކީ ރައީސް ޔާމީން ބަޖެޓް ދީ ފައްޓަވާފަހުރި މަޝްރޫޢުތައް . އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ދިނީ ޗައިނާ ސަރުކާރުން. ކަލޭމެން ވެރިކަމަށް އާސް މި މަޝްރޫޢުތައް ހުއްޓުވާ ، އަލުން ފަށާ ނިންމިޔަސް އެއީ ކަލޭމެންގެ މަސައްކަތަކަށް ނުވާނެ! އަދި ލޯނު ދިނީ ޗައިނާއިން ނޫންކަމަކަށްވެސް ނުވާނެ! މާބޮޑަށް ތިޔަ އަގަ ބޮޑުވަނީ މިހާރު

  13
 26. ސަސަ

  ކަލޭ މާވަރުގަދަ މީހަކަށްވެގެން ތިއުޅެނީ ތިއީ ދޮގުހެދުމުގެ ރަސްގެފާނުކަން ނޭނގޭ ބައެއްކައިރީގައި. ތިއީ މޑޕގެ ހާޑްކޯރ މީހުންވެސް މިހާރު ބަލައިގަންނަ މީހެއްނޫން.
  ﷲގަންދީ ބުނަން. އެއްއިރެއްގައި އަހަރެން ކަލޭ ޖަލްސާއަކަށް ވާހަކަ ދައްކަން އަރާތޯ އިންތިޒާރުކުރިން. ނަމަވެސް ޖމރ އަށް އެއަރޕޯޓްދީ، އެތަނުގައި ތިބި ދިވެހިން ބޭރުކޮށް ޑިޕާރޓްމެންޓް ހެޑުން ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނަށް ސްޓާފުން ކުރިމަތީ އިންޑިއާ މީހުން ބަވަން ފެށިހިސާބުން ކަލޭ މަތިން ފޫހިވެއްޖެ.

  12
 27. ބިގް ބޮސް

  އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

 28. ބުއްޅަބޭ

  މޮޅިއްޔާ އިންޑިޔާގެ ޕްރޮޖެޖްޓްތައްވެސް ހުއްޓުވާލަބަލަ..

  11
 29. އަހުމަދު

  ހުސް ދޮގު ހަދާމީހެއްމިއީ

  11
 30. އޭދަފުށީ މުހައްމަދު

  މި ކަލޭގެ ބުނި ޔާމީން 16 ރަށް ޗައިނާއަށް ވިއްކާލި ވާހަކަވެސް. މާބޮޑަށް މީނަގެ ޕޮޕިއުލަރިޓީ ދަށްވާތީ ސަމާލު ކަން ހޯދަންވެގެން އަނބުރާ ގޭސްގަނޑެއް ތިޔައީ.

  11
 31. ދޮންކާނަ

  ޖާހާ ސަކަރާތެއް ޖާހާ ނުދެވި އޮތް ގައުމަކަށް ސަރުކާރު ހަރަދުގަ ދޭ ދެން ބާކީ އޮތީ 2އަހަރު ރަތް ޔިތުން މިފަހަރު ގުބޯ ނުހެއްދޭން

  11
 32. އައްޔާ

  ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގައި ޗައިނާ ހަދަމުންދާ އަސްކަރީ ބޭސް ހުއްޓުވާ ޗައިނާއިން އުފައްދަމުން ދިޔަ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައްވެސް ހުއްޓުވާ އެތަކެތި އަތުލިކަމަށްވަނީ

  11
 33. ޔަހުޔާ

  އިންޑިއާ މީހުން ހައްލަން ވެގެން މީނާ މިއުޅެނީ
  އެމީހުން ތިބޭނޭ މީނާ ދައްކާ ކަނޑިކޮސްވާހަކަ އަށް ހެއްލިފަ

  14
 34. އަލިބެ

  ބޭރުގައުމެއްގެ ބައެއްގެ އަތުން ބޮނޑިއެއް ނުލިބެނީ ތި މޮޔަ އަންނި މިގައުމުން ބޭރުކުރަން ޖެހޭ

  13
 35. ޒާ

  އިންޑިއާ ރުއްސަން ހުސްހޮޅިވާހަކަ ދައްކަނީ.

  14
 36. ޢަދުރޭ

  ޖެސުއިޓް ދޮހޮއްތު މިކަހަކަ ހަޑި ހާވަން ފެށީމައޭ އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގައި މިލިޓަރީ ބޭސް ހަދަން ޝައުޤުވެރިވީވެސް ކިއޭ ނުކިއޭ އެއްޗެއް ނޭނގެ . ތަރައްޤީ ނުވެގެން މިއުޅެނީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނޯ! މީހަކު ޢަޖައިބެއް ނުވާނެ އަޅެ؟

  13
 37. Anonymous

  މި ކައްޒާބު ކޮންމެސް އަނގައެއް ތަޅާނެ

  13
 38. އެރރ

  ނަސީދު، އިބޫކަޓުވާލާފަ މޯދީގެ ކެނޑިޑޭޓައްވޭތޯ މިހުރިހާ ދޮގެއްމިހަދަނީ!
  މޯދީ ބޭނުންވަނީ އިބޫނަގަން.
  އެއީ ނަސީދުގެ ރެކޯޑުގަ ވެރިކަންލިބި އަމިއްލަޔައް އިސްތިއުފާދީފައޮތީ ފިނޑިކަމުން!
  މޯދީއައް އެނގޭ ނަސީދު ނަގައިފިއްޔާ ވާނީ އަފްގާނުގެ ކުރީގެރއީސް ފިލިގޮތައް، .. ކަމެއް ދަމެއްބޮޑުވާއިރައް އިސްތިއުފާދީފަ ފިލާނެ.

  13
 39. ޢަބުދުﷲ ޙަސަން

  އަމާކައިރީ އެއްޗެއްބުންޗަސް ސަތޭކަ ދޮގުނުހަދާ ހުއްޓާނުލާތި؟

  10
 40. ކޮރަލް

  ތެދެއް ހެދި ހަނދާނެއް ނުވެ އެވެ. އެހާ ބޮޑު ލޯން ތަކެއް ދައްކަން އޮއްވަ އެތައް ބިލިއަން ދަރަނި ލޯން ނަގަނި އެވެ.

 41. އާދަންބެ

  ބާކީ ދޮޅު އަހަރު. އިންޑިއާ އައުޓް + ނަޝީދު އައުޓް = އޯލް އައުޓް

 42. ފައުޒީ

  ނަޝީދު ހީކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވައި ވަޒީފާތައް އުފެއްދުމަށް ހުރަސް އެޅީމަ އެއީ ރައްޔިތުން ނަޝީދުއަށް ދަނާކިޔައި ތާއީދު އިތުރުވާނެ ކަމެއްކަމައްތަ.؟..

 43. ހާމިދު ޝާހިދު

  އިންޑިއާ އައުޓު. އިންޑިއާ އައުޓު. މީގެ ކުރިންވެސް މި ނަޝީދު އަނގަ އަރވނިކޮށް، ޗައިނާ އެމްބެސެޑަރ ވަނީ މީނާއަށް އަޅާ ލާފައި. ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުގެ ވެރިއަކަށް އިތުބާރު ކުރުމެއް މިހާރަކު ނެތް. އިނގޭ ކަމަކީ އިންޑިއާގެ ނޭއްގާނީކަން މާ ބޮޑުކަން. ﷲ އިރާދަފުޅުން ތިބައިމީހުންގެ ވެރިކަން ނިމި ދެން އަރާ ވެރިކަމަކުން މިގައުމު މިނިވަން ކޮށްދީ، އިޤްތިޞާދީ އުޖާލާކަން ގެނުވައިދޭނެ.

 44. އަލިބެ

  ކޮންފަދަ މުސީބާތެއް މިއޮތީ އިންޑިޔާގެ ދުލުން ވާހަކަ ދައްކާ ޕަޕެޓެއް މިކަލޭގެ މުޅީ ގައުމު ފުޑައިފި އަދި މީނަގެ ފަހަތަށް އަރައިގެން އުޅޭ ސޭޓުމެން 2023ގައި ރައްޔިތުންނޭ ފަޅޮލޭ ދިމިގްރާތީއޭ ފެންފޯއް ރުކޭ ކިޔަމުން ރައްތަކަށް އަންނާނެ މިބައިގަޑު އެއްކޮށް ފެއިލްވާނެ ކަލޭ ގޮސް އިންޑިޔާގައި އުޅެބަލަ އެތަނުން ކޮންމެވެސް މަގާމެއް ހޯދައިގެން ކިހާ ބޮޑު ބަލާވެރިކަމެއް މިއޮތި އަހަރެމެންނަށް ޖެހިފައި

 45. އަޒްމީ

  ކޮން ހައިސިއްޔަތަކުން މީނަ މިވާހަކަދައްކަނީ؟ މަޖިލިހަށް ޕްރޮޖެކްޓު ހުއްޓުވުމާއި ލޯނު ދެއްކުމާ ކަންކަން ބެލުމުގެ އިހްތިސާސްއޮވޭތަ؟ ހުރިހާތަނަކަށް ބޭނިގަނެގެން އުޅޭނީ. އެއިރުން އެއޮތީ ޑިމޮކްރެޓިކްވެފަ.

 46. ބިގް ބޮސް

  ތިޔަކީ ކެނެރީ އައްޓަމަސް އިންޑިއާ އައުޓް.ސަލާމް ސަލާމް ސަލާމް

 47. އަބްދޫ

  ހުއްޓުވި މަސްރޫއު ތަކުގެތެރޭގަ ތިލަމާލެ ބްރިޖް މަސްރުއާއި ހުޅުމާލޭގަ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގަ އިމާރާތް ކުރަންފަށާފަ ހުރި 4000 ފްލެޓް ގެ މަސްރޫއު ހިމެނޭ.

 48. ޙަސަނު

  ޅ.އަތޮޅުގަ ޗައިނާކުންފުންޏަކުން ހިނގަންއުޅުނު 200 މިލިޔަންޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްއެއް ހުއްޓުވީ ސީދާ އިންޑިޔާއެންބަސީއިން އަންގައިގެން